Početna stranica Početna stranica

NEOMYCIN-PENICILLIN INTERVET
benzilpenicilin-prokain, neomicinUPUTSTVO ZA LEKNEOMYCIN-PENICILLIN „INTERVET“, suspenzija za injekciju, 200 mg/mL + 100 mg/mL, 1 x 100 mL

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet Productions S.R.L

Adresa: Via Nettunense km 20,300, Aprillia, Italija Podnosilac zahteva: Turango doo, Kragujevac

Adresa: Vojvode Antonija Pljakica 9b, 34000 Kragujevac, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Turango d.o.o., Kragujevac

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, 34000 Kragujevac, Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet Productions S.R.L.

  Via Nettunense km 20,300, Aprillia, Italija


 2. IME LEKA


  NEOMYCIN-PENICILLIN „INTERVET“

  200 mg/mL + 100 mg/mL suspenzija za injekciju

  za konje, ovce, svinje, pse i mačke benzilpenicilin-prokain, neomicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Benzilpenicilin-prokain 200 mg

  (u obliku benzilpenicilin-prokaina, sa 1 % lecitina) (ekvivalentno 113.6 mg benzilpenicilina)

  Neomicin 100 mg

  (u obliku 150 mg neomicin-sulfata)

  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 1.1 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Natrijum-formaldehidsulfoksilat; lecitin; manitol; povidon; limunska kiselina, monohidrat; natrijum- citratni pufer pH 7; simetikon; voda za injekcije.


  Suspenzija bele do skoro bele boje.


 4. INDIKACIJE


  Lek se koristi za lečenje infektivnih bolesti kod konja, ovaca, svinja, pasa i mačaka prouzrokovanih bakterijama osetljivim na kombinaciju antibiotika u leku.

  Penicilin je efikasan protiv nekih gram-negativnih i većine gram-pozitivnih bakterija. Neomicin je antibiotik širokog spektra dejstva i efikasan je protiv velikog broja gram-pozitivnih i gram- negativnih bakterija.

  Kombinacija antibiotika u leku pokazuje širok spektar dejstva. In vitro je pokazala aktivnost protiv svih testiranih izolata E. rhusiopathiae, Streptococcus spp. i A. pyogenes i većine testiranih izolata Pasteurella, Salmonela, Klebsiella i Staphylococcus spp.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme davati životinjama preosetljivim na beta-laktamske antibiotike.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Predoziranje sa parenteralno datim neomicinom može da dovede do oštećenja bubrega i oštećenja sluha, ali je to malo verovatno kada se lek primenjuje u terapijskoj dozi. Naročito obratiti pažnju na pravilno preračunavanje doze kod primene leka kod mladih životinja, posebno kod štenadi, mačića i prasića. Lečenje ovim lekom treba ograničiti na period od 3 dana.

  Povremeno kod prasadi na sisi i kod tovnih svinja, primena ovog leka može da dovede do prolaznog povišenja temperature, povraćanja, drhtanja i poremećaja koordinacije. Kod suprasnih krmača i nazimica može se javiti vulvalni iscedak, što se ponekad može povezati i sa pobačajem.

  Kod konja se može javiti lokalna reakcija na mestu davanja injekcije i do nedelju dana nakon primene leka. Doze veće od 15 ml treba dari na dva injekciona mesta.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, ovce, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje duboko intramuskularno kod svih ciljnih vrsta. Doza treba da se ponavlja u intervalima od 24 sata. Lečenje sprovoditi maksimalno 3 dana.


  Tabela doziranja služi samo kao vodič i obračunata je po maksimalnoj dozi koja iznosi 5mg/kg neomicin baze (5 mL/100 kg telesne mase) kod velikih životinja, odnosno 10 mg/kg (1 mL/100 kg telesne mase) kod malih životinja što predstavlja maksimalnu dozu. Pri primeni leka pridržavati se aseptičnih principa.


  Vrsta

  Težina

  Maksimalna doza

  Konji

  500 kg

  25 mL

  Ovce

  50 kg

  2.5 mL

  Svinje

  50 kg

  2.5 mL

  Psi

  10 kg

  1 mL

  Mačke

  5 kg

  0.5 mL


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Promućkati pre upotrebe.

  Treba koristiti odgovarajući kalibrisan špric kako bi se obezbedilo precizno ubrizgavanje male zapremine leka


  image


 10. KARENCA


  Svinje i ovce nisu za ljudsku ishranu tokom trajanja terapije. Svinje, meso: 60 dana

  Ovce, meso: 70 dana


  Ne davati ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se konjima namenjenim za ishranu ljudi.

  U pasošu takvog konja mora stajati napomena da nije namenjen za ljudsku ishranu.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 ˚C do 8 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 ˚C do 8 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja

  Ponovljenu aplikaciju leka treba obaviti na drugom injekcionom mestu.

  Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Primena leka koja nije u skladu sa odobrenim Sažetkom karakteristika leka može dovesti do povećanja prevalence i smanjenja efikasnosti lečenja usled moguće pojave ukrštene rezistencije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek nije kontraindikovan tokom graviditeta i laktacije, ali pogledati tačku.6. Odnos koristi i rizika treba pažljivo proceniti pre upotrebe leka.


  Interakcije

  Sinergizam se javlja pri kombinaciji beta-laktamskih antibiotika i amino-glikozida.

  Penicilin ispoljava svoje baktericidno delovanje inhibišući sintezu bakterijskog zida tokom multiplikacije. Iz tog razloga nije kompatibilan sa bakteriostatskim antibioticima (tetraciklini, hloramfenikol) koji inhibiraju multiplikaciju.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Posebnu pažnju obratiti kako ne bi došlo do samoubrizgavanja leka.

  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati reakciju preosetljivosti (alergija) nakon injekcije, inhalacije, ingestije i direktnog kontakta sa kožom. Alergijske reakcije izazvane ovim supstancama ponekad mogu biti veoma ozbiljne.

  1. Ne rukujte ovim lekom ako znate da ste alergični ili ako vam je savetovano da ne radite sa ovim antibioticima.


   image


  2. Rukujte ovim lekom pažljivo kako bi se izbegla izloženost leku, poštujući sva upozorenja.

  3. Ukoliko dođe do pojave simptoma nakon izloženosti leku, kao što je osip na koži, odmah potražite lekarski savet i pokažite doktoru ova upozorenja iz uputstva. Oticanje lica, usana ili kapaka, kao i otežano disanje su stanja koja zahtevaju urgentnu medicinsku reakciju.

   Oprati ruke nakon rukovanja sa lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i otpadni materijal odstraniti u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 05.07.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od polietilena, zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00381-18-001 od 05.07.2019.


image