Početna stranica Početna stranica

Neomycin-Penicilin Intervet
benzilpenicilin-prokain, neomicin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Neomycin-Penicilin „Intervet“


suspenzija za injekciju,


1 x 100 ml

za primenu na životinjama


Proizvođač: Intervet Productions S.R.L


Adresa: Via Nettunense km 20,300, Aprillia, Italija Podnosilac zahteva: MARLO farma d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA PROMET


  MARLO farma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet Productions S.R.L.

  Via Nettunense km 20,300, Aprillia, Italija


 2. IME LEKA


Neomycin-Penicillin „Intervet“

benzilpenicilin-prokain, neomicin (200 mg/ml+100 mg/ml)

suspenzija za injekciju

za konje, ovce, svinje, pse i mačke


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 ml suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Benzilpenicilin-prokain


200 mg

(u obliku benzilpenicilin-prokaina, sa 1 % lecitina)

(ekvivalentno 113.6 mg benzilpenicilina)

Neomicin

100 mg

(u obliku 150 mg neomicin-sulfata)

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat


1.1 mg

Ostale pomoćne supstance:

Natrijum-formaldehidsulfoksilat; lecitin; manitol; povidon; limunska kiselina, monohidrat; natrijum-

citratni pufer pH 7; simetikon; voda za injekcije.


 1. INDIKACIJE


  Lek se koristi za lečenje infektivnih bolesti kod konja, ovaca, svinja, pasa i mačaka prouzrokovanih bakterijama osetljivim na kombinaciju antibiotika u leku.

  Penicilin je efikasan protiv nekih Gram-negativnih i većine Gram-pozitivnih bakterija. Neomicin je antibiotik širokog spektra dejstva i efikasan je protiv velikog broja Gram-pozitivnih i Gram- negativnih bakterija.

  Kombinacija antibiotika u leku pokazuje širok spektar dejstva. In vitro je pokazala aktivnost protiv svih testiranih izolata E. rhusiopathiae, Streptococcus spp. i A. pyogenes i većine testiranih izolata Pasteurella, Salmonela, Klebsiella i Staphylococcus spp.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme davati životinjama preosetljivim na beta-laktamske antibiotike.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Predoziranje sa parenteralno datim neomicinom može da dovede do oštećenja bubrega i oštećenja sluha, ali je to malo verovatno kada se lek primenjuje u terapijskoj dozi. Naročito obratiti pažnju na pravilno preračunavanje doze kod primene leka kod mladih životinja, posebno kod štenadi, mačića i prasića. Lečenje ovim lekom treba ograničiti na period od 3 dana.

  Povremeno kod prasadi na sisi i kod tovnih svinja, primena ovog leka može da dovede do prolaznog

  povišenja temperature, povraćanja, drhtanja i poremećaja koordinacije. Kod suprasnih krmača i nazimica može se javiti vulvalni iscedak, što se ponekad može povezati i sa pobačajem.

  Kod konja se može javiti lokalna reakcija na mestu davanja injekcije i do nedelju dana nakon primene leka. Doze veće od 15 ml treba dari na dva injekciona mesta.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, ovce, svinje, psi i mačke.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se daje duboko intramuskularno kod svih ciljnih vrsta. Doza treba da se ponavlja u intervalima od 24 sata. Lečenje sprovoditi maksimalno 3 dana.


  Tabela doziranja služi samo kao vodič i obračunata je po maksimalnoj dozi koja iznosi 5mg/kg neomicin baze (5 ml/100 kg telesne mase) kod velikih životinja, odnosno 10 mg/kg (1 ml/100 kg telesne mase) kod malih životinja što predstavlja maksimalnu dozu. Pri primeni leka pridržavati se aseptičnih principa.


  Vrsta

  Težina

  Maksimalna doza

  Konji

  500 kg

  25 ml

  Ovce

  Svinje

  50 kg

  50 kg

  2,5 ml

  2,5 ml

  Psi

  10 kg

  1 ml

  Mačke

  5 kg

  0,5 ml.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Promućkati pre upotrebe.

  Treba koristiti odgovarajući kalibrisan špric kako bi se obezbedilo precizno ubrizgavanje male zapremine leka


 7. KARENCA


  Svinje i ovce nisu za ljudsku ishranu tokom trajanja terapije. Svinje, meso: 60 dana nakon poslednje aplikacije leka Ovce, meso: 70 dana nakon poslednje aplikacije leka.

  Ne davati ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se konjima namenjenim za ishranu ljudi.

  Tretirani konji nikada se ne mogu koristiti za ljudsku ishranu. U pasošu takvog konja mora stajati napomena da nije namenjen za ljudsku ishranu.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 ˚C do 8 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 ˚C do 8 ˚C.


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja

  Nema.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek nije kontraindikovan tokom graviditeta i laktacije, ali pogledati tačku.6. Odnos koristi i rizika treba pažljivo proceniti pre upotrebe leka.

  Interakcije

  Sinergizam se javlja pri kombinaciji beta-laktamskih antibiotika i amino-glikozida.

  Penicilin ispoljava svoje baktericidno delovanje inhibišući sintezu bakterijskog zida tokom multiplikacije. Iz tog razloga nije kompatibilan sa bakteriostatskim antibioticima (tetraciklini, hloramfenikol) koji inhibiraju multiplikaciju.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Posebnu pažnju obratiti kako ne bi došlo do samoubrizgavanja leka.

  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati reakciju preosetljivosti (alergija) nakon injekcije, inhalacije, ingestije i direktnog kontakta sa kožom. Alergijske reakcije izazvane ovim supstancama ponekad mogu biti veoma ozbiljne.

  1. Ne rukujte ovim lekom ako znate da ste alergični ili ako vam je savetovano da ne radite sa ovim antibioticima.

  2. Rukujte ovim lekom pažljivo kako bi se izbegla izloženost leku, poštujući sva upozorenja.

  3. Ukoliko dođe do pojave simptoma nakon izloženosti leku, kao što je osip na koži, odmah potražite lekarski savet i pokažite doktoru ova upozorenja iz uputstva. Oticanje lica, usana ili kapaka, kao i otežano disanje su stanja koja zahtevaju urgentnu medicinsku reakciju.

   Oprati ruke nakon rukovanja sa lekom.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i otpadni materijal odstraniti u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.02. 2014. godine


 12. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od polietilena, zapremine 100 ml, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u složivoj kartonskoj kutiji.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QJ01RA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0560-12-001 od 28.02.2014. godine.