Početna stranica Početna stranica

Geomycin Retard 20%
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEKGeomycin Retard 20%, rastvor za iniekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: GENERA D.D.


Adresa: Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvatska Podnosilac zahteva: GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Adresa: Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA - PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  GENERA D.D.

  Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvatska


 2. IME LEKA


  Geomycin Retard 20%

  Oksitetraciklin 200 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin dihidrat 215,75 mg (ekvivalentno 200.00 mg oksitetraciklina)

  Pomoćne supstance:

  Natrijum-formaldehidsulfoksilat 2,00 mg

  Ostale pomoćne supstance: magnezijum-oksid, 2-pirolidon, povidon K-17 PF, etanolamin, hlorovodonična kiselina, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija kod:

  Goveda: za lečenje i kontrolu pastereloze i respiratornih infekcija izazvanih uzročnicima osetljivim na oksitetraciklin, u pomoćnoj terapiji pri lečenju zaraznog keratokonjunktivitisa goveda (Moraxella bovis) i bolesti papaka;

  Svinja: za lečenje respiratornih infekcija izazvanih uzročnicima osetljivim prema oksitetraciklinu (Pasteurella spp.);

  Ovaca: za lečenje i kontrolu enzootskog pobačaja i respiratornih infekcija izazvanih uzročnicima osetljivim na oksitetraciklin, u pomoćnoj terapiji pri lečenju zarazne šepavosti, teškog akutnog mastitisa i zaraznog keratokonjunktivitisa ovaca.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme davati:

  • intravenski ni subkutano


   image


  • životinjama koje su preosetljive na tetracikline

  • jedinkama s teškim oštećenjima jetre i bubrega

  • mladim životinjama (uzrasta do 4 nedelje)

  • konjima, psima i mačkama


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko mogu se javiti alergijske reakcije. Može nastati dijareja i fotodermatitis. Preosetljivoj životinji treba odmah dati adrenalin, antihistaminike i eventualno kortikosteroide.

  Geomycin retard 20% lokalno nadražuje, a na mestu aplikacije ponekad se stvori mali otok koji se nakon nekoliko dana spontano povuče. Da bi se to izbeglo, injekciju treba dati duboko intramuskularno.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preparat se aplikuje duboko intramuskularno, jednokratno.

  Geomycin retard se aplikuje u količini od 1 mL na 10 kg t.m., što odgovara terapijskoj dozi oksitetraciklina od 20 mg/kg t.m.

  Nakon jednokratne primene terapijska koncentracija oksitetraciklina u organizmu održava se u toku 4 dana. Za lečenje je najčešće dovoljna jedna injekcija. U težim slučajevima davanje leka Geomycin retard može se ponoviti nakon 3-4 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se u špricu ne sme mešati s drugim injekcionim preparatima. Lek se ne sme razblaživati.

  Ako u načetoj bočici injekcioni rastvor potamni i pri tom ostane bistar i bez taloga, nije izgubio od svoje delotvornosti.


 10. KARENCA


  Goveda: Meso – 37 dana

  Mleko – 7 dana Ovce: Meso – 22 dana Svinje: Meso – 32 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  image


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek se u špricu ne sme mesati s drugim injekcionirn preparatima. Lek sene sme razblaživati.

  Ako u načetoj bočici injekcioni rastvor potamni i pri tom ostane bistar i bez taloga, nije izgubio od svoje delotvornosti.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Na jednom injekcionom mestu ne sme se dati više od:

  • govedima 20 mL

  • svinjama 10 mL

  • ovcama 5 mL.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Preparat se ne primenjuje u ranom graviditetu, 2-3 nedelje od gestacije, kao ni u kasnom graviditetu zbog prebojavanja kostiju.

  Ne primenjuje se kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

  Interakcije

  Tetraciklini mogu helirati sa metalnim katjonima i stvarati nerastvorljive komplekse.

  Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno sa baktericidnim antibakterijskim lekovima zbog antagonističkog antimikrobnog delovanja, niti sa dvovalentnim jonima metala (solima aluminijuma, kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, cinka i mangana) zbog stvaranja nerastvorljivih kompleksa sa tetraciklinima. Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno ni sa kiselinama i antacidima.

  Inkompatibilnost

  Nije poznata. Predoziranje Nije poznato.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nakon rada sa preparatom ruke treba oprati vodom.

  U slučaju kontakta očiju i kože sa lekom potrebno ih je dobro isprati vodom da bi se sprečila iritacija.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  31.08.2018.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica od tamnog stakla zapremine 100 mL sa čepom od sive brombutil gume i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00054-18-001 od 31.08.2018.


image