Početna stranica Početna stranica

COLISTIN 4800 WSP
kolistin


UPUTSTVO ZA LEK


COLISTIN 4800 WSP, prašak za oralni rastvor, 4800000 i.j./g, 1 x 1 kg COLISTIN 4800 WSP, prašak za oralni rastvor, 4800000 i.j./g, 1 x 100 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Dopharma B.V.


Adresa: Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.,

  Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Dopharma B.V.,

  Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija


 2. IME LEKA Colistin 4800 WSP

  4.800.000 i.j./ g

  prašak za oralni rastvor telad, svinje i živina kolistin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Kolistin- sulfat 4.800.000 i.j.


  Pomoćne supstance:

  Makrogol 400 5 mg

  Laktoza, monohidrat do 1000 mg


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i metafilaksa gastrointestinalnih infekcija prouzrokovanih neinvanzivnim E.coli osetljivim na kolistin.

  Pre započinjanja metafilaktičke tretmana mora se utvrditi da li je bolest prisutna u stadu/jatu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se konjima, posebno ždrebadima, pošto kolistin, usled modifikovane ravnoteže gastro- intestinalne mikroflore može dovesti do nastanka kolitisa (Colitis X), koji je obično povezan sa Clostridium difficile, koji može biti fatalan.

  Ne davati nosiljama konzumnih jaja.  image 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Kolistin se primenjuje rastvoren u vodi za piće kod živine i svinja, a kod teladi u zameni za mleko. Doza za telad:

  100.000. i.j. / kg t.m./ dnevno, što je ekvivalentno 20,8 mg leka/ kg t.m. , dva puta dnevno. Lek se rastvara u zameni za mleko i aplikuje 2 puta dnevno, tokom 3 – 5 dana.


  Doza za svinje:

  100.000. i.j./kg t.m. dnevno, što je ekvivalentno 2 g leka / 10 l vode, odnosno 200 g leka / 1000 l vode za piće, tokom 3 – 5 dana.

  Doza za živinu:

  75.000. i.j. / kg t.m. dnevno, što je ekvivalentno 1 g leka / 10 L vode , odnosno 100 g leka na 1000 l vode za piće. Lek se primenjuje kontinuirano u vodi za piće tokom 3 – 5 dana.


  U cilju što preciznijeg određivanja približne količine vode koja će biti popijena, potrebno je koristiti sledeću formulu:

  mg leka/kg t.m. x prosečna telesna masa životinja koje će biti podvrgnute terapiji (kg) = mg leka/ l vode za piće.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dnevno praviti svež rastvor leka. Životinje dobro izmeriti zbog pravilnog doziranja leka.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice teladi, svinja i živine: 1 dan Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.


  image 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Uslovi čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Ne čuvati u frižideru. Proizvod ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja posle otvaranja: na temperaturi do 25°C.

  Uslovi čuvanja posle rastvaranja u vodi: na temperaturi do 25°C.

  Uslovi čuvanja posle rastvaranja u zameni za mleko: na temperaturi do 42 °C


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25 °C

  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi: 24 sata, na temperaturi do 25 °C

  Rok upotrebe posle rastvaranja u zameni za mleko: 4 sata, na temperaturi do 42 °C


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kolistin koncentracijski-zavistan antibiotik protiv gram-negativnih bakterija. Posle oralne primene postižu se visoke koncentracije u jetri, usled slabe apsorpcije. Ovi faktori ukazuju na to da duže trajanje terapije nego što je navedeno u tački 8. Doziranje i način primene nije adekvatno i dovodi do nepotrebnog izlaganja leku, pa se ne preporučuje.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Upotreba kolistina ne treba da bude zamena za dobru proizvodnu praksu. Kolistin je lek koji se koristi kao poslednja opcija u humanoj medicini za terapiju infekcija uzrokovanim određenim bakterijama koje su otporne na više lekova. Da bi se smanjio mogući rizik povezan sa širokom primenom kolistina, njegova primena treba da se ograniči na terapiju ili na terapiju i metafilaksu bolesti, te se ne sme koristiti za profilaksu.

  Kada je to moguće, kolistin treba koristiti na osnovu antibiograma.

  Primena leka koja odstupa od navedenih uputstava rezultira neuspešnim lečenjem i prevalencijom bakterija otpornih na kolistin.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje su preosetljive na polimiksine treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom. Oprati ruke i kožu koja je bila izložena nakon upotrebe leka, sapunom i vodom. Ako slučajno dodje do kontakta sa očima, treba ih pažljivo isprati vodom.


  image


  Interakcije

  Kombinacija kolistina sa klindamicinom ili eritromicinom je pokazala sinergistički efekat protiv E.coli.


  Predoziranje

  Pri preporučenom doziranju proizvod se može bezbedno koristiti. Mala resorpcija kolistina iz digestivnog trakta obezbeđuje dobru toleranciju kod ciljnih životinjskih vrsta.


  Inkompatibilnost

  Nisu poznate.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA ILI UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  20.12.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1 x 1 kg:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje: višedozni kartonski kontejner, pravougaonog oblika, zapremine 2.3 L sa 1 kg praška za oralni rastvor, sa aluminijumskom membranom i plastičnim poklopcem ili beli PP kontejner sa belim LDPE zatvaračem.

1 x 100g:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje: beli PP kontejner sa belim LDPE zatvaračem

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA10

Broj i datum dozvole za lek:

1 x 1 kg, kartonski kontejner: 323-01-00280-18-001 od 11.03.2019.

1 x 1 kg, plastični kontejner: 323-01-00346-22-002 od 20.12.2022.

1 x 100 g, plastični kontejner: 323-01-00346-22-001 od 20.12.2022.image