Početna stranica Početna stranica

Nobilis Rhino CV
vakcina koja sadrži živi atenuirani virus rinotraheitisa živine, soj TRT 11/94


UPUTSTVO ZA LEK


image

Nobilis Rhino CV, liofilizat za suspenziju 10 x 1000 doza (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.,

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Nobilis Rhino CV

  vakcina koja sadrži živi atenuirani virus avijarnog rinotraheitisa TRT soj 11/94 liofilizat za suspenziju

  za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani virus rinotraheitisa živine, soj 11/94: 101.5 TCID50 - 103.7 TCID50


  Pomoćne supstance:

  Pankreasni hidrolizat kazeina, sorbitol, hidrolizat želatina, natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat i voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


Vakcina je namenjena za aktivnu imunizaciju pilića (brojleri, podmladak komercijalnih koka nosilja, podmladak teških i lakih roditelja) protiv virusa rinotraheitisa živine.


Brojleri, podmladak komercijalnih koka nosilja, podmladak teških i lakih roditelja:

Aktivna imunizacija pilića koja ima za cilj smanjenje učestalosti pojave rinotraheitisa živine i smanjeno ispoljavanje kliničkih simptoma ove bolesti. Imunski odgovor nastupa tri nedelje nakon vakcinacije i traje 16 nedelja nakon vakcinacije.


Podmladak komercijalnih koka nosilja i podmladak teških i lakih roditelja:

Jedinke vakcinisane vakcinom Nobilis Rhino CV, treba da budu revakcinisane inaktivisanom vakcinom koja sadrži virus rinotraheitisa živine soj But1#8544 pre početka pronošenja, radi smanjenja kliničkih simptoma uključujući i pad nosivosti prouzrokovan virusom rinotraheitisa živine. Zaštitni imunitet traje tokom čitavog perioda nošenja.


image


5.

KONTRAINDIKACIJE


Nema


6.


NEŽELJENA DEJSTVA


Kod manjeg broja jedinki (manje od 10%) nakon vakcinacije se može pojaviti


iscedak iz nosa i

kašalj nakon 2-7 dana od vakcinacije. Simptomi iscetka iz nosa i kašlja traju 1 do 2 dana.

Ukoliko primetite ozbiljna neželjena dejstva ili bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite veterinara.


 1. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri, podmladak komercijalnih koka nosilja, podmladak teških i lakih roditelja).


 2. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Okulonazalna primena metodom ukapavanja u oko ili ukapavanja u nos ili grubim raspršivanjem, jedne doze po jedinki od 1. dana starosti.


 3. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Okulonazalni način primene:

  Rekonstituisati liofilizovanu vakcinu u čistoj vodi bez prisustva dezinficijensa i antiseptika u koju se dodaje 2% tečnog obranog mleka i primeniti korišćenjem strandardizovane kapaljke. Količina potrebna za primenu metodom ukapavanja u oko ili ukapavanja u nos zavisi od broja doza i veličine kapi, ali je potrebno približno 35 mL na 1.000 doza. Primeniti jednu kap u nozdrvu ili u oko. Proveriti da li se kap u potpunosti adsorbovala pre puštanja ptice.


  Primena raspršivanjem:

  Vakcina se mora rekonstituisati u čistoj vodi bez prisustva dezinficijensa i antiseptika u koju se dodaje 2%-ntno tečno obrano mleko. Odgovarajući broj bočica treba da bude otvoren ispod površine vode. Zapremina suspenzije vakcine mora biti dovoljna kako bi se obezbedila homogena vakcinacija jedinki.

  U zavisnosti od starosti pilića koje treba vakcinisati i sistema uzgoja, koristiti 250 mL do 500 mL vode na 1.000 doza. Voda sa razblaženom vakcinom mora biti raspršivana nad tačno određenim brojem životinja i to na razdaljini od 30 do 40 cm od njih. Najbolje je postupak sprovesti u mraku kada pilići stoje u grupi. Atomizeri za raspršivanje vakcine ne smeju sadržati sediment, korozije ni tragove dezinficijenasa i najbolje je koristiti atomizere koji su isključivo namenjeni za vakcinaciju.

  Ukoliko je primenljivo, smanjiti ventilaciju kako bi se sprečio gubitak. Za buduće nosilje i roditeljska jata, videti odeljak 4.


  image


 4. KARENCA


  Nula (0) dana.


 5. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru (od 2 °C do 8 °C). Ne zamrzavati. Zaštiti od svetlosti. Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 2 sata.

  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.


 6. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Da bi se smanjilo širenje vakcinalnog soja, sve osetljive životinje moraju biti pravilno vakcinisane, poželjno je i u isto vreme. Vakcinalni virus se može proširiti i na ostale osetljive vrste sa kojima su vakcinisane životinje u direktnom kontaktu. Pokazano je da širenje ima zanemarljiv uticaj na ćurke, koje zajedno sa pilićima spadaju u vrste najosetljivije na virus rinotraheitisa živine.


  Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji dokazuju da se ova vakcina može davati istog dana, ali ne pomešana sa vakcinama protiv infektivnog bronhitisa koje sadrže soj H120 i

  protiv Newcastle bolesti koje sadrže soj Clone 30 ili C2 i vakcine protiv infektivnog bronhitisa (soj IB Ma 5) kada se primenjuju kod jednodnevnih pilića (efikasnost IB Ma5 vakcine nije ispitivana).


  Intervetova živa vakcina protiv Gumboro bolesti (infektivna bolest burze) koja sadrži soj D78 se može primeniti 7 dana nakon primene vakcine Nobilis Rhino CV.


  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine primenjene sa drugim veterinarskim lekovima, osim onih koji su gore pomenuti.

  Odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka treba da bude individualno doneta.


  Primena desetostruke doze vakcine preporučenim načinima primene nije dovela do nikakvih neželjenih dejstava kod ciljnih grupa, osim onih opisanih u odeljku 4.6.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ne primenjivati kod nosilja, niti u periodu od 4 nedelje pre početka nosivosti.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nije primenljivo.


  image


 7. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 8. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.10.2022.


 9. OSTALI PODACI


Pakovanje: 10 x 1000 doza

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QI01AD01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00490-21-001 od 07.10.2022.


image