Početna stranica Početna stranica

Rispolept Consta
risperidon

CENE

film tableta blister, 20 po 1 mg

Veleprodaja: 151,80 din
Maloprodaja: 183,68 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 20 po 2 mg

Veleprodaja: 273,10 din
Maloprodaja: 330,45 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 20 po 3 mg

Veleprodaja: 455,20 din
Maloprodaja: 550,79 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 20 po 4 mg

Veleprodaja: 674,30 din
Maloprodaja: 815,90 din
Participacija: 50,00 din

oralni rastvor boca staklena,100 ml (1 mg/ml)

Veleprodaja: 1.454,50 din
Maloprodaja: 1.759,95 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Rispolept Consta, 25 mg/ 2mL, prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

Rispolept Consta, 37,5 mg/2 mL, prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

Rispolept Consta, 50 mg/2 mL, prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem


risperidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO JANSSEN-CILAG KFT BEOGRAD, Omladinskih brigada 88B, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

CILAG AG, Hochstrasse 201, Schaffhausen, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:

Rispolept Consta, 25 mg/2 mL: 515-01-03713-18-001 od 07.08.2019.

Rispolept Consta, 37,5 mg/2 mL: 515-01-03714-18-001 od 07.08.2019.

Rispolept Consta, 50 mg/2 mL: 515-01-03715-18-001 od 07.08.2019.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije

Lek Rispolept Consta je indikovan kao terapija održavanja kod pacijenata sa shizofrenijom, čija je bolest stabilizovana uzimanjem oralnih antipsihotika.


Doziranje i način primene


Doziranje


Odrasli

Početna doza

Kod najvećeg broja pacijenata preporučena doza iznosi 25 mg, primenjena intramuskularno, na svake dve nedelje. Kod pacijenata čije je stanje stabilno prilikom uzimanja oralnog risperidona tokom dve ili više nedelja, treba razmotriti sledeću shemu konverzije. Pacijentima kod kojih se primenjuje doza od 4 mg ili manje oralnog risperidona, treba dati 25 mg leka Rispolept Consta, dok kod pacijenata kod kojih se primenjuju veće doze oralnog risperidona treba razmotriti primenu većih doza leka Rispolept Consta od 37,5 mg.


Ukoliko pacijenti trenutno ne uzimaju risperidon oralno, treba razmotriti da se pre intramuskularne primene započne oralno lečenje. Preporučena početna doza leka Rispolept Consta je 25 mg, na svake dve nedelje. Kod pacijenata kod kojih se primenjuju veće doze oralnih antipsihotika treba razmotriti primenu većih doza leka Rispolept Consta od 37,5 mg.


U toku tri nedelje nakon primene prve injekcije leka Rispolept Consta mora se osigurati dodatna antipsihotična terapija oralnim risperidonom ili prethodno korišćenim antipsihotikom (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Lek Rispolept Consta ne treba primenjivati kod akutnih egzacerbacija shizofrenije bez obezbeđene dodatne terapije oralnim risperidonom ili prethodno korišćenim antipsihotikom u trajanju od 3 nedelje posle prve injekcije leka Rispolept Consta.


Doza održavanja


Kod najvećeg broja pacijenata preporučena doza je 25 mg, primenjena intramuskularno, na svake dve nedelje. Nekim pacijentima odgovaraju veće doze od 37,5 mg ili 50 mg. Povećanje doze ne treba vršiti češće nego na svake 4 nedelje. Terapijski efekat povećanja doze ne treba očekivati ranije od 3 nedelje nakon primene prve injekcije sa većom dozom leka. U kliničkim ispitivanjima sa dozom leka od 75 mg nije uočena dodatna prednost. Doze leka veće od 50 mg, na svake dve nedelje, se ne preporučuju.


Stariji


Nije potrebno prilagođavanje doze. Preporučena doza je 25 mg, primenjena intramuskularno, svake dve nedelje. Ukoliko pacijenti trenutno ne uzimaju risperidon oralno, preporučena doza leka Rispolept Consta je 25 mg na svake dve nedelje. Kod pacijenata čije je stanje stabilno prilikom uzimanja oralnog risperidona tokom dve ili više nedelja, treba razmotriti sledeću shemu konverzije. Pacijenti koji su lečeni sa 4 mg ili manje oralnog risperidona, treba dati 25 mg leka Rispolept Consta, dok kod pacijenata kod kojih se primenjuju veće doze oralnog risperidona treba razmotriti primenu veće doze leka Rispolept Consta od 37,5 mg.


Nakon primene prve injekcije leka Rispolept Consta pacijentima, u toku tri naredne nedelje treba obezbediti dodatnu terapiju antipsihoticima (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka). Postoji ograničen broj podataka iz kliničkih ispitivanja sa lekom Rispolept Consta kod starijih osoba. Lek Rispolept Consta kod starijih osoba treba primenjivati sa oprezom.


Oštećenje funkcije jetre i bubrega


Lek Rispolept Consta nije ispitivan kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre i bubrega.


U slučaju da pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega treba da dobijaju lek Rispolept Consta, terapiju treba započeti sa oralnim risperidonom od 0,5 mg dva puta dnevno tokom prve nedelje. Druge nedelje može se dati 1 mg dva puta dnevno ili 2 mg jednom dnevno. Ako se ukupna oralna doza od najmanje 2 mg dnevno dobro podnosi, može se primeniti injekcija leka Rispolept Consta od 25 mg na svake dve nedelje.


Treba obezbediti adekvatnu dodatnu terapiju oralnim risperidonom tokom perioda od tri nedelje posle prve injekcije leka Rispolept Consta (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).

Pedijatrijska populacija


Bezbednost i efikasnost leka Rispolept Consta kod dece mlađe od 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.


Način primene


Lek Rispolept Consta treba primeniti na svake dve nedelje, kao duboku intramuskularnu injekciju, u predeo deltoida ili gluteusa, koristeći pritom odgovarajuću sigurnosnu iglu. Za deltoidnu primenu, upotrebiti iglu od 1 inča (25 mm) i davati injekcije naizmenično, u jedan pa u drugi rameni mišić. Za glutealnu primenu, upotrebiti iglu od 2 inča (50 mm) i davati naizmenično, u jedan pa u drugi gluteusni mišić. Ne primenjivati intravenski (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)).


Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Lista pomoćnih supstanci


Prašak za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

poli-(d,l-laktid-ko-glikolid)


Rastvarač polisorbat 20 karmeloza-natrijum

dinatrijum-fosfat, dihidrat limunska kiselina, bezvodna natrijum-hlorid

natrijum-hidroksid voda za injekcije


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Rok upotrebe


3 godine, ukoliko se lek čuva u frižideru, na temperaturi od 2 °C do 8 °C, u originalnom pakovanju.


Rok upotrebe nakon rekonstitucije: suspenzija se mora upotrebiti odmah.

Fizička i hemijska stabilnost suspenzije pokazana je u toku 24 sata, na temperaturi do 25 °C. Sa mikrobiološke tačke gledišta, suspenzija se mora upotrebiti odmah, ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja predstavljaju odgovornost korisnika i ne bi trebalo da budu duži od 6 sati na temperaturi do 25 °C, osim ukoliko rekonstitucija nije obavljena pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Celo pakovanje leka treba čuvati u frižideru (2 °C – 8 °C).

Ukoliko frižider nije dostupan, lek Rispolept Consta se može čuvati na temperaturi koja ne prelazi 25 °C, ali ne duže od 7 dana pre primene leka.

Čuvati u originalnom pakovanju.


Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka


Jedno pakovanje leka Rispolept Consta sadrži:Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Važne informacije


Lek Rispolept Consta zahteva posebnu pažnju u delu za: Uputstvo za upotrebu i rukovanje, da bi se obezbedila uspešna primena.


Korišćenje komponenti u pakovanju


Komponente ovog pakovanja su specifično napravljene za primenu leka Rispolept Consta. Lek Rispolept Consta se mora rekonstituisati samo sa rastvaračem koji se nalazi u pakovanju.


Ne menjati nijednu komponentu pakovanja.


Ne čuvati suspenziju nakon rekonstitucije.


Primeniti dozu što pre je moguće nakon rekonstitucije da se izbegne taloženje.


Pravilno doziranje


Celokupni sadržaj bočice se mora primeniti da bi se osigurala primena namenjene doze leka Rispolept Consta.image

SREDSTVO ZA JEDNOKRATNU PRIMENU


Ne koristiti ponovo


Medicinska sredstva imaju specifične karakteristike materijala da bi se ponašala kako je nameravano. Ove karakteristike su potvrđene samo za jednokratnu primenu. Svaki pokušaj da se ponovi proces upotrebe medicinskog sredstva može negativno uticati na integritet medicinskog sredstva ili dovesti do pogoršanja u performansama.


Sastav pakovanja


image

Adapter za bočicu

Napunjeni injekcioni špricOštar vrh

Nastavak adaptera za bočicu

Beli vrat šprica

Klip šprica


Rastvarač

Beli zatvar ač


Proširenje adaptera za bočicu (suknja)

Bočica


Igle za injekciju

Transparentni zaštitnik za iglu

Obojen zatvaračDeltoidna igla 1-inč

Glutealna igla 2-inča


Mikrosfere

Zaštitno sredstvo za iglu


image

Korak 1 Sastaviti komponente


Uzeti dozno pakovanje Spojiti bočicu i adapter za bočicu


image

Sačekati 30 minuta Izvaditi pakovanje leka iz frižidera i ostaviti ga da stoji na sobnoj temperaturi najmanje 30 minuta pre

rekonstitucije.


Ne zagrevajte pakovanje na bilo koji drugi način.

Skidanje poklopca sa bočice

Skinuti obojeni zatvarač sa bočice.


Obrisati vrh sivog gumenog čepa alkoholom.


Pustite da se osuši.


Ne uklanjajte sivi gumeni čep.

Priprema adaptera za bočicu

Držati sterilni blister kako je prikazano.


Odlepiti i ukloniti papir sa zadnje strane.


Nemojte izvaditi adapter za bočicu iz blistera.


Nemojte dodirivati oštar vrh adaptera u bilo kom trenutku. Dodirivanje vrha dovodi do kontaminacije.

Spajanje bočice i adaptera za bočicu Staviti bočicu na tvrdu površinu i držati je pri dnu. Adapter za bočicu staviti na sredinu sivog gumenog čepa. Pritisnuti adapter za bočicu pravo na dole kroz vrh bočice dok sigurno ne klikne na mesto.


image

Ne stavljajte adapter za bočicu pod uglom jer rastvarač može da iscuri prilikom ubrizgavanja u bočicu.


nepravilno

Spajanje napunjenog injekcionog šprica sa adapterom za bočicu


krc


image

Uklanjanje sterilnog blistera


image

Uklonite sterilni blister sa adaptera za bočicu samo onda kada ste spremni da skinete beli zatvarač sa napunjenog injekcionog šprica.


Držati bočicu uspravno da bi se sprečilo curenje iz bočice.


Držite dno bočice i povucite sterilni blister na gore kako bi se skinuo.


Ne mućkati.


Ne dodirujte izložen nastavak na adapteru za bočicu.


Dodirivanje dovodi do kontaminacije.

Držanje na pravilan način


Držati špric za beli vrat na vrhu šprica.


image

nepravilno

Ne držati špric za stakleni deo tela šprica tokom sklapanja.


Uklanjanje zatvarača


Prelomite beli zatvarač, držeći beli vrat šprica.


Ne uvrtati i ne seći beli zatvarač.


image

Ne dodirujte vrh šprica. Dodirivanje dovodi do kontaminacije.


Kada se ukloni zatvarač, špric izgleda ovako.


Polomljeni zatvarač se može baciti.

Spajanje šprica sa adapterom za bočicu


Držati adapter za bočicu za proširenje (suknju) da bi ostao na mestu.

Držanjem šprica za beli vrat, staviti vrh šprica na izloženi nastavak adaptera za bočicu.

Ne držati špric za stakleni deo tela šprica. To može izazvati labavljenje ili otkidanje belog vrata šprica.

Pričvrstiti špric na adapter za bočicu sa čvrstim okretanjem u smeru kazaljke na satu dok se ne oseti da su se spojili.


Ne stezati prejako. Prejako stezanje može da dovede do pucanja vrha šprica.


image

Korak 2 Rekonstitucija mikrosfera


Ubrizgavanje rastvarača Ubrizgati celokupan sadražaj rastvarača iz šprica u bočicu.

Suspendovanje mikrosfera u rastvaraču


I daljim držanjem klipa šprica palcem, snažno

Prebacivanje suspenzije u špric


Okrenite bočicu

naopako. Polako

Uklanjanje adaptera za bočicu

Držanjem za beli vrat šprica odvrnite ga od adaptera bočice.


Bočica će sada biti pod pritiskom.

Držite klip šprica palcem.

protresite namanje 10 sekundi, kako je prikazano.


image

Proveriti suspenziju. Kada je adekvatno izmućkana, suspenzija izgleda ujednačeno, gusto i mlečno bele boje. Mikrosfere će biti vidljive u suspenziji.

Odmah započnite sa sledećim korakom kako se suspenzija ne bi istaložila.

povlačiti klip šprica na dole da bi se celokupan sadržaj iz bočice prebacio u špric.

Iscepati deo nalepnice na bočici na mestu perforacije. Nalepiti otcepljen deo nalepnice na špric u svrhu identifikacije.


Uklonite adekvatno bočicu i adapter za bočicu.Deltoid na igla 1-inč

image

Korak 3 Stavljanje igle


Glutealn a igla 2- inča


Biranje odgovarajuće igle Izabrati iglu u odnosu na mesto davanja injekcije (glutealna ili deltoidna regija).

Stavljanje igle

Otvoriti pakovanje sa iglom povlačenjem blistera i uhvatiti iglu pri dnu kako je prikazano.

Držeći za beli vrat šprica, staviti špric na iglu i čvrstim okretanjem u smeru kazaljke na satu spojite špric i iglu dok ne klikne.

Ne dodirujte mesto spajanja igle i šprica na igli.

Dodirivanje dovodi do kontaminacije.

Ponovno suspendovanje mikrosfera

Potpuno ukloniti blister sa igle. Pre samog davanja injekcije, ponovo energično protresti špric, zbog mogućeg ponovnog taloženja.


image

Korak 4 Primena injekcije


POSLEUklanjanje transparentnog zaštitnika za iglu Pomeriti zaštitno sredstvo za iglu unazad ka špricu, kako je prikazano. Zatim držanjem za beli vrat šprica, pažljivo skinuti transparentni zaštitnik za iglu.

Ne okrećite transparentni zaštitnik za iglu, jer se igla može odvojiti od šprica.


Uklanjanje mehurića vazduha

Držite špric uspravno i nežno kucnite špric da se eventualni

mehurići vazduha popnu na vrh. Polako i pažljivo pritisnite klip da bi se izbacio vazduh.


Primena injekcije Odmah injektirajte celokupan sadržaj iz šprica

intramuskularno (i.m.) u glutealni ili deltoidni mišić pacijenta.

Glutealna injekcija se daje u gornji spoljašnji kvadrant glutealne regije.

Ne primenjivati intravenski.


Obezbeđivanje igle u zaštitno sredstvo Koristeći jednu ruku, staviti zaštitno sredstvo za iglu pod uglom od 45 stepni u odnosu na tvrdu, ravnu površinu. Pritisnite na dole snažnim brzim pokretom dok igla ne bude potpuno prekrivena zaštitnim sredstvom.


Izbegavanje povrede iglom:


Ne koristite dve ruke.


Nemojte namerno otkačiti ili nespretno rukovati zaštitnim sredstvom za iglu.

Ne pokušavajte da ispravite iglu ili da aktivirate zaštitno sredstvo ako je igla iskrivljena ili oštećena.


Adekvatno uklanjanje igle Proverite iglu da potvrdite da je ista potpuno

prekrivena zaštitnim sredstvom za iglu.


Uklonite špric sa iglom u

odgovarajuće kontejnere za medicinski otpad.


Takođe uklonite neupotrebljenu

iglu iz pakovanja.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.