Početna stranica Početna stranica

Nobilis REO+IB+G+ND
vakcina koja sadrži inaktivisane viruse infektivnog bronhitisa (soj M41 serotip Massachusetts), Newcastle bolesti (soj Klon 30), Gumboro bolesti (soj D78) i infektivnog artritisa - Reovirus (sojevi 1733 i 2408)


UPUTSTVO ZA LEK


image

Nobilis REO+IB+G+ND, emulzija za injekciju, 1 x 500 mL (1 x 1000 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.,

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Nobilis REO+IB+G+ND

  vakcina koja sadrži inaktivisane viruse infektivnog bronhitisa (soj M41 serotip Massachusetts), Newcastle bolesti (soj Klon 30), Gumboro bolesti (soj D78) i infektivnog artritisa - Reovirus (soj 1733 i 2408)

  emulzija za injekciju

  za piliće (roditeljska jata)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 0.5 mL emulzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, soj M41 serotip Massachusetts

  najmanje 6 log2 HI jedinica/doza Inaktivisani virus Newcastle bolesti (ND), soj Klon 30

  najmanje 50 PD50 jedinica/doza ili 4.0 log2 HI jedinica/doza po 1/50 doze Inaktivisani virus Gumboro bolesti, soj D78

  najmanje 14.5 log2 VN/doza

  Inaktivisani virus infektivnog artritisa (Reovirus), sojevi 1733 i 2408

  najmanje 7.4 log2 ELISA jedinica/doza


  Adjuvans:

  Tečni parafin 215 mg


  Pomoćne supstance:

  Tečni parafin; polisorbat 80; sorbitan monooleat; glicin; formaldehid; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Vakcinacija pilića protiv oboljenja prouzrokovanih sa Reo virusom, virusom infektivnog bronhitisa Massachusetts tipa, virusom Newcastle bolesti i virusom infektivnog burzitisa.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema ih kada se vakcinacija izvodi u skladu sa uputstvima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod zdravih životinja nema kliničkih reakcija.

  Slabi otoci na mestu davanja mogu se povremeno uočiti nekoliko nedelja nakon vakcinacije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (roditeljska jata).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Doza: 0.5 mL Način primene:

  Intramuskularna upotreba ili subkutana upotreba.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcina se daje pticama starosti 16 do 20 nedelja, ali ne kasnije od 4 nedelje pre očekivanog pronošenja.

  Za optimalan booster efekat ptice bi trebale da budu primo vakcinisane živim vakcinama protiv Infektivnog bronhitisa, Newcastle bolesti, Avijarnog Reo virusa i Infektivnog burzitisa.

  Najbolji rezultati se dobijaju ako se vakcinacija inaktivisanom vakcinom sprovede 6 ili više nedelja nakon aplikacije živih primo vakcina, ali, ako okolnosti nalažu, može se dati i ranije od 4 nedelje nakon primo vakcinacije.

  Pre upotrebe obezbediti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15 °C do 25 °C). Koristiti sterilne igle i špriceve.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C. Ne zamrzavati.


  image


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Interakcije

  Kod istovremene primene sa drugim Intervet-ovim inaktivisanim vakcinama nisu primećene interakcije.


  Predoziranje

  Nakon davanja dvostruko veće doze od preporučene ne dolazi do pojave osobitih simptoma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja vakcine, hitno potražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu proizvoda.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.03.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca, 1 x 500 mL, 1 x 1000 doza

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AA16

Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00247-20-001 od 18.03.2021.


image