Početna stranica Početna stranica

Glucortin-20
deksametazon


UPUTSTVO ZA LEK


Glucortin-20,rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x50mL Glucortin-20,rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x100mL


Za primenu na životinjama


Proizvođač: 1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V

Adresa: 1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Metaalweg 8, Venray, Holandija


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek


Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  VOJVODINALEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija Interchemie werken "De Adelaar" B.V, Metaalweg 8, Venray, Holandija


 2. IME LEKA GLUCORTIN-20 2mg/mL

  rastvor za injekciju

  za konje,goveda,svinje,pse,mačke Deksametazon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Deksametazon 2.0 mg

  (kao deksametazon natrijum fosfat)


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol(E1519) 15.6 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Natrijum hlorid Natrijum citrat Limunska kiselina Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Konji, goveda, svinje, psi i mačke:

  Lečenje zapaljenskih i alergijskih reakcija.


  Goveda: Indukcija partusa

  Lečenje primarne ketoze (acetonemija)


  Lek je pogodan za intravensku primenu kod konja i stoga je od posebne koristi u slučajevima kada je potrebno hitno lečenje.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Osim u hitnim slučajevima, ne koristi se kod životinja koje boluju od dijabetes melitusa, hroničnog nefritisa, bubrežne insuficijencije, kongestivne srčane insuficijencije, osteoporoze i kod virusnih infekcija tokom viremijske faze.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U vrlo retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti. Učestalost neželjenih reakcija je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • vrlo često (više od 1 na 10 životinja koje pokazuju neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje).


   Steroidi, tokom lečenja, mogu izazvati simptome Kušingove bolesti koji uključuju

   značajnu promenu metabolizma masti, ugljenih hidrata, proteina i minerala, npr. može doći do preraspodele telesne masti, mišićne slabosti ,gubitka mišićne mase i osteoporoze.


   Sistemski primenjeni kortikosteroidi mogu uzrokovati poliuriju, polidipsiju i polifagiju, posebno u ranim fazama terapije. Neki kortikosteroidi mogu izazvati zadržavanje natrijuma i vode i hipokalijemiju pri dugotrajnoj upotrebi. Sistemski primenjeni kortikosteroidi mogu izazvati taloženje kalcijuma u koži (calcinosis cutis)


   Ulceracije u digestivnom traktu su zabeležene kod životinja lečenih kortikosteroidima i kod životinja sa traumom kičmene moždine. Steroidi mogu izazvati uvećanje jetre (hepatomegalija) sa povišenjem nivoa serumskih enzima.


   Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE


  Konji,goveda,svinje,psi,mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Konji: Intravenska, intramuskularna ili intraartikularna primena. Goveda, svinje, psi i mačke: Intramuskularna primena


  Primenjivati u aseptičkim uslovima.


  Za aplikovanje doza manjih od 1 ml, treba koristiti odgovarajući špric kako bi se osigurala tačna doza leka.


  Za lečenje upalnih ili alergijskih stanja:


  image


  Savetuju se sledeće prosečne doze: (intramuskularno)


  Konji, goveda, svinje: 0.06 mg deksamethazona/kg t.m. (1.5 mL leka/50 kg t.m.) Psi, mačke: 0.1 mg deksametazona/kg t.m. (0.5 mL leka/10 kg t.m.)


  Za lečenje primarne ketoze kod goveda (acetonemija):


  Preporučuje se doza od 0.02-0.04 mg deksametazona/kg tm (5 - 10 ml leka ), jednokratno intramuskularno, u zavisnosti od telesne mase goveda i trajanja simptoma. Treba voditi računa da ne dodje do predoziranja leka kod rase Channel Island. Veće doze (npr. 0.04 mg/kg) će biti potrebne ako su simptomi prisutni neko vreme ili ako se leče relapsirane životinje. U većini drugih slučajeva, jedna doza će biti dovoljna.


  Za indukciju porođaja:


  Koristi se da bi se izbegao preveliki fetus i edem vimena kod goveda.

  Lek se aplikuje jednokratno,intramuskularno u dozi od 0.04 mg deksametazona / mg t.m što odgovara volumenu od 10 mg leka /500 kg t.m. ml nakon 260. dana trudnoće.

  Porođaj se obično javlja u roku od 48 do 72 sata.


  Za lečenje artritisa, bursitisa ili tenosinovitisa kod konja:


  Aplikuje se intraartikularno.Volumen je 1 - 5 ml. Ove vrednosti nisu specifične i navode se samo kao smernica. Injekcijama u zglobne prostore ili burze treba prethoditi uklanjanje odgovarajuće zapremine sinovijalne tečnosti. Aseptični uslovi su apsolutno neophodni.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Obavezno koristiti aseptičke uslove.

  Za aplikovanje doza manjih od 1 ml, treba koristiti odgovarajući špric kako bi se osigurala tačna doza leka.


 10. KARENCA


  Konji

  Meso i jestiva tkiva: 8 dana

  Ne koristiti kod kobila čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.


  Goveda

  Meso i jestiva tkiva: 8 dana Mleko: 72 sata


  Svinje

  Meso i jestiva tkiva: 2 dana


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti. Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja


  Tokom lečenja klinički status treba pratiti pod strogim veterinarskim nadzorom.


  Poznato je da antiinflamatorni kortikosteroidi, poput deksametazona, ispoljavaju brojna neželjena dejstva. Dok se jednokratne visoke doze dobro tolerišu, njihova dugotrajna primena može izazivati različita neželjena dejstva. naročito kada se aplikuju estri čije delovanje dugo traje. Primena leka tokom srednjeg ili dužeg vremenskog perioda treba biti održavana na minimumu neophodnom za kontrolu simptoma.


  Primena terapijskih doza glukokortikosteroida može prouzrokovati supresiju hipotalamo-hipofizne- adrenokortikalne povratne sprege. Nakon prekida terapije mogu se javiti simptomi adrenalne insuficijencije do adrenokortikalne atrofije i to može izmeniti reakciju organizma na stresne situacije. Stoga treba razmotriti načine ya minimiziranje adrenalne insuficijencije nakon prekida terapije (npr. doziranje koje se podudara sa vremenom endogenog pika kortizola ujutro kod pasa i uveče kod mačaka) i postepeno smanjivanje doze glukokortikosteroida do prekida terapije. Kortikosteroidi mogu usporiti zarastanje rana i imunosupresivno delovanje može oslabiti rezistenciju ili pogoršati postojeću infekciju. Kada se koriste kortikosteroidi, a prisutna je bakterijska infekcija, potrebno je uključiti i adekvatnu antibiotsku terapiju. Ukoliko je prisutna virusna infekeija, upotreba kortikosteroida može pogoršati ili ubrzati progresiju bolesti.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na deksametazon ili neku od pomoćnih supstanci, treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. U slučaju nenamernog samoubrizgavanja, potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo ili etiketu lekaru. Deksametazon može imati uticaj na feritilitet ili na plod. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekom. Lek ima nadražujuće dejstvo na kožu i oči. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta leka sa kožom i očima, treba ih odmah isprati vodom. Ukoliko nadražaj ne prestane, potraziti medicinsku pomoć.

  Oprati ruke nakon primene.


  Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

  Ne preporučuje se primena kod gravidnih životinja. izuzev za indukciju partusa.

  Poznato je da primena u ranom graviditetu dovodi do abnormalnosti fetusa laboratorijskih životinja dok primena u kasnim fazama graviditeta može izazvati prevremeni porodaj ili pobačaj. Kod goveda indukcija porođaja kortikosteroidima može biti pražena povećanom incidencom retencije placente kao i mogućim razvojem metritisa i smanjenjem plodnosti.Takva primena deksametazona, naročito u ranim vremenskim periodima, može biti povezana sa smanjenom vitalnošću teleta. Primena leka kod krava u laktaciji može dovesti smanjenja mlečnosti.


  image


  Interakcije

  S obzirom na to da kortikosteroidi mogu delovati imunosupresivno, lek ne bi trebalo primenjivati u kombinaciji sa vakcinama.

  Ulceracije u digestivnom traktu mogu biti pogoršane kod pacijenata koji dobijaju nesteroidne antiinflamatorne lekove.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA


  24.11.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla (tip II), sa 50 mL ili 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH02AB02

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 50 mL: 323-01-00517-21-001 od 24.11.2022. godine

1 x 100 mL: 323-01-00518-21-001 od 24.11.2022. godine


image