Početna stranica Početna stranica

LINCOLAB
linkomicin


UPUTSTVO ZA LEKLINCOLAB, prašak za oralni rastvor, 400 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Labiana Life Sciences S.A.


Adresa: C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija


Podnosilac zahteva: MARLO farma d.o.o. Beograd


Adresa: Resavska 31, Beograd-Vračar, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo farma d.o.o.

  Resavska 31, Beograd-Vračar, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Labiana Life Sciences S.A.

  C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija


 2. IME LEKA LINCOLAB

  400 mg/g

  Prašak za oralni rastvor

  Za svinje i kokoške (piliće) linkomicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca

  Linkomicin (u obliku hidrohlorida) 400 mg


  Pomoćne supstance:

  Anhidrovani koloidni silicijum; laktoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Svinje

  Lečenje i metafilaksa enzootske pneumonije uzrokovane bakterijom Mycoplasma hyopneumoniae. Prisustvo bolesti mora biti dokazano u grupi pre nego što se primeni lek.


  Živina

  Lečenje i metafilaksa nekrotičnog enteritisa uzrokovanog bakterijom Clostridium perfringens. Prisustvo bolesti mora biti dokazano u grupi pre nego što se primeni lek.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu ili pomoćne supstance. Lek se ne primenjuje hrčcima, kunićima, zamorcima, činčilama, konjima ili preživarima zato što ingestijom mogu nastati ozbiljni gastrointestinalni efekti kod ovih vrsta.

  Ne primenjivati lek životinjama za koje nije indikovan.

  Lek se ne primenjuje ukoliko je ustanovljena rezistencija na linkozamide.


  image


  Lek se ne primenjuje ukoliko je poremećena funkcija jetre.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Linkomicin može povremeno uzrokovati prolaznu dijareju i/ili blagi otok i iritaciju anusa i/ili vulve; ova stanja obično spontano prolaze. Veoma retko, kod nekih svinja može se pojaviti crvenilo kože i blagi poremećaj ponašanja. Ova stanja uglavnom prolaze spontano u roku od 5 do 8 dana i bez prekida terapije.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • Veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • Često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • Povremeno (više od 1 ali manjw od 10 životinja na 1000 životinja)

  • Retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • Veoma retko (manje od 1 životnje na 10000 životinja, uključujući izolovane životinje)


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i kokoške (pilići)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se primenjuje oralno u vodi za piće. Svinje:

  Dnevna doza 10 mg linkomicina/kg telesne mase tokom 21 uzastopnog dana (ekvivalentno 25 mg

  leka/kg telesne mase/dan).


  Živina (kokoši):

  Dnevna doza 5 mg linkomicina/kg t.m. (ekv. 12,5 mg leka/kg t.m./dan), tokom 7 dana.


  Konzumacija medicinirane vode zavisi od fizioloških i kliničkih stanja životinja, kao i sezone u toku godine. Da bi se lek tačno dozirao, koncentraciju linkomicina u vodi za piće treba podesiti u skladu sa dnevnim potrebama jedinki za vodom.


  Da bi se obezbedilo tačno doziranje, telesnu masu jedinki treba što preciznije utvrditi u cilju izbegavanja subdoziranja.


  U skladu sa preporučenom dozom, broj i telesnu masu životinja koje treba da prime lek, izračunati tačnu dnevnu dozu leka koristeći sledeću formulu:


  Doza Prosečna telesna masa životinja (mg leka/kg telesne mase) x koje će biti lečene (kg)


  image

  Prosečan dnevni unos vode (L/životinji)


  = mg leka / L vode za piće


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće, za vreme trajanja terapije. Svaki dan treba praviti novu (svežu) mediciniranu vodu za piće.


Potrebnu količinu leka treba izmeriti što preciznije korišćenjem odgovarajuće kalibrirane opreme za merenje.


Po završetku terapije, sistem za snabdevanje vodom treba da bude odgovarajuće očišćen, da bi se izbeglo unošenje subterapetuskih doza aktivne supstance.


10.

KARENCA

Svinje: meso i iznutrice: Živina: meso i iznutrice:

1 dan

5 dana

Lek nije namenjen za lečenje komercijalnih koka nosilja čija jaja su namenjena za konzumaciju.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja: ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U akutnim slučajevima i u slučaju ozbiljno bolesnih životinja, koje smanjeno konzumiraju vodu za piće, može biti potrebno započinjanje terapije parenteralnom primenom leka.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

  Ovaj lek ne sadrži konzervanse.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Primena leka mora biti bazirana na prethodno utvrđenom testu osetljivosti bakterija, izolovanih iz bolesnih životinja. Ukoliko ovo nije moguće, onda lek treba koristiti na osnovu lokalnih (regionalnih ili farmskih) epidemioloških informacija o osetljivosti pojedinih ciljnih bakterija.

  Upotreba leka van instrukcija propisanih Sažetkom karakteristika leka moze rezultirati povećanjem broja bakterija rezistentnih na linkomicin i smanjenjem efikasnosti tretmana ostalim linkozamidima, makrloidima i streptograminom B zbog potencijalne ukršene rezistencije.

  Ponovljenu ili produženu terapiju treba izbeći poboljšanjem zoohigijenskih mera na farmi.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na linkozamide treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  Lek primenjivati sa oprezom kako bi se izbegao kontakt prilikom mešanja proizvoda sa vodom i tokom njegove primene životinjama. U tom smislu treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

  • Izbegavati prašinu, kada se lek dodaje u vodu za piće.

  • Direktni kontakt leka sa kožom i očima treba izbegavati. U slučaju akcidentalnog izlaganja, iste treba isprati većom količinom vode.

  • Za vreme rukovanja ili primene leka, koristiti ličnu zaštitnu opremu, koja se sastoji od maske za prašinu (u skladu sa Evropskim standardom EN 140FFP1), rukavica, ogrtača i zaštitnih naočara

  • Posle primene leka, oprati ruke.

  • Za vreme rukovanja lekom, zabranjeno je pušiti, jesti ili piti.

  • U slučaju alergijske reakcije (otoka lica, očiju ili usana) ili respiratornih poteškoća, za vreme rekonstitucije i korišćenja preparata, potražiti medicinsku pomoć i pokazati nalepnicu lekaru.


   Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nosivosti

   Bezbednost primene leka kod gravidnih krmača i u laktaciji nije dokazana. Lek se može primenjivati samo na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane veterinara.

   Lek nije namenjen za lečenje komercijalnih koka nosilja.


   Interakcije

   Lek ne treba primenjivati istovremeno sa eritromicinom i drugim antibakterijskim lekovima koji deluju na 50S subjedinicu ribozoma s obzirom da su opisani slučajevi anatagonističkog dejstva.

   Biološka raspoloživost linkomicina može biti smanjena u prisustvu želudačne kiseline, aktivnog uglja, pektina ili kaolina.

   Linkomicin može da pojača neuromuskularne efekte anestetika i miorelaksanasa.


   Predoziranje

   Kod svinja su simptomi isti kao i oni koji su opisani u odeljku Neželjene reakcije na lek.

   Kod živine tretirane do pet puta većom dozom od preporučene tokom 21 dana nije utvrđena povezanost između pojave neželjenih efekata i primene leka.

   U slučaju slučajnog predoziranja, terapija mora biti prekinuta i nastavljena preporučenim dozama leka.

   Nema specifičnog antidota, terapija je simptomatska.


 3. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.04.2020.


  image


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Kesa od 1 kg je izrađena od polipropilena (spoljni sloj kese), aluminijuma (srednji sloj kese) i polietilena male gustine (unutrašnji sloj kese).

Spoljnje pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje pakovanje.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FF02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00054-19-002 od 06.04.2020.image