Početna stranica Početna stranica

Kalii chloridi
kalijum-hlorid

CENE

prašak za oralni rastvor kesica, 10 po 1g

Veleprodaja: 122,00 din
Maloprodaja: 147,62 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Kalii chloridi, 1 g, prašak za oralni rastvor INN: kalijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kalii chloridi i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kalii chloridi

 3. Kako se uzima lek Kalii chloridi

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kalii chloridi

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Kalii chloridi i čemu je namenjen


  Lek sadrži aktivnu supstancu kalijum-hlorid.

  Lek Kalii chloridi, prašak za oralni rastvor se koristi u prevenciji i terapiji hipokalijemije (smanjene koncentracije kalijuma u krvi), odnosno u stanjima koja zahtevaju dodatni unos kalijuma kao što su:


  • Primena lekova koji smanjuju količinu kalijuma (npr. određenih diuretika (lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma); produžena upotreba kortikosteroida);

  • Primena kardiotoničnih glikozida (lekovi za lečenje srčane slabosti) ili antiaritmika (lekovi za lečenje poremećaja srčanog ritma), gde gubitak kalijuma može izazvati aritmije;

  • Smanjeni unos kalijuma zbog neadekvatne ishrane ili slabe resorpcije;

  • Gubitak kalijuma preko gastrointestinalnog trakta, npr. kod težeg povraćanja ili dijareje (proliva);

  • Povećani gubitak kalijuma preko bubrega (primarni ili sekundarni hiperaldosteronizam, Kušingov sindrom, poremećaj tubularne funkcije bubrega);

  • Hipokalijemija udružena sa hipohloremijskom alkalozom (vrsta metaboličkog poremećaja).


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kalii chloridi Lek Kalii chloridi ne smete uzimati:

  • ukoliko imate hiperkalijemiju (povećane koncentracije kalijuma u krvi), npr. kod teškog oštećenja funkcije bubrega;

  • ako imate Adisonovu bolest (poremećaj funkcije nadbubrežne žlezde), a ne uzimate odgovarajuću terapiju;

  • ako imate hormonski poremećaj koji se naziva hipoaldosteronizam (smanjeno lučenje hormona nadbubrežne žlezde - aldosterona);

  • u stanju akutne dehidratacije;

  • ako imate veće povrede i opekotine (stanja u kojima dolazi do većeg oštećenja tkiva);

  • ako bolujete od hiperkalijemijske periodične paralize ili kongenitalne paramiotonije;

  • ako imate metaboličku acidozu (povećana kiselost krvi usled metaboličkog poremećaja);

  • ako uzimate lekove iz grupe diuretika “koji štede kalijum”, kao što su spironolakton, triamteren ili amilorid. Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, ne smete koristiti ovaj lek.

   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Kalii chloridi:

  • Ukoliko imate oboljenje bubrega, jetre ili srca,

  • Ukoliko imate problema sa organima za varenje, npr. čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, ili bilo koji poremećaj funkcije creva;

  • Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću,

  • Ukoliko dojite


  Praćenje koncentracije kalijuma u krvi tokom terapije

  Ukoliko imate problema sa srcem ili bubrezima, a lek Kalii chloridi uzimate duži vremenski period, lekar će Vas uputiti na laboratorijsku analizu krvi, kako bi se odredila koncentracija kalijuma i drugih biohemijskih parametara u krvi.

  Vaš Lekar će Vam takođe proveravati i rad srca.

  Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Drugi lekovi i lek Kalii chloridi


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Kalii chloridi, prašak za oralni rastvor ne smete uzmati ukoliko uzimate lekove iz grupe diuretika “koji štede kalijum”, kao što su spironolakton, triamteren ili amilorid.


  Razgovarajte sa lekarom ako uzimate neki od sledećih lekova:

  • digoksin (lek koji pripada grupi kardiotoničnih glikozida, koji se koriste u terapiji srčane slabosti),

  • lekove koji se koriste u terapiji povišenog krvnog pritiska kao što su ACE inhibitori (npr. enalapril), antagonisti receptora angiotenzina II (npr. losartan), beta-blokatori (npr. propranolol, atenolol),

  • lekove za supresiju imunskog sistema kao što je ciklosporin,

  • lekove protiv bolova i zapaljenja, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), npr. diklofenak,

  • lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi, kao što je heparin,

  • lekove koji spadaju u grupu antiholinergika, koji se koriste kod grčeva u trbuhu (spazmolitici) ili u terapiji astme.


  Ukoliko uzimate neki od navedenih lekova, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Ne preporučuje se primena leka Kalii chloridi u periodu trudnoće u dojenja, osim ukoliko lekar smatra da je neophodno.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka koji bi ukazivali da lek utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


 3. Kako se uzima lek Kalii chloridi


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Doziranje leka Kalii chloridi zavisi od koncentracije kalijuma u serumu. Preporučene doze, u uslovima normalne ishrane su:

  Odrasli: 2 g - 4 g dnevno (25 - 50 mmol) podeljeno u 2 - 4 doze, maksimalno 150 mmol dnevno.

  Deca: 1 - 3 mmol/kg dnevno, podeljeno u 2 - 4 doze, maksimalno 3 mmol/kg dnevno.


  Način primene

  Kalii chloridi, prašak za oralni rastvor se rastvori u čaši vode i uzima postepeno, uz jelo ili odmah posle jela.


  Trajanje terapije

  Terapija, uz praćenje koncentracije kalijuma u krvi, traje sve dok se ne obezbedi stabilna količina kalijuma u organizmu.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek.


  Ukoliko mislite da lek Kalii chloridi suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Kalii chloridi nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Kalii chloridi nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Ponesite kutiju leka.

  Možda ćete osetiti blažu glavobolju ili nepravilan rad srca. U težem slučaju može doći do slabosti i paralize mišića, konvulzija, otežanog disanja i gutanja, pada krvnog pritiska, stanja šoka i srčanog zastoja.


  Ako ste zaboravili da uzmete Kalii chloridi


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite sa uobičajenim rasporedom uzimanja leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kalii chloridi


  Nemojte prekidati terapiju bez savetovanja sa Vašim lekarom. Kod dugotrajnije obustave uzimanja leka moguća je pojava hipokalijemije.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva su retka, jer se i u slučaju prekomernog unosa kalijum brzo izlučuje preko bubrega. Neželjena dejstva su navedena prema sledećim kategorijama učestalosti:

  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • svrab, osip, koprivnjača;

  • mučnina, povraćanje, dijareja i abdominalni bol; ova neželjena dejstva zahtevaju smanjenje doze ili prekid terapije.


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

  • opstrukcije (neprohodnost), krvarenja ili ulceracije (čirevi) u jednjaku, želucu ili tankom crevu, sa perforacijama ili bez njih.

  Navedena neželjena dejstva, po pravilu su udružena sa predisponirajućim faktorima kao što je usporena pasaža ili opstrukcije u gastrointestinalnom traktu. Registrovana su uglavnom kod primene kalijuma u obliku tableta sa produženim oslobađanjem.


  Hiperkalijemija se može razviti kod pacijenata sa poremećajem izlučivanja kalijuma ili kod poremećaja metabolizma kalijuma.


  Ukoliko imate problema sa srcem ili bubrezima može doći do pogoršanja stanja, u slučaju da se znatnije poveća koncentracija kalijuma u krvi (videti odeljak Upozorenja i mere opreza).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem

  neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Kalii chloridi

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Kalii chloridi posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Nakon rastvaranja lek je potrebno upotrebiti odmah.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Kalii chloridi

Aktivna supstanca je kalijum-hlorid.

Jedna kesica sadrži 1 g praška kalijum-hlorida, što odgovara 13,4 mmol jona kalijuma. Pomoćne supstance: lek Kalii chloridi ne sadrži pomoćne supstance.

Kako izgleda lek Kalii chloridi i sadržaj pakovanja


Prašak za oralni rastvor.

Izgled: beli ili skoro beli kristalni prašak.


Unutrašnje pakovanje je kesica (papir/PE) koja sadrži 1 g praška za oralni rastvor. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 kesica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

UFAR D.O.O. BEOGRAD, Lipovički Put 308 b, Beograd – Barajevo, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2018.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-02861-17-002 od 19.03.2018.