Početna stranica Početna stranica

Colivet solution
kolistinUPUTSTVO ZA LEK


Colivet solution, oralni rastvor, 2000000 i.j./mL, 1 x 1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CEVA SANTE ANIMALE


Adresa: Z.I. Tres le Bois, Loudeac, Francuska


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.;

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CEVA SANTE ANIMALE;

  Z.I. Tres le Bois, Loudeac, Francuska


 2. IME LEKA Colivet solution

  2 000 000 i.j./mL

  oralni rastvor

  svinje i živina (brojleri i roditelji lakih i teških linija) kolistin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Kolistin (u obliku sulfata) 2 000 000 i.j


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol 10 mg

  Prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Terapija gastrointestinalnih infekcija izazvanih neinvanzivnom E.coli, osetljivom na kolistin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata kod jedinki preosetljivih na polimiksine. Lek se ne primenjuje kod životinja sa oštećenjem bubrega.

  Ne koristiti kod konja, posebno ždrebadi, jer kolistin zbog antibakterijskog efekta može dovesti do poremećaja mikroflore sa posledičnim razvojem kolitisa izazvanog uglavnom Clostridium difficile, što može biti fatalno.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se kod tretiranih jedinki mogu javiti reakcije preosetljivosti.


  image


  Posle oralne primene kolistina može doći do pojave mučnine i povraćanja, naročito kod mlade prasadi. Ovi efekti su prolazne prirode.

  Kod duže upotrebe većih doza može doći do oštećenja bubrega.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjene reakcije tokom jednog tretmana);

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja);

  • povremeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja);

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja);

  • vrlo retko (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane prijave).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i živina (brojleri i roditelji lakih i teških linija).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Oralna upotreba u vodi za piće, zameni za mleko ili direktna aplikacija u usta. Svinje:

  50 000 i.j/kg telesne mase 3 - 5 uzastopnih dana ili 0.25 mL Colivet solution/10 kg telesne mase dva

  puta dnevno 3 - 5 uzastopnih dana.

  Trajanje terapije treba ograničiti na minimalno vreme potrebno za lečenje bolesti.


  Živina:

  75 000 i.j/kg telesne mase 3 - 5 uzastopnih dana ili 0.37 mL Colivet solution/10 kg telesne mase dva puta dnevno 3 - 5 uzastopnih dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakodnevno pripremiti svež rastvor leka.

  Radi boljeg konzumiranja lekovitog rastvora, a samim tim i efikasnijeg lečenja, poželjno je da životinjama nekoliko sati pre primene leka uskrati voda za piće, a tokom lečenja onemogući pristup drugom izvoru vode.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 2 dana

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.

  Posle otvaranja kontejnera i rekonstitucije leka u vodi (mleku), lek čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 48 meseci, na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 24 h, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u mleku: 6 h, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Dejstvo kolistina je dozno zavisno protiv gram-negativnih bakterija. Nakon oralne primene postižu se visoke koncentracije u gastrointestinalnom traktu, usled slabe apsorpcije.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne koristiti kolistin kao zamenu za zootehničke mere. Kolistin je lek koji se koristi kao poslednja opcija u humanoj medicini za terapiju infekcija uzorkovanih određenim bakterijama otpornim na više lekova. Da bi se smanjio mogući rizik povezan sa širokom primenom kolistina, njegova primena treba da se ograniči na lečenje ili lečenje i metafilaksu bolesti, te se ne sme koristiti za profilaksu. Kada je to moguće, kolistin treba koristiti samo na osnovu antibiograma. Primena leka koja odstupa od navedenih uputstava rezultira neuspešnim lečenjem i prevalencijom bakterija otpornih na kolistin. Radi boljeg konzumiranja lekovitog rastvora, a samim tim i efikasnijeg lečenja, poželjno je da životinjama nekoliko sati pre primene leka uskrati voda za piće, a tokom lečenja onemogući pristup drugom izvoru vode.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe osetljive na antibiotike iz grupe polimiksina treba da izbegavaju rukovanje preparatom.

  U slučaju da prilikom pripreme rastvora lek dospe u oči, treba ih dobro isprati vodom, odmah konsultovati lekara i pokazati mu uputstvo za lek.

  Oprati ruke posle upotrebe leka.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Iako se aktivna supstanca slabo resorbuje iz digestivnog trakta, ne preporučuje se primena leka za vreme graviditeta i laktacije.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Polimiksini su sinergisti sa tetraciklinima i kombinacijom trimetoprima i sulfonamida, dok im delovanje ometaju dvovalentni katjoni, nezasićene masne kiseline, kvaternerna amonijum jedinjenja, gnoj i propalo tkivo.


  image


  Inkompatibilnost

  Kolistin-sulfat je inkompatibilan sa oksidacionim sredstvima, kiselinama i bazama.


  Predoziranje

  Kod predoziranja može se pojaviti mučnina i povraćanje. Davanje većih doza u dužem vremenskom periodu može dovesti do oštećenja bubrega. Kod produženog davanja može se pojaviti superinfekcija.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek nije opasan po ljude, ribe, korisne insekte i životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.07.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljnje pakovanje: boca od polietilena visoke gustine, bele boje, zapremine 1L, sa zatvaračem sa navojem od polipropilena bele boje, koji je ujedno i dozator za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA10

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00421-20-001 od 29.07.2021. godine


image