Početna stranica Početna stranica

Animedazon sprej
hlortetraciklinUPUTSTVO ZA LEK


Animedazon sprej, sprej za kožu, suspenzija 2.45%, 1 x 211 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. ANIMEDICA GmbH

2. ANIMEDICA Herstellungs Adresa: 1. Im Sudfeld 9 , Senden, Nemačka

2. Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka

Podnosilac zahteva:


Agrimatco doo

Adresa: Narodnog fronta 73/I Novi Sad, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Agrimatco doo Narodnog fronta 73/I Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. ANIMEDICA GmbH

  2. ANIMEDICA Herstellungs


 1. Im Sudfeld 9 , Senden, Nemačka


 2. Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka


 1. IME LEKA Animedazon sprej

  Hlortetraciklin, hidrohlorid 2.45% sprej za kožu, suspenzija

  za goveda, ovce i svinje


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 sprej kontejner sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Hlortetraciklin hidrohlorid 3.210 g ( 2.45 % ) ( ekvivalentno hlortetraciklin 2.983 g)


  Pomoćne supstance:


  Patent blu V 85% (E 131)...............0.23 g Izobutan..................................................92.2 g


  Ostale pomoćne supstance: Izopropil alkohol ; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; sorbitan trioleat;


 3. INDIKACIJE


  Lečenje površinskih povreda ili hirurških rana inficiranih mikroorganizmima koji su osetljivi na hlortetraciklin. Preparat se može koristiti kao deo lečenja površinskih rana na koži i infekcije papaka, posebno kod interdigitalnog dermatitisa ( truljenje i zapaljenje papaka ) i digitalnog dermatitisa uzrokovanog mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin.


  image


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na tetracikline. Ne koristiti za lečenje vimena kod životinja čije se mleko koristi u ljudskoj ishrani.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Retko se mogu javiti reakcije preosetljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  ANIMEDAZON SPREJ je namenjen za upotrebu na koži. Doziranje je:

  • U slučaju infekcije papaka ovaj postupak treba ponoviti posle 30 sekundi

  • Za lečenje površinskih rana inficiranih mikroorganizmima koji su osetljivi na hlortetraciklin, preporučuje se jednokratna primena.

  • Za lečenje digitalnog dermatitisa preporučuje se primena dva puta dnevno u razmaku od 30 sekundi tokom 3 uzastopna dana.

  • Za lečenje drugih infekcija papaka ( truljenje papaka) preporučuje se jednom do dva puta dnevno u razmaku od 30 sekundi. U zavisnosti od ozbiljnosti povrede i procene poboljšanja, lečenje bi trebalo ponoviti za 1-3 dana.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dobro protresti bocu pre upotrebe.

  Bocu bi trebalo držati na rastojanju od oko 15-20 cm od mesta primene; prskati 3 sekunde dok tretirano mesto ne bude jednako obojeno.


 9. KARENCA


  Meso i tkiva: 0 ( nula) dana Mleko: 0 ( nula) dana

  Prebojeni deo kože svinja mora biti odstranjen pre nego što ostali delovi budu korišćeni za ljudsku ishranu.  image


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Boca je pod pritiskom : zaštititi od uticaja sunca i ne izlagati temperaturama većim od 50º C.

  Čuvati na temperaturi do 30º C. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati. Bocu ne bušiti i ne spaljivati čak i kada je prazna. Ne prskati blizu otvorenog plamena i drugih izvora toplote. Držati dalje od drugih zapaljivih izvora. Ne pušiti u blizini preparata.

  Ne koristiti posle datuma isteka roka upotrebe ( koji je upisan na boci)

  Rok upotrebe: 36 meseci


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Zaštiti oči životinje ukoliko se sprej nanosi u blizini glave. Potrebno je dobro očistiti ozleđenu površinu pre prskanja spreja. Uvek kada je to moguće, lek treba primenjivati samo na osnovu nalaza antibiograma i uzimajući u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Životinju treba onemogućiti da liže tretiranu površinu ili tretirane površine drugih životinja.Posle upotrebe spreja na papcima, životinja bi trebalo da ostane na suvoj podlozi najmanje jedan sat.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Posle primene na koži Animedazon sprej-a , apsorpcija hlortetraciklina je zanemarljiva. Zbog toga je Animedazon sprej bezbedan za upotrebu tokom graviditeta i laktacije.

  Ne koristiti na koži vimena kod životinja čije se mleko koristi za ljudsku ishranu.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Zbog rizika preosetljivosti i kontaktnog dermatitisa, osobe koje rukuju preparatom treba da izbegavaju kontakt sa kožom i nose zaštitne rukavice. Zbog moguće iritacije , treba izbegavati kontakt preparata sa očima. Zaštiti oči i lice. Preparat primenjivati na otvorenom ili prostoru sa dobrom ventilacijom. Izbegavati udisanje preparata. Ne prskati blizu otvorenog plamena i drugih izvora toplote. Ne oštećivati, niti spaljivati sprej bocu, čak i kad je prazna. Oprati ruke posle svakog rukovanja preparatom. Ne jesti ,piti i ne pušiti za vreme korišćenja proizvoda. U slučaju slučajne ingestije ili kontakta sa očima, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati lekaru Uputstvo za lek ili pakovanje leka.


  Interakcije

  Posle primene na koži hlortetraciklin spreja , apsorpcija hlortetraciklina je zanemarljiva. Nema podataka o interakcijama sa drugim lekovima.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.  image


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.01.2019.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Sprej kontejner od aluminijuma sa ventilom za raspršivanje sa 211 ml spreja za kožu, suspenzije. Unutar spreja nalaze se dve metalne kuglice. Sprej kontejner je zatvoren plastičnim poklopcem plave boje

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD06AA02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00084-18-002 od 24.01.2019. godine


image