Početna stranica Početna stranica

COLIVETo-4800 plv.
kolistinUPUTSTVO ZA LEK


COLIVETo- 4800 plv., prašak za oralni rastvor, 4 800 000 i.j./g, 1 x1kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D. n.v. Belgija


Adresa: Hoge Mauw 900 Arendonk, Belgija


Podnosilac zahteva: PROVET DOO


Adresa: Nikolaja Gogolja 48. Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET DOO

  Nikolaja Gogolja 48 ,Beograd,Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  V.M.D. n.v.

  Hoge Mauw 900,Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA


  COLIVETo- 4800

  Kolistin-sulfat 4. 800.000 i.j./g prašak za oralni rastvor

  za telad,prasad i brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca

  Kolistin-sulfat 4.800.000 i.j.


  Pomoćne supstance:

  Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i metafilaksa enterične infekcije prouzrokovane sa neinvazivnim E. coli osetljivim na kolistin. Pre nego što se započne metafilaktički tretman, mora se utvrditi da li je bolest prisutna u stadu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poznatom preosetljivošću na polimiksine.

  Ne daje se konjima. Zahvaljujući modifikovanoj ravnoteži gastro-intestinalne mikroflore kolistin može konačno dovesti do nastanka kolitisa, koji je obično povezan sa Clostridium difficile, koji može biti fatalan.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle oralne primene kolistina može doći do pojave nauzeje i povraćanja ,naročito kod mlade


  image


  prasadi.Ovi efekti su prolaznog karaktera.


  Produžena primena može uzrokovati superinfekciju.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, prasad i brojleri


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje u vodi za piće, a kod teladi i u zameni za mleko. Terapija se sprovodi tokom 5-7 uzastopnih dana.

  Medicinirana voda za piće i zamena za mleko pripremaju se svakodnevno tokom lečenja.


  Prasad:

  0,2 g leka Coliveto-4800 plv.na 10 kg telesne mase/dan (100 000i.j. kolistin sulfata na kg. t..m.), odnosno 5 mg/kg /dan) u 1,5L vode.


  Prasad:

  telesna masa Količina vode/dan:

  COLIVETo 4800 plv.

  10 kg

  1.5 L

  0.2 g

  20 kg 2.5L

  0.4g

  40 kg 4.5L

  0.8g

  60 kg 7.0L

  1.25g

  80 kg 7.5L

  1.65g

  100kg 8.5L

  2g


  Telad:

  0,2 g leka Coliveto-4800 plv. na 10kg telesne mase/dan (100 000 i.j. kolistin sulfata//kg t.m./dan), odnosno 5 mg /kg /dan kolistin-sulfata


  Telad (dva puta dnevno)

  Telesna masa Količina vode/dan COLIVETo 4800 plv.

  50 kg

  8 L

  0.5g

  75kg 16 L

  0,75g

  200kg 16-18L

  2g


  Brojleri:

  31,25 mg leka Coliveto-4800 plv. (150000 i.j./kg t.m. ili 7 mg /kg t.m. kolistin sulfata) u dnevnoj količini vode za piće.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek


  image


  može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na kolistin. Svakodnevno pripremati svež rastvor leka. Neutrošenu količinu rastvora leka treba odbaciti.

  Medicinirana zamena za mleko daje se dva puta dnevno (na 12h). Preporuka je da se potrebna dnevna doza leka za telad rastvori najpre u 1/3do 1/2 ukupne količine zamene za mleko, a ostatak zamene doda kasnije.

  Dnevna količina únete vode ili mleka zavisi od kliničkog stanja životinje. Ako je potrebno, prilagoditi koncentraciju leka stvarnom dnevnom unosu tečnosti.


 10. KARENCA


  Telad: meso i iznutrice 7 dana

  Prasad i brojlerski pilići: meso i iznutrice 2 dana Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana na temperaturi do 25°C

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije u vodi za piće: 24 časa na temperaturi do 25°C

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije u mleku: 2 časa na temperaturi od 42-45°C


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  U slučaju pojave simptoma predoziranja leka, potrebno je dozu smanjiti ili obustaviti dalju primenu.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kolistin ima delovanje zavisno od koncentracije protiv gram-negativnih bakterija. Nakon oralne primene postižu se visoke koncentracije u gastrointestinalnom traktu, usled slabe apsorpcije. Ovi faktori ukazuju na to da duže trajanje terapije nego što je navedeno u delu 4.9 nije adekvatno i dovodi do nepotrebnog izlaganja leku.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne koristite kolistin kao zamenu za zootehničke mere. Kolistin je lek koji se koristi kao poslednja opcija u humanoj medicini za terapiju infekcija uzrokovanih određenim bakterijama otpornim na

  više lekova. Da bi se smanjio mogući rizik povezan sa širokom primenom kolistina, njegova primena treba da se ograniči na terapiju ili terapiju i metafilaksu bolesti, te se ne sme koristiti za profilaksu.

  Kada je to moguće, kolistin treba korisititi samo na osnovu antibiograma. Primena leka koja odstupa od navedenih uputstava rezultira neuspešnim lečenjem i prevalencijom bakterija otpornih na kolistin.  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na polimiksine treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju , slučajnog kontakta sa očima, potrebno ih je temeljno isprati vodom.

  Obavezno oprati ruke posle kontakta sa lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije . Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Interakcije

  Kolistin pokazuje sinergističko delovanje sa eritromicinom, benzilpenicilinom,tetraciklinima i trimetoprimom u terapiji infekcije svinja prouzrokovane sa Bordatella bronchiseptica.

  Prisustvo soli kalcijuma umanjuje antimikrobnu aktivnost kolistina.


  Predoziranje

  Prekomerna primena leka prouzrokuje povraćanje i dijareju.

  U slučaju pojave simptoma predoziranja smanjiti dozu ili prekinuti terapiju.


  Inkompatibilnost

  Coliveto-4800 plv. ne mešati sa drugim preparatima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.06.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Višeslojna kesa (polietiln /aluminijum/polietilen) od 1x 1 kg Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara ATCvet kod: QA07AA10

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00513-17-001 od 22.06.2018.


image