Početna stranica Početna stranica

Biorphen
fenilefrin

UPUTSTVO ZA LEK


Phenylephrin Sintetica, 10 mg/mL, rastvor za injekciju/infuziju fenilefrin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.Kod pacijenata sa teškom srčanom insuficijencijom (slabosti), fenilefrin može da pogorša stanje kao posledica konstrikcije (sužavanja) krvnih sudova.

Krvni pritisak u Vašim arterijama mora da se prati tokom terapije. Ukoliko imate bolest srca, biće potrebno dodatno praćenje vitalalnih funcija.


Deca


Ovaj lek se ne preporučuje kod dece zbog nedovoljno podataka o efikasnosti, bezbednosti i preporučenim dozama.


Drugi lekovi i Phenylephrin Sintetica


Kažite Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Sledeći lekovi mogu posebno da utiču ili da na njih utiče istovremena primena fenilefrina:Trudnoća i dojenje


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.


Bezbednost fenilefrina tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena. Primena fenilefrina u kasnoj trudnoći ili porođaju može da smanji srčani ritam i vrednost kiseonika Vaše nerođene bebe.


2. Kako se primenjuje lek Phenylephrin Sintetica

Lek Phenylephrin Sintetica ćete primiti u bolnici.

Lek Phenylephrin Sintetica daje se injekcijom potkožno ili u mišić.


Doze za odrasle, uključujući i starije


Kada se daje potkožno ili u mišić uobičajena doza leka Phenylephrin Sintetica 10mg/mL je 2 do 5 mg sa kasnijim dozama od 1 do 10 mg ukoliko je potrebno.

Primena kod pacijenata sa poremećajima funkcije bubrega:


Manje doze fenilefrina su potrebne kod pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega. Primena kod pacijenata sa poremećajima funkcije jetre:

Veće doze fenilefrina su potrebne kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre.


Primena kod dece


Ovaj lek se ne preporučuje kod dece zbog nedovoljno podataka o efikasnosti, bezbednosti i preporučenim dozama.


Ako ste primili više leka Phenylephrin Sintetica nego što je trebalo


Možete imati sledeće simptome: palpitacija, poremećaj srčanog ritma, tahikardija (ubrzan rad srca). Kako ćete lek primati u bolnici, ovo je malo verovatno.

Za sva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili medicinskoj sestri.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Neki neželjeni efekti mogu biti ozbiljni. Odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sredstvu ukoliko osetite neki od sledećih neželjenih efekata:

  • aritmija (nepravilan rad srca)

  • anginozni bol (bol u grudima)

  • palpitacija (subjektivni osećaj lupanja srca)

  • moždano krvarenje (poremećaj govora, vrtoglavica, paraliza jedne strane tela)

  • psihoza (gubitak kontakta sa realnošću)


   Drugi neželjeni efekti (nepoznate učestalosti):

  • reakcije preosetljivosti

  • prekomerno širenje zenica

  • povišen pritisak u oku (pogoršanje glaukoma)

  • osetljivost (prekomerna osetljivost organa ili dela tela)

  • uznemirenost (nemir)

  • anksioznost

  • konfuzija (zbunjenost)

  • glavobolja

  • nervoza

  • insomnija (teško uspavljivanje ili održavanje sna)

  • drhtavica (tremor)

  • osećaj gorenja na koži

  • osećaj peckanja kože

  • svrab ili golicanje (parestezija)

  • spor ili ubrza ritam srca

  • visok krvni pritisak

  • otežano disanje

  • voda u plućima

  • mučnina

  • povraćanje

  • znojenje

  • bledilo kože

  • guščija koža

  • oštećenje tkiva na mestu injekcije

  • slabost mišića

  • poteškoće kod mokrenja ili zadržavanje urina

  • pojačano lučenje pljuvačke

  • izmenjen metabolizam, uključujući i metabolizam glukoze Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website: e-mail:


 2. Kako čuvati lek Phenylephrin Sintetica


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i ampuli. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Phenylephrin Sintetica


1 mL rastvora za injekciju/infuziju sadrži 10 mg fenilefrin-hidrohlorida. Jedna ampula od 1 mL sadrži 10 mg aktivne supstance fenilefrin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance: natrijum-hlorid, hlorovodonična kiselina, voda za injekcije.


Kako izgleda lek Phenylephrin Sintetica i sadržaj pakovanja


Phenylephrin Sintetica je bistar i bezbojan rastvor.

Unutrašnje pakovanje je jednodelna ampula od providnog, bezbojnog stakla tip I hidrolitičke otpornosti. Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 ampula i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

UNI-CHEM DOO BEOGRAD

Crnotravska 27, Beograd


Proizvođač:

SINTETICA S.A. via Penata 5, Mendrisio, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-02641-18-002 od 27.10.2020.


<------------------------------------------------------------------------------------------------> SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije


Terapija hipotenzije za vreme spinalne ili opšte anestezije.


Dozoranje i način primene

Način primene:


Lek Phenylephrin Sintetica je namenjen za primenu putem supkutane ili intramuskularne injekcije. Lek Phenylephrin Sintetica treba da primenjuju samo zdravstveni radnici koji su prošli adekvatnu obuku i imaju odgovarajuće iskustvo.


Doziranje:


Odrasli

Lek Phenylephrin Sintetica se može primeniti supkutano ili intramuskularno u dozi od 2 do 5 mg. U zavisnosti od odgovora, ukoliko je potrebno, mogu se primeniti naredne doze od 1 do 10 mg.


Kao druga mogućnost, 10 mg fenilefrina (1 mL leka Phenylephrin Sintetica ) u 500 ml 5% glukoze ili 0,9 % rastvora natrijum-hlorida može se primeniti kao intravenska infuzija, inicijalno brzinom od 180 mikrograma/min, koja se smanjuje u zavisnosti od odgovora na 25 do 100 mikrograma/min.


Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega


Niže doze leka Phenylephrin Sintetica mogu biti potrebne kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega. Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Više doze leka Phenylephrin Sintetica mogu biti potrebne kod pacijenata sa cirozom jetre. Stariji pacijenti

Terapiju starijih pacijenta treba sprovoditi uz oprez. Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost fenilefrina kod dece nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci iz odeljka Lista pomoćnih supstanci


Fenilefrin ne treba primenjivati kod pacijenata sa teškom hipertenzijom ili perifernom vaskularnom bolešću. To bi moglo da dovede do ishemije sa rizikom od gangrene i vaskularne tromboze.


Istovremena primena sa indirektnim simpatomimetičkim agensima (efedrin, metilfenidat, pseudoefedrin): rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize.


Istovremena primena sa alfa-simpatomimetičkim agensima (oralnim i/ili nazalnim) (etilefrin, midodrin, nafazolin, oksimetazolin, sinefrin, tetrizolin, tuaminoheptan, timazolin): rizik od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize.


Istovremena primena sa neselektivnim monoamin oksidaza inhibitorima (MAO) (ili tokom 2 nedelje od prestanka terapije ovim lekovima) zbog rizika od paroksizmalne hipertenzije i moguće fatalne hipertermije (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Lek Phenylephrin Sintetica ne bi trebalo davati pacijentima sa teškim oblikom hipertiroidizma.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Arterijski krvni pritisak bi trebalo da se prati tokom terapije.

Phenylephrin Sintetica mora oprezno da se primenjuje kod pacijenata sa:Phenylephrin Sintetica može da dovede do smanjenja minutnog volumena srca. Iz tog razloga bi lek trebalo primenjivati uz izuzetan oprez kod pacijenata sa aterosklerozom, starijih pacijenata i pacijenata sa ograničenom cerebralnom ili koronarnom cirkulacijom.


Kod pacijenata sa teškom srčanom insufucijencijom ili kardiogenim šokom, Phenylephrin Sintetica može da izazove pogoršanje srčane insuficijencije usled indukovane vazokonstrukcije (povećanje naknadnog opterećenja).


Kod pacijenata sa smanjenim minutnim volumenom srca ili oboljenjem perifernih arterija, vitalne funkcije treba pratiti, a donju granicu sistolnog pritiska trebalo bi smatrati kriterijumom za smanjenje doze ili ukidanje primene Phenylephrin Sintetica.


Injekcija fenilefrina mora da se primenjuje uz posebnu pažnju da bi se izbegla ekstravazacija, pošto ista može da dovede do nekroze tkiva.


Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega mogu biti potrebne niže doze. Kod pacijenata sa cirozom jetre mogu biti potrebne veće doze.

Usled rizika od vazokonstrikcije i/ili hipertenzivne krize povezane sa njegovim indirektnim simpatomimetičkim dejstvom (pogledati odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija),

ne preporučuje se isotvremena primena Phenylephrin Sintetica i sledećih lekova:


Treba obratiti pažnju na pacijente koji moraju da se pridržavaju stroge dijete bez soli. Ovaj lek sadrži 2,36 mg natrijuma po mL, što odgovara 0,1% preporučenog dnevnog unosa za odraslu osobu (od ukupno 2 g dnevno za odraslu osobu po podacima SZO).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kombinacije koje su kontraindikovane (pogledati odeljak Kontraindikacije):Kombinacije koje zahtevaju pažnju:


Oksitocinski agensi: Efekat presorskih simpatomimetičkih amina se potencira. Zbog toga, neki oksitocinski agensi dovode do teške, uporne hipertenzije, pa može doći do moždanog udara tokom post-porođajnog perioda.


Plodnost, trudnoća i dojenje Plodnost

Nisu poznati podaci o plodnosti nakon primene fenilefrina (pogledati odeljak 5.3 Sažetka karakteristika

leka).


Trudnoća


Bezbednost fenilefrina tokom trudnoće nije ustanovljena. Studije na životinjama nisu dovoljne da bi se utvrdio efekat na trudnoću, razvoj embriona i fetusa, porođaj ili postnatalni razvoj. Potencijalni rizik po ljude nije poznat.

Fenilefrin ne treba primenjivati tokom trudnoće osim ako je to neophodno.


Dojenje


Male količine fenilefrina luče se u humano mleko. Davanje vazokonstriktora majci dovodi do rizika od kardiovaskularnih i neuroloških efekata na odojče. Fenilefrin ne bi trebalo koristiti tokom dojenja osim ukoliko potencijalni benefit ne prevazilazi potencijalni rizik.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja


Nije primenjivo.


Neželjena dejstva

Većina neželjenih efekata fenilefrina su dozno-zavisni i posledica očekivanog farmakodinamskog profila. Najčešći neželjeni efekti su bradikardija, hipertenzivne epizode, mučnina i povraćanje.

Hipertenzija je češća kod viših doza. Lista neželjenih reakcija

Učestalost: nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)


Klasa sistema organa

Neželjeni efekat

Poremećaji imunskog sistema

Preosetljivost

Poremećaji metabolizma i ishrane

Abnormalni metabolizam glukoze

Psihijatrijski poremećaji

Euforija, uznemirenost, anksioznost, psihotična stanja, konzuzija

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja, žmarci, pritisak u glavi, nervoza, nesanica, parestezija, tremor

Poremećaji oka

Midrijaza, pogoršanje postojećeg angularnog glaukoma

Kardiološki poremećaji

Refleksna bradikardija, aritmija, tahikardija, srčani zastoj, anginozni bol, palpitacije, ishemija miokarda

Vaskularni poremećaji

Cerebralna hemoragija, hipertenzija, hipotenzija sa vrtoglavicom, nesvestica, crvenilo u licu, hladna koža, bledilo

Respiratorni, torakalni i mediastinalni poremećaji

Dispneja, plućni edem

Gastrointestinali poremećaji

Povraćanje, hipersalivacija, mučnina

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Diaforeza, ježenje kože, znojenje, bledilo

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Otežano mokrenje, zadržavanje urina

Opšti poremećaji i stanja na mestu primene

Nekroza usled ekstravazacije na mestu primene


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Predoziranje može dovesti do ventrikularne ekstrasistole i kratkih napada ventrikularne tahikardije, osećaja težine u glavi i žmarcima u ekstremitetima. Simptomi predoziranja uključuju glavobolju, povraćanje, hipertenziju i refleksnu bradikardiju i druge srčane aritmije.


Ukoliko dođe do prekomernog rasta krvnog pritiska, neophodno je odmah primeniti a-adrenergički blokator (npr. fentolamin, 5 do 60 mg i.v. tokom 10-30 minuta, ponoviti ukoliko je potrebno). Refleksna bradikardija se može očekivati sa značajnim rastom krvnog pritiska.


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum-hlorid, Hlorovodonična kiselina 1N, Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Phenylephrin Sintetica 10 mg/mL rastvor za injekciju/infuziju ne treba mešati sa sledećim supstancama: alkalnim rastvorima, solima gvožđa i drugih metala, fenitoin-natrijumom i oksidansima.


Rok upotrebe


Rok upotrebe je 3 godine.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25C. Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


Priroda i sadržaj pakovanja


Phenylephrin Sintetica, rastvor za injekciju/infuziju, 10 mg/mL

Unutrašnje pakovanje je jednodelna ampula od providnog, bezbojnog stakla tip I hidrolitičke otpornosti, zapremine 2 mL koja sadrži 1 mL rastvora za injekciju/infuziju.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 ampula i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

1 mL leka Phenylephrin Sintetica 10 mg/mL razblaži se sa 500 mL 5% rastvora glukoze ili 0,9% rastvora natrijum-hlorida i primenjuje se intravenski.

Za jednokratnu primenu.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.