Početna stranica Početna stranica

RECARBRIO
imipenem, cilastatin, relebaktam

UPUTSTVO ZA LEK


RECARBRIO, 500 mg/500 mg/250 mg, prašak za rastvor za infuziju

imipenem/cilastatin/relebaktam


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek RECARBRIO i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek RECARBRIO

 3. Kako se primenjuje lek RECARBRIO

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek RECARBRIO

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek RECARBRIO i čemu je namenjen

  Lek RECARBRIO je antibiotik. Sadrži aktivne supstance imipenem, cilastatin i relebaktam.


  Lek RECARBRIO se koristi kod odraslih za lečenje:

  • određenih bakterijskih infekcija pluća (pneumonija)

  • infekcija krvi koje su povezane sa gorepomenutim infekcijama pluća

  • infekcija koje su izazvane bakterijama koje drugi antibiotici možda nisu u mogućnosti da unište. Lek RECARBRIO se primenjuje kod pacijenata uzrasta od 18 ili više godina.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek RECARBRIO Lek RECARBRIO ne smete primati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na imipenem, cilastatin, relebaktam ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ako ste alergični na antibiotike iz grupe karbapenema;

  • ako ste ikada imali tešku alergijsku reakciju na antibiotike iz grupe penicilina ili cefalosporina.


   Ako se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas, ne smete primiti lek RECARBRIO. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek RECARBRIO.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek RECARBRIO:

  • ako ste alergični na bilo koji lek - naročito na antibiotike;

  • ako ste ikada imali konvulzije (epileptične napade);

  • ako ste se ikada osećali zbunjeno ili imali trzaje mišića kod primene nekog leka;

  • ako uzimate lek koji sadrži valproinsku kiselinu;

  • ako ste imali proliv dok ste uzimali antibiotike u prošlosti;

  • ako imate probleme sa bubrezima - lekar će Vam možda smanjiti dozu.


   Odmah obavestite lekara ako tokom lečenja lekom RECARBRIO primetite alergijsku reakciju, konvulzije (epileptične napade), proliv ili probleme sa bubrezima (videti odeljak 3).


   Deca i adolescenti

   Lek RECARBRIO se ne sme primenjivati kod dece ili adolescenata mlađih od 18 godina. To je zato što nije poznato da li je primena ovog leka bezbedna kod tih pacijenata.


   Drugi lekovi i RECARBRIO

   Obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Obavestite Vašeg lekara o svim lekovima koje uzimate, a naročito ako uzimate:

  • lekove koji sadrže ganciklovir, koji se koriste se za lečenje nekih virusnih infekcija;

  • lekove koji sadrže valproinsku kiselinu ili divalproeks-natrijum, a obično se koriste za lečenje epilepsije, bipolarnog poremećaja ili migrene;

  • lekove koji se koriste za kontrolu zgrušavanja krvi, kao što je varfarin.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek RECARBRIO može uzrokovati vrtoglavicu, drhtanje i konvulzije ili epileptične napade. To može uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


   Lek RECARBRIO sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži ukupno 37,5 mg natrijuma (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj bočici. To odgovara približno 2% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu. Ovo treba uzeti u obzir prilikom primene leka kod pacijenata koji su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek RECARBRIO

  Uobičajena doza je jedna bočica (koja sadrži 500 mg imipenema, 500 mg cilastatina i 250 mg relebaktama) svakih 6 sati. Ako imate problema sa bubrezima, lekar će možda da Vam smanji dozu.


  Lek se primenjuje infuzijom kap po kap direktno u venu (‘intravenskom infuzijom’). Infuzija će trajati 30 minuta.


  Lečenje obično traje od 5 do 14 dana, zavisno od vrste infekcije koju imate i Vašeg odgovora na lečenje.


  Ako ste primili više leka RECARBRIO nego što treba

  Lek RECARBRIO će Vam davati lekar ili medicinska sestra, tako da je malo verovatno da ćete primiti pogrešnu dozu. Ako mislite da ste primili previše leka RECARBRIO, odmah o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru.


  Ako ste zaboravili da primite lek RECARBRIO

  Ako mislite da niste primili dozu leka RECARBRIO, odmah o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primaju ovaj lek.


  Ozbiljna neželjena dejstva

  Odmah obavestite svog lekara ukoliko primetite neko od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – primena leka mora da se prekine:

  • alergijske reakcije – znakovi mogu da uključe koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika ili grla, otežano disanje ili gutanje;

  • teške reakcije na koži (npr. težak osip, ljušćenje kože ili stvaranje plikova na koži).


   Ostala neželjena dejstva

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • mučnina, povraćanje, proliv;

  • nalazi laboratorijskih testova krvi koji mogu da ukažu na promene funkcije jetre;

  • nalazi laboratorijskih testova krvi koji mogu da ukažu na povećan broj jedne vrste krvnih zrnaca koji se zovu ‘eozinofili’;

  • nalazi laboratorijskih testova krvi koji mogu da ukažu na povećan broj nekih vrsta belih krvnih zrnaca;

  • osip;

  • zapaljenje i bol uzrokovani krvnim ugruškom u veni.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • koprivnjača;

  • svrab kože;

  • epileptični napadi i tegobe koje obuhvataju nervni sistem, poput nevoljnog drhtanja;

  • zbunjenost;

  • vidne, slušne obmane ili opažanje stvari koje realno ne postoje (halucinacije);

  • vrtoglavica, pospanost;

  • nizak krvni pritisak;

  • nalazi laboratorijskih testova krvi koji mogu da ukažu na promene funkcije bubrega;

  • nalazi laboratorijskih testova krvi koji mogu da ukažu na smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca i krvnih zrnaca koji se zovu trombociti (krvne pločice);

  • nalazi laboratorijskih testova krvi koji mogu da ukažu na povećanje broja krvnih zrnaca koji se zovu trombociti;

  • poremećaji funkcije bubrega, jetre i krvi otkriveni laboratorijskim testovima krvi;

  • bol ili crvenilo ili stvaranje kvržica na mestu primene leka;

  • povišena telesna temperatura;

  • nalazi laboratorijskih testova krvi (koji se zove Coombs-ov test) koji ukazuju na prisutnost antitela koja mogu da uzrokuju anemiju uništavanjem crvenih krvnih zrnaca.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • gljivična infekcija (kandidijaza);

  • izmenjen osećaj ukusa;

  • bolest mozga, osećaj mravinjanja (trnci i žmarci), lokalizovano nevoljno drhtanje;

  • gubitak sluha;

  • prebojenost zuba i/ili jezika;

  • zapaljenje debelog creva praćeno teškim prolivom (kolitis);

  • mali broj belih krvnih zrnaca, što telu može otežati borbu protiv infekcija;

  • zapaljenje jetre;

  • slabost jetre;

  • gubitak mogućnosti vršenja normalne funkcije bubrega;

  • promene u količini mokraće, promene u boji mokraće;

  • oticanje kože;

  • bolan osip sa simptomima nalik gripu;

  • crvenilo i ljušćenje kože.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje želuca ili tankog creva (gastroenteritis);

  • anemija uzrokovana uništavanjem crvenih krvnih zrnaca, koja dovodi do pojave simptoma kao što su zamor i bledilo kože;

  • glavobolja;

  • pogoršanje retke bolesti koja je povezana sa slabošću mišića (pogoršanje miastenije gravis);

  • osećaj okretanja ili nestabilnosti (vertigo);

  • zujanje u ušima (tinitus);

  • nepravilan srčani ritam, srce koje snažno ili brzo kuca;

  • nelagodnost u grudima, poteškoće prilikom disanja, neuobičajeno brzo i plitko disanje, bol u gornjem delu kičme;

  • bol u grlu;

  • naleti crvenila, plavkasta prebojenost lica i usana, promene u teksturi kože, prekomerno znojenje;

  • povećanje proizvodnje pljuvačke;

  • zapaljenje creva sa krvavim prolivom (hemoragični kolitis);

  • bol u želucu;

  • gorušica;

  • crven otečen jezik, prekomeran broj uobičajenih izraslina na jeziku koje mu daju dlakav izgled;

  • težak gubitak funkcije jetre uzrokovan zapaljenjem (fulminantni hepatitis);

  • bol u nekoliko zglobova;

  • svrab vulve kod žena;

  • slabost, nedostatak energije.


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • uznemirenost;

  • neuobičajeni pokreti;

  • žutica (žuta prebojenost kože i očiju);

  • nalazi laboratorijski analiza krvi koji ukazuju na povećane vrednosti supstance koja se zove laktat- dehidrogenaza (LDH), a koje mogu biti znak oštećenja tkiva.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek RECARBRIO


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek RECARBRIO posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:” i bočici nakon „EXP”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati bočice u spoljašnjem pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Nakon rekonstitucije i razblaživanja

  Razblaženi rastvor se mora odmah upotrebiti. Vreme od početka rekonstitucije do završetka intravenske infuzije ne sme biti duže od dva sata.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek RECARBRIO

  • Aktivne supsance su imipenem, monohidrat, cilastatin-natrijum i relebaktam, monohidrat. Jedna bočica sadrži 500 mg imipenema (u obliku imipenem, monohidrata), 500 mg cilastatina (u obliku cilastatin-natrijuma) i 250 mg relebaktama (u obliku relebaktam, monohidrata).

  • Pomoćna supstanca je natrijum-hidrogenkarbonat.


   Kako izgleda lek RECARBRIO i sadržaj pakovanja

   Lek RECARBRIO je prašak za rastvor za infuziju bele do svetložute boje.


   Unutrašnje pakovanje leka je staklena bočica zapremine 20 mL od providnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I sa hlorobutil gumenim čepom od 20 mm i aluminijskim zaštitnim zatvaračem sa plastičnim poklopcem.

   Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži 25 bočica i Uputstvo za lek.


   Nosilac dozvole

   MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

   Omladinskih brigada 90a/1400 Beograd - Novi Beograd


   Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

   Mart, 2021.


   Režim izdavanja leka:

   Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


   Broj i datum dozvole:

   515-01-01771-20-001 od 09.03.2021.


   image


   SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


   Lek RECARBRIO je dostupan u jednodoznoj bočici u obliku suvog praška koji se pre intravenske infuzije mora rekonstituisati i dodatno razblažiti primenom aseptične tehnike na način opisan u nastavku.

   • Za pripremu rastvora za infuziju sadržaj bočice mora se preneti u 100 mL odgovarajućeg rastvora za infuziju: sterilni rastvor natrijum-hlorida od 9 mg/mL (0,9%). U određenim situacijama kada se zbog kliničkih razloga ne može upotrebiti sterilni rastvor natrijum-hlorida od 9 mg/mL (0,9%), umesto njega se može upotrebiti 5%-tni sterilni rastvor glukoze.

   • Izvucite 20 mL (dva puta po 10 mL) rastvarača iz odgovarajuće infuzione kese i rekonstituišite sadržaj bočice koristeći 10 mL rastvarača. Pripremljena suspenzija se ne sme primenjivati direktnom intravenskom infuzijom.

   • Nakon rekonstitucije, dobro protresite bočicu i prenesite pripremljenu suspenziju u preostalih 80 mL rastvarača u infuzionu kesu.

   • Dodajte preostalih 10 mL rastvarača za infuziju u bočicu i dobro je protresite kako biste osigurali prenos čitavog sadržaja bočice; ponovite postupak prenosa dobijene suspenzije u rastvor za infuziju pre primene leka. Tresite pripremljenu mešavinu dok se ne razbistri.

   • Boja rekonstituisanog rastvora leka RECARBRIO kreće se u rasponu od bezbojne do žute. Nijanse boje unutar tog raspona ne utiču na aktivnost leka.

   • Pacijentima sa insuficijencijom bubrega potrebno je smanjiti dozu leka RECARBRIO, u skladu sa vrednostima CrCl kod svakog pacijenta posebno, kao što je navedeno u tabeli u nastavku. Pripremite 100 mL rastvora za infuziju na prethodno opisan način. Odaberite finalnu zapreminu (mL) rastvora za infuziju koji je potreban za primenu odgovarajuće doze leka RECARBRIO kako je prikazano u tabeli u nastavku.


    Lekove za parenteralnu primenu potrebno je prethodno vizuelno pregledati zbog moguće prisutnosti čestica i promene boje, kad god to rastvor i ambalaža dopuštaju. Rastvor je potrebno odbaciti ako se uoče promena boje ili vidljive čestice.


    Priprema doza leka RECARBRIO


    Klirens kreatinina (mL/min)

    Doza leka RECARBRIO (imipenem/cilastatin/relebaktam) (mg)

    Zapremina (mL) rastvora koju je potrebno ukloniti i odbaciti iz pripreme

    Finalna zapremina (mL) rastvora za infuziju koja je potrebna za primenu doze


    veće ili jednako 90

    500/500/250

    N/P

    100

    manje od 90 do veće ili jednako 60

    400/400/200

    20

    80

    manje od 60 do veće ili jednako 30

    300/300/150

    40

    60

    manje od 30 do veće ili jednako 15 ili završni stadijum bubrežne bolesti uz hemodijalizu

    200/200/100

    60

    40


    Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


    Kompatibilni lekovi


    Fizička kompatibilnost leka RECARBRIO sa odabranim injekcionim lekovima procenjivala se u dva često dostupna rastvarača na Y-mestu infuzije. U nastavku su navedeni kompatibilni lekovi, zajedno sa odgovarajućim kompatibilnim rastvaračem (tj. 5%-tnim sterilnim rastvorom glukoze ili 0,9%-tnim sterilnim rastvorom natrijum-hlorida). Budući da nema dostupnih podataka o kompatibilnosti, lek RECARBRIO ne treba primenjivati istovremeno istom intravenskom linijom (ili kanilom) sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u nastavku. Za potvrdu kompatibilnosti istovremene primene videti odgovarajuće informacije o leku koje se odnose na istovremeno primenjeni(e) lek(ove). Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u nastavku.


    Spisak kompatibilnih injekcionih lekova za primenu sa 5%-tnim sterilnim rastvorom glukoze ili 0,9%-tnim sterilnim rastvorom natrijum-hlorida kao rastvaračima:

   • deksmedetomidin

   • dopamin

   • epinefrin

   • fentanil

   • heparin

   • midazolam

   • norepinefrin

   • fenilefrin.


Kompatibilne kese za intravensku infuziju i infuzioni setovi


Lek RECARBRIO je kompatibilan sa sledećim kesama za intravensku infuziju i infuzionim setovima. Ne sme se koristiti nijedna kesa za intravensku infuziju ni infuzioni set koji nije naveden u nastavku.


Kese za intravensku infuziju

Kese sastavljene od polivinilhlorida (PVC) i poliolefina (polipropilena i polietilena).


Setovi za intravensku infuziju (sa cevima)

Setovi sastavljeni od PVC-a koji sadrže di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) i PVC-a obloženog polietilenom (PE). Inkompatibilni lekovi

Lek RECARBRIO, rastvor za infuziju fizički je inkompatibilan sa propofolom u 5%-tnom sterilnom rastvoru dekstroze (koji se naziva i glukozom) ili 0,9%-tnom sterilnom rastvoru natrijum-hlorida.


Nakon rekonstitucije i razblaživanja

Razblaženi rastvor se mora odmah upotrebiti. Vremenski interval između rekonstitucije i završetka intravenske infuzije ne sme biti duži od dva sata.

NAPOMENA: ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00054-2021- 8-003 od 23.04.2021. godine.