Početna stranica Početna stranica

Cenvimox 500
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEK


CENVIMOX 500, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CENAVISA S.L.


Adresa: Cami Pedra Estela, s/n Reus, Španija


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO DOO NOVI SAD


Adresa: Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO DOO NOVI SAD

  Narodnog fronta 73/I, Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CENAVISA S.L.

  Cami Pedra Estela, s/n, Reus, Španija


 2. IME LEKA CENVIMOX 500

  Amoksicilin 500 mg/g prašak za oralni rastvor

  za brojlere, ćurke, patke, svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:

  Aktivna) supstanca:

  Amoksicilin, trihidrat 500 mg (ekvivalentno 435.6 mg amoksicilin baze)


  Pomoćna supstanca:

  Limunska kiselina, anhidrovana do 1 g


 4. INDIKACIJE


  Brojleri, ćurke i patke: Lečenje pastereloze i kolibaciloze uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin.

  Svinje: Lečenje infekcija uzrokovanih bakterijama Streptococcus suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Lek se ne koristi kod preosetljivih jedinki.

  • Lek se ne koristi oralno kod kunića, zamoraca ili hrčaka, pošto amoksicilin (kao i ostali aminopenicilini) ispoljava vrlo značajne efekte na cekalnu bakterijsku floru.

  • Lek se ne koristi kod ekvida, pošto amoksicilin (kao i ostali aminopenicilini) ispoljava vrlo značajne efekte na cekalnu bakterijsku floru.

  • Lek se ne koristi oralno kod preživara sa funkcionalnim rumenom.

  • Ne davati nosiljama konzumnih jaja, kao ni 4 nedelje pre pronošenja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  • Reakcije preosetljivosti (koje se s obzirom na intenzitet reakcije), mogu manifestovati samo u obliku crvenila, urtikarije ili pak u obliku anafilaktičkog šoka.

  • Gastrointestinalne smetnje (povraćanje, dijareja).

  • Superinfekcije, ukoliko se lek primenjuje u toku dužeg vremenskog perioda.


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina (brojleri, ćurke, patke) Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Pošto se lek životinjama daje peroralno u vodi za piće čije konzumiranje umnogome zavisi od kliničkog stanja jedinke, da bi se osigurala odgovarajuća doza, koncentracija leka u vodi se mora podesiti prema dnevnom unosu vode.


  Lek se aplikuje (daje) životinjama peroralno u vodi za piće.

  Svakog dana treba praviti svežu lekovitu ili mediciniranu vodu za piće. Preporučena p.o. doza amoksicilina iznosi za:

  Živinu:

  • brojleri 15 mg/kg/dnevno, u toku 5 dana

  • patke 20 mg/kg/dnevno, u toku 3 dana

  • ćurke 15-20 mg/dnevno, u toku 5 dana

   Svinje: 20 mg/kg/dnevno, u toku 4 dana


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Količina preparata CENVIMOX 500 (u gramima), koju treba dodati u sud (tank) sa vodom za piće izračunava se na osnovu sledeće formule (za sve ciljne vrste):


image

Broj životinja x prosečna t.m. (kg) x doza (mg/kg t.m./dnevno) x zapremina rezervoara vode za piće (L) Ukupna dnevna potrošnja (konzumacija) vode prethodnog dana na farmi (L) x 500

Merenje količine leka vrši se pomoću standardne opreme koja je raspoloživa.


Medicirana voda se daje jedinkama u vodi za piće kontinuirano tokom 24 časa, nakon čega se pravi novi rastvor. Brojlerima i ćurkama se daje tokom 5 dana, patkama 3 dana i svinjama 4 uzastopna dana.

Dnevno praviti svež rastvor leka.image


10.

KARENCA

Meso: brojleri

patke ćurke svinje

1 dan

9 dana

 1. dana

 2. dana


Lek se ne koristi kod živine (nosilja) konzumnih jaja

Lek se ne koristi tokom 4 nedelje pre početka nošenja, kao i tokom perioda nošenja jaja.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa , na temperaturi do 25 ºC.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

  Upotreba ovog proizvoda treba ograničiti na slučajeve u kojima je uzročnik ispoljio rezistentnost na druge antibiotike. Pre njegove upotrebe potrebno je bakteriološki potvrditi dijagnozu i uraditi test osetljivosti bakterijskog uzročnika.

  Pripremljenu mediciranu vodu koristiti tokom 24 h, a nakon toga ostatak medicirane vode neškodljivo ukloniti


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Ispitivanjem izvedenim na laboratorijskim životinjama (pacovi i miševi) nije utvrđeno da amoksicilin, odnosno predloženi preparat deluje toksično na gravidne ženke ovih životinja, niti da je embriotoksičan i teratogen.

  Bezbednost primene predloženog preparata kod gravidnih i krmača u laktaciji nije dokazana. Stoga, primena ovog leka kod istih treba da bude u skladu sa procenom između koristi i rizika, zašta je odgovoran veterinar.

  Lek se ne koristi kod živine (nosilja konzumnih jaja).


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini (nakon injekcione aplikacije, inhalacije, oralnog uzimanja ili kontaminacije kože) mogu uzrokovati nastajanje alergijskih reakcija kod ljudi. Zapažena je i ukrštena alergija između cefalosporina i penicilina.

  Stoga, osobama preosetljivim na peniciline i/ili cefalosporine nije dozvoljeno rukovanje lekom. Rukovanje preparatom mora biti pažljivo i direktan kontakt preparata sa kožom, odnosno sluznicama


  image


  (očima), kao i inhalaciju istog treba izbegavati za vreme stavljanja leka u vodu, a da bi se to ostvarilo treba postupati na sledeći način:

  • preduzeti određene mere u cilju sprečavanja stvaranja prašine za vreme stavljanja (inkorporacije) leka u vodu

  • osobe koje ovaj posao obavljaju moraju nositi masku za lice, zaštitne rukavice, odnosno naočare.

  • izbegavati kontaminaciju kože i očiju. Ukoliko se to desi, treba ih odmah isprati sa velikom količinom čiste vode.

   Ukoliko se pojave određeni simptomi, kao što je kožni osip, treba se javiti lekaru i zatražiti njegov savet. Ukoliko su nastupili ozbiljniji simptomi kao što su inflamatorne promene na licu, usnama ili očima, odnosno dispnoja, tada treba hito potražiti pomoć lekara.


   Interakcije

   • Lek se ne koristi istovremeno sa neomicinom, jer isti blokira apsorpciju oralnih penicilina.

   • Lek se ne koristi istovremeno sa antibioticima koji inhibiraju sintezu proteina, pošto oni mogu antagonizovati baktericidni efekt penicilina.

   • Lek se ne koristi istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.08.2018.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesa od aluminijuma/polietilena sa 1000 g praška za oralni rastvor.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj dozvole: 323-01-00069-18-001 od 23.08.2018. godine


image