Početna stranica Početna stranica

NobilisRismavac
vakcina koja sadrži živi herpes virus (virus Marekove bolesti), soj CVI988

UPUTSTVO ZA LEK


NobilisRismavac,

koncentrat i rastvarač za suspenziju za injekciju,

1.000 doza sa rastvaračem 1 x 200 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Korvestraat 35,

Adresa:

Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd

Hektorovićeva 20,

Adresa:

11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma, d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET INTERNATIONAL,

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Nobilis Rismavac

  vakcina koja sadrži živi herpes virus (virus Marekove bolesti), soj CVI988 koncentrat i rastvarač za suspenziju za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Sastav po dozi (0,2 ml):

  Aktivna supstanca:

  Živi virus Marekove bolesti, soj CVI988 najmanje 3,0 log10 TCID50


  Pomoćne supstance: Vakcina:

  podloga za rast, teleći serum, dimetilsulfoksid, antibiotici (vakcina može sadržati, pojedinačno ili u kombinaciji, u tragovima antibiotike neomicin-sulfat, gentamicin-sulfat, polimiksinB-sulfat i amfotericin B).

  Rastvarač:

  Saharoza, kazein hidrolizat, kalijum-dihidrogenfosfat, fenolsulfonftalein, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju jednodnevnih pilića protiv Marekove bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema ih, kada se vakcine primenjuje u skladu sa uputstvom.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su blage postvakcinalne reakcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Jednodnevni pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


Doza po piletu je 0,2 ml.

Vakcina se daje subkutano u vrat ili intramuskularno u nogu (batak).


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nakon što se sadržaj ampule prethodno otopi (uranjanjem ampule u vodu na sobnoj temperaturi), ampula se promućka, odmah otvara i sadržaj se špricem se prenese u bočicu sa rastvaračem (rastvarač treba da bude zagrejan do sobne temperature), nakon čega se blago promućka.

  U 200 ml rastvarača se rastvara 1.000 doza vakcine. Vakcinacija se vrši automatskim sterilnim špricem.


  Samo obučena osoba treba da rukuje kontejnerom sa tečnim azotom, kao i sa samom vakcinom, vodeći pri tome računa o sopstvenoj zaštiti, u smislu nošenja rukavica i zaštitne maske za lice.


  Rekonstituisana vakcina se mora upotrebiti tokom 2 sata nakon rastvaranja. Posle toga, svaki ostatak treba uništiti.


 2. KARENCA


  Nema ograničenja.


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Vakcina se čuva u tečnom azotu na temperaturi -196 °C. Odmrznutu ampulu ponovo ne zamrzavati.

  Rastvarač se čuva na temperaturi do 25 °C. Rekonstituisanu vakcinu čuvati na temperaturi od 2 - 8C.

  Kontejner sa tečnim azotom čuvati na sigurnom mestu u uspravnom položaju, u dobro provetrenoj

  prostoriji, daleko od inkubatora i bokseva sa pilićima.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon rastvaranja: 2 sata


 4. POSEBNA UPOZORENJA


Za primenu na životinjama.

Vakcinisati samo zdrave piliće.

Subkutana aplikacija daje slabije zaštitne efekte od intramuskularne aplikacije.


Maternalna antitela mogu imati negativne efekte na vakcinalni rezultat. Ne mešati vakcinu sa drugim proizvodima.


Upotreba tokom graviditeta, laktacija i nošenje jaja

Ne koristi se kod ptica u periodu nošenja.


Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje aplikuju ovaj preparat se moraju pridržavati opštih mera predostrožnosti pri rukovanju

tečnim azotom i/ili supstancama na veoma niskim temperaturama.


Ampule mogu eksplodirati pri naglim promenama temperature, tako da osobe koje rukuju vakcinom moraju sebe zaštititi nošenjem maske za lice i zaštitinih rukavica.

Posle rukovanja vakcinom oprati i dezinfikovati ruke.


U slučaju promrzlina nastalih pri radu sa vakcinom, zagrejati povređeni deo tela potapanjem u vodu temperature 29 1 C. Tokom zagrevanja može se javiti bol, što je uobičajena reakcija. Povređeni deo ne trljati i odmah zatražiti pomoć lekara.


 1. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka kome je istekao rok upotrebe uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 2. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.12.2012.


 3. OSTALI PODACI


Pakovanje: Ampule sa 1.000 doza i rastvarač 1 x 200 ml Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QI01AD03

Broj dozvole: 323-01-0171-12-001 od 14.12.2012.