Početna stranica Početna stranica

Neostomosan
transmetrin, tetrametrinUPUTSTVO ZA LEK


Neostomosan, koncentrat za emulziju za kupku, 50 mg/mL + 5 mg/mL, 100 x 5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.


Adresa: Szallas u. 5, Budimpešta, Mađarska


Podnosilac ahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Szallas u. 5, 1107, Budimpešta, Mađarska


 2. IME LEKA Neostomosan

  Transmetrin, tetrametrin (50 mg/mL+ 5 mg/mL) Koncentrat za emulziju za kupku

  Za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL koncentrata za emulziju za kupku sadrži:


  Aktivne supstance:

  Transmetrin 50 mg

  Tetrametrin 5 mg


  Pomoćne supstance:

  Piperonil-butoksid, geronol FF/4; parafinsko ulje; geronol MS; anhidrid sirćetne kiseline; butilhidroksitoluen; solvesso 150 ND.


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i tretman infestacije buvama, vašima i krpeljima; terapija sarkoptes i otodektes šuge.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne suptance ili bilo koju pomoćnu supstancu i kod pasa mlađih od 6 meseci.

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim insekticidima i akaricidima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih životinja, pre svega mladunčadi, kao i kod malih rasa pasa može se javiti prolazna nelagodnost.


  image


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


   Ukoliko primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Samo za spoljašnju upotrebu.

  Aplikuje se kupanjem, pranjem ili prskanjem životinje rastvorom u razblaženju 1:200 (5 mL koncentrata na 1 litar vode).

  Kod infestacije buvama i vašima potrebno je tretirati celu površinu životinje, a takođe i njihovu okolinu (kućicu, korpu i sl.) koncentratom razblaženim u vodi u odnosu 1:200.

  Tretman je jednokratan i ako je potrebno treba ga ponoviti.

  Tretman sarkoptes šuge mora se ponavljati u intervalima od 10 dana, sve dok dve uzastopne skarifikacije kože ne daju negativan rezultat.

  Lezije na spoljašnjem ušnom kanalu koju izaziva Otodectes cynotis se tretiraju direktnim nanošenjem razblaženog koncentrata (1:200). Moraju se tretirati oba uha, a tretman treba ponoviti za 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe pripremljene (radne) emulzije za kupku: upotrebiti odmah.  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Male rase pasa i mladunci su osetljivi na ovaj preparat i kod njih se može javiti prolazna nelagodnost.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Posle primene psi ne smeju plivati 3 dana. Samo za spoljašnju upotrebu.

  Jednom napravljeni rastvor treba utrošiti u roku od 24 časa.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Preparat je zapaljiv. U toku primene leka nositi zaštitnu opremu: odeću, rukavice, naočare, masku (u slučaju prskanja). Izbegavati kontakt preparata sa očima ili kožom i inhalaciju spreja.Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom isprati sa dosta vode i u slučaju kontakta sa očima ili ako dođe do gutanja potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Bezbednost leka kod ciljnih vrsta u toku graviditeta nije utvrđena.

  Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi/rizik od strane odgovornog veterinara.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja mogu se javiti salivacija, povraćanje, dijareja, tremor i eksitacije. U slučaju spazma preporučuje se upotreba dijazepama.

  Preparat može izazvati blagu iritaciju očiju, kože ili sluzokože kada se ne primenjuje na propisani nažin (kao nerazblaženi oblik) ili kada se udahne.


  Interakcije

  Ne primenjivati preparat istovremeno sa atropinom i diazepamom, jer oni potenciraju depresivno dejstvo piretroida.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.02.2022.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: ampula od tamnog stakla zapremine 5 mL. Spoljašnje pakovanje: 100 staklenih ampula u složivoj kartonskoj kutiji. Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara

ATCvet kod: QP53AC30

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00300-21-001 od 21.02.2022.


image