Početna stranica Početna stranica

Lamox 20% granule
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEKLamox 20% granule, premiks za mediciniranu hranu, 200 mg/g, 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LAVET PHARMACEUTICALS LTD


Adresa: Batthyany u. 6, Kistarča, Mađarska


Podnosilac zahteva: FIRST - VET D.O.O.


Adresa: Georgi Dimitrova 5, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FIRST-VET d.o.o.

  Georgi Dimitrova 5, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LAVET Pharmaceuticals Ltd. Batthyany u. 6, Kistarcsa, Mađarska


 2. IME LEKA


  LAMOX 20% granule

  200 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  amoksicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin 200 mg

  (u obliku amoksicilin, trihidrata)


  Pomoćne supstanca:

  Laktoza monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija respiratornog sistema uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin (pre svega Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida i Streptococcus suis) kod svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama sa poznatom preosetljivošću na amoksicilin ili pomoćne supstance u sastavu leka. Ne davati drugim vrstama životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i na sve ostale peniciline, tako se kod tretiranih životinja mogu javiti reakcije preosetljivosti i na amoksicilin. U slučaju pojave alergijskih reakcija ili bilo kojih drugih neželjenih efekata, tretman treba odmah prekinuti.


  image


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u hranu. Lek se daje životinjama nakon umešanja u hranu, u dozi od 20mg amoksicilina/kg t.m./dnevno. Terapija traje 7 dana. Navedena doza amoksicilina kod jedinki telesne mase između 10 i 50 kg obezbeđuje se mešanjem preparata LAMOX 20% granule sa hranom u količini od 2 g/kg hrane što je ekvivalentno količini od 400 mg amoksicilina/kg hrane. Kada se preparat primenjuje kod životinja veće telesne mase, (uključujući veprove i krmače) ili kada je unos hrane zbog kliničkog stanja životinje smanjen, radi tačnijeg doziranja količina preparata, koju treba dodati u hranu izračunava se pomoću sledeće formule (za dozu od 20 mg amoksicilina/kg t.m.):


  0,1 g preparata Prosečna telesna

  po kg t.m./dnevno X masa svinja (kg) = X g preparata/1 kg hrane Prosečno dnevno uzimanje hrane (kg/životinja)


  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Takođe, nakon izračunavanja. potrebnu količinu leka koju treba dodati u hranu treba izmeriti pomoću odgovarajuće kalibrirane posude.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 12 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 2 meseca, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe posle mešanja sa hranom: 2 meseca, na temperaturi do 25 °C.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, naročito ukoliko se primenjuje u dozama nižim od preporučenih, može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na peniciline.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ukoliko se primeti da pojedine životinje kao posledica bolesti uzimaju nedovoljnu količinu medicinirane hrane (odnosno leka) u toku dana, treba ih tretirati parenteralno. Primena preparata treba da se zasniva na rezultatima antibiograma. Preparat koristiti samo kod životinja gde je bolest dijagnostikovana.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Rukovanje preparatom mora biti pažljivo i direktan kontakt preparata sa kožom, odnosno sluznicama (i očima) za vreme mešanja leka sa hranom ili aplikacije medicinirane hrane životinjama. Naročito treba voditi računa da se tokom merenja, dodavanja i mešanja leka sa hranom ne podignu čestice leka u vazduh. Osobe koje ovaj posao obavljaju moraju nositi zaštitne rukavice, masku za lice, odnosno zaštitne naočare. Za vreme rukovanja preparatom, ne sme se jesti, piti ili pušiti.

  Oprati ruke posle svake upotrebe. U slučaju nehotične kontaminacije kože, odnosno očiju, iste treba isprati sa većom količinom čiste vode. U slučaju ingestije preparata, treba se javiti lekaru, i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu preparata. Penicilin i cefalosporini mogu izazvati reakcije preosetljivosti (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Osobe sa poznatom preosetljivošću na amoksicilin ili peniciline ne treba da rukuju ovim prepratom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problem sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijske studije izvedene na pacovima i kunićima nisu pokazale da amoksicilin deluje toksično na gravidne ženke, niti da ima fetotoksično ili teratogeno dejstvo.

  Ispitivanje bezbednosti primene leka LAMOX 20% granule kod gravidnih i krmača i u laktaciji nije sprovedeno. Stoga se primena leka kod ovih kategorija životinja zasniva na proceni odnosa rizika i koristi od strane odgovornog veterinara, u konkretnom slučaju.


  Predoziranje

  Studije u kojim je ispitivana podnošljivost leka kod tretiranih jedinki pokazale su da lek u dozama pet puta veće od terapijskih, i primenjivanih u 1,5 put dužem periodu od preporučenog, nije izazvao neželjene efekte. U slučaju ekstremnog predoziranja leka i pojave neželjenih efekata tretman treba odmah prekinuti, a životinje tretirati simptomatski. Ako dođe do predoziranja leka životinjama treba obezbediti dovoljne količine vode za piće.


  Interakcije

  Baktericidni efekat amoksicilina se neutrališe, ukoliko se istovremenom primenom sa bakteriostatskim antibioticima.


  image


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.10.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Višeslojna polietilenska kesa sa10 kg premiksa za mediciniranu hranu. Unutrašnje pakovanje ujedno predstavlja i spoljašnje pakovanje leka. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00096-20-001 OD 26.10.2020.image