Početna stranica Početna stranica

NEOSITOL
levamizol


UPUTSTVO ZA LEKNEOSITOL, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 20 mL NEOSITOL, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 50 mL NEOSITOL, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Beli golub 20, Palić, Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Vuka Mandušića, 39 a, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM D.O.O.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM D.O.O.

  Beli Golub 20, Palić, Republika Srbija


 2. IME LEKA NEOSITOL

  75 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje levamizol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Levamizol hidrohlorid 75 mg


  Pomoćne supstance:

  Metil parahidroksibenzoat (E218) 1.80 mg

  Propil parahidroksibenzoat (E216) 0.20 mg


  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije Rastvor za injekciju. Bistar rastvor svetlo žute boje


 4. INDIKACIJE


  Terapija parazitskih obolenja goveda, ovaca i svinja, prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima želudačno- crevnih (Bunostomum spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Neoascaris spp., Oesophagostomum spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp., Trichostrongylus spp. i Trichuris spp.) i plućnih nematoda (Protostrongylus rufescens i Dictyocaulus spp.), kod goveda i ovaca, kao i infekcija uzrokovanih nematodama (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi, Metastrongylus spp.), kod svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


Preparat ne treba davati životinjama preosetljivim na levamizol.


imageNe sme se davati zajedno sa organofosfatima ili dietlkarbamazin-citratom i antihelminticima koji imaju efekat sličan nikotinu, kao što su pirantel i metiridin, 14 dana pre, tokom i 14 dana posle posle tretiranja.

U slučaju pojave znakova preosetljivosti kao što su prolazna hipersalivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, tremor, povraćanje obustaviti terapiju i primeniti atropin.

Preparat se ne primenjuje kod krava i ovaca u laktaciji.

Ne primenjuje se kod životinja sa obolelim bubrezima i jetrom.

Ne primenjuje se kod drugih vrsta životinja za koje lek nije indikovan. Ne treba ga primenjivati kod prasadi čija je telesna masa ispod 10 kg.


6, NEŽELJENA DEJSTVA


Ponekad se na mestu aplikacije javi prolazan otok. Veoma retko se mogu javiti reakcije preosetljivosti, prolazna hipersalivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, tremor, povraćanje. U takvim slučajevima treba primeniti atropin. U toku primene leka moguća je pojava kašlja, količnih bolova, dijareje i kolapsa.

Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome nadležnog veterinara.


 1. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje


 2. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Govedima i ovcama lek se aplikuje jednokratno, subkutano, a svinjama jednokratno intramuskularno.


  Preparat se primenjuje u sledećoj dozi:

  Goveda: 1 mL/10 kg t.m. (7.5 mg levamizol-hidrohlorida po kg t.m.).

  Za goveda telesne mase 300 kg i više, maksimalni volumen iznosi 30 mL. Ovce: 1 mL/10 kg t.m. (7.5 mg levamizol-hidrohlorida po kg t.m.)

  Ovce telesne mase veće od 90 kg dobijaju maksimalno 6 mL preparata.

  Svinje: 1 mL/10 kg t.m. (7.5 mg levamizol-hidrohlorida po kg t.m.)

  Za svinje telesne mase 150 kg i više maksimalna doza iznosi 15 mL.


 3. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svinjama lek aplikovati isključivo intramuskularno.

  Kod životinja sa jakom infestacijom primenu leka treba ponoviti posle 2 do 4 nedelje.

  Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon terapije treba neškodljivo ukloniti izmet, odnosno stado premestiti na drugi pašnjak.


  image


 4. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 28 dana

  Ne koristiti kod životinja čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.


 5. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage.


 6. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljanu vrstu

  Svinjama lek aplikovati isključivo i.m. Kod svinja infestiranih plućnim nematodama primena leka prouzrokuje kašalj i povraćanje. Lek se ne primenjuje kod prasadi čija je telesna masa ispod 10kg.

  Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon terapije treba neškodljivo ukloniti izmet, odnosno stado premestiti na drugi pašnjak.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kod osoba koje rukuju lekom moguće su reakcije preosetljivosti. Izbegavati direktan kontakt očiju , sluzokože i kože sa lekom. Posle primene leka, ruke treba dobro oprati da bi se sprečila senzibilizacija i pojava alergija. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti zatražiti lekarsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može primenjivati u graviditetu ali treba izbegavati njegovu primenu u poslednjem mesecu graviditeta. Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji ako se mleko koristi za ljudsku ishranu.


  Interakcije

  Levamizol se ne koristi istovremeno, kao ni dve nedelje pre i posle primene antihelmintika i ektocida na bazi organofosfata i antihelmintika dietilkarbamazina, pirantela i morantela, jer ovi lekovi pojačavaju njegovu toksičnost. Levamizol inhibira vezivanje rifamicina za proteine krvne plazme.

  Kod goveda trostruka terapijska doza dovodi do pojave tipičnih znakova intoksikacije a kod svinja i ovaca četvorostruka terapijska doza.


  Predoziranje

  Kod goveda trostruka terapijska doza dovodi do pojave tipičnih znakova intoksikacije, a kod svinja i ovaca četvorostruka terapijska doza.

  Predoziranje prouzrokuje dispneju, nervne simptome, crevne kolike, dijareju i kolaps. Posle primene atropina, kao blokatora muskarinskih receptora, nekoliko sati od njegove aplikacije dolazi do potpunog oporavka životinje.


  image


  Inkompatibilnost

  Nema podataka o mogućoj inkompatibilnosti levamizola, pa se on ne sme mešati sa bilo kojim drugim lekom.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na preporučen način i u skladu sa odobrenim uputstvom ovaj lek ne predstavlja rizik po životnu sredinu.


 7. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 8. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.05.2022.


 9. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od obojenog stakla (hidrolitička grupa II), zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom, sa 20 mL, 50 mL ili 100 mL leka.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AE01

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00420-21-001 od 10.05.2022. NEOSITOL, rastvor za injekciju, 75 mg/g, 1 x 20 mL

323-01-00421-21-001 od 10.05.2022. NEOSITOL, rastvor za injekciju, 75 mg/g, 1 x 50 mL

323-01-00422-21-001 od 10.05.2022. NEOSITOL, rastvor za injekciju, 75 mg/g, 1 x 100 mL


image