Početna stranica Početna stranica

Propofol 2% MCT Fresenius
propofol

UPUTSTVO ZA LEK


Propofol 2% MCT Fresenius, 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju propofol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Propofol 2% MCT Fresenius i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Propofol 2% MCT Fresenius

 3. Kako se primenjuje lek Propofol 2% MCT Fresenius

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Propofol 2% MCT Fresenius

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Propofol 2% MCT Fresenius i čemu je namenjen

  Lek Propofol 2% MCT Fresenius pripada grupi lekova koji se zovu opšti anestetici. Opšti anestetici se koriste za izazivanje besvesnog stanja (sna) kako bi se mogle izvoditi hirurške operacije ili druge procedure. Takođe, mogu da se koriste i za sedaciju (tako da budete pospani, ali ne i potpuno uspavani).


  Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju se koristi za:

  • uvođenje (indukciju) i održavanje opšte anestezije kod odraslih, adolescenata i dece starije od 3 godine

  • sedaciju pacijenata starijih od 16 godina koji su na veštačkoj respiraciji na odeljenju intenzivne nege

  • sedaciju odraslih, adolescenata i dece starije od 3 godine prilikom dijagnostičkih i hirurških procedura, samostalno ili u kombinaciji sa lokalnom ili regionalnom anestezijom.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Propofol 2% MCT Fresenius Lek Propofol 2% MCT Fresenius ne smete primati:

  • Ukoliko ste alergčni (preosetljivi) na propofol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • Ukoliko ste alergični na kikiriki ili soju, zato što lek Propofol 2% Fresenius sadrži sojino ulje.

  • Kod pacijenata koji imaju 16 godina ili manje, za sedaciju na odeljenju intenzivne nege.


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Propofol 2% MCT Fresenius i ukoliko se nešto od navedenog odnosi ili se ranije odnosilo na Vas.


  Lek Propofol 2% MCT Fresenius ne smete primati ili možete primiti samo uz mere izuzetnog opreza i intenzivni nadzor ukoliko:

  • imate uznapredovali stadijum srčane slabosti

  • imate bilo koje drugo teško srčano oboljenje

  • primate elektrokonvulzivnu terapiju (ECT, terapija za lečenje psihijatrijskih problema).


   Uopšteno, lek Propofol 2% MCT Fresenius treba davati s oprezom starijim ili iscrpljenim pacijentima.


   Pre nego što počnete da primate lek Propofol 2% MCT Fresenius, recite svom anesteziologu ili lekaru u intenzivnoj nezi ako imate:

  • bolest srca

  • bolest pluća

  • bolest bubrega

  • bolest jetre

  • epileptične napade (epilepsija)

  • povećani pritisak unutar lobanje (povećani intrakranijalni pritisak). U kombinaciji sa niskim krvnim pritiskom, količina krvi koja dolazi u mozak može biti smanjena.

  • promenjene nivoe masti u krvi. Ako primate totalnu parenteralnu ishranu (intravenska ishrana), morate kontrolisati nivoe masti u krvi.

  • ako ste izgubili dosta vode (ako ste hipovolemični).


   Ako imate bilo koje od sledećih stanja, treba ga lečiti pre nego što primite lek Propofol 2% MCT Fresenius:

  • srčana slabost

  • kada nedovoljno krvi dospeva do tkiva (cirkulatorna insuficijencija)

  • teški problemi sa disanjem, slabost pluća (respiratorna insuficijencija)

  • dehidracija (hipovolemija)

  • napadi (epilepsija)


   Lek Propofol 2% MCT Fresenius može povećati rizik od

  • epileptičnih napada

  • nervnog refleksa koji usporava rad srca (vagotonija, bradikardija)

  • promena u protoku krvi do telesnih organa (hemodinamski efekti na kardiovaskularni sistem) ako ste gojazni i primate visoke doze leka Propofol 2% MCT Fresenius.


  Za vreme sedacije lekom Propofol 2% MCT Fresenius mogu se javiti nevoljni pokreti. Lekari će uzeti u obzir način na koji to može uticati na hirurške procedure u stanju sedacije i preduzeće neophodne mere opreza.


  Samo povremeno, nakon anestezije, može nastati period nesvesti povezan sa ukočenošću mišića. To zahteva nadzor od strane medicinskog osoblja, bez primene druge terapije. Do poboljšanja dolazi spontano.


  Injekcija leka Propofol 2% MCT Fresenius može biti bolna. Može se upotrebiti lokalni anestetik za smanjenje bola, ali on može imati sopstvena neželjena dejstva.


  Neće Vam biti dozvoljeno da napustite bolnicu dok ne budete potpuno budni.

  Ako ste u stanju da idete kući ubrzo nakon što ste primili propofol, ne bi trebalo da idete kući bez pratnje drugog lica.


  Deca i adolescenti

  Upotreba leka Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju se ne preporučuje kod novorođenčadi ili dece mlađe od 3 godine.

  Lek Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL ne sme da se daje deci i adolescentima mlađim od 16 godina za sedaciju na odeljenju intenzivne nege, s obzirom na to da nije potvrđena bezbednost kod ove grupe pacijenata za ovu indikaciju.


  Drugi lekovi i Propofol 2% MCT Fresenius

  Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate, planirate da uzimate ili ste nedavno uzimali druge lekove.


  Morate posebno voditi računa ako uzimate/primate neki od sledećih lekova:

  • premedikamenti (Vaš anesteziolog će znati ne koje lekove može uticati lek Propofol 2% MCT Fresenius)

  • ostali anestetici, uključujući i opšte, regionalne, lokalne i inhalacione anestetike (Mogu biti potrebne manje doze leka Propofol 2% MCT Fresenius. Vaš anesteziolog će to znati.)

  • lekovi protiv bolova (analgetici)

  • jaki analgetici (fentanil ili opioidi)

  • parasimpatolitici (lekovi za lečenje, npr. bolnih grčeva u organima, astme ili Parkinsonove bolesti)

  • benzodiazepini (lekovi za lečenje anksioznosti)

  • suksametonijum (lek za opuštanje mišića)

  • lekovi koji utiču na mnoge od unutrašnjih telesnih funkcija kao što je srčana frekvenca, npr. atropin

  • lekovi ili pića koja sadrže alkohol

  • neostigmin (lek za lečenje bolesti pod imenom mijastenija gravis)

  • ciklosporin (lek za sprečavanje odbacivanja transplantata)

  • valproat (lek za lečenje epilepsije ili psihičkih oboljenja)


   Primena leka Propofol 2% MCT Fresenius sa hranom, pićima i alkoholom

   Nakon što primite lek Propofol 2% MCT Fresenius, ne bi trebalo da jedete, pijete niti konzumirate alkohol dok se potpuno ne oporavite.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.

   Lek Propofol 2% MCT Fresenius ne sme se davati trudnicama, osim kada je to apsolutno neophodno.

   Trebalo bi da prestanete da dojite i odbacite svoje mleko tokom 24 sata nakon primanja leka Propofol 2% MCT Fresenius.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nakon što primite propofol, neko vreme možete osećati pospanost. Nemojte da vozite niti koristite alate ili mašine dok ne budete sigurni da je dejstvo leka prestalo.

   Ukoliko ste u stanju da idete kući ubrzo nakon što ste primili propofol, nemojte voziti i nemojte ići kući bez pratnje.

   Pitajte lekara kada možete ponovo početi sa ovim aktivnostima i kada možete početi da radite.


   Lek Propofol 2% MCT Fresenius sadrži ulje soje i natrijum

   Propofol 2% Fresenius sadrži sojino ulje. To retko može da dovede do jake hipersenzitivne (alergijske) reakcije (videti odeljak Lek Propofol 2% Fresenius ne smete koristiti). Recite Vašem lekaru ako znate da ste alergični na sojino ulje ili kikiriki.


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma na 100 mL, odnosno u osnovi ne sadrži natrijum.


 3. Kako se primenjuje lek Propofol 2% MCT Fresenius


  Lek Propofol 2% MCT Fresenius možete primiti samo u bolnicama ili odgovarajućim terapijskim jedinicama ili pod direktnim nadzorom anesteziologa ili lekara intenzivne nege.


  Doziranje

  Doza koju ćete primiti zavisi od Vašeg uzrasta, telesne mase i fizičkog stanja. Lekar će vam dati odgovarajuću dozu za uvođenje u anesteziju i održavanje anestezije ili da se postigne odgovarajući nivo sedacije, pažljivim posmatranjem Vaše reakcije na lek i vitalnih znakova (puls, krvni pritisak, disanje itd.).


  Možda će Vam biti potrebno nekoliko različitih lekova da biste ostali uspavani ili pospani, da ne biste osećali bol, da biste pravilno disali i da bi Vam krvni pritisak bio ujednačen. Lekar će odlučiti koji lekovi su Vam potrebni i kada će Vam biti potrebni.


  Odrasli

  Većini ljudi je potrebno 1,5 - 2,5 mg propofola po kg telesne mase za uvođenje u anesteziju (indukcija anestezije) i 4-12 mg propofola po kg telesne mase na sat za održavanje anestezije. Za sedaciju su obično dovoljne doze od 0,3-4 mg propofola po kg telesne mase na sat.


  Za sedaciju tokom hirurških i dijagnostičkih procedura kod odraslih, većini pacijenta je potrebno 0,5 - 1 mg propofola po kg telesne mase tokom 1 do 5 minuta za početak sedacije. Održavanje sedacije se može ostvariti titracijom infuzije Propofol 2% MCT Fresenius dok se ne postigne željeni nivo sedacije. Većini pacijenata je potrebno 1,5 - 4,5 mg propofola po kg telesne mase na sat. Infuzija se može zameniti primenom bolus injekcije od 10 - 20 mg propofol (0,5 - 1 mL Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju) ako je potrebno brzo povećanje dubine sedacije.


  Za sedaciju pacijenata starijih od 16 godina koji su na veštačkoj ventilaciji u uslovima intenzivne nege, doza se prilagođava u skladu sa potrebnom dubinom sedacije. Obično se zadovoljavajuća sedacija postiže kontinuiranom infuzijom sa brzinom primene u opsegu 0,3 - 4,0 mg propofola po kg telesne mase na sat. Ne preporučuje se brzina infuzije veća od 4,0 mg propofola po kg telesne mase na sat.


  Stariji i slabi pacijenti

  Starijim i slabim pacijentima mogu biti potrebne manje doze.


  Primena kod adolescenata i dece starije od tri godine

  Primena leka Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju nije preporučena kod dece mlađe od 3 godine.

  Dozu je potrebno prilagoditi u skladu sa godinama i/ili telesnom masom.

  Većini pacijenata starijih od 8 godina treba približno 2,5 mg leka Propofol 2% MCT Fresenius po kilogramu telesne mase da bi se uspavali (indukcija anestezije). Kod mlađe dece mogu biti potrebne veće doze (2,5 - 4 mg po kilogramu telesne mase).

  Zadovoljavajuća anestezija uglavnom se postiže brzinama u rasponu 9 - 15 mg/kg/sat da bi ostali uspavani (održavanje anestezije). Kod mlađe dece mogu biti potrebne veće doze.

  Za sedaciju tokom hirurških i dijagnostičkih procedura kod dece starije od 3 godine lekom Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju, većini pedijatrijskih pacijenata je potrebno 1 - 2 mg po kilogramu telesne mase propofola za početak sedacije. Održavanje sedacije se može ostvariti titracijom infuzije Propofol 2% MCT Fresenius dok se ne postigne željeni nivo sedacije. Većini pacijenata je potrebno 1,5 - 9 mg/kg/sat propofola.


  Lek Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju, ne sme da se daje deci i adolescentima mlađim od 16 godina za sedaciju na odeljenju intenzivne nege, s obzirom na to da nije potvrđena bezbednost kod ove grupe pacijenata za ovu indikaciju.


  Način primene

  Lek Propofol 2% MCT Fresenius je namenjen za intravensku upotrebu, obično dat u zadnji deo ruke ili podlakticu. Anesteziolog može da koristi iglu ili kanilu (finu plastičnu cevčicu). Lek Propofol 2% MCT Fresenius se ubrizgava u venu ručno ili pomoću električnih pumpi.


  Lek Propofol 2% MCT Fresenius je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćenu emulziju treba odbaciti. Pre upotrebe promućkati. Ako se nakon mućkanja vide dva sloja, emulzija ne treba da se koristi. Koristiti samo homogen lek iz neoštećenog pakovanja.


  Pre upotrebe, gumeni zatvarač očistiti alkoholnim sprejom ili vatom natopljenom alkoholom.


  Dužina primene

  Kada se koristi za sedaciju, lek Propofol 2% MCT Fresenius se ne sme primenjivati duže od 7 dana.


  Ako ste primili više leka Propofol 2% MCT Fresenius nego što treba

  Vaš lekar će osigurati da primite odgovarajuću količinu propofola za Vas i proceduru koja se na Vama sprovodi.

  Međutim, različitim ljudima potrebne su različite doze i ukoliko primite dozu koja je previsoka za Vas, anesteziolog može preduzeti odgovarajuće mere za podršku rada srca i disanja. Zbog toga anestetike primenjuju isključivo lekari koji su obučeni za anesteziju ili negu pacijenata na odeljenju intenzivne nege.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva koja se mogu javiti tokom anestezije

  Sledeća neželjena dejstva mogu da se jave tokom anestezije (za vreme davanja injekcije ili kada ste pospani ili uspavani). Sve to nadgleda Vaš lekar i ako se jave neželjena dejstva lekar će primeniti prikladnu terapiju.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Osećaj bola na mestu primene (u vreme kada je injekcija primenjena, u fazi uvođenja u anesteziju).


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Usporen ili ubrzan rad srca

  • Nizak krvni pritisak

  • Promene u disanju (usporeno disanje, prekid disanja)

  • Štucanje

  • Kašalj (moguće i nakon buđenja iz anestezije)

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Oticanje i crvenilo ili stvaranje krvnih ugrušaka na veni duž mesta primene.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Trzanje i drhtanje tela, ili napadi (moguće i kada se probudite).


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Teška alergijska reakcija koja izaziva poteškoće u disanju, nadutost i crvenilo na koži, nalete vrućine

  • Nakupljanje tečnosti u plućima što može dovesti do osećaja nedostatka vazduha (moguće i kada se probudite)

  • Neuobičajena boja urina (moguće i kada se probudite).


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • Nevoljni pokreti

  • Jaka reakcija kože i tkiva nakon slučajne primene injekcije pored vene.


   Neželjena dejstva koja se mogu javiti nakon anestezije

   Sledeća neželjena dejstva mogu da se jave posle anestezije (kada se budite ili nakon buđenja).


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Glavobolja

  • Osećaj mučnine (nauzeja), mučnina (povraćanje)

  • Kašalj.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Ošamućenost, drhtavica i osećaj hladnoće

  • Ekscitacija


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Besvesno stanje nakon operacije (ukoliko dođe do ovoga, pacijent se oporavlja bez poteškoća)

  • Zapaljenje pankreasa (pankreatitis) što dovodi do jakog bola u stomaku (nije moguće dokazati uzročno- posledičnu vezu)

  • Groznica nakon operacije


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • Euforično raspoloženje

  • Osećaj seksualnog uzbuđenja

  • Neujednačen srčani ritam

  • Promene u EKG-u (EKG tipičan za sindrom Brugada)

  • Uvećanje jetre

  • Bubrežna slabost

  • Razgradnja mišićnih ćelija (rabdomioliza), povećana kiselost krvi, visoka koncentracija kalijuma i masti u krvi, srčana slabost

  • Zloupotreba leka, posebno od strane zdravstvenih radnika.


  Kada se lek Propofol 2% MCT Fresenius primenjuje u kombinaciji sa lidokainom (lokalnim anestetikom koji se koristi za smanjenje bola na mestu injekcije), određena neželjena dejstva mogu se javiti u retkim slučajevima:


  • vrtoglavica

  • povraćanje

  • pospanost

  • napadi

  • usporen puls (bradikardija)

  • nepravilan puls (srčane aritmije)

  • šok


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Propofol 2% MCT Fresenius

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Propofol 2% MCT Fresenius posle isteka roka upotrebe naznačenog na boci i spoljašnjem pakovanju iza oznake „Važi do:“. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.


  Nakon otvaranje lek se mora odmah upotrebiti.

  Sisteme za primenu nerazblaženog leka Propofol 2% MCT Fresenius treba zameniti 12 sati nakon otvaranja boce.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Propofol 2% MCT Fresenius


Kako izgleda lek Propofol 2% MCT Fresenius i sadržaj pakovanja


Lek Propofol 2% MCT Fresenius je bela emulzija, tipa ulje u vodi za injekciju/infuziju.


Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena boca (staklo tipa II) od 50 mL sa čepom od bromobutil gume i aluminijumskim zatvaračem sa plastičnim poklopcem crvene boje.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 staklenih boca sa 50 mL emulzije i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD, Beograd, Batajnički drum 5 A


Proizvođač:

FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH,

Hafnerstrasse 36, Graz, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-03982-17-001 od 30.05.2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


KLINIČKI PODACI


Terapijske indikacije


Lek Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju je kratkodelujući intravenski opšti anestetik za:Doziranje i način primene


Lek Propofol 2% MCT Fresenius se mora primeniti isključivo u bolnicama ili adekvatno opremljenim jedinicama za dnevno lečenje od strane anesteziologa ili lekara obučenih za negu pacijenata na odeljenju intenzivne nege.

Cirkulatorne i respiratorne funkcije se moraju konstantno pratiti (npr. EKG, pulsna oksimetrija), a oprema za održavanje prohodnosti disajnih puteva pacijenta, veštačku ventilaciju i ostala oprema za reanimaciju treba da bude dostupna u svakom trenutku.


Za sedaciju prilikom hirurških i dijagnostičkih procedura, lek Propofol 2% MCT Fresenius ne sme da daje ista osoba koja sprovodi hiruršku ili dijagnostičku proceduru.


Dozа leka Propofol 2% MCT Fresenius se individualno prilagođava prema reakciji pacijenta i primenjenoj premedikaciji.

Uz lek Propofol 2% MCT Fresenius uglavnom je potrebna dodatna primena analgetika.


Doziranje


Opšta anestezija kod odraslih


Uvođenje u anesteziju:


Za uvođenje u anesteziju, lek Propofol 2% MCT Fresenius treba titrirati (približno 20 - 40 mg propofola na svakih 10 sekundi) prema reakciji pacijenta, sve dok klinički znaci ne pokažu početak anestezije.


Većini odraslih pacijenata mlađih od 55 godina potrebno je 1,5 - 2,5 mg propofola/kg telesne mase.


Kod starijih pacijenata i kod pacijenata koji su po ASA (engl. American Society of Anesthesiologists) klasifikaciji III i IV grupa, posebno kod onih sa oštećenom funkcijom srca, uglavnom su potrebne niže doze i ukupna doza leka Propofol 2% MCT Fresenius može biti redukovana na minimum 1 mg propofola/kg telesne mase. Davanje leka Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju treba da bude sporije (približno 1 mL emulzije od 20 mg/mL (20 mg propofola) na svakih 10 sekundi).


Održavanje anestezije:


Anestezija se može održavati davanjem leka Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju, kontinuiranom infuzijom.

Za održavanje anestezije, uobičajeno treba da se daju doze od 4 do 12 mg propofola/kg telesne mase/sat. Smanjena doza održavanja od približno 4 mg propofola/kg telesne mase/sat može biti dovoljna tokom minimalno invazivnih hirurških intervencija.


Kod starijih pacijenata, pacijenata sa nestabilnim opštim stanjem, pacijenata sa oštećenom funkcijom srca, pacijenata u hipovolemiji i pacijenata koji su po ASA klasifikaciji III i IV grupa, doza leka Propofol 2% MCT Fresenius može se dodatno smanjiti u zavisnosti od ozbiljnosti stanja pacijenta i tehnike primene anestezije.


Opšta anestezija kod dece starije od 3 godine


Uvođenje u anesteziju:


Za uvođenje u anesteziju, lek Propofol 2% MCT Fresenius treba sporo titrirati sve dok klinički znaci ne pokažu početak anestezije. Doziranje se podešava prema godinama i/ili telesnoj masi pacijenta. Za uvođenje u anesteziju većine pacijenata starijih od 8 godina potrebno je približno 2,5 mg leka Propofol 2% MCT Fresenius/kg telesne mase. Kod mlađe dece, mogu biti potrebne veće doze (2,5 - 4 mg/kg telesne mase).


Održavanje opšte anestezije:


Anestezija se može održavati davanjem leka Propofol 2% MCT Fresenius infuzijom da bi se održala odgovarajuća dubina anestezije. Za postizanje zadovoljavajuće anestezije potrebna brzina infuzije značajno varira od pacijenta do pacijenta, ali se uglavnom postiže brzinama u rasponu 9 - 15 mg/kg/sat. Kod mlađe dece, mogu biti potrebne veće doze.


Kod pacijenata koji su po ASA klasifikaciji III i IV grupa preporučuje se smanjenje doze (videti odeljak:

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Sedacija prilikom dijagnostičkih i hirurških procedura kod odraslih pacijenata


Za postizanje sedacije prilikom dijagnostičkih i hirurških procedura, dozu i brzinu infuzije treba prilagoditi kliničkom odgovoru. Kod većine pacijenata će za početak sedacije biti potrebna doza od 0,5 - 1 mg propofola/kg telesne mase koja se daje tokom 1 - 5 minuta. Održavanje sedacije se može postići titriranjem infuzije leka Propofol 2% MCT Fresenius do željenog nivoa sedacije. Kod većine pacijenata će biti potrebna doza od 1,5 - 4,5 mg propofola/kg telesne mase/sat. Infuzija se može nadopuniti bolus primenom od 10 - 20 mg propofola (0,5 - 1 mL Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL) ako je potrebno brzo povećanje dubine sedacije.


Kod pacijenata starijih od 55 godina i kod pacijenata koji su po ASA klasifikaciji III i IV grupa preporučuje se smanjenje doze leka Propofol 2% MCT Fresenius i može biti potrebno da se smanji brzina primene.


Sedacija prilikom dijagnostičkih i hirurških procedura kod dece starije od 3 godine


Dozu i brzinu infuzije treba prilagoditi neophodnoj dubini sedacije i kliničkom odgovoru. Kod većine pedijatrijskih pacijenata, za početak sedacije potrebna je doza propofola od 1 - 2 mg/kg telesne mase. Održavanje sedacije može se postići titriranjem infuzije leka Propofol 2% MCT Fresenius do željenog nivoa sedacije. Kod većine pacijenata potrebna je doza od 1,5 - 9 mg/kg/sat propofola.


Kod pacijenata koji su po ASA klasifikaciji III i IV grupa, mogu biti potrebne manje doze.


Sedacija kod pacijenata starijih od 16 godina na odeljenju intenzivne nege


Kada se lek Propofol 2% MCT Fresenius koristi za sedaciju pacijenata na veštačkoj ventilaciji u uslovima intenzivne nege, preporučuje se primena kontinuiranom infuzijom. Dozu je potrebno prilagoditi u skladu sa dubinom sedacije. Obično se željena sedacija postiže kada je brzina primene u opsegu 0,3 - 4,0 mg

propofola/kg telesne mase/sat. Ne preporučuje se brzina infuzije veća od 4 mg propofola/kg telesne mase/sat (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Primena propofola tehnikom ciljano kontrolisane infuzije (Target Controlled Infusion - TCI) nije preporučljiva za sedaciju u jedinicama intenzivne nege.


Dužina primene

Primena ne bi trebalo da bude duža od 7 dana.


Način primene

Za intravensku primenu.

Samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćenu emulziju treba odbaciti.


Pre upotrebe promućkati.

Ako se nakon mućkanja vide dva sloja, emulzija ne treba da se koristi. Koristiti samo homogen lek iz neoštećenog pakovanja.


Lek Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju primenjuje se intravenski u nerazblaženom obliku putem kontinuirane infuzije. Lek Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju ne bi trebalo primenjivati ponovljenom bolus injekcijom za održavanje anestezije.


Kada se lek Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju primenjuje putem infuzije, preporučuje se da se uvek koristi oprema kao što su birete, brojač kapi, špric pumpe (uključujući i TCI sisteme) ili pumpe za volumetrijsku infuziju za kontrolu brzine infuzije.


Pre upotrebe, gumeni zatvarač treba očistiti alkoholnim sprejom ili vatom natopljenom alkoholom. Nakon upotrebe, odbaciti iskorišćeno pakovanje.


Lek Propofol 2% MCT Fresenius je emulzija masti koja ne sadrži antimikrobne agense i zbog toga može doći do brzog rasta mikroorganizama.


Emulziju treba odmah posle otvaranja boce u aseptičnim uslovima preneti u sterilan špric ili set za infuziju. Primena mora da se započne bez odlaganja.


Aseptične uslove treba održavati u toku celog perioda infuzije kako za lek Propofol 2% MCT Fresenius tako i za opremu za infuziju. Istovremena primena sa drugim lekovima ili tečnostima koje se dodaju infuziji leka Propofol 2% MCT Fresenius mora se obaviti blizu mesta plasiranja kanile preko Y konektora ili trosmernog ventila. Za uputstva u vezi sa istovremenom primenom leka, videti odeljak: „Posebne mere opreza pri

„odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”. Lek Propofol 2% MCT Fresenius se ne sme primenjivati kroz mikrobiološki filter.

Lek Propofol 2% MCT Fresenius i sva oprema za infuziju koja sadrži lek Propofol 2% MCT Fresenius namenjeni su za jednokratnu upotrebu kod individualnog pacijenta. Nakon upotrebe, preostali rastvor leka Propofol 2% MCT Fresenius se mora odbaciti.


Kao što je uobičajeno za emulzije masti, infuzija nerazblaženog leka Propofol 2% MCT Fresenius kroz jedan infuzioni set ne sme da traje duže od 12 sati. Posle tog vremena, set za infuziju i rezervoar leka Propofol 2% MCT Fresenius moraju se isprazniti ili ako je potrebno zameniti.


U cilju smanjenja bola na mestu primene, može se primeniti injekcija lidokaina neposredno pre primene leka Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Mišićni relaksanti kao atrakurijum i mivakurijum se mogu dati tek nakon ispiranja preko infuzionog mesta koje je upotrebljeno za primenu leka Propofol 2% MCT Fresenius.

Ako se lek Propofol 2% MCT Fresenius ubrizgava u venu pomoću električne pumpe, treba proveriti kompatibilnost.


Ciljana kontrolisana infuzija – primena leka Propofol 2% MCT Fresenius uz pomoć pumpi:


Primena leka Propofol 2% MCT Fresenius ciljano kontrolisanim infuzionim sistemom ograničena je na indukciju i održavanje opšte anestezije kod odraslih. Primena ovog sistema se ne preporučuje za sedaciju u jedinicama intenzivne nege, kao ni sedaciju za hirurške i dijagnostičke procedure.


Lek Propofol 2% MCT Fresenius može biti primenjen preko ciljano kontrolisanog infuzionog sistema koji sadrži odgovarajući softver za ciljanu kontrolisanu infuziju. Korisnik mora biti upoznat sa uputstvom za upotrebu infuzione pumpe i sa primenom leka Propofol 2% MCT Fresenius putem ciljano kontrolisane infuzije.


Sistem omogućava anesteziologu ili intenzivisti da postigne i kontroliše željenu brzinu indukcije i dubine anestezije podešavanjem i prilagođavanjem ciljane (predviđene) koncentracije propofola u plazmi i/ili koncentracije propofola koja dovodi do dejstva.


Treba uzeti u obzir različite režime kod različitih sistema pumpi, tj. ciljano kontrolisani infuzioni sistem može pretpostaviti da je inicijalna koncentracija propofola u krvi pacijenta jednaka nuli. Zbog toga, kod pacijenata koji su prethodno primili propofol, može biti potrebno da se odabere manja inicijalna ciljana koncentracija pri započinjanju ciljano kontrolisane infuzije. Slično tome, ako je pumpa bila isključena, nije preporučljivo da se odmah nakon toga započne ciljano kontrolisana infuzija.


Vodič za ciljane koncentracije propofola se nalazi u nastavku. U pogledu varijabilnosti u farmakokinetici i farmakodinamici propofola među pacijentima, kako kod onih koji su dobili premedikaciju tako i kod onih koji nisu dobili premedikaciju, ciljana koncentracija propofola bi trebalo da bude titrirana na osnovu odgovora pacijenta kako bi se dostigla željena dubina anestezije.


Indukcija i održavanje opšte anestezije za vreme ciljane kontrolisane infuzije

Kod odraslih pacijenata ispod 55 godina, anestezija obično može biti indukovana sa ciljanim koncentracijama propofola u opsegu 4 - 8 mikrograma/mL. Preporučuje se inicijalna ciljana koncentracija od

4 mikrograma/mL kod pacijenata koji su dobili premedikaciju, dok se kod pacijenata koji nisu dobili premedikaciju savetuje inicijalna ciljana koncentracija od 6 mikrograma/mL. Vreme potrebno za indukciju će se pri primeni ovih ciljanih koncentracija generalno kretati u opsegu 60 - 120 sekundi. Više ciljane koncentracije će omogućiti bržu indukciju anestezije ali mogu biti udružene sa izraženijom hemodinamskom i respiratornom depresijom.


Niže inicijalne ciljane koncentracije treba koristiti kod pacijenata starijih od 55 godina i kod pacijenata koji su po ASA klasifikaciji III i IV grupa. Ciljana koncentracija se tada može postepeno povećavati za po 0,5 - 1,0 mikrogram/mL u intervalima od 1 minuta kako bi se dostigla postepena indukcija anestezije.


Obično je potrebna dopunska analgezija, a od količine primenjene konkomitantne analgezije zavisi do koje granice se može smanjiti koncentracija za održavanje anestezije. Ciljanim koncentracijama propofola u rasponu 3 - 6 mikrograma/mL obično se održava zadovoljavajuća anestezija.


Predviđena koncentracija propofola u momentu buđenja iz anestezije se generalno kreće u opsegu 1,0 - 2,0 mikrograma/mL i na nju će uticati količina analgezije koja je primenjena tokom održavanja.


Sedacija u toku intenzivne nege (ne preporučuje se ciljana kontrolisana infuzija)

Potrebne su ciljane koncentracije propofola u krvi u opsegu 0,2 - 2,0 mikrograma/mL. Primenu treba započeti sa nižim ciljanim koncentracijama koje je potrebno titrirati na osnovu odgovora pacijenata kako bi se postigla željena dubina sedacije.

Kontraindikacije


Propofol je kontraindikovan kod pacijenata sa poznatom preosetljivošću na propofol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku: „Lista pomoćnih supstanci”.


Lek Propofol 2% MCT Fresenius sadrži sojino ulje i ne sme se upotrebljavati kod pacijenata koji su preosetljivi na soju ili kikiriki.


Propofol ne sme se upotrebljavati kod pacijenata koji imaju 16 godina ili manje, za sedaciju na odeljenju intenzivne nege (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Propofol treba da daje anesteziolog (ili, gde je prikladno, lekari obučeni za negu pacijenata u jedinicama intenzivne nege).


Stanje pacijenta treba konstantno pratiti, a oprema za održavanje prohodnosti disajnih puteva pacijenta, veštačku ventilaciju, snabdevanje kiseonikom i ostala oprema za reanimaciju treba da bude dostupna u svakom trenutku. Propofol ne bi trebalo da daje osoba koja sprovodi dijagnostičku ili hiruršku proceduru.


Prijavljeni su zloupotreba i zavisnost od propofola, pretežno od strane zdravstvenih stručnjaka. Kao i kod ostalih opštih anestetika, primena propofola bez održavanja disajnih puteva, može dovesti do respiratornih komplikacija sa smrtnim ishodom.


Kada se propofol primenjuje za svesnu sedaciju, tokom hirurških i dijagnostičkih procedura, stanje pacijenta treba konstantno pratiti kako bi se uočili rani znaci hipotenzije, opstrukcije disajnih puteva i desaturacije kiseonikom.


Kao i kod drugih sedativa, kada se propofol koristi za sedaciju tokom operativnih procedura, mogu da se jave nevoljni pokreti pacijenata. Tokom procedura koje zahtevaju nepokretnost, ovi pokreti mogu da nanesu štetu operativnom polju.


Potrebno je da prođe određen vremenski period pre otpuštanja pacijenta, da bi se osigurao potpuni oporavak nakon upotrebe propofola. Veoma retko upotreba propofola može biti povezana sa razvojem perioda postoperativne nesvesti, koja može biti udružena sa povećanjem mišićnog tonusa. Ovom stanju može, ali i ne mora prethoditi period budnosti. Iako je oporavak spontan, treba na odgovarajući način zbrinuti pacijenta bez svesti.


Oštećenja izazvana propofolom, obično se ne otkrivaju nakon 12 sati. Treba uzeti u obzir efekte leka Propofol 2% MCT Fresenius, proceduru, istovremeno primenjene lekove, godine i stanje pacijenta, prilikom savetovanja pacijenta u vezi sledećeg:


Može doći do odloženih epileptiformnih napada čak i kod pacijenata koji nisu oboleli od epilepsije, a period odlaganja može se kretati od nekoliko sati do nekoliko dana.


Posebne grupe pacijenata


Srčana, cirkulatorna ili pulmonalna insuficijencija i hipovolemija

Kao i kod drugih intravenskih anestetika, treba biti posebno oprezan kod pacijenata sa kardiološkim, respiratornim, renalnim ili hepatičnim oštećenjem ili hipovolemičnih ili oslabljenih pacijenata.

Klirens propofola zavisi od cirkulacije, pa će zato istovremeno primenjeni lekovi koji smanjuju srčani volumen smanjiti i klirens propofola.


Srčanu, cirkulatornu ili pulmonalnu insuficijenciju i hipovolemiju treba kompenzovati pre primene propofola.


Propofol ne treba primenjivati kod pacijenata sa uznapredovalom srčanom insuficijencijom ili drugim teškim oboljenjem miokarda, osim uz primenu ekstremnih mera opreza i pažljivo praćenje.


S obzirom na veću dozu kod pacijenata sa težim oblicima gojaznosti, treba uzeti u obzir rizik od hemodinamskih efekata na kardiovaskularni sistem.


Propofol nema vagolitičku aktivnost i povezan je sa bradikardijom (povremeno dubokom) i asistolijom. Treba razmotriti intravensku primenu antiholinergika pre uvođenja ili pri održavanju anestezije, naročito u slučajevima kada vagusni tonus može prevladati ili kada se propofol istovremeno primenjuje sa drugim lekovima koji mogu da izazovu bradikardiju.


Epilepsija

Kada se propofol primenjuje kod pacijenata sa epilepsijom može postojati rizik od nastanka konvulzija.


Kod pacijenata sa epilepsijom može doći do odloženih epileptiformnih napada, a period odlaganja može se kretati od nekoliko sati do nekoliko dana.


Pre uvođenja u anesteziju pacijenta sa epilepsijom, treba proveriti da li je pacijent primio antiepileptike. Iako je u nekoliko studija dokazana efikasnost u terapiji statusa epileptikusa, primena propofola kod pacijenata sa epilepsijom može povećati rizik od epileptičkog napada.


Ne preporučuje se primena propofola sa elektrokonvulzivnom terapijom.


Pacijenti sa poremećajima metabolizma masti

Posebne mere opreza treba primeniti kod pacijenata sa poremećajem metabolizma masti i u drugim stanjima kada se emulzije masti moraju primeniti uz oprez.


Pacijenti sa povišenim intrakranijalnim pritiskom

Kod pacijenata sa povišenim intrakranijalnim pritiskom i niskim srednjim arterijskim pritiskom treba primeniti posebne mere opreza, pošto postoji rizik od značajnog smanjenja cerebralnog perfuzionog pritiska.


Pedijatrijska populacija

Upotreba propofola se ne preporučuje kod novorođenčadi, zato što primena propofola kod ove populacije pacijenata nije dovoljno ispitana. Farmakokinetički podaci (videti odeljak: „Farmakokinetički podaci” iz Sažetka karakteristika leka) ukazuju na to da je klirens značajno snižen kod novorođenčadi i da postoji velika interindividualna varijabilnost. Relativno predoziranje može da se javi pri primeni doza preporučenih za stariju decu i da dovede do teške kardiovaskularne depresije.


Lek Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju se ne preporučuje kod dece mlađe od 3 godine, s obzirom na to da je jačinu od 20 mg/mL teško adekvatno titrirati kod male dece zbog izuzetno malih količina koje su potrebne. Treba razmotriti primenu leka Propofol 1% MCT Fresenius 10 mg/mL kod dece uzrasta od 1 meseca do 3 godine, ako se očekuje doza manja od npr. 100 mg/sat.


Propofol ne sme da se upotrebljava kod pacijenata koji imaju 16 godina ili manje, za sedaciju na odeljenju intenzivne nege, zato što nije potvrđena bezbednost i efikasnost primene propofola za sedaciju kod ove starosne grupe (videti odeljak: „Kontraindikacije”).

Saveti za primenu u jedinicama intenzivne nege


Primena infuzija emulzije propofola za sedaciju u jedinicama intenzivne nege povezana je sa grupom metaboličkih poremećaja i multiorganskih insuficijencija koje mogu imati smrtni ishod. Primljeni su izveštaji o kombinaciji sledećih stanja: metaboličke acidoze, rabdomiolize, hiperkalemije, hepatomegalije, insuficijencije bubrega, hiperlipidemije, srčane aritmije, Brugada promene na EKG-u (povišen ST-segment i negativan T-talas) i progresivne srčane insuficijencije, koja obično ne reaguje na inotropnu suportivnu terapiju. Kombinacija ovih događaja definisana je kao sindrom infuzije propofola. Ovi događaji su najčešće bili primećeni kod pacijenata sa teškim povredama glave i dece sa infekcijama respiratornog trakta koja su primila veće doze od onih koje se preporučuju za sedaciju odraslih u jedinicama intenzivne nege.


Faktori rizika koji se smatraju najznačajnijim za razvoj ovih događaja su sledeći: smanjeno snabdevanje tkiva kiseonikom; teška neurološka oštećenja i/ili sepsa; visoke doze jednog ili više farmakoloških agenasa – vazokonstriktora, steroida, inotropnih lekova i/ili propofola (obično nakon produžene primene doza većih od 4 mg/kg/sat duže od 48 sati).


Lekari koji propisuju ovaj lek treba da obrate posebnu pažnju na ove događaje kod pacijenata sa pomenutim faktorima rizika i da odmah prekinu primenu propofola pri prvoj pojavi neželjenih simptoma. Svi sedativi i lekovi koji se koriste u terapiji u jedinici intenzivne nege, trebalo bi da budu titrirani tako da održavaju optimalno snabdevanje kiseonikom i hemodinamske parametre. Kod pacijenata sa povišenim intrakranijalnim pritiskom treba primeniti odgovarajuću terapiju za održavanje cerebralnog perfuzionog pritiska prilikom modifikacije terapije.


Lekarima se napominje da, ukoliko je moguće, ne prekorače dozu od 4 mg/kg/sat.


Posebnu pažnju treba obratiti na pacijente sa poremećajem metabolizma masti i u drugim stanjima kada se emulzije masti moraju primeniti uz oprez.


Preporučuje se praćenje nivoa lipida u krvi ako se propofol primenjuje kod pacijenata kod kojih postoji poseban rizik od preopterećenja mastima. Primenu propofola treba adekvatno prilagoditi ako monitoring ukaže na to da se masnoće ne eliminišu iz tela na odgovarajući način. Ako pacijent istovremeno prima druge intravenske lipide, količinu leka treba smanjiti, uzimajući u obzir količinu lipida primenjenu kao deo propofol formulacije; 1,0 mL leka Propofol 2% MCT Fresenius sadrži približno 0,1 g masti.


Dodatne mere opreza


Potreban je oprez kod pacijenata sa mitohondrijalnom bolešću. Kod ovih pacijenata može doći do pogoršanja bolesti kada su pod anestezijom, tokom operacije i intenzivne nege. Za ove pacijente preporučuje se održavanje normotermije, unos ugljenih hidrata idobra hidratacija. Rani simptomi pogoršanja mitohondrijalne bolesti i sindroma infuzije propofola mogu biti slični.


Lek Propofol 2% MCT Fresenius ne sadrži antimikrobne agense i podržava razvoj mikroorganizama.


Kada treba izvući propofol, to mora da bude izvedeno u aseptičnim uslovima, sterilnim špricem i setom za primenu, odmah nakon otvaranja boce. Primena mora da se započne bez odlaganja. Za vreme trajanja infuzije moraju se održati aseptični uslovi kako za propofol tako i za infuzionu opremu. Bilo koja infuziona tečnost koja se dodaje liniji propofola mora se primeniti blizu mesta plasiranja kanile. Propofol se ne sme primenjivati kroz mikrobiološki filter.


Propofol i bilo koji špric sa propofolom namenjeni su za jednokratnu upotrebu za individualnog pacijenta. Prema smernicama utvrđenim za primenu drugih emulzija masti, trajanje jedne infuzije propofola ne sme da prelazi 12 sati. Na kraju procedure ili nakon 12 sati, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije, boca propofola i infuziona linija moraju se odbaciti i zameniti na adekvatan način.

Bol na mestu primene


Kako bi se smanjio bol na mestu primene injekcije prilikom uvođenja u anesteziju lekom Propofol 2% MCT Fresenius, može se primeniti injekcija lidokaina pre emulzije propofola (videti odeljak: „Doziranje i način primene”).

Intravenski lidokain ne sme da se primenjuje kod pacijenata sa naslednom akutnom porfirijom. Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma na 100 mL, suštinski je bez natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Propofol se koristi u kombinaciji sa spinalnom i epiduralnom anestezijom, kao i sa lekovima koji se često koriste u premedikaciji, neuromuskularnim blokatorima, inhalacionim lekovima i analgeticima; nije uočena farmakološka inkompatibilnost. Niže doze propofola mogu biti potrebne kada se opšta anestezija ili sedacija koristi kao dodatak regionalne anestezije.


Prijavljena je izražena hipotenzija nakon uvođenja u anesteziju propofolom kod pacijenata koji su na terapiji rifampicinom.


Prijavljeno je da istovremena primena sa benzodiazepinima, parasimpatoliticima ili inhalacionim anesteticima produžava anesteziju i smanjuje frekvenciju disanja.


Nakon dodatne premedikacije opioidima, sedativno dejstvo propofola može biti pojačano i produženo, i može doći do veće incidence i dužeg trajanja apneje.


Treba uzeti u obzir da istovremena primena propofola i lekova koji se koriste u premedikaciji, inhalacionih lekova i analgetika, može pojačati neželjena dejstva anestezije i kardiovaskularna neželjena dejstva.

Istovremena primena sa depresorima centralnog nervnog sistema (npr. alkohol, opšti anestetici, analgetici narkotičkog delovanja) dovodi do pojačavanja njihovog sedativnog dejstva. Kada se lek Propofol 2% MCT Fresenius kombinuje sa pareneteralno primenjenim depresorima centralnog nervnog sistema može doći do izrazite kardiovaskularne i respiratorne depresije.


Posle primene fentanila, može doći do privremenog povećanja koncentracije propofola u krvi propraćenog povećanjem učestalosti apneje.


Može doći do bradikardije i srčanog zastoja nakon primene suksametonijuma ili neostigmina.


Kod primene emulzija masti kao emulzije koje se koriste za lek Propofol 2% MCT Fresenius kod pacijenata koji primaju ciklosporin prijavljena je leukoencefalopatija.


Kod pacijenata koji primenjuju valproat uočena je potreba za nižom dozom propofola. Kada se primenjuju istovremeno, može se uzeti u obzir smanjenje doze propofola.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Bezbednost upotrebe propofola tokom trudnoće nije potvrđena. Propofol ne bi trebalo da se daje trudnicama, osim kada je to apsolutno neophodno. Propofol prolazi placentu i može uzrokovati neonatalnu depresiju. Propofol se, međutim, može primeniti u proceduri prekida trudnoće.


Treba izbegavati visoke doze (više od 2,5 mg propofola/kg telesne mase za indukciju ili 6 mg propofola/kg telesne mase/sat za održavanje anestezije).


Dojenje

Studije kod dojilja su pokazale da se mala količina propofola izlučuje u humano mleko. Zato žene ne treba da doje 24 sata nakon primene propofola. Mleko koje se produkuje u tom periodu treba odbaciti.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Pacijenti treba da budu obavešteni da sposobnost izvođenja zahtevnih radnji, kao što je upravljanje vozilima i rukovanje mašinama može biti smanjena neko vreme nakon korišćenja propofola.


Nakon primene leka Propofol 2% MCT Fresenius, pacijent treba da bude pod nadzorom tokom odgovarajućeg vremenskog perioda. Pacijentu treba saopštiti da ne vozi, ne rukuje mašinama niti da radi u potencijalno opasnim uslovima. Pacijentu ne treba dozvoliti da ode kući bez pratnje i posavetovati ga da izbegava konzumiranje alkohola.


Oštećenje ovih sposobnosti izazvano lekom Propofol 2% MCT Fresenius se generalno ne primećuje nakon perioda od 12 sati (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Neželjena dejstva


Uvođenje i održavanje anestezije ili sedacija propofolom obično je postepeno sa minimalnim pokazateljima ekscitacije. Najčešće prijavljene neželjene reakcije na lek su farmakološki predvidive neželjene reakcije anestetika/sedativa, kao što je hipotenzija. Priroda, ozbiljnost i incidenca prijavljenih neželjenih reakcija na lek kod pacijenata koji primaju propofol mogu biti povezane sa stanjem pacijenta i operativnom ili terapijskom procedurom koja je primenjena.


Neželjene reakcije su prema učestalosti javljanja definisane na sledeći način: veoma česte (≥1/10); česte (≥1/100 do <1/10); povremene (≥1/1000 do <1/100); retke (≥1/10000 do <1/1000), veoma retke (<1/10000) i nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Tabela neželjenih dejstava


Sistem organa

Učestalost

Neželjena dejstva

Poremećaji imunskog sistema:

Veoma retko

Anafilaksa – može da uključi angioedem, bronhospazam, eritem i hipotenziju

Poremećaji metabolizma i ishrane:

Nepoznata učestalost (9)

Metabolička acidoza (5),

hiperkalemija (5), hiperlipidemija

(5)

Psihijatrijski poremećaji:

Nepoznata učestalost (9)

Euforično raspoloženje, seksualna disinhibicija.

Zloupotreba leka i zavisnost od leka (8)

Poremećaji nervnog sistema:

Često

Glavobolja tokom faze oporavka

Retko

Epileptiformni pokreti, uključujući konvulzije i opistotonus tokom faze uvođenja, održavanja i oporavka.

Vertigo, drhtanje i osećaj hladnoće tokom oporavka

Veoma retko

Postoperativno stanje bez svesti

Nepoznata učestalost (9)

Nevoljni pokreti


Kardiološki poremećaji:

Često

Bradikardija (1)

i tahikardija za vreme uvođenja u anesteziju

Veoma retko

Edem pluća

Nepoznata učestalost (9)

Srčana aritmija (5), srčana insuficijencija (5), (7)

Vaskularni poremećaji:

Često

Hipotenzija (2)

Povremeno

Tromboza i flebitis

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

Često

Prolazna apneja, kašalj i singultus za vreme uvođenja u anesteziju

Nepoznata učestalost (9)

Respiratorna depresija (dozno zavisna)

Gastrointestinalni poremećaji:

Često

Mučnina i povraćanje tokom faze oporavka

Veoma retko

Pankreatitis

Hepatobilijarni poremećaji:

Nepoznata učestalost (9)

Hepatomegalija (5)

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva:

Nepoznata učestalost (9)

Rabdomioliza (3), (5)

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema:

Veoma retko

Promena boje urina nakon produžene primene

Nepoznata učestalost (9)

Bubrežna insuficijencija (5)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene:

Veoma često

Bol na mestu primene (4)

Veoma retko

Nekroza tkiva (10) nakon slučajne ekstravaskularne primene

Nepoznata učestalost (9)

Lokalizovani bol, nadutost, nakon slučajne ekstravaskularne primene

Ispitivanja:

Nepoznata učestalost (9)

EKG tipičan za sindrom Brugada

(5), (6)

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije:

Veoma retko

Postoperativna groznica


(1) Teške bradikardije su retke. Prijavljeni su izolovani slučajevi progresije do asistolije.

(2) Povremeno, hipotenzija može zahtevati intravensku primenu tečnosti i sporiju primenu propofola.

(3) Veoma retki slučajevi rabdomiolize prijavljeni su kada je propofol primenjen u dozama većim od 4 mg/kg/sat za sedaciju u jedinici intenzivne nege.

(4) Može da se smanji na minimum primenom u veće vene podlaktice i pregiba lakta i/ili može da se smanji na minimum injekcijom lidokaina neposredno pre primene leka Propofol 2% MCT Fresenius.

(5) Kombinacija ovih događaja, prijavljena kao „Sindrom infuzije propofola“ može da se javi kod ozbiljno obolelih pacijenata, koji često imaju

više faktora rizika za razvoj ovih događaja, videti odeljak : „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

(6) Promene na EKG-u tipične za sindroma Brugada – povišeni ST-segment i negativan T-talas na EKG-u.

(7) Progresivna srčana insuficijencija (u nekim slučajevima sa smrtnim ishodom) kod odraslih, koja obično ne odgovara na inotropnu, suportivnu terapiju.

(8) Zloupotreba leka i zavisnost od leka, uglavnom od strane zdravstvenih radnika.

(9) Nepoznato, s obzirom na to da se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka iz kliničkih ispitivanja.

(10) Nekroza je prijavljena u slučajevima kada je bila oslabljena vijabilnost tkiva.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Slučajno predoziranje može prouzrokovati kardiorespiratornu depresiju. Respiratornu depresiju treba lečiti veštačkom ventilacijom kiseonikom. Kardiovaskularna depresija može zahtevati spuštanje glave pacijenta i u težim slučajevima primenu ekspandera plazme i lekova za povećanje pritiska.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Sojino ulje, prečišćeno Trigliceridi, srednje dužine lanca Fosfatidi jajeta, prečišćeni Glicerol

Oleinska kiselina Natrijum hidroksid Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


3 godine

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: Lek se mora upotrebiti odmah nakon prvog otvaranja.

Sistemi za primenu nerazblaženog leka Propofol 2% MCT Fresenius treba da budu zamenjeni nakon 12 sati.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena boca (staklo tipa II) od 50 mL sa čepom od bromobutil gume i aluminijumskim zatvaračem sa plastičnim poklopcem crvene boje.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 staklenih boca sa 50 mL emulzije i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Istovremena primena rastvora glukoze za injekciju 50 mg/mL (5 %) ili rastvora natrijum hlorida za injekciju 9 mg/mL ili rastvora natrijum hlorida za injekciju 1,8 mg/mL (0,18 %) i rastvora glukoze za injekciju 40 mg/mL (4 %) sa lekom Propofol 2% MCT Fresenius dozvoljena je preko Y-konektora blizu mesta primene.

Lek Propofol 2% MCT Fresenius 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju, ne sme da se meša sa drugim rastvorima za injekciju ili infuziju.


Pre upotrebe gumeni zatvarač treba očistiti alkoholnim sprejom ili vatom natopljenom alkoholom. Nakon upotrebe, odbaciti iskorišćeno pakovanje.


Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00025-2021-8- 003 od 09.03.2021.