Početna stranica Početna stranica

Closamectin
ivermektin, klosantel

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Closamectin solution for injection for sheep Rastvor za injekciju,

Bočica 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: NORBROOK Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP,

Adresa:

Severna Irska, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: ZOOPHARM d.o.o.


Adresa: Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoopharm d.o.o.

  Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP Severna Irska, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  Closamectin solution for injection for sheep


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Ivermektin 5 mg

  Klosantel (u obliku klosantel natrijum dihidrata) 125 mg

  Pomoćne supstance:


  Natrijum formaldehid sulfoksilat 5 mg


  Ostale pomoćne supstance: povidon K12; polietilen glikol; glicerol-formal.


 4. INDIKACIJE


  Preparat je namenjen za lečenje oboljenja prouzrokovanih trematodama, nematodama i artropodama (gastrointestinalne i plućne nematode, nosni štrkljevi, šuga ovaca).

  Gastrointestinalnenematode: Ostertagia circumcincta (uključujići i L4), Ostertagia trifurcata (odrasli

  oblik i L4), Haemonchus contortus (uključujiući L4), Trichostrongylus axei (odrasli oblik), Trichostrongylus colubiformis (odrasli oblik i L4), T. vitrinus (odrasli oblik), Cooperia curticei (zreli oblik i L4), Oesophagostomum columbianum (odrasli oblik i L4), O. venulosum (odrasli oblik), Chaberia ovina (odrasli oblik i L4), Nematodirus filicolis (odrasli oblik i L4), Tricuris ovis (odrasli oblik).

  (L4 - 4 stadijum larve)

  Plućnenematode: Dictyocaulus filaria (odrasli oblik i L4), Protostrongylus rufescens (odrasli oblik)

  Metilji(trematode): Fasciola gigantica, Fasciola hepatica

  Tretiranje metilja starosti 12 nedelja (odrasli oblik) – 95% efikasnost Tretiranje metilja starosti 7 nedelja – 100% efikasnost Nazalništrkljevi: Oestrus ovis

  Šugarci: Psoroptes ovis (Za potpunu terapiju treba aplikovovati samo ivermektin nakon 7 dana) Preparat je efikasan kod parazita koji su rezistentni na benzimidazol (Haemonchus conturtus i Ostertagia circumcincta).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati intravenski ili intramuskularno. Ne primenjivati kod ostalih vrsta životinja naročito


  kod pasa rase koli i staroengleski ovčar kao i kod kornjača.

  Ne primenjaviti kod životinja kod kojih postoji osetljivost na aktivne supstance ili ekscipijense.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nekada se na mestu aplikacije javlja izrazita prolazna reakcija u vidu otoka, bola i crvenila koja prolazi spontano posle 14 dana.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje ovcama u dozi od 200 μg/kg telesne mase ivermektina i 5 mg/kg telesne mase klosantela odnosno 1 ml leka na 25 kg telesne mase. Lek se aplikuje subkutano u predelu vrata.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preporučuje se upotreba 16 G igle. Preparat se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima

  Za lečenje i kontrolu šuge ovaca nakon primene Closamectin-a treba nakon 7 dana aplikovati

  preparat koji sadrži samo ivermektin. Taj lek treba aplikovati na suprotnu stranu vrata.

  Lek ne sadrži antimikrobne prezervative. Obrisati poklopac bočice pre svake upotrebe. Koristiti suve sterilne igle i špriceve.

  Ne prelaziti broj od 40 pojedinačnih aplikacija po bočici. Ako je potrebno koristiti iglu sa poklopcem

  koja će stajati u bočici.

  Vreme lečenja životinja treba bazirati na osnovu epidemiološke situacije. Treba tačno izmeriti telesnu masu životinja i odgovarajuću količinu leka kako bi se sprečio nastanak rezistencije. Kod životinja koje se tretiraju kolektivno treba izvršiti selekciju po telesnoj masi.

  Predoziranje:

  Doza ivermektina od 4,0 mg/kg ivermektina (20 puta viša doza od preporučene) aplikovana

  subkutano može dovesti do ataksije i depresije ovaca.

  Klosantel kao i drugi salicinalidi deluje tako što inhibira oksidativnu fosforiliciju i terapijski indeks nije visok kao kod nekih drugih antihelmintika. Ako se primenjuje u propisanoj dozi nisu primećena neželjena dejstva. Znaci predoziranja su gubitak apetita, otežan vid, mek feces i učestalo defeciranje. Više doze mogu prouzrokovati slepilo, ubrzano disanje, hipertermiju, opštu slabost, inkoordinaciju, konvulzije, tahikardiju i u ekstremnim slučajevima smrt životinje. Ne postoje specifični antidoti. Lečenje kod predoziranja sprovodi se simptomatski.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Prilikom primene leka treba smanjiti mogućnost za nastanak rezistencije i to:

  • Suviše učestala primena antihelmentika iste vrste tokom dužeg vremenskog perioda.

  • Subdoziranje usled pogrešne procene telesne mase, nepravilnog aplikovanja ili aplikovanje manje količine leka od potrebne.


   U slučaju sumnje na rezistenciju treba uraditi odgovarajuće testove. Ukoliko rezultati testa pokazuju rezistenciju koristiti druge vrste anthelmintika.


   Rezistencija na ivermektin i klosantel zabeležena je kod Haemonchus contortus kod ovaca. Za


   tretiranje ovog parazita koristiti lokalne epidemiološke informacije.

   Lek nije efikasan posle jednokratne aplikacije kod ovaca obolelih od šuge. Lek koji sadrži samo ivermektin treba aplikovati nakon sedam dana kako bi se eliminisali svi paraziti..

   Šuga ovaca (Psoroptes ovis) je veoma kontagiozna infekcija. Važno je da sve ovce koje su bile u

   kontaktu sa obolelim životinjama budu tretirane sa odgovarajućim lekom. Treba sprečiti kontakt između lečenih zaraženih životinja i netretiranih životinja sedam dana nakon tretmana.

   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Lek se može koristiti u periodu laktacije i graviditeta, ali se mleko tretiranih ovaca ne koristi za

   ljudskuupotrebu.


 10. KARENCA


  Meso se ne koristi za ljudsku upotrebu 28 dana nakon tretmana. Posle ponovljene aplikacije ivermektina karenca je 49 dana.

  Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na tamnom mestu i temperaturi do 25 oC. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

  Rokupotrebeposlerekonstitucije:


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Tokom aplikacije leka ne sme se pušiti, jesti i piti. Oprati ruke posle aplikovanja leka. Treba sprečiti kontakt leka sa kožom. Voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja. Kod samoubrizgavanja može doći do lokalne iritacije i/ili bola na injekcionom mestu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima. Preparat je esktremno opasan za ribe i druge životinje koje žive u vodi. Sprečiti kontaminaciju površinskih voda sa lekom ili upotrebljenom ambalažom.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.09.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica 100 ml

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP54AA51

Broj dozvole: 323-01-0210-11-001 od 10.09.2012.