Početna stranica Početna stranica

CLAMOX LC
amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolonUPUTSTVO ZA LEK


CLAMOX LC, intramamarna suspenzija, 200 mg/3 g + 50 mg/3 g + 10 g/3 g, 24 x 3 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: S.C. CRIDA PHARM S.R.L.


Adresa: Str. Stadionului no.1, Oltenita, Jud. Calarasi, Rumunija


Podnosilac zahteva: ANĐELKOVIĆ D.O.O.


Adresa: Baja Pivljanina 77/1, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ANĐELKOVIĆ D.O.O.;

  Baja Pivljanina 77/1, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  S.C. CRIDA PHARM S.R.L.;

  Str. Stadionului no.1, Oltenita, Jud. Calarasi, Rumunija


 2. IME LEKA CLAMOX LC

  200 mg/3 g + 50 mg/3 g + 10 mg/3 g intramamarna suspenzija

  za goveda (krave u laktaciji)

  amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric (3 g intramamarne suspenzije) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin 200 mg

  (u obliku amoksicilin trihidrata)

  Klavulanska kiselina 50 mg

  (u obliku kalijum klavulanata)

  Prednizolon 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum kalcijum aluminosilikat; ketostearil alkohol (tip B), emulgujući; parafin, tečni, laki; parafin, meki, beli.

  Uljana suspenzija, svetložuto do žute boje.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje kliničkog mastitisa muznih krava u period laktacije, uključujući slučajeve kod kojih su uzročnici mastitisa sledeći mikroorganizmi:

  Staphylococcus spp. (uključujući sojeve koji proizvode β-laktamazu); Streptococcus spp.(uključujući S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis); Escerichia coli (uključujući sojeve koji proizvode β-laktamazu).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na beta-laktamske antibiotike.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznate.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (krave u laktaciji).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramamarnu primenu.


  Doza za obolelu četvrt vimena je jedan špric.


  Pre aplikacije, vrh sise treba temeljno očistiti i dezinfikovati.

  Sadržaj intramamarnog šprica treba istisnuti u svaku od obolelih četvrti kroz sisni kanal, odmah nakon muže, nakon tri uzastopne muže, u intervalima od po 12 sati.

  Celokupan sadržaj injektora treba istisnuti odjednom. U slučaju infekcije prouzrokovane sa Staphylococus aureus može biti potrebna primena antibiotske terapije tokom dužeg vremenskog perioda. Odluku o ukupnom trajanju terapije donosi veterinar, pri čemu ona treba da traje dovoljno dugo da se osigura potpuno izlečenje intramamarne infekcije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 7 dana. Mleko: 84 sata.

  Kod krava koje se muzu 2 puta dnevno, za ishranu ljudi se može koristiti mleko od 7. muže nakon poslednjeg tretmana. U slučaju drugačijeg rasporeda muža, mleko se može koristiti za ishranu ljudi posle istog vremenskog perioda od poslednjeg tretmana (npr. kod krava koje se muzu 3 puta dnevno, mleko se može koristiti posle 11. muže).


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C. Čuvati na suvom mestu.

  Rok upotrebe: 18 meseci.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se ne koristi kada je prisutna infekcija uzrokovana i/ili udružena sa Pseudomonas spp.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pre primene leka vrh sise treba obrisati odgovarajućim dezinficijensom. Lek treba koristiti samo u terapiji kliničkog mastitisa.

  Primena leka treba da bude zasnovana na lokalnim (regionalnim, na nivou gazdinstva) epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterijskih vrsta i treba uzeti u obzir zvanične i lokalne smernice za primenu antimikrobnih lekova.

  Lek treba primenjivati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Izbegavati primenu leka u zapatima gde nisu izolovani sojevi stafilokoka koji stvaraju β-laktamaze. Kada god je to moguće, veterinari treba da koriste antibiotike uskog spektra delovanja. Neadekvatna primena leka može dovesti do povećanja zastupljenosti bakterija koje su rezistentne na β-laktamske antibiotike i može umanjiti efikasnost terapije β-laktamskim antibioticima, zbog potencijala za razvoj unakrsne rezistencije.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na komponente u sastavu leka ne treba da rukuju ovim preparatom. Preparatom treba rukovati pažljivo, uz primenu odgovarajućih mera opreza, kako bi se smanjilo izlaganje leku.

  Ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do pojave simptoma kao što su kožni osip i svrab, potrebno je potražiti savet lekara. Otok lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Nakon upotrebe leka, oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Nema posebnih upozorenja.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Krave dobro podnose intramamarno aplikovan lek. Nakon nehotičnog predoziranja ne očekuju se neželjeni efekti.  image


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi u skladu sa priloženim uputstvom, lek nema štetan uticaj na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 27.01.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: LDPE intramamarni špric bele boje sa 3 g intramamarne suspenzije. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 24 šprica sa lekom i Uputstvo za lek. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51RV01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00293-20-001 od 27.01.2022.


image