Početna stranica Početna stranica

Forane
izofluran

UPUTSTVO ZA LEK


FORANE, para za inhalaciju, tečnost, 100% ukupno 100mL, bočica, 1 x 100mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: AESICA QUEENBOROUGH LTD


Adresa: Kent ME11 5EL, Queenborough, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


FORANE, 100%, para za inhalaciju, tečnost, izofluran


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Forane i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Forane

 3. Kako se upotrebljava lek Forane

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Forane

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FORANE I ČEMU JE NAMENJEN

  Izofluran pripada grupi lekova pod nazivom opšti anestetici. Deluje tako što vrši privremenu redukciju aktivnosti CNS-a (centralnog nervnog sistema), što prouzrokuje kompletan gubitak osećaja u telu, uključujući gubitak svesti, omogućavajući da se operacija sprovede bezbolno i bez stresa.


  Izofluran je bistra, bezbojna tečnost, koja kada se unese u specijalnu mašinu (vaporizer) postaje gas. Meša se sa kiseonikom koji ćete udisati.


  Nakon inhaliranja, Izofluran će indukovati i održavati duboki san bez osećaja bola (opšta anestezija) kod odraslih i dece.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FORANE


  Lek FORANE ne smete koristiti:

  Recite svom lekaru, anesteziologu ili hirurgu:

  • Ukoliko trenutno koristite bilo koje druge lekove

  • Ukoliko Vam je rečeno da ste alergični na izofluran ili bilo koji drugi anestetik

  • Ukoliko ste Vi ili član Vaše familije imali nagli porast telesne temperature tokom operacije (stanje zvano maligna hipertermija)

  • Ukoliko ste prethodno primili opštu anesteziju, praktično u kratkom vremenskom periodu, pošto neki anestetici mogu izazvati žuticu.

  • Ukoliko bolujete od bilo kakvih drugih bolesti osim onih povezanih sa aktuelnim hirurškim zahvatom, na primer od teških glavobolja, mučnine, povraćanja ili bolesti koja napada mišiće (neuromišićna bolest, npr. Duchenne-ova mišićna distrofija ili miastenija gravis).

  • Ukoliko bolujete od bronhokonstrikcije (suženje disajnih puteva, što vodi kašlju, šištanju, ili plitkom dahu)

  • Ukoliko ste trudni, ili biste to mogli biti ili dojite.

   Kada uzimate lek FORANE, posebno vodite računa:


   Primena drugih lekova

   Beta simpatikomimetici kao što je izoprenalin i alfa simpatikomimetici kao što su adrenalin i noradrenalin treba koristiti sa oprezom tokom narkoze izofluranom zbog potencijalnog rizika od ventrikularnih aritmija.

   Neselektivni MAO inhibitori: Rizik od krize tokom operacije. Lečenje treba prekinuti 15 dana pre operacije.

   Kombinacije koje zahtevaju mere predostrožnosti pri korišćenju:

   Indirektni simpatikomimetici (amfetamin i derivati, psihostimulansi, supresori apetita, efedrin i derivati): Rizik od hipertenzije u toku operacije. Kod pacijenata izabranih za elektivne operacije tretman treba prekinuti nekoliko dana pre operacije.

   Adrenalin, supkutana ili gingivalna injekcija: rizik od ozbiljne ventrikularne aritmije kao posledica

   povećanih srčanih otkucaja, takođe osetljivost miokarda u pogledu adrenalina je niža sa upotrebom izoflurana nego u slučaju halotana.

   Kompenzatorni kardiovaskularni događaji mogu biti umanjeni beta blokatorima.

   Upotreba izoflurana i izoniazida može povećati rizik hepatotoksičnih efekata.

   Kalcijumski antagonisti, naročito dihidropiridinskog tipa: izofluran može dovesti do primetne hipotenzije kod pacijenata koji su na terapiji kalcijumskim antagonistima.


   Treba obratiti pažnju pri kombinovanoj primeni kalcijumskih antagonista i inhalacionih anestetika zbog rizika od dodatnog negativno inotropnog dejstva.

   Opioidi, benzodiazepini, i ostali sedativi su povezani sa respiratornom depresijom, i treba biti oprezan pri kombinovanoj primeni sa izofluranom.

   Dejstvo mišićnih relaksanasa je primetno potencirano primenom izoflurana. Neostigmin ima efekat na nedepolarizujuće relaksanse, ali nema efekat na relaksirajuće dejstvo izoflurana.

   MAC (minimalna alveolarna koncentracija) je smanjena uporednom primenom sa N2O kod odraslih

   (videti odeljak 4.2).


   Uzimanje leka FORANE sa hranom ili pićima


   Nije primenjivo.


   Primena leka FORANE u periodu trudnoće i dojenja


   Trudnoća:

   Nema ili je ograničena količina podataka o upotrebi izoflurana kod trudnica. Studije na životinjama su pokazale reproduktivnu toksičnost. Izofluran treba jedino koristiti u toku trudnoće ako korist od upotrebe prevazilazi rizik.

   Izofluran relaksira mišiće uterusa i najniže moguće koncentracije treba koristiti kod operacija u

   akušerstvu.


   Upotreba kod carskog reza:

   Pokazano je da Izofluran u koncentraciji od 0.75 % je siguran za održavanje anestezije kod carkog reza.


   Dojilje:

   Nije poznato da li se izofluran ekskretuje u majčino mleko. Pošto se dosta lekova ekskretuje u majčino mleko, treba biti oprezan prii pri primeni izoflurana kod dojilja.


   Uticaj leka FORANE na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom ni rad sa mašinama dok Vam to ne dozvoli lekar.

   Vaša sposobnost za upravljanje motornim vozilom i rad sa mašinama može biti smanjena neko vreme.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka FORANE


   Aktivna supstanca je izofluran i isporučuje se kao bistra tečnost u kontajneru, bez pomoćnih supstanci.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FORANE


  Izofluran će Vam UVEK dati Vaš anesteziolog. On će odlučiti koju dozu Izoflurana ćete primiti, zavisno od Vaših godina, težine i vrste hirurške intervencije koju je potrebno izvesti.


  Izofluran ima snažan miris, što je normalno, i uvešće Vas brzo u san.


  Indukcija sna na početku anestezije


  Često ćete biti zamoljeni da udišete Izofluran preko maske. Obično ćete primiti injekciju nekog drugog anestetika kako bi Vas uveo u san pre nego što počnete sa primenom Izoflurana.


  Održavanje sna tokom anestezije


  Pod nadzorom anesteziologa nastavićete sa udisanjem izoflurana tokom operacije preko maske.


  Buđenje nakon anestezije


  Nakon prestanka inhaliranja izoflurana, probudićete se nakon nekoliko minuta.

  Ako ste uzeli više leka FORANE nego što je trebalo


  Nije primenjivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FORANE


  Nije primenjivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FORANE


  Nije primenjivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi anestetici i izofluran može imati neželjena dejstva. Ona se mogu pojaviti tokom ili nakon operacije. Bilo koja neželjena dejstva koja se mogu javiti tokom operacije biće tretirana od strane Vašeg lekara, ako je neophodno.


  Ako dođe do pojave retkih ili neuobičajenih simptoma nakon operacije, recite ODMAH Vašem lekaru ili anesteziologu.


  Najčešće prijavljena neželjena dejstva su :


  • Alergijske reakcije


  • Osip na koži, otok lica


  • Povećanje nivoa šećera ili kalijuma u krvi


  • Agitacija


  • Promena raspoloženja, nekada ekstremna


  • Neravnomerni otkucaji srca ili palpitacija


  • Konvulzije, mentalni poremećaji


  • Nizak krvni pritisak


  • Hemoragija (nekontrolisano krvarenje)


  • Oštećenje jetre ili poremećaj funkcije jetre


  • Mučnina i povraćanje


  • Sporo, plitko disanje, nedostatak daha, šištanje, nelagodnost u grudima


  • Suženje disajnih puteva i pluća, prouzrokuje poteškoće pri disanju


  • Abnormalan nivo određenih ćelija ili produkata u krvi


  • Povećanje nivoa fluorida u krvi (zbog razgradnje Izoflurana u telu) ili nivoa ugljen monoksida


  • Povećanje telesne temperature, drhtavica ili groznica


  • Mišići tankog creva mogu privremeno prestati sa radom, što može prouzrokovati neprijatnost, nadimanje i povraćanje


 5. KAKO ČUVATI LEK FORANE

  Rok upotrebe


  5 godina od datuma proizvodnje. Ne koristiti posle datuma isteka roka trajanja označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti; lek čuvati u dobro zatvorenom kontejneru.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek FORANE


Aktivna supstanca je izofluran.


Kako izgleda lek FORANE i sadržaj pakovanja


Izofluran je bistra, bezbojna i isparljiva tečnost.

Staklena bočica od 100 ml. Bočica od smeđeg stakla sa aluminijumskim zatvaračem na navoj (obložen polipropilenskim omotačem).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.


Proizvođač:

AESICA QUEENBOROUGH LTD


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.


Broj i datum dozvole:


  1. od 01.11.2012.


   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima: Terapijske indikacije


   Izofluran je indikovan kao inhalacioni opšti anestetik.


   Doziranje i način primene

   Treba koristiti posebno kalibrisane raspršivače za izofluran kako bi se mogla precizno kontrolisati količina primenjenog anestetika.

   Minimalne alveolarne koncentracije (MAC) zavisne su od starosnog doba. U tablici su navedene prosečne vrednosti MAC za različite starosne grupe.

   Starosno doba

   Pprosečna MAC u

   100% kiseoniku

   70% N2O

   0–1 mesec

   1,60 %


   0.56%

   1–6 meseci

   1, 87 %

   6–12 meseci

   1,80 %

   1–5 godina

   1,60 %

   26±4 godina

   1,28 %

   44±7 godina

   1,15 %

   0.50%

   64±5 godina

   1,05 %

   0.37%

   Premedikacija: Lekove koji se koriste za premedikaciju treba odabrati za svakog pacijenta individualno imajući

   na umu depresivno delovanje izoflurana na disanje. O primeni antiholinergičkih lekova odlučuje lekar, ali se ona može preporučiti za uvođenje inhalacije u pedijatriji.

   Indukcija: Pre inhalacije izoflurana obično se daje barbiturat kratkotrajnog delovanja ili neki drugi intravenski lek za indukciju. Izofluran se može dati i sa kiseonikom, ili u smeši sa kiseonikom/azot oksidom.

   Za uvođenje u anesteziju preporučuje se 0,5 %-tna koncentracija izoflurana. Primenom koncentracija od 1,5 do 3,0 % hirurška anestezija se obično postiže za 7 do 10 minuta.


   Održavanje: Za održavanje hirurške anestezije obično su dovoljne koncentracije izoflurana od 1,0 do 2,5

   % u smeši sa kiseonikom/azot oksidom. Ako se koristi samo kiseonik, potrebno je dodatno primeniti 0,5 do 1,0 % izoflurana.

   Za održavanje anestezije kod carskog reza dovoljne su koncentracije izoflurana od 0,5 do 0,75 % u smeši sa kiseonikom/azot oksidom.

   Ako nema drugih komplikacija, nivoi arterijskog pritiska u obrnutoj su korelaciji sa alveolarnom

   koncentracijom izoflurana. Preveliki pad krvnog pritiska posledica je dubine anestezije, pa u tom slučaju treba smanjiti koncentraciju inhaliranog izoflurana.

   Starije osobe: Kao i kod drugih anestetika, za održavanje hirurške anestezije kod starijih osoba potrebne su niže koncentracije izoflurana. Prosečne vrednosti MAC navedene su u gornjoj tabeli.


   Kontraindikacije


   Izofluran je kontraindikovan kod pacijenata sa poznatom preosetljivošću na izofluran ili druge halogenovane anestetike. Takođe je kontraindikovan u pacijenata sa poznatom genetskom sklonošću prema malignoj hipertermiji, odnosno sumnjom na takvu sklonost.


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

   Budući da se primenom izoflurana dubina anestezije može menjati brzo i jednostavno, treba koristiti samo one raspršivače koji omogućavaju predvidivo i precizno doziranje, odnosno tehnike koje omogućavaju praćenje udahnutih ili izdahnutih koncentracija. Stepen hipotenzije i depresije disanja raste kako se povećava dubina anestezije.


   Povećan gubitak krvi koji se može uporediti sa gubitkom pri primeni drugih inhalacionih anestetika je primećen pri primeni Izoflurana kod pacijenata kod kojih je indukovan abortus.


   Izofluran relaksira mišiće materice i najnižu moguću koncentraciju izoflurana treba koristiti kod operacija u akušerstvu (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja ).


   Prijavljeni su izolovani slučajevi porasta karboksihemoglobina pri upotrebi halogenovanih inhalacionih anestetika sa –CF2H grupom (kao što su desfluran, enfluran i izofluran). Nema klinički značajnih koncentracija ugljen monoksida koje se produkuju u prisustvu adekvatno hidriranog apsorbensa.Treba obratiti pažnju na instrukcije proizvođača vezane za CO2 apsorbense.


   Opisane su interakcije između izoflurana i ugljen dioksida iz osušenih apsorbenasa uz posledično stvaranje ugljen monoksida. Da bi se smanjio rizik od stvaranja ugljen monoksida u inhalacionom sistemu i mogućnost povišenja nivoa karboksihemoglobina, ne sme se dozvoliti isušivanje apsorbenasa ugljen dioksida.


   Retki slučajevi jakog zagrevanja, dima i/ili spontanog zapaljenja aparata za anesteziju prijavljeni su prilikom opšte anestezije anesteticima iz ove klase u kombinaciji sa isušenim CO2 apsorbensima, naročito onih koji koriste kalijum-hidroksid (npr. Baralyme). Kada anesteziolog posumnja da je CO2 apsorbens isušen, treba ga zameniti pre primene izoflurana. Boja indikatora većine CO2 apsorbenasa ne menja se obavezno kao rezultat isušivanja. Prema tome nedostatak promene boje ne treba uzeti kao siguran znak adekvatne hidratacije. CO2 apsorbense bi trebalo menjati redovno bez obzira na boju indikatora.


   Opšte


   Kao i druge potentne opšte anestetike Izofluran treba primeniti jedino ako su obezbeđeni adekvatni anesteziološki uslovi od strane osoba koje su upoznate sa farmakologijom leka i kvalifikovane obukom i iskustvom.


   S obzirom da se nivoi anestezije mogu brzo i lako menjati treba korisiti jedino raspršivače koji imaju predvidiljiv izlaz sa razumnom preciznošću, ili tehnike tokom kojih se može meriti isparena koncentracija. Stepen

   hipotenzije i respiratorne depresije može biti indikator dubine anestezije.


   Izveštaji pokazuju da Izofluran može prouzrokovati oštećenje jetre od blagog porasta jetrenih enzima do u veoma retkih slučajeva nekroze jetre. Postoje izveštaji po kojima prethodno izlaganje halogenovanim ugljovodoničnim anesteticima naročito ako je interval kraći od 3 meseca između izlaganja, povećava

   verovatnoću oštećenja jetre. Ciroza jetre, virusni hepatitis ili druga prethodno postojeća oboljenja jetre mogu biti razlog za odabir drugog anestetika umesto halogenovanog anestetika.


   Bez obzira na korišćeni anestetik, odrzavanje normalne hemodinamike je važno kako bi se izbegla miokardna ishemija kod pacijenata sa koronarnim arterijskim oboljenjem.


   Izofluran značajno povećava cerebralni protok krvi pri dubljim stadijumima anestezije. Može doći do prolaznog povećanja cerebralnog pritiska koji je u potpunosti reverzibilan sa hiperventilacijom.


   Izofluran se mora koristiti sa oprezom kod pacijenata sa povećanim intrakranijalnim pritiskom. U takvim slučajevima hiperventilacija je neophodna.


   Upotreba Izoflurana kod hipovolemijskih, hipotenzivnih i iscrpljenih pacijenata nije opsežnije istražena. Preporučena je upotreba niže koncentracije Izoflurana kod tih pacijenata.


   Dejstvo nedepolarizujućih relaksanasa je primetno povećana pri upotrebi sa Izofluranom.


   Izofluran može dovesti do blagog smanjenja intelektualne funkcije u toku 2 do 4 dana nakon anestezije. Manje promene raspoloženje i simptomi mogu trajati do 6 dana nakon primene. Ovo se mora uzeti u obzir u toku svakodnevnih aktivnosti pacijenata, uključujući upravljanje motornim vozilima ili rad za mašinama (videti odeljak Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama ).


   Povećanje neuro-mišićne slabosti može se videti kod pacijenata sa neuromuskularnim oboljenjima, kao što je miastenija gravis. Izofluran treba koristiti sa oprezom kod ovih pacijenata.


   Izofluran se primenjuje sa oprezom kod pacijenata koji mogu razviti bronhokonstrikciju, pošto može doći do bronhospazma. (videti odeljak Neželjena dejstva ).


   Izofluran može prouzrokovati respiratornu depresiju koja može biti uvećana od strane narkotičke premedikacije ili drugih agenasa koji mogu izazvati respiratornu depresiju. Disanje treba biti pod nadzorom i ako je neophodno održavati ga (videti odeljak Neželjena dejstva).


   Tokom indukcije anestezije protok salive i i traheobronhijalnog sekreta može porasti i može biti uzrok laringospazma, naročito kod dece (videti odeljak Neželjena dejstva ).


   Deca ispod dve godine

   Treba biti oprezan pri primeni Izoflurana kod male dece zbog ograničenog iskustva sa ovom grupom pacijenata.


   Maligna hipertermija

   Kod osetljivih osoba izofluran može biti okidač za hipermetaboličke procese u mišićnom tkivu, što vodi

   povećanoj potrebi za kiseonikom i kliničkom sindromu poznatom kao maligna hipertermija. Sindrom maligne hipertermije uključuje pojavu nespecifičnih simptoma kao što su rigidnost mišića, tahikardija, tahipneja, cijanoza, aritmije, nestabilan arterijski pritisak. (Treba istaći da se mnogi od ovih nespecifičnih znakova mogu javiti i uz laganu anesteziju, akutnu hipoksiju i sl). Povećanje ukupnog metabolizma može se ispoljiti pojavom povišene temperature (ona se može pojaviti u ranoj fazi ili kasnije, ali obično nije prvi znak povećanog metabolizma) i povećane upotrebe CO2 apsorpcionog sistema (ugrejani kanisteri). Parcijalni pritisak kiseonika i pH mogu se sniziti, može se javiti hiperkaliemija i bazni deficit. Potrebno je prekinuti primenu sredstva koje je izazvalo pojavu ovog sindroma (npr. izoflurana), primeniti intravenski dantrolen natrijum i suportivnu terapiju. Suportivna terapija uključuje sve raspoložive mere za normalizaciju telesne temperature, održavanje cirkulatorne i respiratorne funkcije, održavanje elektrolitnog i acidobaznog statusa i adekvatne hidracije. Dantrolen natrijum se mora primeniti uz strogo pridržavanje uputstva proizvođača. Može doći do slabljenja funkcije bubrega.


   Upotreba inhalacionih anestetika povezana je sa retkom pojavom porasta nivoa kalijuma u serumu koji za posledicu mogu imati aritmije i smrt u pedijatrijskih bolesnika tokom postoperativnog perioda. To se najčešće javlja kod pacijenata sa latentnim neuromuskularnim bolestima, kao kod Dunchen-ove muskularne distrofije. Paralelna upotreba sukcinilholina je bila povezana sa većinom, ali ne sa svim, poznatim slučajevima. Ovi pacijenti su takođe iskusili značajna povećanja u nivoima serumskog kreatinina i, u nekim slučajevima, promenama u konzistenciji urina povezanom sa mioglobinurijom. Pored sličnosti sa malignom hipertermijom, nijedan od ovih pacijenata nije pokazao znake ili simptome ukočenosti mišića ili hipemetaboličkog statusa. Preporučuju se rane i agresivne intervencije za terapiju hiperkalemije i upornih aritmija, kao i naknadno ispitivanje latentne neuromuskularne bolesti.


   Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


   Kombinacije koje se ne preporučuju:


   Beta simpatikomimetici kao što je izoprenalin i alfa simpatikomimetici kao što su adrenalin i noradrenalin treba koristiti sa oprezom tokom narkoze Izofluranom zbog potencijalnog rizika od ventrikularnih aritmija.


   Neselektivni MAO inhibitori: Rizik od krize tokom operacije. Lečenje treba prekinuti 15 dana pre operacije. Kombinacije koje zahtevaju mere predostrožnosti pri korišćenju:

   Indirektni simpatikomimetici (amfetamin i derivati, psihostimulansi, supresori apetita, efedrin i derivati): Rizik od hipertenzije u toku operacije. Kod pacijenata izabranih za elektivnu operaciju tretman treba prekinuti nekoliko dana pre operacije.


   Adrenalin, supkutana ili gingivalna injekcija: rizik od ozbiljne ventrikularne aritmije kao posledica povećanih srčanih otkucaja, takođe osetljivost miokarda u pogledu adrenalina je niža sa upotrebom izoflurana nego u slučaju halotana.


   Kompezatorni kardiovaskularni događaji mogu biti umanjeni beta blokatorima. Upotreba Izoflurana i izoniazida može povećati rizik hepatotoksičnih efekata.

   Kalcijumski antagonisti, naročito dihidropiridinskog tipa: izofluran može dovesti do primetne hipotenzije kod pacijenata koji su na terapiji kalcijumskim antagonistima.


   Treba obratiti pažnju pri kombinovanoj primeni kalcijumskih antagonista i inhalacionih anestatika zbog rizika od dodatnog negativno inotropnog dejstva.


   Opioidi, benzodiazepini, i ostali sedativi su povezani sa respiratornom depresijom, i treba biti oprezan pri kombinovanoj primeni sa izofluranom.


   Dejstvo mišićnih relaksanasa je primetno potencirano primenom izoflurana. Neostigmin ima efekat na nedepolarizujuće relaksanse, ali nema efekat na relaksirajuće dejstvo izoflurana.

   MAC (minimalna alveolarna koncentracija) je smanjena uporednom primenom sa N2O kod odraslih (videti odeljak Doziranje i način primene ).

   Primena u periodu trudnoće i dojenja

   Upotreba u trudnoći:


   Nema ili je ograničena količina podataka o upotrebi izoflurana kod trudnica. Studije na životinjama su pokazale reproduktivnu toksičnost. Izofluran treba jedino koristiti u toku trudnoće ako korist od upotrebe prevazilazi rizik.

   Izofluran relaksira mišiće uterusa i najniže moguće koncentracije treba koristiti kod operacija u akušerstvu. Upotreba kod carskog reza:

   Pokazano je da Izofluran u koncentraciji od 0.75 % je siguran za održavanje anestezije kod carskog reza (videti

   odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


   Dojilje:

   Nije poznato da li se izofluran ekskretuje u majčino mleko. Pošto se dosta lekova ekskretuje u majčino mleko, treba biti oprezan pri primeni izoflurana kod dojilja.


   Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

   Lek može imati efekat na upravljanje motornim vozilom i pri rukovanju mašinama.

   Pacijenti ne bi trebalo da upravljaju motornim vozilom ili rukuju mašinama najmanje 24 h nakon anestezije izofluranom. Promene u ponašanju i intelektualnoj funkciji mogu trajati do 6 dana nakon primene.

   Ovo se mora uzeti u obzir pri sprovođenju normalnih dnevnih aktivnosti uključujući upravljaje motornim

   vozilom i rukovanje mašinama.

   Neželjena dejstva

   1. Pregled neželjenih dejstava

    Neželjene reakcije koje se pojavljuju pri primeni izoflurana, u prosečno primenjenim dozama su produžetak farmako-fizioloških efekata, uključujući respiratornu depresiju, hipotenziju i aritmije. Potencijalna ozbiljna neželjena dejstva uključujući malignu hipertermiju, anafilaktičke reakcije ili neželjena dejstva na nivou jetre (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Neželjena dejstva ). Drhtavica, mučnina, povraćanje i žutica su primećene u postoperativnom periodu.


   2. Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

    Sledeća tabela prikazuje neželjene reakcije zabeležene u kliničkim studijama u periodu nakon stavljanja leka u promet. Učestalost ne može biti procenjena iz dostupnih podataka, zato se navodi kao „nepoznato”.


    Pregled najučestalijih neželjenih reakcija

    Sistem organa

    Učestalost

    Neželjena reakcija

    Poremećaji krvi i limfnog sistema

    nepoznato

    Karboksihemoglobinemija2

    Poremećaji imunog sistema

    nepoznato nepoznato

    Anafilaktička reakcija1 hipersenzitivnost1

    Poremećaji metabolizma i ishrane

    nepoznato nepoznato

    Hiperkalemija2 Hiperglikemija

    Psihijatrijski poremećaji

    nepoznato nepoznato nepoznato

    Agitacija Delirijum

    Promena raspoloženja5

    Poremećaji nervnog sistema

    nepoznato nepoznato

    Konvulzija

    Mentalni poremećaj4

    Srčani poremećaji

    Nepoznato

    Aritmija

    Vaskularna oboljenja

    nepoznato nepoznato

    Hipotenzija2 Hemoralgija3

    Respiratorni, grudni i

    nepoznato

    Bronhospazam2

    medijastinalni

    nepoznato

    Dispnea1

    nepoznato

    Šištanje1

    nepoznato

    Respiratorna depresija2

    nepoznato

    Laringospazam2

    Gastrointerstinalni poremećaji

    nepoznato nepoznato nepoznato

    Ileus Povraćanje Mučnina

    Hepatobilijarni poremećaji

    nepoznato nepoznato nepoznato

    Hepatička nekroza2 Hepatocelularna oštećenja2

    Povećanje nivoa bilirubina u krvi

    Kožni i potkožni poremećaji

    nepoznata nepoznata nepoznata

    Oticanje lica1 Kontaktni dermatitis1 Osip1

    Bubrežni i urinarni poremećaji

    nepoznata nepoznata

    Porast nivoa kreatinina u krvi Smanjenje nivoa uree u krvi

    Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

    nepoznata nepoznata nepoznata

    Maligna hipertermija2 Nelagodnost u grudima1 Drhtavica

    Laboratorijski nalazi

    nepoznata

    Porast broja leukocita1

    nepoznata

    Povećanje hepatičkih enzima

    nepoznata

    Porast fluorida1

    nepoznata

    Abnormalan elektroencefalogram

    nepoznata

    Smanjenje nivoa holesterola

    nepoznata

    Smanjenje alkalnih fosfata u krvi

    1. Videti odeljak Neželjena dejstva (c)


    2. Videti Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

    3. Kod pacijenata kod kojih se sprovodi indukovani abortus. Videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

    4. Može dovesti do blagog smanjenja intelektualne funkcije u toku 2 do 4 dana nakon anestezije. Videti Posebna

     upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

    5. Manje promene raspoloženja i simptomi mogu trajati do 6 dana. Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   3. Opis određenih neželjenih reakcija

    Prolazno povećanje broja leukocita je primećeno čak i u slučaju odsustva hirurškog stresa.


    Retki slučajevi hiperosetljivosti (uključujući kontaktni dermatitis, osip, dispneja, teško disanje, nelagodnost u grudima, otok lica, anafilaktička reakcija) su prijavljeni, naročito u kombinaciji sa dugotrajnom izloženošću inhalacionim anesteticima, uključujući i izofluran. Ovo neželjeno dejstvo je potvrđeno u kliničkim studijama (npr. izazvan metaholinom). Etiologija anafilaktičke reakcije koja se javlja tokom izloženosti inhalacionom anestetiku je međutim nejasna zbog istovremene izloženosti većem broju lekova, za koje se zna da izazivaju ovakvu reakciju.


    Tokom i nakon anestezije izofluranom javlja se minimalno povećanje serumskog neorganskog fluorida, zbog biodegradacije agenasa. Malo je verovatno da zapaženo povećenje serumskog neorganskog fluorida (prosečno

    4.4 μmol/l u jednoj studiji) može prouzrokovati renalnu toksičnost, jer su daleko ispod predloženog praga

    bubrežne toksičnosti.


   4. pedijatrijska populacija

    Upotreba inhalacionih anestetika je povezana sa retkim povaćenjem nivoa kalijuma u serumu što rezultuje srčanim aritmijama i smrću kod pedijatrijskih pacijenata tokom post operativnog perioda (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

    U toku faze indukcije anestezije, može doći do povećanja protoka salive i traheobronhijalne sekrecije što može

    dovesti do laringospazma (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

   5. Druge specijalne populacije Neuromuskularna oboljenja

Upotreba inhalacionih anestetika je povezana sa retkim porastom nivoa kalijuma u serumu, što rezultuje srčanim

aritmijama i smrću pedijatrijskih pacijenata tokom post-operativnog perioda. Pacijenti sa latentnim kao i sa trenutnim neuromuskulatornim oboljenjima, naročito Duchenne-ovom mišićnom distrofijom su najviše pogođeni (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Starije osobe:

Kod starijih osoba se normalno zahtevaju niže koncentracije izoflurana (videti odeljak Doziranje i način primene).

Predoziranje


Kao i kod drugih halogenovanih anestetika, zabeležena je pojava hipotenzije i depresije disanja. Zato se preporučuje brižljivo praćenje krvnog pritiska i disanja. Nekad treba sprovesti suportivne mere kako bi se regulisala hipotenzija i depresija disanja prouzrokovana preterano dubokom anestezijom.


Inkompatibilnost


Opisane su interakcije između izoflurana i ugljen dioksida iz osušenih apsorbenasa uz posledično stvaranje ugljen monoksida. Da bi se smanjio rizik od stvaranja ugljen monoksida u inhalacijskom sistemu i mogućnosti povišenja nivoa karboksihemoglobina, ne sme se dopustiti isušivanje apsorbenasa koji sadrže ugljen dioksid. (videti poglavlje Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi lek ).


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Treba koristiti posebno kalibrisane raspršivače za izofluran kako bi se mogla precizno kontrolisati količina primenjenog anestetika.


Treba osigurati dobru ventilaciju kako bi se pare izoflurana i drugih inhalacionih anestetika uklonile iz prostora primene.