Početna stranica Početna stranica

Vortimal
vorikonazol

UPUTSTVO ZA LEK


Vortimal, 200 mg, prašak za rastvor za infuziju

vorikonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Učestalost fototoksičnih reakcija je veća kod pedijatrijske populacije. Budući da je prijavljen razvoj SCC-a, obavezne su stroge mere fotozaštite kod ove populacije pacijenata. Kod dece sa promenama fotostarenja na koži, kao što su lentigo ili pege, preporučuje se izbegavanje izlaganja suncu i dermatološko praćenje, čak i nakon prekida terapije.

Profilaksa

U slučaju neželjenih događaja povezanih sa lečenjem (hepatotoksičnost, teške kožne reakcije uključujući fototoksičnost i SCC, teški ili produženi poremećaji vida i periostitis), mora se razmotriti prekid terapije vorikonazolom i primena alternativnih antimikotika.


Fenitoin (CYP2C9 supstrat i snažan induktor CYP450)

Pažljivo praćenje koncentracije fenitoina se preporučuje kada se fenitoin istovremeno primenjuje sa vorikonazolom. Treba izbegavati istovremenu primenu vorikonazola i fenitoina, osim kada korist prevazilazi rizik (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Efavirenz (CYP450 induktor; CYP3A4 inhibitor i supstrat)

Kada se vorikonazol primenjuje istovremeno sa efavirenzom, dozu vorikonazola treba povećati na 400 mg svakih 12 sati, a dozu efavirenza treba smanjiti na 300 mg svakih 24 sata (videti odeljke Doziranje i način primene, Kontraindikacije i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Rifabutin (snažan CYP450 induktor)

Pažljivo praćenje kompletne krvne slike i neželjenih reakcija na rifabutin (npr. uveitis) se preporučuje kada se rifabutin primenjuje istovremeno sa vorikonazolom. Treba izbegavati istovremenu primenu vorikonazola i rifabutina, osim kada korist prevazilazi rizik (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Ritonavir (snažan CYP450 induktor; CYP3A4 inhibitor i supstrat)

Istovremenu primenu vorikonazola sa malim dozama ritonavira (100 mg dva puta dnevno) treba izbegavati, osim kada procena odnosa korist/rizik za pacijenta opravdava primenu vorikonazola (videti odeljke Kontraindikacije i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Everolimus (CYP3A4 supstat, P-gp supstrat)

Istovremena primena vorikonazola sa everolimusom se ne preporučuje zato što se očekuje da vorikonazol značajno povećava koncentracije everolimusa. Za sada nema dovoljno podataka koji bi omogućili davanje preporuka za doziranje u ovoj situaciji (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Metadon (CYP3A4 supstrat)

Stalno praćenje neželjenih reakcija i toksičnosti izazvanih metadonom, uključujući i produženje QTc intervala, se preporučuje kada se on primenjuje istovremeno sa vorikonazolom, zato što je tada koncentracija metadona u krvi veća. Možda će biti potrebno smanjenje doze metadona (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Opijati kratkog dejstva (CYP3A4 supstrat)

Treba razmotriti smanjenje doze alfentanila, fentanila i drugih opijata kratkog dejstva slične strukture kao alfentanil koji se metabolišu preko CYP3A4 (npr. sufentanil), ako se primenjuju istovremeno sa vorikonazolom (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Pošto se poluvreme eliminacije alfentanila produžava četiri puta kada se alfentanil primenjuje istovremeno sa vorikonazolom i, s obzirom da je jedna nezavisna objavljena studija pokazala da istovremena primena vorikonazola sa fentanilom dovodi do povećanja prosečne vrednosti PIK0-∞ fentanila, može biti potrebno često praćenje u cilju otkrivanja neželjenih reakcija povezanih sa opijatima (uključujući praćenje respiratorne funkcije u dužem periodu).


Opijati dugog dejstva (CYP3A4 supstrat)

Potrebno je razmotriti smanjenje doze oksikodona i drugih opijata dugog dejstva koji se metabolišu putem CYP3A4 (npr. hidrokodon) kada se ovi lekovi primenjuju istovremeno sa vorikonazolom. Može biti potrebno često praćenje u cilju otkrivanja neželjenih reakcija povezanih sa opijatima (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Flukonazol (CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 inhibitor)

Istovremena oralna primena vorikonazola i flukonazola imala je za posledicu značajno povećanje Cmax i PIKτ vorikonazola kod zdravih ispitanika. Nije utvrđena manja doza i/ili učestalost primene vorikonazola i flukonazola koja bi eliminisala ovaj efekat. Praćenje neželjenih reakcija povezanih sa vorikonazolom se preporučuje ako se vorikonazol primenjuje posle flukonazola (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Sadržaj natrijuma

Jedna bočica leka Vortimal sadrži 88,7 mg natrijuma po bočici. Savetuje se poseban oprez prilikom primene kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Vorikonazol se metaboliše putem citohrom P450 izoenzima CYP2C19, CYP2C9 i CYP3A4, a takođe inhibira njihovu aktivnost. Inhibitori ovih izoenzima mogu da povećaju, a njihovi induktori smanje koncentracije vorikonazola u plazmi, kao što i vorikonazol ima potencijal da poveća koncentracije u plazmi lekova koji se metabolišu putem CYP450 izoenzima.


Ukoliko nije drugačije naznačeno, studije interakcija lekova su sprovedene na zdravim odraslim ispitanicima muškog pola koji su oralno dobijali 200 mg vorikonazola, dva puta dnevno pri ponovljenom doziranju do postizanja stanja ravnoteže. Ovi rezultati su značajni i za druge populacije i načine primene.


Vorikonazol treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata koji istovremeno primaju lekove za koje se zna da produžavaju QTc interval. Kako vorikonazol može da poveća koncentracije u plazmi lekova koji se metabolišu putem CYP3A4 izoenzima (neki antihistaminici, hinidin, cisaprid, pimozid) njihova istovremena primena je kontraindikovana (videti tekst u nastavku i odeljak Kontraindikacije).


Tabela interakcija

Interakcije vorikonazola sa drugim lekovima su prikazane u tabeli u nastavku. Smer strelice za svaki farmakokinetički parametar se zasniva na 90%-tnom intervalu pouzdanosti geometrijske srednje vrednosti, gde je (↔) u okviru, (↓) ispod ili (↑) iznad raspona od 80-125%. Zvezdica (*) ukazuje na uzajamnu interakciju. PIKτ predstavlja površinu ispod krive u okviru doznog intervala, PIKt površinu ispod krive od nultog trenutka do trenutka detekcije i PIK0-∞ površinu ispod krive od nultog trenutka do beskonačnosti.


Interakcije su u tabeli prikazane sledećim redosledom: kontraindikacije, interakcije koje zahtevaju prilagođavanje doze i pažljivo kliničko i/ili biološko praćenje i na kraju slučajevi kada nije utvrđena značajna farmakokinetička interakcija, ali mogu biti od kliničkog interesa u okviru terapijske oblasti.


Lek [Mehanizam interakcije]

Interakcija

Promene geometrijske sredine (%)

Preporuke za istovremenu primenu

Astemizol, cisaprid, pimozid, hinidin i terfenadin

[CYP3A4 supstrati]

Iako nije ispitivano, povećane koncentracije ovih lekova u plazmi mogu da prouzrokuju produženje QTc

intervala i retku pojavu torsades de pointes.

Kontraindikovano (videti odeljak Kontraindikacije)

Karbamazepin i barbiturati dugog dejstva (npr. fenobarbital, mefobarbital)

[snažni CYP450 induktori]

Iako nije ispitivano, karbamazepin i barbiturati dugog dejstva verovatno

značajno smanjuju koncentracije vorikonazola u plazmi.

Kontraindikovano (videti odeljak Kontraindikacije)


Efavirenz (nenukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze)

[CYP450 induktor; CYP3A4 inhibitor i supstrat]


Efavirenz 400 mg jednom dnevno istovremeno primenjen sa 200 mg vorikonazola dva puta dnevno*


Efavirenz 300 mg jednom dnevno, istovremeno primenjen sa 400 mg vorikonazola dva puta dnevno*


Efavirenz Cmax ↑ 38% Efavirenz PIKτ ↑ 44% Vorikonazol Cmax ↓ 61% Vorikonazol PIKτ ↓ 77%


U poređenju sa efavirenzom 600 mg jednom dnevno, Efavirenz Cmax

Efavirenz PIKτ ↑ 17%


U poređenju sa vorikonazolom 200 mg dva puta dnevno, Vorikonazol Cmax ↑ 23% Vorikonazol PIKτ ↓ 7%


Primena standardne doze vorikonazola sa dozom efavirenza od 400 mg jednom dnevno ili većom je kontraindikovana (videti odeljak Kontraindikacije).


Vorikonazol se može primenjivati istovremeno sa efavirenzom ukoliko se doza održavanja vorikonazola poveća na 400 mg dva puta dnevno i doza efavirenza smanji na 300 mg jednom dnevno. Kada se terapija vorikonazolom prekine, efavirenz treba vratiti na početnu dozu (videti odeljke Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Ergot alkaloidi (npr. ergotamin i dihidroergotamin)

[CYP3A4 supstrati]

Iako nije ispitivano, verovatno je da će vorikonazol povećati koncentracije ergot alkaloida u plazmi što prouzrokuje ergotizam.

Kontraindikovano (videti odeljak Kontraindikacije)


Rifabutin [snažni CYP450 induktor]


300 mg jednom dnevno


300 mg jednom dnevno (istovremeno primenjen sa vorikonazolom 350 mg dva puta dnevno)*


300 mg jednom dnevno (istovremeno primenjen sa vorikonazolom 400 mg dva puta dnevno)*


Vorikonazol Cmax ↓ 69% Vorikonazol PIKτ ↓ 78%


U poređenju sa vorikonazolom 200 mg dva puta dnevno, Vorikonazol Cmax ↓ 4% Vorikonazol PIKτ ↓ 32%


Rifabutin Cmax ↑ 195% Rifabutin PIKτ ↑ 331%

U poređenju sa vorikonazolom 200 mg dva puta dnevno, Vorikonazol Cmax ↑ 104% Vorikonazol PIKτ ↑ 87%


Istovremenu primenu vorikonazola i rifabutina treba izbegavati, osim kada korist prevazilazi rizik.

Doza održavanja vorikonazola se može povećati na 5 mg/kg intravenski, dva puta dnevno ili sa 200 mg na 350 mg oralno,

dva puta dnevno (odnosno 100 mg do 200 mg oralno, dva puta dnevno kod pacijenata čija je telesna masa manja od 40 kg) (videti odeljak Doziranje i način primene).

Preporučuje se pažljivo praćenje kompletne krvne slike, kao i neželjenih reakcija rifabutina (npr. uveitis) kada se rifabutin primenjuje istovremeno sa vorikonazolom.

Rifampicin (600 mg jednom dnevno)

[snažni CYP450 induktor]

Vorikonazol Cmax ↓ 93% Vorikonazol PIKτ ↓ 96%

Kontraindikovano (videti odeljak Kontraindikacije)

Ritonavir (inhibitor proteaze)


Ritonavir Cmax i PIKτ


Istovremena primena

[snažni CYP450 induktor;

CYP3A4 inhibitor i supstrat]

Velike doze (400 mg dva puta

vorikonazola sa velikim dozama

dnevno)

Vorikonazol Cmax ↓ 66%

ritonavira (400 mg i veće, dva

Vorikonazol PIKτ ↓ 82%

puta dnevno) je

kontraindikovana (videti

odeljak Kontraindikacije).

Male doze (100 mg dva puta

Ritonavir Cmax ↓ 25%

Istovremenu primenu

dnevno)*

Ritonavir PIKτ ↓ 13%

vorikonazola sa malim dozama

Vorikonazol Cmax ↓ 24%

ritonavira (100 mg dva puta

Vorikonazol PIKτ ↓ 39%

dnevno) treba izbegavati, osim

kada procena odnosa korist/

rizik za pacijenta opravdava

primenu vorikonazola.

Kantarion

[CYP450 induktor; P- gp induktor]

300 mg tri puta dnevno (istovremeno primenjen sa vorikonazolom 400 mg u pojedinačoj dozi)


U jednoj nezavisnoj objavljenoj studiji,

Vorikonazol PIK0-∞ ↓ 59%

Kontraindikovano (videti odeljak Kontraindikacije)


Everolimus

[CYP3A4 supstrat, P-gP supstrat]

Iako nije ispitivano, verovatno je da će vorikonazol značajno povećati koncentracije everolimusa u plazmi.

Istovremena primena vorikonazola sa everolimusom se ne preporučuje zato što se očekuje da vorikonazol značajno poveća koncentracije

everolimusa (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Flukonazol (200 mg jednom dnevno)

[CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4

inhibitor]

Vorikonazol Cmax ↑ 57% Vorikonazol PIKτ ↑ 79% Flukonazol Cmax nije utvrđeno Flukonazol PIKτ nije utvrđeno

Nije utvrđena manja doza i/ili učestalost primene vorikonazola i flukonazola koja bi eliminisala ovaj efekat.

Praćenje neželjenih reakcija povezanih sa vorikonazolom se preporučuje ako se vorikonazol primenjuje posle flukonazola.

Fenitoin


Vorikonazol Cmax ↓ 49%

Istovremenu primenu

[CYP2C9 supstrat i snažni

vorikonazola i fenitoina treba

CYP450 induktor]

izbegavati, osim kada korist

prevazilazi rizik.

300 mg jednom dnevno

Preporučuje se pažljivo

Vorikonazol PIKτ ↓ 69%

praćenje koncentracija

fenitoina u plazmi.

300 mg jednom dnevno

Fenitoin Cmax↑ 67%

Fenitoin može da se primeni

(istovremeno primenjen sa

Fenitoin PIKτ ↑ 81%

istovremeno sa vorikonazolom,

vorikonazolom 400 mg dva puta

U poređenju sa vorikonazolom

ako se doza održavanja

dnevno)*

200 mg dva puta dnevno,

vorikonazola poveća na 5

Vorikonazol Cmax ↑ 34%

mg/kg intravenski dva puta

Vorikonazol PIKτ ↑ 39%

dnevno ili sa 200 mg na 400 mg

oralno, dva puta dnevno (100

mg do 200 mg oralno, dva puta

dnevno kod pacijenata čija je

telesna masa manja od 40 kg)

(videti odeljak Doziranje i

način primene).

Antikoagulansi


Varfarin (30 mg pojedinačna doza, istovremeno primenjen sa 300 mg vorikonazola dva puta dnevno)

[CYP2C9 supstrat]


Ostali kumarinski lekovi koji se uzimaju oralno (npr., fenprokumon, acenokumarol) [CYP2C9 i CYP3A4 supstrati]


Maksimalno povećanje vrednosti protrombinskog vremena je bilo približno dvostruko.


Iako nije ispitivano, vorikonazol može povećati koncentracije kumarina u plazmi što može dovesti do povećanja vrednosti protrombinskog vremena.


Preporučuje se pažljivo praćenje vrednosti protrombinskog vremena ili nekog drugog odgovarajućeg antikoagulacionog

testa, i prema tome prilagođavanje

doze antikoagulansa.


Benzodiazepini (npr. midazolam, triazolam, alprazolam)

[CYP3A4 supstrati]

Iako nije klinički ispitivano, verovatno je da će vorikonazol da poveća koncentracije benzodiazepina u plazmi koji se metabolišu putem CYP3A4 i da dovede do produženog sedativnog dejstva.

Treba razmotriti smanjenje doze benzodiazepina.

Imunosupresivi

[CYP3A4 supstrati]


Sirolimus (2 mg pojedinačna doza)


Ciklosporin (kod primalaca presađenog bubrega stabilnog stanja koji primaju hroničnu terapiju ciklosporinom)


Takrolimus (0,1 mg/kg pojedinačna doza)


U jednoj nezavisnoj objavljenoj studiji,

Sirolimus Cmax ↑ 6,6 puta Sirolimus PIK0-∞↑ 11 puta


Ciklosporin Cmax ↑ 13% Ciklosporin PIKτ ↑ 70%


Takrolimus Cmax ↑ 117% Takrolimus PIKt ↑ 221%


Istovremena primena vorikonazola i sirolimusa je kontraindikovana (videti odeljak Kontraindikacije).


Kada se započinje terapija vorikonazolom kod pacijenata koji već primaju ciklosporin preporučuje se da se doza ciklosporina prepolovi, a koncentracija ciklosporina pažljivo prati. Povećane koncentracije ciklosporina povezuju se sa nefrotoksičnošću.

Nakon prekida primene vorikonazola, koncentracije ciklosporina se moraju pažljivo pratiti i doza povećati ako je to potrebno.


Kada se započinje sa primenom vorikonazola kod pacijenata koji već primaju takrolimus, preporučuje se da se doza takrolimusa smanji na

trećinu od osnovne doze i da se koncentracija takrolimusa pažljivo prati.

Povećane koncentracije takrolimusa su povezane sanefrotoksičnošću. Nakon prekida primene vorikonazola, koncentracije takrolimusa se moraju pažljivo pratiti i doza povećati ako je to potrebno.


Opijati dugog dejstva

[CYP3A4 supstrati]


Oksikodon (10 mg pojedinačna doza)

U jednoj nezavisnoj objavljenoj studiji,


Oksikodon Cmax ↑ 1,7 puta Oksikodon PIK0-∞ ↑ 3,6 puta

Potrebno je razmotriti smanjenje doze oksikodona i drugih

opijata dugog dejstva koji se metabolišu putem CYP3A4 (npr. hidrokodon). Može biti potrebno često praćenje u cilju otkrivanja neželjenih reakcija povezanih sa opijatima.

Metadon (32-100 mg jednom dnevno)

[CYP3A4 supstrat]

  1. metadon (aktivan) Cmax ↑ 31% R- metadon (aktivan) PIKτ ↑ 47%

  2. metadon Cmax ↑ 65%

S- metadon PIKτ ↑ 103%

Preporučuje se često praćenje neželjenih reakcija i toksičnosti koja je povezana sa metadonom, uključujući produženje QTc intervala.

Možda će biti potrebno smanjenje doze metadona.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)

[CYP2C9 supstrati]


Ibuprofen (400 mg pojedinačna doza)


Diklofenak (50 mg pojedinačna doza)


S-Ibuprofen Cmax ↑ 20%

S-Ibuprofen PIK0-∞ ↑ 100%


Diklofenak Cmax ↑ 114% Diklofenak PIK0-∞ ↑ 78%

Preporučuje se često praćenje neželjenih reakcija i toksičnosti koja je povezana sa primenom NSAIL. Možda će biti potrebno smanjenje doze NSAIL.

Omeprazol (40 mg jednom dnevno)*

[CYP2C19 inhibitor; CYP2C19 i CYP3A4 supstrat]

Omeprazol Cmax ↑ 116% Omeprazol PIKτ ↑ 280% Vorikonazol Cmax ↑ 15% Vorikonazol PIKτ ↑ 41%


Vorikonazol može da inhibira i metabolizam drugih inhibitora protonske pumpe koji su supstrati CYP2C19, što može dovesti do povećanja koncentracije ovih lekova u plazmi.

Ne preporučuje se prilagođavanje doze

vorikonazola.


Kada se započinje terapija vorikonazolom kod pacijenata koji već primaju omeprazol u dozi od 40 mg ili većoj, preporučuje se da se prepolovi doza omeprazola.

Oralni kontraceptivi* [CYP3A4 supstrat; CYP2C19 inhibitor]


Noretisteron/ etinilestradiol

(1 mg/0,035 mg jednom dnevno)

Etinilestradiol Cmax ↑ 36% Etinilestradiol PIKτ ↑ 61%


Noretisteron Cmax ↑ 15% Noretisteron PIKτ ↑ 53% Vorikonazol Cmax ↑ 14% Vorikonazol PIKτ ↑ 46%

Preporučuje se praćenje neželjenih reakcija povezanih sa oralnim kontraceptivima, koje mogu nastupiti uz one povezane sa primenom vorikonazola.


Opijati kratkog dejstva

[CYP3A4 supstrati]


Alfentanil (20 mikrograma/kg pojedinačna doza, istovremeno primenjen sa naloksonom)


Fentanil (5 mikrograma/kg pojedinačna doza)


U jednoj nezavisnoj objavljenoj studiji,

Alfentanil PIK0-∞ ↑ 6 puta


U jednoj nezavisnoj objavljenoj studiji,

Fentanil PIK0-∞ ↑ 1,34 puta

Treba razmotriti smanjenje doze alfentanila, fentanila i drugih opijata kratkog dejstva slične strukture kao alfentanil koji se metabolišu preko CYP3A4

(npr. sufentanil). Preporučuje se dugotrajno i često praćenje u cilju otkrivanja respiratorne depresije i drugih neželjenih reakcija povezanih sa opijatima.

Statini (npr. lovastatin)

[CYP3A4 supstrati]

Iako nije klinički ispitivano, verovatno je da će vorikonazol povećati koncentracije statina u plazmi koji se metabolišu preko CYP3A4 i može

dovesti do rabdomiolize.

Treba razmotriti smanjenje doze statina.

Derivati sulfoniluree (npr. tolbutamid, glipizid, gliburid) [CYP2C9 supstrati]

Iako nije ispitivano, verovatno je da će vorikonazol povećati koncentracije derivata sulfoniluree u plazmi i izazvati hipoglikemiju.

Preporučuje se pažljivo praćenje koncentracije glukoze u krvi.

Treba razmotriti smanjenje doze derivata sulfoniluree.

Vinka alkaloidi (npr. vinkristin i vinblastin)

[CYP3A4 supstrati]

Iako nije ispitivano, verovatno je da će vorikonazol povećati koncentracije vinka alkaloida

u plazmi i dovesti do neurotoksičnosti.

Treba razmotriti smanjenje doze vinka alkaloida.

Drugi inhibitori HIV proteaze (npr. sakvinavir, amprenavir

i nelfinavir)*

[CYP3A4 supstrati i inhibitori]

Nije ispitivano klinički. In vitro studije ukazuju da vorikonazol može da inhibira metabolizam inhibitora HIV proteaze, kao i da metabolizam vorikonazola može takođe da bude inhibiran inhibitorima HIV proteaze.

Možda će biti potrebno pažljivo praćenje u

pogledu pojave toksičnosti i/ili gubitka efikasnosti leka i eventualno prilagoditi dozu.

Ostali nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (engl. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NNRTI) (npr. delavirdin, nevirapin)*

[CYP3A4 supstrati, inhibitori ili CYP450 induktori]

Nije ispitivano klinički. In vitro studije pokazuju da NNRTI mogu da inhibiraju metabolizam vorikonazola, kao što i vorikonazol može da inhibira metabolizam NNRTI.

Nalazi o dejstvu efavirenza na vorikonazol ukazuju na to da metabolizam vorikonazola može da bude indukovan primenom NNRTI.

Možda će biti potrebno pažljivo praćenje u

pogledu pojave toksičnosti i/ili gubitka efikasnosti leka i eventualno prilagoditi dozu.

Cimetidin (400 mg dva puta dnevno)

[nespecifični CYP450 inhibitor i povećava pH u želucu]

Vorikonazol Cmax ↑ 18% Vorikonazol PIKτ ↑ 23%

Nije potrebno prilagođavanje doze


Digoksin (0,25 mg jednom dnevno)

[P-gp supstrat]

Digoksin Cmax ↔ Digoksin PIKτ

Nije potrebno prilagođavanje doze

Indinavir (800 mg tri puta dnevno)

[CYP3A4 inhibitor i supstrat]

Indinavir Cmax ↔ Indinavir PIKτ ↔ Vorikonazol Cmax ↔ Vorikonazol PIKτ

Nije potrebno prilagođavanje doze

Makrolidni antibiotici


Eritromicin (1 g dva puta dnevno)

[CYP3A4 inhibitor]


Azitromicin (500 mg jednom dnevno)


Vorikonazol Cmax i PIKτ ↔ Vorikonazol Cmax i PIKτ ↔ Dejstvo vorikonazola na eritromicin, kao i azitromicin nije poznato.

Nije potrebno prilagođavanje doze

Mikofenolna kiselina (1 g pojedinačna doza) [supstrat UDP-glukuronil transferaze]

Mikofenolna kiselina Cmax ↔ Mikofenolna kiselina PIKt

Nije potrebno prilagođavanje doze

Prednizolon (60 mg pojedinačna doza)

[CYP3A4 supstrat]

Prednizolon Cmax ↑ 11% Prednizolon PIK0-∞ ↑ 34%

Nije potrebno prilagođavanje doze

Ranitidin (150 mg dva puta dnevno)

[povećava pH u želucu]

Vorikonazol Cmax i PIKτ

Nije potrebno prilagođavanje doze


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Nema dostupnih odgovarajućih podataka o primeni vorikonazola kod trudnica.


Ispitivanja na životinjama su pokazala reproduktivnu toksičnost (videti odeljak 5.3 u Sažetku karakteristika leka). Potencijalni rizik za ljude je nepoznat.


Lek Vortimal se ne sme primenjivati tokom trudnoće, osim ako korist za majku jasno ne prevazilazi mogući rizik za fetus.


Žene u reproduktivnom periodu

Žene u reproduktivnom periodu moraju uvek da primene efektivnu kontracepciju za vreme terapije.


Dojenje

Izlučivanje vorikonazola u majčino mleko nije ispitivano. Dojenje se mora prekinuti pre početka lečenja lekom Vortimal.


Plodnost

U ispitivanju na životinjama nije pokazano oštećenje plodnosti mužjaka i ženki pacova (videti odeljak 5.3 u Sažetku karakteristika leka).

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Vortimal ima umereni uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama. Može prouzrokovati prolazne i reverzibilne promene vida, uključujući zamućenje vida, izmenjenu/pojačanu vizuelnu percepciju i/ili fotofobiju. Pacijenti moraju da izbegavaju potencijalno rizične situacije, kao što su upravljanje vozilima ili rukovanje mašinama za vreme trajanja ovih simptoma.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Bezbednosni profil vorikonazola kod odraslih se bazira na objedinjenoj bazi podataka sa više od 2000 ispitanika (uključujući 1603 odrasla pacijenta u terapijskim ispitivanjima) i dodatnih 270 odraslih pacijenata u ispitivanjima profilakse. Ona predstavlja heterogenu populaciju, koja sadrži pacijente sa hematološkim malignitetima, pacijente sa HIV infekcijom sa ezofagealnom kandidijazom i refraktornim gljivičnim infekcijama, pacijente bez neutropenije sa kandidemijom ili aspergilozom i zdrave dobrovoljce.


Najčešće prijavljene neželjene reakcije su bile oštećenje vida, povišena telesna temeperatura, osip, povraćanje, mučnina, dijareja, glavobolja, periferni edem, izmenjene vrednosti testova funkcije jetre, repiratorni distres i bol u abdomenu.


Težina ovih neželjenih reakcija je uglavnom blaga do umerena. Nisu otkrivene klinički značajne razlike kada su se podaci o bezbednosti analizirali prema godinama, rasi ili polu.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

S obziom da je većina ispitivanja bila otvorenog tipa u sledećoj tabeli su navedene neželjene reakcije svih uzroka, kvalifikovane prema klasi sistema organa i učestalosti kod 1873 odrasle osobe iz integrisanih terapijskih studija (1603) i studija profilakse (270).


Kategorije učestalosti su izražene kao: veoma često (≥ 1/10), često (≥1/100 do < 1/10), povremeno (≥ 1/1000 do <1/100), retko (≥ 1/10000 do < 1/1000), veoma retko (< 1/10000), nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


U okviru svake grupe učestalosti, redosled neželjenih dejstva je prikazan po opadajućem stepenu ozbiljnosti. Neželjena dejstva prijavljena kod ispitanika koji su primali vorikonazol:

Klasa sistema

Veoma česta

Česta

(≥

Povremena

Retka

Nepoznata

organa

(≥ 1/10)

1/100 do

(≥/1000 do

(≥ 1/10000 do

učestalost (ne

< 1/10)

< 1/100)

< 1/1000)

može se

proceniti na

osnovu

dostupnih

podataka)

Infekcije i infestacije

sinuzitis

Pseudomembra- nozni kolitis

Neoplazme – benigne, maligne i neodređene (uključujući ciste i polipe)

karcinom skvamoznih ćelija*


Poremećaji krvi i limfnog sistema

agranulocitoza1,

pancitopenija, trombocitopenija2, leukopenija, anemija

insuficijencija koštane srži, limfadenopatija, eozinofilija

diseminovana intravaskularna koagulacija

Poremećaji imunskog sistema

hipersenzitivnost

anafilaktoidna reakcija

Endokrini poremećaji

insuficijencija nadbubrega, hipotireoidizam

hipertireoidizam

Poremećaji metabolizma i ishrane

periferni edem

hipoglikemija, hipokalemija, hiponatremija

Psihijatrijski poremećaji

depresija, halucinacije, anksioznost, nesanica, agitacija, stanje konfuzije

Poremećaji nervnog sistema

glavobolja

konvulzije, sinkopa, tremor, hipertonija3, parestezija, somnolencija, vrtoglavica

edem mozga, encefalopatija4, ekstrapiramidalni poremećaj5, periferna neuropatija, ataksija, hipoestezija, disgeuzija

hepatična encefalopatija, Guillain-Barre sindrom, nistagmus

Poremećaji oka

oštećenje vida6

krvarenje u retini

poremećaji optičkog nerva7,

edem papile8, okulogirna

kriza, diplopija, skleritis, blefaritis

atrofija optičkog nerva, zamućenje kornee

Poremećaji uha i labirinta

hipoakuzija, vertigo, tinitus

Kardiološki poremećaji

supraventrikularna aritmija, tahikardija, bradikardija

ventrikularna fibrilacija, ventrikularne ekstrasistole, ventrikularna tahikardija, produžen QT interval na EKG- u, supraventrikula- rna tahikardija

torsades de pointes, kompletni atrioventrikula- rni blok,

blok grane Hisovog snopa, nodalni ritam


Vaskularni poremećaji

hipotenzija, flebitis

tromboflebitis, limfangitis

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

respiratorni distres9

akutni respiratorni distres sindrom, edem pluća

Gastrointesti- nalni poremećaji

dijareja, povraćanje, bol u abdomenu, mučnina

heilitis, dispepsija, konstipacija, gingivitis

peritonitis, pankreatitis, otečen jezik, duodenitis, gastroenteritis, glositis

Hepatobilijarni poremećaji

izmenjene vrednosti testova funkcije jetre

žutica, holestatska žutica, hepatitis10

insuficijencija jetre, hepatomegalija, holecistitis, holelitijaza

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

osip

eksfolijativni dermatitis, alopecija, makulopapularni osip, pruritus, eritem

Stevens- Johnson-ov sindrom, fototoksičnost, purpura, urtikarija, alergijski dermatitis, papularni osip, makularni osip, ekcem

toksična epidermalna nekroliza, angioedem, aktinična keratoza*, pseudoporfirija, erythema multiforme, psorijaza, erupcija na koži izazvana

lekom (engl.

drug eruption)

kožni lupus erythematosus*, pege*, lentigo*

Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva

bol u leđima

artritis

periostitis*

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

akutna bubrežna insuficijencija, hematurija

renalna tubularna nekroza, proteinurija, nefritis

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

pireksija

bol u grudima, edem lica11, astenija, jeza

reakcija na mestu primene infuzije, stanje slično gripu

Ispitivanja

povećane vrednosti kreatinina u krvi

povećane vrednosti uree u krvi, povećane vrednosti holesterola u krvi

*Neželjene reakcije identifikovane nakon stavljanja leka u promet

1 Uključuje febrilnu neutropeniju i neutropeniju.

2 Uključuje imunsku trombocitopenijsku purpuru.

3 Uključuje potiljačnu ukočenost i tetaniju.

4 Uključuje hipoksijsko-ishemijsku encefalopatiju i metaboličku encefalopatiju.

5 Uključuje akatiziju i parkinsonizam.

6 Videti deo „Oštećenje vida” u odeljku Nežljena dejstva.

7 Produženi optički neuritis je prijavljen nakon stavljanja leka u promet. Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

8 Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

9 Uključuje dispneu i dispneu pri naporu.

10 Uključuje oštećenje jetre izazvano lekom, toksični hepatitis, hepatocelularno oštećenje i hepatotoksičnost.

11 Uključuje periorbitalni edem, edem usana i edem usta.


Opis odabranih neželjenih reakcija


Oštećenja vida

Oštećenja vida (uključujući zamućen vid, fotofobiju, hloropsiju, hromatopsiju, daltonizam, cijanopsiju, poremećaje oka, oreol oko slika koje vidimo, noćno slepilo, oscilopsiju, fotopsiju, svetlucajući skotom, smanjenu oštrinu vida, blještav vid, oštećenje vidnog polja, staklaste mrlje u vidnom polju i ksantopsiju) povezani sa primenom vorikonazola su veoma često zabeležena u kliničkim ispitivanjima. Ova oštećenja vida su bila prolazna i potpuno reverzibilna, a većina spontano prolazi u toku 60 minuta i nisu uočena klinička značajna dugotrajna oštećenja vida. Postoje dokazi da su pri ponovnoj primeni vorikonazola ovi poremećaji slabili. Oštećenja vida su uglavnom blaga, retko rezultiraju prekidom terapije i ne izazivaju dugotrajne posledice. Oštećenja vida mogu biti udružena su sa većim koncentracijama u plazmi i/ili primenom većih doza.


Mehanizam dejstva je nepoznat, iako je mesto njihovog nastanka najverovatnije u retini. U studiji na zdravim dobrovoljcima kod kojih je ispitivan uticaj vorikonazola na funkciju retine, vorikonazol je prouzrokovao smanjenje amplitude talasa na elektroretinogramu (ERG). ERG služi za merenje električne sprovodljivosti retine. ERG promene nisu progredirale tokom 29 dana od početka terapije i bile su u potpunosti reverzibilne po prekidu terapije vorikonazolom.


Postoje postmarketinški izveštaji o produženim neželjenim događajima na čulo vida (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Kožne reakcije

Kožne reakcije su bile veoma česte kod pacijenata koji su učestvovali u kliničkim ispitivanjima sa vorikonazolom, ali ovi pacijenti su imali druge ozbiljne osnovne bolesti i primali su istovremeno više lekova. Većina osipa koji su se javili su uglavnom bili blage do umerene težine. Pacijenti su dobijali ozbiljne kožne reakcije, uključujuću Stevens-Johnson–ov sindrom (povremeno), toksičnu epidermalnu nekrolizu (retko) i erythema multiforme (retko) za vreme terapije vorikonazolom.


Pacijenta kod koga se javi osip treba pažljivo pratiti, a primenu leka Vortimal obustaviti u slučaju progresije lezija. Prijavljene su i fotosenzitivne reakcije, kao što su pege, lentigo aktinična keratoza, naročito za vreme dugotrajne terapije (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Prijavljeni su i slučajevi karcinoma skvamoznih ćelija kože kod pacijenata na dugotrajnoj terapiji vorikonazolom; mehanizam još uvek nije utvrđen (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Funkcionalni testovi jetre

Ukupna incidencija povećanja vrednosti transaminaza u > 3 puta od gornje granice normalnih vrednosti (ne mora se obavezno smatrati neželjenim događajem) u kliničkim ispitivanjima vorikonazola iznosi 18% (319/1768) kod odraslih i 25,8% (73/283) kod pedijatrijskih ispitanika koji su primali vorikonazol u kombinovanu terapijsko-profilaktičku svrhu. Moguće je da su izmenjene vrednosti testova za procenu funkcije jetre bile povezane sa većim koncentracijama u plazmi i/ili većim dozama. Većina odstupanja od

normalnih vrednosti funkcionalnih testova jetre su ili prolazila za vreme terapije bez prilagođavanja doze ili posle prilagođavanja doze, uključujući prekid terapije.

Primena vorikonazola je bila udružena sa slučajevima ozbiljne hepatotoksičnosti kod pacijenata sa drugim ozbiljnim osnovnim oboljenjima. Ovo uključuje slučajeve žutice, hepatitisa i hepatične insuficijencije koja može imati smrtni ishod (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Reakcije povezane sa primenom infuzije

Kod zdravih ispitanika je za vreme intravenske infuzije vorikonazola nastupila pojava anafilaktoidnih reakcija, uključujući nalete crvenila praćene osećajem vrućine, groznicu, znojenje, tahikardiju, stezanje u grudima, dispneu, nesvesticu, mučninu, svrab i osip. Simptomi su se pojavili odmah po započinjanju infuzije (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Profilaksa

U otvorenom, komparativnom, multicentričnom ispitivanju, u kojem su upoređivani vorikonazol i itrakonazol kao primarna profilaksa kod odraslih i adolescenata primalaca alogenog transplantata hematopoetskih matičnih ćelija, bez prethodne dokazane ili verovatne invazivne gljivične infekcije, prijavljen je trajni prekid lečenja vorikonazolom zbog neželjenih događaja kod 39,3% ispitanika u odnosu na 39,6% ispitanika u grupi koja je primala itrakonazol. Neželjeni događaji na jetri izazvani lečenjem su rezultirali trajnim prekidom primene ispitivanog leka kod 50 ispitanika (21,4%) lečenih vorikonazolom i 18 ispitanika (7,1%) lečenih itrakonazolom.


Pedijatrijska populacija

Bezbednost vorikonazola je ispitivana kod 288 pedijatrijskih pacijenata, uzrasta od 2 do < 12 godina (169) i uzrasta od 12 do <18 godina (119) koji su primali vorikonazol u profilaktičke svrhe (183) i terapijske svrhe

(105) u kliničkim ispitivanjima. Bezbednost primene vorikonazola je ispitivana i kod 158 dodatnih pedijatrijskih pacijenata uzrasta od 2 do < 12 godina u okviru compassionate use programa. Uopšteno, bezbednosni profil vorikonazola kod pedijatrijske populacije je bio sličan kao kod odraslih. Međutim, trend veće učestalosti prijavljivanja neželjenih događaja povećanja vrednosti enzima jetre u krvi, tokom kliničkih ispitivanja, primećen je kod pedijatrijskih pacijenata u odnosu na odrasle (14,2% porast vrednosti transaminaza kod pedijatrijske populacije u poređenju sa 5,3% kod odraslih). Postmarketinški podaci pokazuju da se reakcije na koži (naročito eritem) mogu javiti češće u pedijatrijskoj populaciji nego kod odraslih. Kod 22 pacijenta mlađa od 2 godine koji su primili vorikonazol u okviru compassionate use programa, prijavljene su sledeće neželjene reakcije (za koje povezanost sa vorikonazolom ne može biti isključena): fotosenzitivna reakcija (1), aritmija (1), pankreatitis (1), povećanje vrednosti bilirubina u krvi (1), povećane vrednosti enzima jetre (1), osip (1) i edem papile (1). U postmarketinškom periodu prijavljeni su slučajevi pankreatitisa kod pedijatrijskih pacijenata.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


U kliničkim ispitivanjima su opisana 3 slučajna predoziranja. Sva su zabeležena kod pedijatrijskih pacijenata, koja su primila do pet puta veću dozu vorikonazola od preporučene intravenske doze. Prijavljena je samo jedna neželjena reakcija fotofobije u trajanju od 10 minuta.

Antidot za vorikonazol nije poznat.


Vorikonazol se uklanja hemodijalizom sa klirensom od 121 mL/min. Vehikulum u intravenskoj formulaciji, hidroksipropilbetadeks, se uklanja hemodijalizom sa klirensom od 37,5 ± 24 mL/min. Kod predoziranja, hemodijaliza može pomoći za uklanjanje vorikonazola i hidroksipropilbetadeksa iz organizma.

Lista pomoćnih supstanci


hidroksipropilbetadeks, natrijum-hlorid,

hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH)


Inkompatibilnost


Infuzija leka Vortimal ne sme da se daje preko iste linije ili kanile zajedno sa drugim intravenskim lekovima. Kada se infuzija leka Vortimal završi, ta linija može da se koristi za primenu drugih intravenskih lekova.


Lekovi iz krvi i kratkotrajna infuzija koncentrovanih rastvora elektrolita:

Poremećaje elektrolita kao što su hipokalemija, hipomagnezemija i hipokalcemija treba korigovati pre početka terapije vorikonazolom (videti odeljke Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Lek Vortimal se ne sme primenjivati istovremeno sa bilo kojim lekom iz krvi ili bilo kojom kratkotrajnom infuzijom koncentrovanih rastvora elektrolita, čak iako se dve infuzije daju preko odvojenih linija.


Totalna parenteralna ishrana:

Totalna parenteralna ishrana (TPI) ne mora da se prekida u slučaju istovremene primene sa lekom Vortimal, ali je potrebno da se za njenu infuziju koristi odvojena linija. Ako se primenjuje kroz kateter sa višestrukim lumenom, za primenu TPI treba da se koristi odvojeni ulaz od onog koji se koristi za lek Vortimal. Lek Vortimal se ne sme razblaživati sa infuzijom 4,2% natrijum-bikarbonata.

Kompatibilnost sa drugim koncentracijama je nepoznata.


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Rok upotrebe


Rok upotrebe pre prvog otvaranja: 3 godine.


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja/rekonstitucije/razblaživanja:

Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog rastvora je potvrđena za 72 h na sobnoj temperaturi (15 °C – 25 °C) i u frižideru (2 °C – 8 °C).

Sa mikrobiološke tačke gledišta, jednom pripremljen, ovaj lek mora da se iskoristi odmah. Ako se lek ne iskoristi odmah isključiva odgovornost korisnika su rok upotrebe leka i uslovi koji su ostvareni pre primene leka, a normalno ne treba da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 °C do 8 °C (u frižideru), osim ako se rekonstitucija ne odvija u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije i razblaživanja, videti odeljak Rok upotrebe. Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje leka je bezbojna bočica od stakla hidrolitičke otpornosti tip I (25 mL zapremine) sa

čepom od hlorobutil gume tip I sa aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem (flip-off).

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena bočica i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Sadržaj jedne bočice (prašak) se rekonstituiše sa oko 20 mL vode za injekcije ili 0,9% (9

mg/mL) natrijum-hlorid, rastvora za infuziju da bi se dobila ekstraktabilna zapremina od 20 mL bistrog koncentrovanog rastvora koji sadrži 10 mg/mL vorikonazola. Odbaciti bočicu leka Vortimal, ako vakuum ne dozvoljava da se rastvarač ubrizga u bočicu. Lek Vortimal, prašak za rastvor za infuziju je namenjen za jednokratnu upotrebu i neiskorišćeni rastvor treba

odbaciti. Samo bistar rastvor, bez čestica može da se koristi.


Za primenu, potrebne zapremine rekonstituisanog koncentrovanog rastvora se dodaju u preporučene kompatibilne rastvore za infuziju (detaljnije su navedeni u nastavku) da bi se pripremila finalna koncentracija vorikonazola u rastvoru od 0,5 do 5 mg/mL.


Zapremine Vortimal, koncentrovanog rastvora (10 mg/mL) potrebne za pripremu finalne koncentracije za primenu leka


Telesna masa (kg)

Zapremina koncentrovanog rastvora Vortimal (10 mg/mL) potrebna za dozu od:

3 mg/kg

(broj bočica)

4 mg/kg

(broj bočica)

6 mg/kg

(broj bočica)

8 mg/kg

(broj bočica)

9 mg/kg

(broj bočica)

10

-

4,0 mL (1)

-

8,0 mL (1)

9,0 mL (1)

15

-

6,0 mL (1)

-

12,0 mL (1)

13,5 mL (1)

20

-

8,0 mL (1)

-

16,0 mL (1)

18,0 mL (1)

25

-

10,0 mL (1)

-

20,0 mL (1)

22,5 mL (2)

30

9,0 mL (1)

12,0 mL (1)

18,0 mL (1)

24,0 mL (2)

27,0 mL (2)

35

10,5 mL (1)

14,0 mL (1)

21,0 mL (2)

28,0 mL (2)

31,5 mL (2)

40

12,0 mL (1)

16,0 mL (1)

24,0 mL (2)

32,0 mL (2)

36,0 mL (2)

45

13,5 mL (1)

18,0 mL (1)

27,0 mL (2)

36,0 mL (2)

40,5 mL (2)

50

15,0 mL (1)

20,0 mL (1)

30,0 mL (2)

40,0 mL (2)

45,0 mL (3)

55

16,5 mL (1)

22,0 mL (2)

33,0 mL (2)

44,0 mL (3)

49,5 mL (3)

60

18,0 mL (1)

24,0 mL (2)

36,0 mL (2)

48,0 mL (3)

54,0 mL (3)

65

19,5 mL (1)

26,0 mL (2)

39,0 mL (2)

52,0 mL (3)

58,5 mL (3)

70

21,0 mL (2)

28,0 mL (2)

42,0 mL (3)

-

-

75

22,5 mL (2)

30,0 mL (2)

45,0 mL (3)

-

-

80

24,0 mL (2)

32,0 mL (2)

48,0 mL (3)

-

-

85

25,5 mL (2)

34,0 mL (2)

51,0 mL (3)

-

-

90

27,0 mL (2)

36,0 mL (2)

54,0 mL (3)

-

-

95

28,5 mL (2)

38,0 mL (2)

57,0 mL (3)

-

-

100

30,0 mL (2)

40,0 mL (2)

60,0 mL (3)

-

-

Rekonstituisani rastvor (10 mg/mL) može da se razblaži sa sledećim rastvorima za infuziju:


0,9% (9 mg/mL) natrijum-hlorid, rastvor za injekciju

Compound Sodium Lactate, rastvor za intravensku infuziju

5% glukoza, rastvor za intravensku infuziju i Ringerov rastvor sa laktatom za intravensku infuziju 5% glukoza, rastvor za intravensku infuziju i 0,45% natrijum-hlorid, rastvor za intravensku infuziju 5% glukoza, rasvor za intravensku infuziju

5% glukoza u 20 mEq kalijum-hloridu, rastvor za intravensku infuziju 0,45% natrijum-hlorid, rastvor za intravensku infuziju

5% glukoza i 0,9% natrijum-hlorid, rastvor za intravensku infuziju


Kompatibilnost vorikonazola sa drugim rastvaračima koji nisu opisani iznad ili u odeljku Inkompatibilnost je nepoznata.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.