Početna stranica Početna stranica

Regkirona
regdanvimab

UPUTSTVO ZA LEKRegkirona, 60 mg/mL, koncentrat za rastvor za infuziju

regdanvimab


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Regkirona i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Regkirona

 3. Kako se primenjuje lek Regkirona

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Regkirona

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Regkirona i čemu je namenjen

  Aktivna supstanca leka Regkirona je regdanvimab. To je monoklonsko antitelo koje se koristi za lečenje bolesti COVID-19 uzrokovane virusom koji se naziva SARS-CoV-2.


  Lek Regkirona se koristi za lečenje bolesti COVID-19 kod odraslih pacijenata kojima nije potrebna dodatna terapija kiseonikom i kod kojih postoji povećan rizik za razvoj teškog oblika bolesti COVID-19.


  Ovaj lek onemogućuje virusu da prodire u ljudske ćelije vezivanjem na protein šiljka (engl. spike protein, S) virusa SARS-CoV-2. Kad se lek pričvrsti na protein šiljka, blokira se međudelovanje virusa i

  ćelijskog receptora i tako se sposobnost virusa za prodor u ćelije tela smanjuje. To Vašem telu može pomoći u odbrani od virusne infekcije i može pomoći u sprečavanju pojave težih oblika bolesti.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Regkirona Lek Regkirona ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na regdanvimab ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.).


   Obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri što pre ako se ovo odnosi na Vas.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Regkirona.

   Reakcije nakon primanja leka


   Ovaj lek nakon primene može prouzrokovati alergijske reakcije ili druge reakcije. Takođe vidite odeljak 4, “Moguća neželjena dejstva” Simptomi mogu obuhvatati:

   • Groznicu (povišenu telesnu temperaturu)

   • poteškoće s disanjem

   • nedostatak vazduha, brzo disanje ili ubrzani srčani ritam

   • drhtavica

   • osećaj umora

   • nepravilnu, povećanu ili smanjenu brzinu srčanog rada

   • nelagodnost ili bol u grudnom košu

   • slabost

   • osećaj zbunjenosti (konfuzija)

   • mučninu

   • glavobolju

   • nedostatak vazduha, zviždanje u plućima

   • visok ili nizak krvni pritisak

   • oticanje lica, usana ili grla (angioedem)

   • osip uključujući koprivnjaču

   • svrab

   • bolove u mišićima

   • nesvestica

   • vrtoglavica

   • znojenje


    Odmah zatražite savet lekara ili medicinske sestre ako se pojavi neki od navedenih simptoma.


    Deca i adolescenti

    Ovaj lek ne treba primenjivati kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina jer nema podataka koji pokazuju da je ovaj lek siguran i delotvoran u ovoj starosnoj grupi.


    Drugi lekovi i lek Regkirona

    Obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ukoliko uzimate,donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

    Još nije poznato da li ovaj lek utiče na druge lekove niti da li drugi lekovi utiču na njega. Tim zdravstvenih radnika pratiće Vaše stanje zbog moguće pojave znakova da lekovi utiču jedan na drugi.


    Trudnoća i dojenje

    Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek. Vaš lekar će Vas posavetovati o tome da li korist od lečenja lekom Regkirona premašuje bilo kakav mogući rizik za Vas i Vašu bebu.


    Nije poznato da li se sastojci leka Regkirona prelaze u majčino mleko. Ukoliko dojite obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri pre primene leka Regkirona.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Ne očekuje se da će lek Regkirona imati bilo kakav uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanje mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Regkirona

  Ovaj lek će Vam primeniti medicinska sestra ili lekar u obliku infuzije u venu (intravenske infuzije) u trajanju od 60 minuta.

  Preporučena je jednokratna doza od 40 mg/kg. Ovaj lek treba primeniti unutar 7 dana od pojave simptoma.


  Ovaj lek nakon primene može prouzrokovati reakcije na infuziju. Vaše stanje će se nadzirati tokom primene i najmanje 1 sat nakon završetka primene infuzije.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka obratite se lekaru, ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ako primetite bilo šta od sledećih neželjenih efekata:


  • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Alergijske reakcije povezane sa primenom infuzije (npr. groznica, otežano disanje, nepravilan, ubrzan ili usporen rad srca (puls), povišeni krvni pritisak, osip, uključujući urtikariju, svrab, nesvestica).


    Generalno, ovakav tip reakcija se može pojaviti nakon nekoliko minuta ili nekoliko sati nakon završetka primenjene infuzije.


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    vebsajt:

    i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Regkirona

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Regkirona posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon ,,Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (2 °C – 8 °C).

  Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u spoljašnjem pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Hemijska i fizička stabilnost tokom upotrebe dokazane su tokom 72 sata na temperaturi 2 °C – 8 °C ili 4 sata na temperaturi ≤ 30 °C nakon razblaživanja rastvorom za infuziju natrijum-hlorida koncentracije 9 mg/mL (0,9 %).


  S mikrobiološke tačke gledišta pripremljeni rastvor za infuziju treba upotrebiti odmah. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i normalno ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi 2 - 8°C, osim ako je razblaživanje izvršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

  Nemojte koristiti ovaj lek ako primetite bilo kakve čestice ili promenu boje pre primene.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Regkirona


Formula za određivanje ukupne zapremine leka Regkirona za primenu:


Telesna masa pacijenta (kg) x doza leka Regkirona (40 mg/kg) = Zapremina leka Regkirona (mL) Koncentracija u bočici (60 mg/mL)


Formula za određivanje ukupnog broja potrebnih bočica leka Regkirona:


Ukupna zapremina leka Regkirona (mL) za primenu = Broj potrebnih bočica leka Regkirona Ukupna zapremina po bočici (16 mL/bočica)


Tabela 1: Primeri obračuna za pacijente koji primaju preporučenu dozu od 40 mg/kg leka Regkirona za telesnu masu u rasponu od 40 kg do 120 kg

Telesna masa (kg)

Ukupna doza (mg)

Zapremina (mL)

Br. bočica

40

1600

27

2

60

2400

40

3

80

3200

53

4

100

4000

67

5

120

4800

80

5

Napomena: Ako je telesna masa pacijenta veća od 200 kg, za izračunavanje doze treba koristiti 200 kg. Maksimalna preporučena doza je 8000 mg.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.