Početna stranica Početna stranica

Rekovelle
folitropin delta

CENE

72 mikrograma/2,16 mL

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 50.741,23 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEKRekovelle, 12 mikrograma/0,36 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

folitropin delta


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rekovelle i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite Rekovelle

 3. Kako se primenjuje lek Rekovelle

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rekovelle

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rekovelle i čemu je namenjen


  Lek Rekovelle sadrži folitropin delta, folikulostimulirajući hormon koji pripada grupi hormona pod nazivom gonadotropini. Gonadotropini su uključeni u reprodukciju i plodnost.

  Lek Rekovelle se primenjuje u terapiji ženske neplodnosti i kod žena koje se podvrgavaju postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje kao što su in vitro oplodnja (IVF) i intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI). Lek Rekovelle podstiče jajnike na rast i razvoj većeg broja jajnih kesica (folikula), iz kojih se jajne ćelije skupljaju i oplođuju u laboratoriji.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Rekovelle

  Pre nego što počnete terapiju ovim lekom, potrebno je da lekar proveri da li kod Vas ili Vašeg partnera postoje neki uzroci problema sa plodnošću.


  Lek Rekovelle ne smete primenjivati:


  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na folikulostimulirajući hormon, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • ukoliko imate tumor materice, jajnika, dojke, hipofize ili hipotalamusa

  • ukoliko imate uvećane jajnike ili ciste na jajnicima (izuzev kada je to uzrokovano sindromom policističnih jajnika)

  • ukoliko imate krvarenja iz vagine nepoznatog uzroka

  • ukoliko ste ušli u ranu menopauzu

  • ukoliko imate primarnu slabost (insuficijenciju) jajnika

  • ukoliko imate nepravilnosti polnih organa koje onemogućavaju normalnu trudnoću

  • ukoliko imate fibroide materice koji onemogućavaju normalnu trudnoću.


   Upozorenja i mere opreza


   Sindrom hiperstimulacije jajnika

   Gonadotropini poput ovog leka mogu da izazovu sindrom hiperstimulacije jajnika. To se dešava kada se folikuli previše razviju i postanu velike ciste. Razgovarajte sa Vašim lekarom ako:

  • osećate bol, nelagodnost ili nadutost stomaka

  • imate mučninu

  • povraćate

  • imate proliv

  • se gojite

  • otežano dišete.

   Vaš lekar može da zatraži da prestanete da uzimate ovaj lek (videti odeljak 4).

   Ako uzimate preporučenu dozu prema propisanom režimu primene, manje je verovatno da će doći do razvoja sindroma hiperstimulacije.


   Problemi sa zgrušavanjem krvi (tromboembolijski događaji)

   Kod trudnica postoji veća verovatnoća da će doći do pojave ugrušaka u krvnim sudovima (venama ili arterijama). Lečenje neplodnosti može da poveća rizik od ovog događaja, posebno ako ste gojazni ili ako se zna da Vi ili neko iz Vaše porodice (krvni srodnik) ima poremećaj zgrušavanja krvi (trombofilija).

   Obavestite Vašeg lekara ako mislite da se ovo odnosi na Vas.


   Uvrtanje jajnika

   Postoje podaci o uvrtanju jajnika (torzija jajnika) posle lečenja postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje. Uvrtanje jajnika može da prekine dotok krvi do jajnika.

   Višestruka trudnoća i urođene mane

   Ukoliko ste podvrgnuti lečenju postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, mogućnost višestruke trudnoće (blizanci) je uglavnom vezana za broj embriona koji se unose u Vašu matericu, kvalitet embriona i Vaše godine starosti. Višestruka trudnoća može da dovede do medicinskih komplikacija za Vas i Vaše bebe. Štaviše, rizik od urođenih mana može da bude nešto veći u slučaju lečenja neplodnosti, što se smatra posledicom karakteristika roditelja (kao što su godine starosti i karakteristike partnerove sperme) i višestruke trudnoće.


   Gubitak trudnoće

   Kada ste podvrgnuti lečenju postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, veća je verovatnoća da će doći do pobačaja nego ako ste prirodno začeli.


   Vanmaterična trudnoća (ektopična trudnoća)

   Kada ste podvrgnuti lečenju postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, veća je verovatnoća da ćete imati vanmateričnu trudnoću (ektopičnu trudnoću) nego ako ste prirodno začeli. Ako imate oboljenje jajovoda u anamnezi, rizik od ektopične trudnoće je povećan.


   Tumori jajnika i drugi tumori reproduktivnog sistema

   Zabeleženi su slučajevi tumora jajnika i drugi tumori reproduktivnog sistema kod žena koje su podvrgnute lečenju neplodnosti. Nije poznato da li terapija lekovima za lečenje neplodnosti povećava rizik za nastanak tih tumora kod neplodnih žena.


   Druga medicinska stanja

   Pre početka primene ovog leka, obavestite Vašeg lekara:

  • ako Vam je drugi lekar rekao da bi trudnoća za Vas mogla biti opasna

  • ako imate oboljenje bubrega ili jetre.


   Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)


   Ovaj lek nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata.


   Drugi lekovi i lek Rekovelle


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko primenjujete, donedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koje druge lekove, uključujući one koji se izdaju bez lekarskog recepta.


   Trudnoća i dojenje


   Ne primenjujte ovaj lek ako ste trudni ili dojite.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Ovaj lek ne utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Rekovelle sadrži natrijum.


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmola natrijuma (23 mg) po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek Rekovelle


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš rekao lekar i u dozi koju Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.

  Dozu leka Rekovelle za prvi ciklus Vaše terapije odrediće Vaš lekar na osnovu koncentracije anti-Milerovog hormona (AMH, koji pokazuje kako će Vaši jajnici da odgovore na stimulaciju gonadotropinima) u Vašoj krvi i na osnovu Vaše telesne mase. Zbog toga, vrednost AMH iz uzorka krvi (koji je uzet u prethodnih 12 meseci) mora da bude dostupna pre početka terapije. Pre početka terapije, biće izmerena i Vaša telesna masa. Doza leka Rekovelle je izražena u mikrogramima.

  Doza leka Rekovelle je stalna tokom celog perioda terapije, bez prilagođavanja kojim bi se dnevna doza povećavala ili smanjivala. Vaš lekar će pratiti dejstvo terapije lekom Rekovelle, a terapija se obustavlja kada se razvije dovoljan broj kesica jajnih ćelija. Po pravilu, jednokratno će Vam se dati injekcija leka koji se

  zove humani horionski gonadotropin (hCG) u dozi od 250 mikrograma ili 5000 i.j. da bi se podstakao završni razvoja folikula.

  Ako je odgovor Vašeg organizma na terapiju preslab ili prejak, Vaš lekar može da odluči da obustavi terapiju lekom Rekovelle. U ovom slučaju, za naredni ciklus terapije, Vaš lekar će da Vam propiše manju ili veću dnevnu dozu leka Rekovelle od prethodne.


  Kako se daju injekcije


  Mora se pažljivo postupati po uputstvu za upotrebu napunjenog injekcionog pena. Ne upotrebljavajte napunjeni injekcioni pen ako rastvor sadrži vidljive čestice ili ako rastvor ne izgleda bistro.

  Potrebno je da prvu injekciju ovog leka dobijete pod nadzorom lekara ili medicinske sestre. Vaš lekar će da odluči možete li naredne doze ovoga leka da sami sebi dajete kod kuće, ali samo posle odgovarajuće obuke.

  Ovaj lek se primenjuje davanjem injekcije ispod kože (potkožno) obično u donji deo stomaka. Napunjeni injekcioni pen može da se koristi za nekoliko injekcija.


  Ako ste primenili više leka Rekovelle nego što treba


  Nije poznato kakvo je dejstvo u slučaju uzimanja prevelike doze ovoga leka. Može da dođe do sindroma hiperstimulacije jajnika, što je opisano u odeljku 4.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Rekovelle


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu. Molimo Vas da se obratite Vašem lekaru čim primetite da ste zaboravili da primenite dozu.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ozbiljna neželjena dejstva:

  Hormoni koji se primenjuju u terapiji neplodnosti, kao što je ovaj lek, mogu da dovedu do visokog stepena aktivnosti jajnika (sindrom hiperstimulacije jajnika). Simptomi mogu da uključe bol, nelagodnost ili nadutost stomaka, mučninu, povraćanje, proliv, povećanje telesne mase ili otežano disanje. Ako imate bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite Vašem lekaru.

  Rizik od neželjenih dejstava je opisan po sledećim kategorijama:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Glavobolja

  • Mučnina

  • Sindrom hiperstimulacije jajnika (pogledajte odeljak gore)

  • Bol i nelagodnost u karlici, uključujući onaj izazvan jajnicima

  • Umor


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Promene raspoloženja

  • Pospanost/ošamućenost

  • Vrtoglavica

  • Proliv

  • Povraćanje

  • Otežano pražnjenje creva

  • Nelagodnost u stomaku

  • Vaginalno krvarenje

  • Problemi sa dojkama (uključujući bol u dojkama, bolnu osetljivost dojki)


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

   Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Rekovelle

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristit lek Rekovelle posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju napunjenog injekcionog pena i na spoljašnjem pakovanju nakon "EXP". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

  Pre prve upotrebe, čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Lek Rekovelle se može čuvati na temperaturi do 25°C tokom najviše 3 meseca, što uključuje i period posle prvog otvaranja. Ne sme se ponovno vratiti u frižider, i mora se ukloniti ako se ne iskoristi u naredna 3 meseca.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: 28 dana kada se čuva na temperaturi do 25°C. Na kraju terapije, neiskorišćeni rastvor za injekciju se mora ukloniti.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rekovelle


Kako izgleda lek Rekovelle i sadržaj pakovanja


Lek Rekovelle je bistar i bezbojan rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu.


Unutrašnje pakovanje je napunjeni injekcioni pen u koji je umetnut višedozni uložak od 3 mL (staklo tip I) sa klipom (halobutil guma) i zatvaračem (aluminijum) sa oblogom (guma), koji sadrži 0,36 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 napunjeni injekcioni pen, 3 igle za injekciju (nerđajući čelik) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

FERRING PHARMACEUTICALS D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD

Gospodar Jevremova 47, Beograd


Proizvođač

FERRING GMBH, Wittland 11, Kiel Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04598-17-001 od 21.02.2019.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Kontrolisana stimulacija jajnika u cilju razvoja multiplih folikula kod žena koje su podvrgnute postupcima tehnologija asistirane reprodukcije (engl. assisted reproductive technologies, ART), kao što su in vitro oplodnja (engl. in vitro fertilisation, IVF) ili ciklus intracitoplazmatske injekcije sperme (engl. intracytoplasmic sperm injection cycle, ICSI).

Nema iskustva sa kliničkim ispitivanjima leka Rekovelle u protokolu dugotrajne terapije agonistom GnRH (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Doziranje i način primene


Potrebno je da se terapija započne pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju problema sa neplodnošću. Doziranje

Doziranje leka Rekovelle je individualizovano za svaku pacijentkinju i usmereno na dobijanje odgovora jajnika, što je povezano sa povoljnim profilom odnosa bezbednosti i efikasnosti, odnosno, sa ciljem da se dobije odgovarajući broj oocita i smanji broj intervencija za sprečavanje sindroma hiperstimulacije jajnika (engl. ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS). Lek Rekovelle se dozira u mikrogramima (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka). Režim doziranja je specifičan za lek Rekovelle i doza u mikrogramima se ne može primeniti na druge gonadotropine.

U prvom ciklusu terapije, individualna dnevna doza biće određena na osnovu koncentracije anti-Milerovog hormona (AMH) u serumu žene i njene telesne mase. Dozu treba određivati na osnovu skorašnjeg određivanja koncentracije AMH (odnosno u poslednjih 12 meseci) izmerene pomoću sledećeg dijagnostičkog testa koji proizvodi Roche: ELECSYS AMH Plus imunotest (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Individualnu dnevnu dozu je potrebno održavati tokom perioda stimulacije. Za žene sa koncentracijom AMH <15 pikomol/L dnevna doza je 12 mikrograma, nezavisno od telesne mase. Za žene sa koncentracijom AMH ≥15 pikomol/L dnevna doza se smanjuje od 0,19 do 0,10 mikrograma/kg, sa povećanjem koncentracije AMH (Tabela 1). Dozu je potrebno zaokružiti na najbližih 0,33 mikrograma da bi odgovarala skali doziranja na injekcionom penu. Maksimalna dnevna doza u prvom ciklusu lečenja je 12 mikrograma. Za izračunavanje doze leka Rekovelle, potrebno je da se telesna masa izmeri bez obuće i ogrtača, pre samog početka stimulacije.


Tabela 1 Režim doziranja

AMH

(pmol/L)

<15

15-16 17 18

19-20 21-22

23-24 25-27 28-32

33-39

≥40

Stalna dnevna doza leka Rekovelle

12

mikrograma

0,19 0,18 0,17

mikrogram/kg

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10


Koncentraciju AMH je potrebno izraziti u pikomol/L i zaokružiti na najbliži ceo broj. Ako je koncentracija AMH izražena u nanogram/mL, koncentraciju je potrebno izraziti u pikomol/L množenjem sa 7,14 (nanogram/mL x 7,14 = pikomol/L) pre primene.

Terapiju lekom Rekovelle treba započeti 2. ili 3. dana pošto započne menstrualno krvarenje i nastaviti dok se ne dostigne odgovarajući razvoj folikula (≥3 folikula ≥17 mm), što je u proseku do devetog dana terapije (raspon od 5. do 20. dana). Pojedinačna injekcija sa 250 mikrograma rekombinantnog humanog horionskog gonadotropina (hCG) ili 5000 i.j. hCG, primenjuje se da se indukuje završno sazrevanje folikula. Kod pacijentkinja sa prekomernim razvojem folikula (od ≥ 25 folikula ≥12 mm), terapiju lekom Rekovelle treba obustaviti, bez pokretanja završnog sazrevanja folikula pomoću hCG.

Kod narednih ciklusa terapije, dnevnu dozu leka Rekovelle treba održavati ili korigovati zavisno od odgovora jajnika pacijentkinje u prethodnom ciklusu. Ako je pacijentkinja imala odgovarajući odgovor jajnika u prethodnom ciklusu bez razvoja OHSS, potrebno je primeniti istu dnevnu dozu. Ako je odgovor jajnika u prethodnom ciklusu bio preslab, potrebno je da se dnevna doza u sledećem ciklusu poveća za 25% ili 50%, u skladu sa zabeleženim odgovorom. U slučaju prejakog odgovora jajnika u prethodnom ciklusu, potrebno je da se dnevna doza u sledećem ciklusu smanji za 20% ili 33%, u skladu sa zabeleženim odgovorom. Kod pacijentkinja koje razviju OHSS ili kod kojih je u prethodnom ciklusu postojao rizik od OHSS-a, dnevna doza u sledećem ciklusu je 33% manja od doze koja je primenjena u ciklusu tokom koga se javio OHSS ili je postojao rizik od njegovog razvoja. Maksimalna dnevna doza je 24 mikrograma.

Pacijentkinje sa oštećenjem funkcije bubrega ili jetre

Bezbednost, efikasnosti i farmakokinetika leka Rekovelle kod pacijentkinja sa oštećenjem funkcije bubrega ili jetre nisu posebno ispitivani u kliničkim ispitivanjima. Iako ograničeni, ovi podaci nisu ukazali na potrebu za drugačijim režimom doziranja leka Rekovelle u ovoj populaciji pacijentkinja (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Pacijentkinje sa sindromom policističnih jajnika i anovulacijskim poremećajima

Pacijentkinje koje nemaju ovulaciju, a imaju sindrom policističnih jajnika nisu bile uključene u ispitivanje. Pacijentkinje koje imaju ovulaciju i policistične jajnike bile su uključene u kliničke studije (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Starije pacijentkinje

Nema relevantne primene leka Rekovelle u populaciji starijih pacijentkinja.


Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primene leka Rekovelle u pedijatrijskoj populaciji.


Način primene

Lek Rekovelle je namenjen za supkutanu primenu, po mogućnosti u trbušni zid. Potrebno je da se prva injekcija primeni pod neposrednim nadzorom lekara. Pacijentkinje moraju biti obučene kako se koriste injekcioni pen leka Rekovelle i da same sebi daju injekciju. Samo dobro motivisane, adekvatno obučene pacijentkinje kojima je dostupan savet stručnjaka, smeju da samostalno primene ovaj lek.

Za uputstva o primeni napunjenog injekcionog pena, videti "Uputstvo za upotrebu".


KontraindikacijeNapunjeni injekcioni pen leka Rekovelle i njegovi delovi


image


Uputstvo za upotrebu napunjenog injekcionog pena leka Rekovelle

Važne informacije


Šta Vam je potrebno za primenu injekcije leka Rekovelle


image

Pre upotrebe - (1. korak)

 1. korak:

  • Operite ruke.

  • Proverite injekcioni pen da nije oštećen. Nemojte ga upotrebiti ukoliko je oštećen.

  • Proverite injekcioni pen (uložak) da vidite da li je lek bistar i da ne sadrži vidljive čestice. Ne smete upotrebiti injekcioni pen ukoliko je rastvor u ulošku mutan ili sadrži čestice.

  • Proverite imate li odgovarajuću injekcioni pen sa odgovarajućom jačinom leka.

  • Proverite datum isteka roka upotrebe koji je označen na injekcionom penu.


   image


   Postavljanje igle - (od 2. do 6. koraka)


   Važno:

  • Uvek upotrebite novu iglu za svaku injekciju.

  • Koristite samo igle za jednokratnu upotrebu koje se dobijaju u pakovanju zajedno sa injekcionim penom.


 2. korak:

  • Skinite poklopac s injekcionog pena.


   image


 3. korak:

  • Skinite zaštitnu foliju sa igle.   image

 4. korak:

  • Postavite iglu na pen.

  • Čućete ili osetiti klik kad je igla bezbedno spojena sa penom.

  • Iglu možete i da zavrnete. Kad osetite blagi otpor, ona je bezbedno spojena.


   image


 5. korak:

  • Skinite spoljašnji zatvarač igle.

  • Nemojte baciti spoljašnji zatvarač igle. Biće Vam potreban za bezbedno odlaganje igle primene injekcije leka.


   image


 6. korak:

  • Skinite unutrašnji zatvarač igle i bacite ga.


   image


   Priprema - (od 7. do 9. koraka)

  • Pre prvog korišćenja injekcionog pena, morate ukloniti mehuriće vazduha iz uloška (priprema) da biste primili tačnu dozu leka.

  • Injekcioni pen treba pripremiti samo kod prvog korišćenja.

  • Obavite sve korake, od 7. do 9. čak iako ne primećujete mehuriće vazduha.

  • Ako ste već koristili ovaj injekcioni pen, pređite odmah na 10. korak.


 7. korak:

  • Okrenite prsten za odabir doze u smeru kazaljke na satu dok se simbol kapljice ne poravna sa pokazivačem doze.

   • Ukoliko odaberete pogrešnu dozu za pripremu, doza za pripremu se može korigovati naviše ili naniže bez gubitka leka tako što ćete okretati prsten za odabir doze u bilo kojem smeru, sve dok se simbol kapljice ne poravna sa pokazivačem doze.


   image


 8. korak:

  • Držite injekcioni pen sa iglom usmerenom na gore

  • Kucnite prstom po držaču uloška da bi se mehurići vazduha podigli prema vrhu uloška.


   image


 9. korak:

  • Sa iglom još uvek usmerenom na gore (dalje od lica) pritisnite dugme za ubrizgavanje i držite sve dok ne vidite da se broj "0" poravnao sa pokazivačem doze.

  • Proverite da li se pojavila kapljica tečnosti na vrhu igle.

  • Ukoliko se kapljica nije pojavila, ponovite korake od 7. do 9. (priprema) sve dok se kapljica ne pojavi.

  • Ukoliko se kapljica ne pojavi ni posle 5 pokušaja, skinite ovu iglu (videti 13. korak), postavite novu iglu (videti korake 3. do 6.) i ponovite pripremu (videti korake od 7. do 9.).


   image


   Odabir doze - (10. korak)

   Videti odeljak "Primeri kako podesiti dozu".

 10. korak:

  • Okrećite prsten za odabir doze u smeru kazaljke na satu sve dok se propisana doza ne poravna sa pokazivačem doze u prozoru za prikaz odabrane doze.

  • Doza se može korigovati naviše ili naniže bez gubitka leka pomoću okretanja prstena za odabir doze u bilo kom smeru sve dok se ispravna doza ne poravna sa pokazivačem doze.

  • Nemojte pritiskati dugme za ubrizgavanje za vreme odabira doze kako biste izbegli gubitak leka.


   image


   Podela doze:

  • Možda će Vam biti potrebno više od jednog injekcionog pena za potpunu primenu propisane doze.

  • Ukoliko niste u mogućnosti da odaberete Vašu potpunu dozu, to znači da nije ostalo dovoljno leka u injekcionom penu. Moraćete da primenite injekciju u podeljenim dozama ili odložite sadašnji injekcioni pen i upotrebite novi.


   Videti primere kako se izračunava i beleži Vaša podeljena doza u odeljku "Primena podeljene doze leka Rekovelle".


   Ubrizgavanje doze - davanje injekcije (11. i 12. korak)


   Važno:

  • Ne smete koristiti injekcioni pen ukoliko lek sadrži vidljive čestice ili nije bistar.

  • Pročitajte 11. i 12. korak u tekstu, pre nego što primenite injekciju leka.

  • Ovaj lek se mora primeniti ubrizgavanjem odmah ispod kože (potkožno) u predelu stomaka (abdomena).

  • Koristite novo mesto primene injekcije pri svakoj injekciji kako biste smanjili rizik od reakcija na koži kao što su crvenilo i iritacija.

  • Ne primenjujte injekciju u području koje je bolno (osetljivo), sa podlivima, crveno, tvrdo ili na kome postoje ožiljci ili strije.


   11. i 12. korak:


  • Očistite mesto na koži na kome ćete primeniti injekciju pomoću tupfera natopljenog alkoholom. Nemojte ponovno dodirivati to područje pre nego što primenite injekciju leka.

  • Držite injekcioni pen tako da prozor za prikaz odabrane doze bude vidljiv za vreme ubrizgavanja.

  • Uhvatite nabor kože i uvucite iglu pravo u kožu onako kako Vam je pokazao Vaš zdravstveni radnik. Još uvek nemojte dirati dugme za ubrizgavanje.

  • Pošto što ste uvukli iglu, stavite Vaš palac na dugme za ubrizgavanje.

  • Pritisnite dugme za ubrizgavanje do kraja i držite tako.

  • Držite dugme za ubrizgavanje pritisnuto i kad vidite da se broj "0" poravnao sa pokazivačem doze pričekajte 5 sekundi (polako brojite do 5). To će osigurati da primite Vašu punu dozu.


   image image


  • Pošto ste držali pritisnuto dugme za ubrizgavanje celih 5 sekundi, otpustite dugme za ubrizgavanje. Zatim polako izvucite iglu sa mesta ubrizgavanja, tako što ćete je povući pravo iz kože.

  • Ukoliko se pojavi krv na mestu primene injekcije, lagano pritisnite komadić gaze ili vate na mesto ubrizgavanja.


   Napomena:

  • Ne naginjite injekcioni pen tokom ubrizgavanja ili vađenja igle iz kože.

  • Naginjanje injekcionog pena može da dovede do savijanja ili lomljenja igle.

  • Ukoliko slomljena igla ostane zaglavljena u telu ili ostane ispod kože, odmah potražite medicinsku pomoć.


Odlaganje igle - (13. korak)

 1. korak:

  • Čvrstim pritiskom pažljivo vratite spoljašnji zatvarač igle na samu iglu (A).

  • Odvrnite iglu u smeru obrnutom od kazaljke na satu kako biste je odvojili od injekcionog pena (B+C).

  • Pažljivo bacite (odložite) iskorišćenu iglu (D).

  • Videti odeljak "Odlaganje".


   image


   Napomena:

  • Uvek uklonite iglu posle svake primene. Igle su samo za jednokratnu upotrebu.

  • Nemojte čuvati injekcioni pen spojen sa iglom.

   Vraćanje zatvarača na injekcioni pen - (14. korak)

 2. korak:

  • Čvrstim pritiskom vratite zatvarač na injekcioni pen da biste zaštitili injekcioni pen u periodu između primene injekcija.


   image


   Napomena:

  • Zatvarač injekcionog pena se ne može vratiti preko igle.

  • Ukoliko planirate primenu injekcije sa podeljenim dozama, bacite (odložite) injekcioni pen tek kada je prazan.

  • Ukoliko ćete da koristite novi injekcioni pen za primenu pune propisane doze umesto da primenite podeljenu dozu, bacite (odložite) injekcioni pen koji ne sadrži dovoljno leka za punu dozu.

  • Držite zatvarač injekcionog pena na injekcionom penu dok injekcioni pen nije u upotrebi.


   Odlaganje

   Igle:

   Odmah posle upotrebe odložite Vaše iskorišćene igle u neprobojnu posudu za odlaganje oštrih predmeta. Ne bacajte (odlažite) Vašu upotrebljenu posudu za odlaganje oštrih predmeta u kućni otpad.

   Ukoliko nemate posudu za odlaganje oštrih predmeta, možete upotrebiti kućnu posudu:

  • koja je izrađena od čvrste plastike,

  • koja se može zatvoriti poklopcem koji čvrsto prijanja i koji je neprobojan, bez mogućnosti da oštar predmet izađe,

  • koja je uspravna i stabilna tokom upotrebe,

  • koja je otporna na curenje, i

  • koja je propisno označena da upozori na opasni otpad koji se unutra nalazi.


Kad je Vaša posuda za odlaganje oštrih predmeta skoro puna, morate da postupate po nacionalnim smernicama za pravilno uklanjanje posuda za odlaganje oštrih predmeta. Možda postoje državni ili lokalni propisi o odlaganju upotrebljenih igala.


Napunjeni injekcioni pen leka Rekovelle:


Dnevnik podeljenih doza


A

Propisana doza

B

Preostala doza u injekcionom penu (Doza koja se prikazuje na pokazivaču doze u prozoru za prikaz odabrane doze)

C= A minus B

Doza koju treba primeniti upotrebom novog injekcionog pena

(Doza koja se prikazuje na pokazivaču doze u prozoru za prikaz odabrane doze)

11,33

4,00 (4)

7,33 [7 i 1 linija (okrenite do 7 plus 1 klik)]

12,66

12,33 [ (12 i jedna linija (12 plus 1 klik)]

0,33 [0 i 1 linija (okrenite do 0 plus 1 klik)]

11,00

3,00 (3)

8,00 [8 (okrenite do 8)]

12,00

6,66 [(6 i 2 linije (6 plus 2 klika)]

Zaokružite 5,34 na 5,33 [5 i 1 linija (okrenite do

5 plus 1 klik)]

18,33

3,66 [8 i dve linije (8 plus 2 klika)]

Zaokružite 9,67 na 9,66 [9 i 2 linije (okrenite do

9 plus 2 klika)]


Pitanja koja se često postavljaju

 1. Da li je potrebno obaviti korak pripreme injekcionog pena pre svakog ubrizgavanja?

  • Ne. Pripremu morate obaviti samo pre prvog ubrizgavanja sa novim injekcionim penom.


 2. Kako znam da je ubrizgavanje završeno?

  • Dugme za ubrizgavanje je čvrsto pritisnuto do kraja, sve dok se ne zaustavi.

  • Broj "0" je u liniji sa pokazivačem doze.

  • Polako ste izbrojali do 5, dok ste i dalje držali pritisnuto dugme za ubrizgavanje doze i igla je još u Vašoj koži.


 3. Zašto moram da brojim do 5 dok pritiskam dugme za ubrizgavanje?

  • Držanje dugmeta za ubrizgavanje pritisnutim tokom 5 sekundi omogućava da se puna doza ubrizga i resorbuje ispod kože.

 4. Šta ako ne mogu da okrenem prsten za odabir doze do potrebne doze?

  • Uložak u injekcionom penu možda više ne sadrži dovoljno leka za propisanu dozu.

  • Injekcioni pen ne dozvoljava odabir doze koja je veća od količine preostalog leka u ulošku.

  • Možete da ubrizgate količinu leka koja je preostala u injekcionom penu, a ostatak do pune propisane doze iz novog injekcionog pena (podeljena doza) ili da upotrebite novi injekcioni pen za ubrizgavanje pune propisane doze.


   Upozorenja

  • Ne upotrebljavajte injekcioni pen ako Vam je ispao ili je udario u tvrdu površinu.

  • Ukoliko dugme za ubrizgavanje ne možete lagano da pritisnete, nemojte upotrebljavati silu. Promenite iglu. Ukoliko dugme za ubrizgavanje i posle promene igle ne možete lagano da pritisnete, upotrebite novi injekcioni pen.

  • Ne pokušavajte da popravljate oštećeni injekcioni pen. Ukoliko je injekcioni pen oštećen, obavestite Vašeg zdravstvenog radnika ili nosioca dozvole za lek.


Dodatne informacije

Igle

Igle se isporučuju zajedno sa Vašim injekcionim penom. Ukoliko su Vam potrebne dodatne igle, obratite se Vašem zdravstvenom radniku. Upotrebljavajte isključivo igle koje se nalaze u pakovanju sa Vašim napunjenim injekcionim penom leka Rekovelle ili koje Vam propiše Vaš zdravstveni radnik.


Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili problem vezan za injekcioni pen, obratite se Vašem zdravstvenom radniku ili nosiocu dozvole za lek.