Početna stranica Početna stranica

Saldisk
salmeterol, flutikazon

UPUTSTVO ZA LEKSaldisk, 50 mikrograma/500 mikrograma/doza, prašak za inhalaciju, podeljen


salmeterol/flutikazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Saldisk i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Saldisk

 3. Kako se primenjuje lek Saldisk

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Saldisk

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Saldisk i čemu je namenjen

  Lek Saldisk sadrži kombinaciju aktivnih supstanci salmeterol i flutikazonpropionat.

  Salmeterol je bronhodilatator dugog dejstva. Bronhodilatatori pomažu da disajni putevi u plućima ostanu otvoreni čime se olakšava ulazak i izlazak vazduha. Ovo dejstvo traje najmanje 12 sati.

  Flutikazonpropionat je kortikosteroid koji smanjuje otok i iritaciju u plućima.


  Lekar Vam je propisao lek Saldisk zbog prevencije problema u disanju kao što su:

  • teži oblik astme

  • hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP). Ovaj lek smanjuje broj akutnih pogoršanja simptoma HOPB-a.


   Lek Saldisk morate uzimati svakodnevno, onako kako Vam je preporučio Vaš lekar. To će osigurati pravilno dejstvo leka u ostvarivanju kontrole Vaše astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).

   Lek Saldisk pomaže u zaustavljanju pojave nedostatka vazduha i zviždanja u grudima. Međutim, lek Saldisk ne treba koristiti za ublažavanje iznenadnog napada nedostatka vazduha i zviždanja u grudima. Ukoliko do ovoga dođe, morate upotrebiti lek za brzo ublažavanje simptoma kao što je salbutamol. Trebalo bi uvek sa sobom da nosite lek za brzo ublažavanje simptoma.


   Lek Saldisk treba koristiti za lečenje astme samo kod odraslih i adolescenata uzrasta 12 godina i starijih i za lečenje odraslih sa HOBP-om.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Saldisk Lek Saldisk ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na salmeterol, flutikazonpropionat ili na pomoćnu supstancu laktozu, monohidrat.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Saldisk ukoliko imate:

   • oboljenje srca, uključujući nepravilni ili ubrzani srčani ritam

   • prekomernu aktivnost štitaste žlezde

   • visok krvni pritisak

   • dijabetes melitus (šećernu bolest), lek Saldisk može povećati koncentraciju šećera u krvi

   • mala koncentracija kalijuma u krvi

   • ukoliko imate ili ste imali tuberkulozu (TBC) ili drugu infekciju pluća (gljivičnu, virusnu)


    Tokom lečenja lekom Saldisk mogu se javiti ozbiljna neželjena dejstva i pogoršanja povezana sa astmom i HOBP. Potražite savet lekara ukoliko se ne uspostavi kontrola simptoma ili ukoliko dođe do njihovog pogoršanja tokom primene leka Saldisk. Lečenje ne treba naglo prekidati već ukoliko je neophodno treba ga postepeno obustavljati pod nadzorom lekara.


    Obratite se svom lekaru ako imate zamagljen vid ili druge poremećaje vida.


    Produženo lečenje velikim dozama inhalacionih kortikosteroida može imati za posledicu poremećaj funkcije nadbubrežne žlezde. Vaš lekar će pratiti Vaše stanje i nakon stabilizacije bolesti postepeno smanjivati dozu inhalacionog kortikosteroida leka na najmanju vrednost kojom se postiže efektivno održavanje kontrole simptoma. Na taj način se postiže da se neželjena dejstva kortikosteroida svedu na najmanju moguću meru.


    Deca

    Ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina


    Drugi lekovi i lek Saldisk

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo se odnosi i na druge lekove za astmu kao i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Lek Saldisk se možda ne može primenjivati sa nekim drugim lekovima.

    Pre primene leka Saldisk obavestite lekara ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:

   • beta blokatore (kao npr. atenolol, propranolol i sotalol). Beta blokatori se najčešće koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska ili drugih srčanih bolesti;

   • lekove za lečenje infekcija (kao npr.ketokonazol, itrakonazol i eritromicin) uključujući neke lekove koji se koriste za lečenje HIV-a (npr. ritonavir, lekovi koji sadrže kobicistat). Neki od tih lekova mogu povećati količinu flutikazonpropionata ili salmeterola u Vašem telu. To može povećati rizik za pojavu neželjenih dejstava leka Saldisk, uključujući nepravilne srčane otkucaje ili pogoršati postojeća neželjena dejstva. Vaš lekar će možda želeti da Vas pažljivo prati ako uzimate ove lekove;

   • kortikosteroide (oralno ili putem injekcije). Ako ste nedavno uzimali ove lekove, to može povećati uticaj leka Saldisk na funkciju nadbubrežne žlijezde;

   • diuretike (lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma), koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska;

   • druge bronhodilatatore (kao npr. salbutamol);

   • ksantine koji se često koriste u lečenju astme.


    Trudnoća i dojenje

    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Lek Saldisk nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


    Lek Saldisk sadrži 12,93 mg/doza laktoze, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se primenjuje lek Saldisk

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  • Lek Saldisk primenjujte svakog dana sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Nemojte upotrebljavati više od preporučene doze. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  • Nemojte prekidati primenu ili smanjivati dozu leka Saldisk bez prethodne konsultacije sa lekarom.

  • Lek Saldisk treba udahnuti preko usta u pluća.

  • Možda nećete moći da okusite ili osetite prašak na svoj jeziku čak i ako ste pravilno koristili inhalator


Za astmu

Odrasli i adolescenti uzrasta 12 godina i stariji:


Ostala neželjena dejstva se mogu javiti sa sledećom učestalošću:


Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


Kako izgleda lek Saldisk i sadržaj pakovanja


Prašak za inhalaciju, podeljen.

Beli, homogeni prašak podeljen u doze, koji se nalazi u plastičnom inhalatoru koji sadrži traku sačinjenu od 60 blistera. Pritiskom na plastični aktivator iz blistera se oslobađa jedna doza leka.


Unutrašnje pakovanje leka su blisteri od OPA/Al/PVC/Al/PET/papira koji sačinjavaju traku smeštenu u plastični inhalator koji sadrži nastavak za usta i brojač doza. Inhalator je izrađen od akrilonitrilbutadienstiren kopolimera (ABS), polipropilena (PP), polioksimetilena (POM) i polikarbonata (PC).

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze plastični inhalator sa 60 doza i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

SALVUS INTERNATIONAL DOO BEOGRAD, Dobanovačka 56, Beograd - Zemun

Proizvođač:

CELON PHARMA S.A., Marymoncka 15, Kazuń Nowy, Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00737-17-002 od 27.04.2022.