Početna stranica Početna stranica

n SPC
enrofloksacin

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Tabletu treba davati oralno, jednom dnevno ili podeljenu u doze dva puta dnevno, sa hranom ili bez hrane.


 • KONTRAINDIKACIJE


  Ovaj lek može uticati na zglobnu hrskavicu u periodu brzog rasta, pa ga nemojte koristiti kod pasa mlađih od godinu dana ili kod velikih rasa koje sporije rastu prvih 18 meseci.

  Nemojte koristiti lek u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

  Nemojte koristiti ovaj lek kod pasa koji imaju konvulzije, pošto enrofloksacin može da izazove stimulaciju centralnog nervnog sistema.


 • NEŽELJENA DEJSTVA


  Tokom perioda brzog rasta enrofloksacin može da utiče na razvoj zglobne hrskavice.

  Ako primetite bila kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.

  U retkim slučajevima primećeni su povraćanje i anoreksija.


 • KARENCA


  Nije predviđena.


 • POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Držati van domašaja dece.

  Prepolovljenu tabletu vratite u otvorenu strip foliju i upotrebite u roku od 24 sata. Ovaj veterinarski lek ne zahteva nikakve posebne uslove za čuvanje.

  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na etiketi.


 • POSEBNA UPOZORENJA


  Fluorohinolone treba čuvati za lečenje kliničkih stanja koja imaju slab odgovor ili za koje se očekuje slab odgovor na druge vrste antimikrobnih lekova.

  Kad god je to moguće, upotreba fluorohinolona treba da bude zasnovana na testiranju osetljivosti. Upotreba ovog proizvoda na način koji se razlikuje od uputstava datih u ovom dokumentu može da poveća prevalencu bakterija otpornih na fluorohinolone i može da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima zbog moguće unakrsne rezistentnosti.

  Treba uzeti u obzir zvanične i lokalne antimikrobne smernice prilikom primene proizvoda.

  Ovaj lek se ne sme koristiti u profilaksi. Nemojte prekoračivati preporučenu dozu.

  Ovaj lek koristite oprezno kod pasa sa ozbiljnim poremećajima u radu bubrega i jetre.


  SmPCPIL005164/1

  20.05.2009 – Updated: 20.05.2009

  Page 2 of 3


  1.3.1

  Enrofloxacin

  SPC, Labeling and Package Leaflet

  RS


  U periodu graviditeta i laktacije koristiti samo u skladu sa procenom veterinara o odnosu koristi i rizika.


  Ovaj lek nemojte kombinovati sa drugim lekovima, kao što su tetraciklini, feniloli ili makrolidi jer postoji mogućnost da ti lekovi ponište željeno delovanje.

  Istovremena primena fluorohinolona može pojačati delovanje oralnih antikoagulanasa, (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi).

  Ovaj lek nemojte kombinovati sa teofilinom, (lek se u medicini koristi kao dilatator bronhija), pošto to može dovesti do produženog vremena eliminacije te supstance.

  Istovremenu primenu supstanci koje sadrže magnezijum ili aluminijum može pratiti usporena resorpcija enrofloksacina.


  Prilikom slučajnog predoziranja mogu se javiti povraćanje, dijareja i promene u centralnom nervnom sistemu odnosno u ponašanju.

  Ne postoji antidot i lečenje treba da bude simptomatsko.


  Upozorenja za korisnike

  Operite ruke posle korišćenja.

  Ako lek dođe u dodir s očima, isperite ih sa dosta čiste vode.

  Ako dođe do slučajnog gutanja leka, odmah potražite lekarsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za korišćenje.

  Ljudi sa poznatom alergijom na fluorohinolone, (grupa antimikrobnih lekova), treba da izbegavaju

  kontakt sa ovim lekom.


 • POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neupotrebljeni veterinarski lek ili otpadni materijali koji nastanu upotrebom veterinarskih lekova uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 • DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


 • OSTALI PODACI


 • Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: Prepolovljenu tabletu vratite u otvorenu strip foliju i upotrebite u roku od 24 sata.

  Pakovanje: Kutija sa 100 tableta.

  Način izdavanja: Na recept veterinara.

  ATCvet kod: QJ01MA90

  Broj dozvole:


  SmPCPIL005164/1

  20.05.2009 – Updated: 20.05.2009

  Page 3 of 3