Početna stranica Početna stranica

Amoxykel 70%
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEK


Amoxykel 70%, prašak za oralni rastvor, 700 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA Laboratoria N.V.


Adresa: Sint Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES d.o.o.


Adresa: Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MAKROPROGRES d.o.o.;

  Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KELA Laboratoria N.V.;

  Sint Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija


 2. IME LEKA Amoxykel 70%

  700 mg/g

  prašak za oralni rastvor za svinje, brojlere i telad amoksicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin 700 mg

  (u obliku amoksicilin trihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum karbonat, bezvodni; koloidni silicijumdioksid, bezvodni; laktoza, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Terapija infekcija respiratornog trakta svinja čiji je uzročnik Actinobacillus pleuropneumoniae. Terapija infekcija uzrokovanih mikroorganizmima E. coli i Salmonella spp. osetljivim na amoksicilin kod brojlera.

  Terapija infekcija teladi uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin, uzimajući u obzir farmakokinetiku leka i njegovu sposobnost da dospe do mesta infekcije u terapijskoj koncentraciji.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine.

  Ne koristiti kod životinja sa ozbiljnom disfunkcijom bubrega, uključujući anuriju i oliguriju. Lek se ne primenjuje kod goveda sa funkcijom preživanja.

  Ne koristiti kod kopitara, zečeva i glodara, kao što su morsko prase, hrčak ili gerbil (skočimiš). Ne koristiti kod infekcija izazvanim mikroorganizmima koji stvaraju beta-laktamaze.


  image


  Ne koristiti kod koka nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjene alergijske reakcije se retko javljaju. Moguće su gastrointestinalne tegobe (dijareja). U slučaju pojave neželjenih reakcija terapiju treba prekinuti i započeti simptomatsko lečenje.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, brojleri i telad.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek Amoxykel 70% se primenjuje oralno.


  Svinje

  20 mg amoksicilina/kg t.m. dnevno ili 30 mg leka AMOXYKEL 70 %/kg t.m. jednom dnevno tokom 4-5 dana. Primeniti putem vode za piće.


  Brojleri

  14 mg amoksicilina/kg t.m. dnevno ili 20 mg leka AMOXYKEL 70%/kg t.m. jednom dnevno tokom 5 dana. Primeniti putem vode za piće.


  Telad

  10 mg amoksicilina/kg t.m. dva puta dnevno ili 15 mg leka AMOXYKEL 70%/kg t.m. dva puta dnevno tokom 3-5 dana. Primeniti u vodi za piće ili zameni za mleko. Teladima se lek u preporučenoj dozi daje uz pomoć boce.


  Ukupna količina leka AMOXYKEL 70% potrebna celoj grupi za jedan dan može da se izračuna na sledeći način:

  Doza leka AMOXYKEL 70% (mg/kg) x prosečna telesna masa (kg) x broj životinja/1000 = g/dan Doza leka AMOXYKEL 70% na 1000 L vode za piće može da se izračuna na sledeći način:

  Doza leka AMOXYKEL 70 % ( mg/kg) x prosečna telesna masa (kg) x broj životinja

  ..................................................................................................................... = g/1000 L vode

  Ukupna količina vode koja se unese tokom dana (L)


  Izračunatu količinu leka prvo rastvoriti u 10 litara vode za piće. Zatim dodati onu količinu vode koju će svinje u potpunosti iskoristiti u toku 12 časova, telad u toku 6 časova, odnosno koju će živina u potpunosti iskoristiti u toku 2 časa. Ostatak dana se daje čista voda. Neiskorišćenu mediciniranu vodu treba zameniti nakon 12 časova. Svakog dana treba pripremati svež rastvor.


  Rastvor pripremljen u zameni za mleko treba iskoristiti odmah. Preporučljivo je da se pilići ne poje 2 sata pre primene leka.  image


  Da bi se izbeglo subdoziranje, potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinja. Unos medicinirane vode zavisi od zdravstvenog stanja životinja. U skladu sa tim, potrebno je prilagoditi koncentraciju leka.


  Ukoliko ne dođe do poboljšanja nakon 3 dana od početka lečenja, treba nastaviti sa primenom ovog leka samo nakon preliminarne kontrole osetljivosti izolata pomoću antibiograma. Ukoliko je potrebno, treba započeti sa alternativnom terapijom.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Uređaji za napajanje (rezervoari, cevovodi i cevni priključci) moraju se adekvatno očistiti po završetku terapije.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva svinja: 2 dana. Meso i jestiva tkiva brojlera: 1 dan. Meso i jestiva tkiva teladi: 4 dana.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 12 sati.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u zameni za mleko: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se ne primenjuje kod goveda sa uspostavljenom funkcijom preživanja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Uvek kada je to moguće, lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma, zbog sve češćeg razvoja rezistencije. Uređaji za napajanje (rezervoari, cevovodi i cevni priključci) moraju se adekvatno očistiti po završetku terapije. Ukoliko se primeti da pojedine životinje (zbog bolesti) uzimaju manju količinu medicinarane vode u toku dana, takve jedinke treba tretirati parenteralno. U slučaju pojave alergijskih reakcija prekinuti primenu leka.


  image


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergiju) posle parenteralne aplikacije, posle inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline je ukrštena sa preosetljivošću na cefalosporine i obrnuto. Ponekad ova preosetljivost može da bude vrlo izražena.

  Ne rukovati ovim lekom ako postoji sumnja na preosetljivost.

  U toku rukovanja lekom preduzeti sve mere upozorenja da bi se izbegla kontaminacija. Ako se pojavi osip po koži treba potražiti pomoć lekara i pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana, očiju ili teško disanje su izuzetno ozbiljni simptomi alergije i zahtevaju hitno javljanje lekaru.

  Kada se rukuje sa lekom, izbegavati udisanje čestica leka i kontakt sa kožom i očima. Nositi masku, zaštitne naočare i zaštitne rukavice kada se pravi rastvor leka.

  Ukoliko dođe do kontaminacije kože sa rastvorom leka treba je oprati tekućom vodom. Nositi zaštitne rukavice kada se priprema i primenjuje rastvor leka.

  U slučaju da lek dospe u oči obilno ih isprati vodom. Nakon primene leka oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nema dokaza da je amoksicilin teratogen, niti da ima štetan efekat na reprodukciju. Amoxykel 70 % nije kontraindikovan za upotrebu tokom graviditeta i laktacije.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Ne upotrebljavati u kombinaciji sa bakteriostatskim antibioticima (npr. tetraciklini, makrolidi) zbog mogućeg antagonizma.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima. Visoka temperatura i vlažnost imaju negativan uticaj na stabilnost.


  Predoziranje

  Amoksicilin je veoma bezbedan lek za životinje koje nisu osetljive na peniciline i cefalosporine. U slučaju anafilakse: adrenalin intramuskularno ili intravenski.

  U slučaju alergijske kožne reakcije: antihistaminici i/ili kortikosteroidi.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Potrebno je sprovesti odgovarajuće mere opreza da bi se sprečilo da lek dospe u životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.10.2021.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: aluminijumska laminirana kesa sa 1000 g praška za oralni rastvor.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole:323-01-00007-21-001 od 14.10.2021. godine


image