Početna stranica Početna stranica

Carofertin
betakaroten


UPUTSTVO ZA LEKCarofertin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1x100 mL


za primenu na životinjama


Proizvođač: SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG


Adresa: Landeggerstrasse 7, Neufeld, Leitha, Austrija


Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo Farma d.o.o. Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG

  Landeggerstrasse 7, Neufeld, Leitha, Austrija


 2. IME LEKA Carofertin

  betakaroten (10 mg/mL) rastvor za injekciju

  za kobile, krave i krmače


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Betakaroten 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Makrogol 15 hidroksistearat, askorbilpalmitat, alfa-Tokoferol-racemat, izopropilmiristat, voda za injekcije

  Konzervans:

  Benzil alkohol 10 mg/mL


 4. INDIKACIJE


  Terapija i profilaksa reproduktivnih poremećaja kod krava, krmača i kobila: stabilizacija (razvoja) žutog tela, povišenje nivoa progesterona, profilaksa habituelnih abortusa, profilaksa i terapija endometritisa (u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima), poboljšanje nidacije, zaštita graviditeta, stimulacija imuniteta novorođenih životinja i poboljšanje proizvodnih rezultata u odgoju.

  Kod krava se preparat koristi pre svega u periodu ishrane deficitarne betakarotenom (od novembra do maja), odnosno tokom čitave godine ukoliko se životinje hrane samo senom i silažom.

  Kod krmača se preparat može koristiti tokom čitave godine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama preosetljivim na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci. Zbog prisustva benzil-alkohola ne primenjuje se kod novorođenih životinja.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima zabeležena je pojava otoka na mestu aplikacije leka, koji najčešće spontano prolazi.

  Kod više od 10% tretiranih konja zabeležena je pojava temperiranog otoka na mestu aplikacije leka, praćenog bolnom reakcijom na pritisak, koji obično ne zahteva terapiju.

  U izolovanim slučajevima, zabeležene su po život opasne anafilaktoidne reakcije. U tim slučajevima se odmah mora prekinuti primena Carofertina i započeti simptomatska terapija:


  • U slučaju anafilakse: epinefrin (adrenalin) i/ili glukokortikoidi i.v.

  • U slučaju alergijskih reakcija na koži: antihistaminici i/ili glukokortikosteroidi

  • U slučaju konvulzija: barbiturati kao antidot.


   Zbog sadržaja makrogol-15-hidroksistearata, postoji mogućnost pojave alergijskih ili pseudoalergijskih reakcija, posebno kod životinja koje su i ranije primale takvu terapiju injekciono ili putem infuzije. Ove reakcije se mogu značajno razlikovati po intenzitetu i trajanju (izražene lokalne reakcije ili ozbiljne sistemske reakcije) i mogu rezultirati stanjem životne ugroženosti.


   Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kobile, krave, krmače.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se primenjuje intramuskularno ili subkutano. Kobile: 20 mL (isključivo i.m.)

  Krave, junice: 20 - 25 mL

  Krmače: 7 mL

  Kod terapije steriliteta, lek se aplikuje 1 do 3 puta u razmaku od dve nedelje.

  Kada se primenjuje u periodu puerperijuma, kod krava i junica, prva aplikacija preporučene doze leka sprovodi se 1 - 2 nedelje postpartalno, a druga 6 - 8 nedelja postpartalno. Za stimulisanje imuniteta kod novorođenih mLadunaca, lek se aplikuje gravidnim životinjama 1 - 2 nedelje pre partusa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jedno injekciono mesto sme se aplikovati najviše 10 mL leka.

  U slučaju da doza prelazi 10mL, lek se mora aplikovati na dva ili više injekcionih mesta. Kobilama se lek aplikuje isključivo i.m.


  image


  Lek treba iskoristiti odmah kod više jedinki. Preostalu količinu leka u bočici treba odbaciti neposredno nakon primene. Preporučuje se primena igle za aspiraciju.

 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Nakon prvog otvaranja, proizvod čuvati 28 dana na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kobilama se lek aplikuje isključivo intramuskularno.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju samoaplikacije leka, odmah zatražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva za lek ili etiketu leka.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na betakaroten ili druge komponente leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  Nakon upotrebe oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Preparat se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Nisu zapažena druga neželjena dejstva u odnosu na opisana u poglavlju 6.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


21.12.2017.


15.

OSTALI PODACI

Pakovanje: Način izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:

Bočica od tamnog stakla od 100 mL smeštena u kartonsku kutiju. Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

QA11CA02

323-01-00221-17-001 od 21.12.2017.image