Početna stranica Početna stranica

IVERMEKTIN-pasta za konje
ivermektinUPUTSTVO ZA LEK


IVERMEKTIN – pasta za konje 18.7 mg/1g, oralna pasta, 1 x 6.42 g


(za primenu na životinjama)Proizvođač:


Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy “VETOS-FARMA” Sp.z.o.o.


Аdresa: 6 Pocztowa str., 58-260 Bielawa, Poljska


Podnosilac zahteva: BEOVETERINA D.O.O.


Аdresa: Igmanska 4, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  BEOVETERINA D.O.O.

  Igmanska 4, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy “VETOS-FARMA” Sp.z.o.o. 6 Pocztowa str., 58-260 Bielawa, Poljska


 2. IME LEKA


  IVERMEKTIN-pasta za konje 18.7 mg/1g

  18.7 mg/g oralna pasta za konje ivermektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralne paste sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ivermektin

  18.7 mg

  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol

  809.0 mg

  Ostale pomoćne

  supstance:

  hidroksipropilceluloza,

  titanijum-dioksid,

  makrogolglicerolhidroksistearat.


 4. INDIKACIJE

  Lečenje infekcija sledećim parazitima kod konja: Velike strongilide:

  Strongylus vulgaris - odrasli i larveni oblici koji žive u krvnim sudovima;

  Strongylus edentatus - odrasli i larveni oblici koji žive u tkivima;

  Strongylus equinus - odrasli oblici;

  Triodontophorus spp. - odrasli oblici.


  Male strongilide - odrasli oblici i četvrti larveni stadijum:

  Cyathostomum spp; Cylicocyclus spp; Cylicostephamus spp; Gyalocephalus spp; Cylicodontopharus spp.


  image


  Askaride:

  Parascaris equorum - odrasli oblici i treći i četvrti larveni stadijum.


  Plućne nematode:

  Dictyocaulus arnfieldi - odrasli i nezreli oblici.


  Ostale nematode:

  Oxyuris equi - odrasli oblici i četvrti larveni stadijum;

  Trichostrongylus axei - odrasli oblici;

  Habronema muscae - odrasli i nezreli oblici (kožni oblik).


  Mikrofilarije:

  Onchocerca sp.


  Ivermektin je efikasan u uništavanju nazalnih i stomačnih larvi konjskog obada(rod Gasterophilus).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod konja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

  Lek se ne sme koristiti kod drugih vrsta životinja, osim konja. Kod pasa su zabeleženi slučajevi intolerancije sa smrtnim ishodom, a posebno rasa koli, staroengleski ovčar, srodnih rasa i mešanaca, kao i kod kornjača.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U slučaju infekcije mikrofilarijama (Onchocerca spp.), posle primene ovog leka se mogu pojaviti otok i svrab. Ove reakcije su najverovatnije posledica uginjavanja velikog broja mikrofilarija i najčešće prolaze spontano. Ponekad može biti potrebna primena simptomatske terapije.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna upotreba.


  Lek IVERMEKTIN pasta za konje se primenjuje oralno, u dozi od 0.2 mg ivermektina po 1 kg telesne mase. Špric sa 6.42g paste sadrži 120 mg ivermektina, što je dovoljno za lečenje konja telesne mase 600 kg. Za konje telesne mase ispod 600 kg, potrebnu dozu leka treba odrediti i primeniti prema mernoj skali koja se nalazi na klipu šprica. Za konje veće telesne mase treba


  image


  upotrebiti više od jednog (2 ili 3) šprica; potrebnu količinu leka odrediti prema telesnoj masi jedinke i pomoću merne skale na klipu špric.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Pre primene leka usta životinje moraju biti prazna (bez hrane), kako bi se osiguralo gutanje leka. Nakon uklanjanja čepa, vrh šprica se uvodi u usta konja kroz interdentalni prostor (prostor između prednjih i zadnjih zuba) i potrebna količina leka se istisne na koren jezika, potiskivanjem klipa.

  Odmah nakon primene, konju treba podići glavu na nekoliko sekundi, kako bi sigurno progutao lek.


 10. KARENCA


  Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi 2 - 8 °C (u frižideru), u originalnom pakovanju. Rok upotrebe: 1 godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: lek je namenjen za jednokratnu upotrebu, te je nakon otvaranja, sadržaj oralnog šprica potrebno upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koja može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr.test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistenciju na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase,odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

   Rezistencija na ivermektin je uočena kod Parascaris equorum. Zbog toga, upotreba ovog leka treba da se zasniva na epizootiološkim podacima (regionalnim ili lokalnim, na nivou farme) o osetljivosti Parascaris equorum i preporukama za smanjenje razvoja rezistencije na antihelmintike.


   image


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Nema posebnih upozorenja.


   Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Tokom primene leka ne sme se jesti, piti, niti pušiti. Posle svakog korišćenja leka treba temeljno oprati ruke.

   Izbegavati kontakt proizvoda sa kožom, sluznicama i očima.

   U slučaju nehotičnog kontakta sa kožom, sluznicama ili očima, treba ih odmah isprati čistom vodom. U slučaju kontakta leka sa očima, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu pakovanja leka ili uputstvo za lek.


   Upotreba tokom graviditeta, laktacije

   Graviditet:

   Može se koristiti tokom graviditeta. Fertilitet:

   Može se koristiti kod priplodnih konja.


   Interakcije

   Dijazepam i ivermektin međusobno povećavaju svoje farmakološke efekte.


   Inkompatibilnost

   U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


   Predoziranje

   Simptomi predoziranja kod konja su kratkotrajna slabovidost, depresija, ataksija i dehidracija, koji se mogu pojaviti posle primene doze koja je 10 puta veća od preporučene.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   Lek je veoma opasan za ribe i vodene organizme.

   Potrebno je sprovoditi odgovarajuće mere predostrožnosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.

  Ovaj proizvod, kao i ne iskorišćeni lek ili prazna anbalaža leka ne smeju dospeti u vodotokove, površinske vode i kanale.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.05.2021.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Oralni špric od polietilena, sa 6.42 g oralne paste, zatvoren zatvaračem od polietilena. Klip oralnog šprica sadrži mernu skalu izraženu u kg t.m. životinje. Na klipu se nalazi prsten od polipropilena, koji se može vrteti oko klipa, pomerajući se na taj način duž klipa i omogućavajući pravilno doziranje leka prema telesnoj masi životinje.

Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 oralni špric sa 6.42 g oralne paste i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00350-20-001 od 07.05.2021.


image