Početna stranica Početna stranica

Nobivac Rabies
vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIVUPUTSTVO ZA LEKimage

image

NobivacRabies, suspenzija za injekciju, 10 x 1 doza NobivacRabies, suspenzija za injekciju, 10 x 10 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Nobivac Rabies

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV suspenzija za injekciju

  za pse, mačke, goveda, ovce, koze, konje, lisice i lasice


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 1 mL sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV najmanje 2 i.j.


  Pomoćne supstance:

  Adjuvans:

  Aluminijum-fosfat 0,15 mL Konzervans:

  Tiomersal 0,01- 0,02 %


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju pasa, mačaka, goveda, ovaca, koza, konja, lisica i lasica protiv besnila. Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 3 nedelje za pse i mačke, 4 nedelje za ostale vrste

  Dužina trajanja imuniteta: pogledati tačku 8.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.

  Životinje kojima je davan odgovarajući antiserum ili imunosupresivna terapija ne treba vakcinisati u periodu od najmanje 4 nedelje nakon njihove primene.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon subkutane primene vakcine na mestu aplikacije može doći do razvoja lokalne reakcije u vidu difuznog do čvrstog, ponekad bolnog, otoka u trajanju do 3 nedelje.

  Retko je zabeležen razvoj reakcija preosetljivosti. U slučaju razvoja ovog tipa reakcija nakon vakcinacije, potrebno je bez odlaganja i najefikasnijim putem primeniti antihistaminike, kortikosteroide ili adrenalin.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi, mačke, goveda, ovce, koze, konji, lisice i lasice


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za subkutanu i/ili intramuskularnu upotrebu (u zavisnosti od ciljne vrste). Jedna doza vakcine je 1 mL, bez obzira na veličinu, vrstu ili rasu životinje.

  Vakcina se psima i mačkama daje i.m. ili s.c., govedima i konjima i.m., a ovcama, kozama, lasicama i lisicama s.c.

  Prva vakcinacija podrazumeva primenu jedne doze vakcine i sprovodi se kod pasa i mačaka u uzrastu od najmanje 12 nedelja; kod goveda, konja, ovaca i koza u uzrastu od najmanje 6 meseci, a kod lasica u uzrastu od najmanje 12 nedelja. Prva vakcinacija može biti izvedena i ranije, ali u tom slučaju mora biti ponovljena u uzrastu od 12 nedelja, odnosno u uzrastu od 6 meseci, u zavisnosti od ciljne vrste.

  Preporučeni interval revakcinacije bazira se na rezultatima sopstvenih ispitivanja i iznosi 3 godine kod pasa i mačaka, 2 godine kod goveda i konja i godinu dana kod lasica. Rezultati seroloških ispitivanja pokazuju da nakon vakcinacije ovaca, koza i lisica zaštita traje najmanje godinu dana.

  Pošto lokalna zakonska regulativa može zahtevati raniju revakcinaciju, vreme i interval sprovođenja revakcinacije treba da budu u skladu sa važećim nacionalnim propisima za imunizaciju protiv besnila.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za primenu vakcine koristiti sterilne špriceve i igle.

  Pre primene, dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25 °C). Pre upotrebe promućkati.


 10. KARENCA


  Psi, mačke, lisice i lasice: nije primenljivo. Goveda, ovce, koze, konji: nula dana.  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru, na temperaturi od 2-8 °C. Zaštititi od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 4 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: Pakovanje sa 1 dozom: iskoristiti odmah Pakovanje od 10 doza: 10 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prisustvo maternalnih antitela može uticati na odgovor na vakcinaciju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, obratiti se lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se može primenjivati tokom graviditeta.


  Predoziranje

  Nakon primene prekomerne doze vakcine nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih opisanih u poglavlju 6.


  Interakcije

  Ispitivanja bezbednosti i efikasnosti pokazuju da se kod pasa vakcina Nobivac Rabies može koristiti za rekonstituciju ili istovremeno sa liofilizovanim živim virusnim Nobivac vakcinama koje sadrže jedan ili više sledećih antigena: virus štenećaka, adenovirus pasa, parvovirus pasa i virus parainfluence pasa, kao i istovremeno sa Nobivac vakcinama koje sadrže inaktivisane antigene Leptospira canicola i Leptospira icterohaemorrhagiae.

  Ispitivanja bezbednosti i efikasnosti pokazuju da se kod mačaka vakcina Nobivac Rabies može koristiti za rekonstituciju ili istovremeno sa Nobivac vakcinama koje sadrže živi virus rinotraheitisa mačaka, kalicivirus i virus panleukopenije mačaka.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa gore navedenim vakcinama.

  Stoga odluku o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi odgovorni veterinar u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.

  Vakcinu ne treba primenjivati u perioduod najmanje mesec dana nakon primene hiperimunog seruma ili imunosupresivnih lekova.


  image


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim veterinarskim lekom osim vakcina navedenih u delu „Interakcije”.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.05.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje (bočice sa 1 dozom i sa 10 doza): staklena bočica hidrolitičke klase tip II (Ph.Eur), zatvorena zapušačem od halogenbutil gume i zaptivena aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: kartonska ili providna PVC kutija sa 10 x 1 dozom i 10x10 doza vakcine.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet kod: QI07AA02

Broj i datum izdavanja dozvole:

Nobivac Rabies, pakovanje 10 x 1 doza: 323-01-00467-19-001 od 29.05.2020.

Nobivac Rabies, pakovanje 10 x 10 doza: 323-01-00468-19-001 od 29.05.2020.


image