Početna stranica Početna stranica

RODAVAN N
dimenhidrinat

UPUTSTVO ZA LEKRODAVAN N 50 mg, tablete dimenhidrinat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

-Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije, morate se obratiti svom lekaru.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek RODAVAN N i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RODAVAN N

 3. Kako se uzmete lek RODAVAN N

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek RODAVAN N

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek RODAVAN N i čemu je namenjen

Lek RODAVAN N sadrži aktivnu supstancu dimenhidrinat koja pripada grupi lekova koji se nazivaju antihistaminici.


Lek RODAVAN N se koristi kod odraslih i dece uzrasta 5 godina i više za:

- sprečavanje i lečenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice kod bolesti kretanja (kinetoza);


2.Šta treba da znate pre nego što primenite lek RODAVAN N


Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Lek RODAVAN N ne smete uzimati ukoliko:

Detetu mlađem od 5 godina ne smete davati lek RODAVAN N, tablete.


Upozorenja i mere opreza

Pre nego što počnete da uzimate ovaj lek obavestite lekara o svim zdravstvenim problemima koje imate ili ste imali, kao i o alergijama.


Poseban oprez neophodan je u sledećim slučajevima:


Tokom primene leka RODAVAN N potrebno je izbegavati konzumiranje alkohola.

Ukoliko se neka od gore navedenih situacija odnosi na Vas, pre uzimanja leka RODAVAN N, porazgovarajte sa svojim lekarom.


Lek RODAVAN N tablete se primenjuju kod dece starije od 5 godina.


Drugi lekovi i RODAVAN N

Imajte na umu da se ove informacije odnose na lekove koje ste donedavno upotrebljavali ili koje još uvek upotrebljavate, kao i na lekove koje ćete uzimati u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje nabavljate bez recepta, vitamine, biljne lekove, homeopatske lekove ili lekove koje su Vam propisali drugi lekari.


Pre nego što počnete da uzimate lek RODAVAN N, potrebno je da kažete Vašem lekaru ako

uzimate neke od sledećih lekova:


Alkohol pojačava sedativni efekat ovog leka.

Poremećaji budnosti i pažnje mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.


Laboratorijske analize

Uzimanje leka RODAVAN N tableta potrebno je prekinuti par dana pre testiranja na alergene budući da može dovesti do lažno negativnih rezultata kod alergijskih testova.


Kod duže primene, može pokazati lažno pozitivne povišene vrednosti teofilina u serumu.


Primena leka RODAVAN N sa alkoholom

Dok uzimate lek nemojte piti alkohol niti uzimati lekove koji sadrže alkohol, zato što to može da izazove pojačanje sedativnog dejstva (pospanosti). Može doći do smanjenja sposobnosti upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.


Trudnoća, dojenje i plodnost


Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


Trudnoća

Nakon šestog meseca trudnoće, lek RODAVAN N se ne sme upotrebljavati jer to može da prouzrokuje prevremeni porođaj.

Ne preporučuje se primena leka za vreme trudnoće ukoliko nije neophodno, što će proceniti Vaš lekar.


Dojenje

Lek RODAVAN N se izlučuje mlekom tako da je potrebno proceniti važnost primene leka kod dojilja. Primena ovog leka može smanjiti stvaranje mleka kod dojilje. Ukoliko se pojave znaci nemira i razdražljivosti kod odojčeta, Vaš lekar će doneti odluku da li ćete prekinuti dojenje ili upotrebu leka.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek RODAVAN N može izazvati pospanost, vrtoglavicu, zamućenje vida i poremećaj koordinacije.Lek ne smeju uzimati osobe koje upravljaju vozilom ili rukuju mašinama.


Lek RODAVAN N sadrži laktozu

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer sadrži laktozu.


 1. Kako se uzima lek RODAVAN N


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek RODAVAN N se primenjuje oralno.


  Za sprečavanje i lečenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice kod kinetoza (bolest kretanja), lek RODAVAN N treba da uzmete 30 minuta pre polaska na put.


  Tabletu progutajte sa dovoljno tečnosti (npr. sa vodom), najbolje nakon obroka. Tableta se može podeliti na dve jednake doze.

  Deca od 5-6 godina

  25 mg (½ tablete) svakih 6-8 sati po potrebi, ne više od 1,5 (jedne i po) tablete (75 mg) za 24 sata.


  Deca od 6-14 godina

  25 – 50 mg (½-1 tableta) svakih 6-8 sati po potrebi, ne više od 3 tablete (150 mg) za 24 sata. Lek RODAVAN N se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 5 godina.


  Odrasli i deca iznad 14 godina

  50 – 100 mg (1-2 tablete) svakih 4-6 sati po potrebi, ne više od 8 tableta (400 mg) za 24 sata. Kod starijih osoba lek treba primeniti u najnižoj preporučenoj dozi za odrasle.

  Ako ste uzeli više leka RODAVAN N nego što treba

  U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine leka odmah se javite svom lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ako je moguće, sa sobom ponesite kutiju leka ili ovo uputstvo da bi lekar znao koji lek ste uzeli.

  Simptomi predoziranja su: suvoća usta, nosa i grla, crvenilo lica, usporeno ili otežano disanje, osećaj slabosti a u težim slučajevima i proširenje zenica, ekscitacija tj. preveliko uzbuđenje, halucinacije, konfuzija tj. zbunjenost, ataksija tj. poremećaj hoda, povremene kloničke konvulzije tj. grčevi. Mogu se javiti i koma, zastoj srca i smrt. Znaci predoziranja mogu se javiti i do dva sata nakon primene prevelike doze leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek RODAVAN N


  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadoknadite to što ste zaboravili da uzmete lek!

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, nastavite sa uzimanjem kad se setite i onda nastavite sa upotrebom prema uobičajenom rasporedu. Međutim, ukoliko Vam je ostalo nekoliko sati do naredne primene, nemojte uzimati propuštenu dozu, nego sačekajte sledeću primenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek RODAVAN N


  Nema podataka o pojavi neželjenih reakcija ukoliko naglo prestanete da uzimate lek RODAVAN N. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka i potražite medicinsku pomoć u slučaju alergijske reakcije:

  • anafilaktičkog šoka

  • otoka lica i vrata koji može otežati disanje

  • osipa, crvenila


   Neželjene reakcije su navedene prema učestalosti:


   Veoma česte (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • mišićna slabost


   Česte (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • pospanost

  • promene raspoloženja, uznemirenost, teskoba

  • suva usta, zatvor, proliv, mučnina, bol u stomaku

  • začepljen nos

  • poremećaj mokrenja (zbog zadržavanja urina)


   Povremene (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • poremećaj ravnoteže, oslabljena koncentracija i pamćenje (češće kod starijih), nevoljno drhtanje, manjak koordinacije, smetenost, halucinacije

  • nesanica


   Retke (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • glavobolja, poremećaj spavanja, vrtoglavica

  • osećaj lupanja srca, ubrzan rad srca, pad krvnog pritiska (posebno pri ustajanju)

  • povišen očni pritisak, poremećaji vida kao što su proširenje zenica, zamućen vid, duple slike

  • zujanje u ušima

  • osip, crvenilo

  • otoci

  • anafilaktički šok (teška alergijska reakcija sa mogućim smrtnim ishodom)


   Veoma retke (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • paradoksalna stimulacija CNS-a (nesanica, nemir, nervoza) posebno kod dece

  • poremećaj krvne slike (hemolitička anemija, smanjem broj belih krvnih zrnaca, smanjen broj trombocita tj. krvnih pločica)


   Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • gubitak apetita

  • alergijske kožne reakcije, fotoosetljivost

  • poremećaj funkcije jetre (žutica)


   Takođe se mogu javiti smanjeno lučenje mleka, povraćanje, povećana gustina bronhijalne sluzi i konvulzije.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. Kako čuvati lek RODAVAN N


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece./


  Ne smete koristiti lek RODAVAN N posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju („Važi do:“). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek RODAVAN N

Aktivna supstanca je: dimenhidrinat. Jedna tableta sadrži 50 mg dimenhidrinata.


Pomoćne supstance: laktoza DC, celuloza, mikrokristalna PH-112, kroskarmeloza natrijum, kopovidon, magnezijum stearat, silicijum dioksid koloidni, bezvodni.


Kako izgleda lek RODAVAN N i sadržaj pakovanja


Lek RODAVAN N tablete su bele do skoro bele boje, okruglog oblika sa podeonom linijom sa jedne strane.

Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je blister od aluminijumske folije (20 µm) i PVC filma (250 µm) sa po 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kopjoj se nalazi jedan blister sa 10 tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD

Beograd, Cara Nikolaja II 61/B Proizvođač:

BOSNALIJEK D.D., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2018.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01334-17-001 od 09.03.2018.