Početna stranica Početna stranica

Neomicin premiks
neomicin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Neomicinpremiks,premikszamediciniranuhranu,1x100g Neomicinpremiks,premikszamediciniranuhranu,1x1000g (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Neomicin premiks

  Neomicin (70 mg/g)

  Premiks za mediciniranu hranu

  Svinje, telad, ždrebad, jagnjad, jarad i živina


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Neomicin sulfat 70 mg


  Pomoćne supstance:

  Parafin tečni; sojino brašno


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog trakta, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na neomicin kod svinja, teladi, ždrebadi, jagnjadi, jaradi i živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se dehidriranim životinjama, jedinkama sa opstipacijom i jedinkama sa oštećenom funkcijom bubrega. Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na aminoglikozidne antibiotike.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U nekim slučajevima, a naročito posle primene viših doza u odnosu na preporučene ili kod primene u toku dužeg vremenskog perioda, neomicin može prouzrokovati nefrotoksičnost, dijareju praćenu malapsorpcijom, kao i gljivičnu superinfekciju. Kod osetljivih jedinki meguće su alergijske reakcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, telad, ždrebad, jagnjad, jarad i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preparat Neomicin premiks primenjuje se putem medicinirane hrane. Terapija traje 4-5 dana. Terapijska doza je ista za sve životinje:


  3-3,5 kg/t hrane

  300-350 g/100kg hrane


  Potrebnu količinu leka je najbolje, pre završnog mešanja, umešati sa manjom količinom hrane da bi se obezbedio ravnomeran unos leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Potrebnu količinu leka je najbolje, pre završnog mešanja, umešati sa manjom količinom hrane da bi se obezbedio ravnomeran unos leka.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi 10 dana, a meso brojlera 5 dana od poslednje primene leka. Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25oC, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe posle zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Zbog mogućeg razvoja rezistencije ne treba davati lek u manjim dozama od preporučenih niti skraćivati vreme trajanja terapije. Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.


  Kod predoziranja, a naročito kod duže upotrebe, neomicin može da prouzrokuje pojavu gastrointestinalnih poremećaja (dijarja i malapsorpcija), a kod mladih jedinki može da deluje i ototoksično i nefrotoksično.


  Neomicin pojačava efekat miorelaksanantnih lekova, antikoagulanasa i opštih anestetika. Takođe, neomicin smanjuje resorpciju kardiotoničnih glikozida (digosin), penicilina V i vitamina K.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Ne preporučuje se davanje leka u toku graviditeta.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Prilikom rukovanja sa lekom obavezno koristiti zaštitnu opremu (rukavice i masku). Osobama osetljivim na neomicin ne preporučuje se rukovanje lekom.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa vežećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Oktobar 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Polietilenska kesa 100g i 1000g, u kartonskoj kutiji

ATC vet kod: QA07AA01

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole:

1 x 100 g:

374-2010-14-01-001 od 14.10.2011.

1 x 1000 g:

373-2010-14-01-001 od 14.10.2011.