Početna stranica Početna stranica

Refixia
nonakog beta pegol

UPUTSTVO ZA LEK


Refixia, 500 i.j, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju Refixia, 1000 i.j, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju


nonakog beta pegol


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Refixia i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Refixia

 3. Kako se primenjuje lek Refixia

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Refixia

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Refixia i čemu je namenjen


  Šta je lek Refixia

  Lek Refixia sadrži aktivnu supstancu nonakog beta pegol i on je dugodelujući rekombinantni faktor koagulacije IX. Faktor IX je protein koji se prirodno nalazi u krvi koji sprečava i zaustavlja krvarenje.


  Čemu je lek Refixia namenjen

  Lek Refixia se koristi za lečenje i sprečavanje krvarenja kod pacijenata uzrasta od 12 godina i starijih sa hemofilijom B (urođeni nedostatak faktora IX).


  Kod pacijenata sa hemofilijom B, faktor IX nedostaje ili ne funkcioniše na odgovarajući način. Lek Refixia zamenjuje taj faktor IX koji ne deluje pravilno ili nedostaje i pomaže krvi u stvaranju krvnih ugrušaka na mestu krvarenja. Kada imate krvarenje, aktivira se lek Refixia u krvi kako bi formirao faktor IX.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Refixia Lek Refixia ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • ukoliko ste alergični na proteine hrčka.


   Lek Refixia nemojte koristiti ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru pre primene ovog leka.


   Upozorenja i mere opreza


   Alergijske reakcije i razvoj inhibitora

   Postoji redak rizik da može doći do pojave teške i iznenadne alergijske reakcije (npr. anafilaktičke reakcije) na lek Refixia. Ukoliko Vam se pojave znaci alergijske reakcije, obustavite primenu injekcija i odmah se obratite Vašem lekaru ili hitnoj službi. Ovi znaci uključuju osip, koprivnjaču, masnice, svrab na velikim površinama kože, crvenilo i/ili oticanje usana, jezika, lica ili ruku, otežano gutanje ili disanje, nedostatak vazduha, zviždanje u grudima, stezanje u grudima, bledu i hladnu kožu, ubrzan rad srca, i/ili vrtoglavicu.

   Vaš lekar će možda morati da Vas brzo leči zbog ovih reakcija. Vaš lekar će možda takođe uraditi laboratorijsku analizu krvi radi provere da li su se kod Vas razvili inhibitori faktora IX (neutrališuća antitela) na lek, jer se inhibitori mogu razviti zajedno sa alergijskim reakcijama. Ukoliko imate takva antitela, možete imati povećan rizik od pojave iznenadne i teške alergijske reakcije (npr. anafilaktičke reakcije) tokom buduće terapije faktorom IX.

   Zbog rizika od pojave alergijske reakcije na lekove koji sadrže faktor IX, inicijalnu terapiju lekom Refixia treba sprovesti u bolnici ili u prisustvu zdravstvenog radnika gde može da se pruži odgovarajuća medicinska nega u slučaju pojave alergijske reakcije.

   Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko Vam se ne zaustavi krvarenje kao što očekujete ili ukoliko morate značajno da povećate dozu leka Refixia kako biste zaustavili krvarenje. Vaš lekar će uraditi laboratorijsku analizu krvi kako bi ustanovio da li su se kod Vas razvili inhibitori (neutrališuća antitela) na lek Refixia. Rizik od pojave inhibitora je najveći ukoliko ranije niste primali terapiju lekovima koji sadrže faktor IX, npr. kod male dece.

   Krvni ugrušci

   Obavestite Vašeg lekara, ukoliko se bilo koje od sledećih stanja odnosi na Vas jer postoji povećan rizik od stvaranja krvnih ugrušaka tokom terapije lekom Refixia:

  • nedavno ste imali hiruršku intervenciju;

  • bolujete od neke druge ozbiljne bolesti kao što je bolest jetre, bolest srca ili kancer (rak);

  • imate faktore rizika za bolest srca kao što su visok krvni pritisak, gojaznost ili pušenje.

   Oboljenje bubrega (nefrotski sindrom)

   Kod pacijenata sa hemofilijom B kod kojih su se razvili inhibitori na faktor IX i sa anamnezom alergijskih reakcija, nakon primene velikih doza faktora IX postoji retki rizik od pojave specifičnog oboljenja bubrega koje se naziva ,,nefrotski sindrom“.

   Problemi vezani sa kateterom

   Ukoliko imate kateter preko kojeg se lekovi mogu primeniti u Vaš krvotok (centralni venski pristup- engl. central venous access device (CVAD)), kod Vas se mogu razviti infekcije ili krvni ugrušci na mestu postavljanja katetera.

   Drugi lekovi i lek Refixia

   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Trudnoća i dojenje

   Ako ste trudni ili dojite, sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru za savet pre primene leka Refixia.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Refixia ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Refixia sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po bočici, odnosno, suštinski je „bez natrijuma“.


 3. Kako se primenjuje lek Refixia

  Lečenje lekom Refixia će započeti lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom B. Ovaj lek uvek koristite tačno prema uputstvu Vašeg lekara. Proverite sa svojim lekarom ako niste sigurni kako da primite lek Refixia.


  Vaš lekar će Vam izračunati potrebnu dozu. Doza zavisi od Vaše telesne mase i od toga zbog čega se lek primenjuje.


  Sprečavanje krvarenja

  Doza leka Refixia iznosi 40 internacionalnih jedinica (i.j.) po kilogramu telesne mase. Primenjuje se u obliku jedne injekcije svake nedelje. Vaš lekar Vam može odrediti drugu dozu ili učestalost primene injekcija, u zavisnosti od Vaših potreba.


  Lečenje krvarenja

  Doza leka Refixia iznosi 40 internacionalnih jedinica (i.j.) po kilogramu telesne mase. U zavisnosti od mesta i ozbiljnosti krvarenja, možda će Vam biti potrebna veća doza (80 i.j. po kg) ili dodatne injekcije. Obratite se Vašem lekaru da odredi potrebnu dozu i broj injekcija.


  Primena kod dece i adolescenata

  Lek Refixia se može primenjivati samo kod adolescenata (uzrasta od 12 godina i stariji). Doza za adolescente se takođe izračunava na osnovu telesne mase i ona je jednaka dozi za odrasle.


  Kako se primenjuje lek Refixia

  Lek Refixia se primenjuje ubrizgavanjem u venu (intravenski). Za više informacija pogledajte odeljak “Uputstvo za primenu leka Refixia”.

  Ako ste primili više leka Refixia nego što treba

  Ako ste primili više leka Refixia nego što je trebalo, odmah obavestite svog lekara

  Ukoliko budete morali da primite značajno veću količinu leka Refixia kako biste zaustavili krvarenje, odmah obavestite Vašeg lekara. Za dalje informacije pogledajte „Alergijske reakcije i razvoj inhibitora“ u odeljku 2.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Refixia

  Ukoliko ste zaboravili da primenite jednu dozu, primenite propuštenu dozu čim se setite. Ne treba primati duplu dozu kako bi se nadoknadila propuštena doza. Ukoliko ste u nedoumici, obratite se Vašem lekaru.


  Ako naglo prestanete da primate lek Refixia

  Ako naglo prestanete da primate lek Refixia, možda više nećete biti zaštićeni od krvarenja ili trenutno krvarenje možda neće biti zaustavljeno. Nemojte prekidati primenu leka Refixia bez savetovanja sa Vašim lekarom.


  Ukoliko imate dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Postoji mogućnost pojave alergijskih reakcija tokom primene ovog leka.

  Ukoliko Vam se pojave teške i iznenadne alergijske reakcije (npr. anafilaktičke reakcije), odmah prekinite primenu injekcija. Morate se odmah obratiti lekaru ili hitnoj službi ako se pojave rani znakovi alergijske reakcije kao što su :

  • otežano gutanje ili disanje;

  • nedostatak vazduha ili zviždanje u grudima;

  • stezanje u grudima;

  • crvenilo i/ili oticanje usana, jezika, lica ili ruku;

  • osip, koprivnjača, masnice ili svrab;

  • bleda i hladna koža, ubrzan rad srca, i/ili vrtoglavica (nizak krvni pritisak).


   Sledeća neželjena dejstva su primećena pri primeni leka Refixia:


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • svrab (pruritus);

  • reakcije na koži na mestu primene injekcije;

  • osećaj mučnine;

  • osećaj teškog umora.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • alergijske reakcije (preosetljivost). One mogu da postanu ozbiljne i po život ugrožavajuće (anafilaktičke reakcije);

  • palpitacije (osećaj lupanja srca);

  • naleti vrućine.


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost ne može biti procenjena na osnovu dostupnih podataka)

  • neutrališuća antitela (inhibitori).


   Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Refixia

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Refixia posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i nalepnicama na bočici i napunjenom injekcionom špricu nakon oznake „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2ºC do 8ºC). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lek Refixia se može izvaditi iz frižidera i čuvati na sobnoj temperaturi (do 30°C) najduže 6 meseci. Na pakovanju zabeležite datum kada je lek Refixia izvađen iz frižidera i stavljen na sobnu temperaturu. Ovaj novi rok upotrebe ne sme nikada biti duži od prvobitno navedenog na spoljašnjem pakovanju. Ukoliko se lek nije iskoristio pre novog roka upotrebe, treba ga odbaciti. Lek se ne sme ponovo vraćati u frižider nakon čuvanja na sobnoj temperaturi.


  Lek treba primeniti odmah nakon rekonstitucije. Ukoliko ne može odmah da se primeni, primeniti ga u roku od 24 sata ukoliko se čuva u frižideru na temperaturi od 2ºC do 8ºC ili u okviru 4 sata ukoliko se čuva van frižidera na maksimalnoj temperaturi do 30°C.


  Prašak u bočici je beo do skoro bele boje. Nemojte primenjivati prašak ako je boja promenjena.


  Rekonstituisani rastvor mora da bude bistar i bezbojan. Nemojte primeniti rekonstituisani rastvor ako primetite da je zamućen ili da sadrži bilo kakve čestice.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Refixia

Ova medicinska sredstva se ne nalaze u pakovanju leka Refixia.


Nemojte koristiti pribor ako niste adekvatno obučeni za primenu od strane Vašeg lekara ili medicinske sestre.


Uvek operite ruke i pobrinite se da područje oko Vas bude čisto.


Kada pripremate i primenjujete lek direktno u venu, važno je koristiti čistu tehniku i bez prisustva mikroorganizama (aseptična tehnika). Nepravilnom tehnikom u krvotok se mogu uneti mikroorganizmi, koji mogu uzrokovati infekciju krvi.


Nemojte otvarati pribor dok niste spremni da ga primenite.


Nemojte koristiti pribor ako je ispušten ili oštećen. Umesto njega upotrebite novo pakovanje.


Nemojte koristiti pribor ako mu je istekao rok upotrebe. Umesto toga upotrebite novo pakovanje. Rok upotrebe je naznačen na spoljnjem pakovanju, bočici, adapteru za bočicu i napunjenom injekcionom špricu.


Nemojte koristiti pribor ako sumnjate da je kontaminiran. Umesto njega upotrebite novo pakovanje.


Nemojte odbacivati nijedan predmet sve dok ne primenite rekonstituisan rastvor. Pribor je namenjen samo za jednokratnu upotrebu.

Sadržaj


Pakovanje sadrži:

Skala

image

image

image


Pregled

Adapter za bočicu


Bočica sa praškom Refixia

Zaštitni omot


Plastični

zatvarač

Gumeni čep

(ispod plastičnog zatvarača)


Šiljak Zaštitna

(ispod zaštitne nalepnice) nalepnica


Napunjen injekcioni špric sa rastvaračem


Vrh šprica

(ispod zatvarača šprica)

Klip


Zatvarač

špricaPotisni klip


Navoj

Širi

gornji kraj

image

image

image


1. 1. Priprema bočice i šprica


 • Uzmite onoliko pakovanja leka Refixia koliko Vam je potrebno.

 • Proverite rok upotrebe.

 • Proverite naziv, jačinu i boju na pakovanju kako biste bili sigurni da sadrži odgovarajući lek.

 • Operite ruke i dobro ih osušite čistim peškirom ili strujom vazduha.

 • Izvadite bočicu, adapter za bočicu i napunjeni injekcioni špric iz spoljnjeg pakovanja. Potisni klip ostavite u spoljnjem pakovanju.

 • Bočica i napunjeni injekcioni špric treba da dostignu sobnu temperaturu. To možete postići držanjem u rukama sve dok ne osetite da su topli koliko i Vaše ruke.

 • Ne koristite nijedan drugi način za zagrevanje bočice i napunjenog injekcionog šprica.
A

 • Uklonite plastični zatvarač sa bočice. Ako je plastični zatvarač labavo postavljen ili nedostaje, nemojte koristiti bočicu.

 • Obrišite gumeni čep sterilnim alkoholnim tupferom i pričekajte nekoliko sekundi da se osuši na vazduhu pre upotrebe kako biste bili sigurni da je broj mikroorganizama sveden na najmanju moguću meru.

 • Ne dodirujte gumeni čep prstima jer na taj način možete preneti mikroorganizme.
B

2. Pričvršćivanje adaptera za bočicu


 • Uklonite zaštitnu nalepnicu sa adaptera za bočicu.


Ako zaštitna nalepnica nije u potpunosti pričvršćena ili je oštećena, nemojte koristiti adapter za bočicu.


C

image

image

image

imageAdapter za bočicu nemojte vaditi prstima iz zaštitnog omota.

Ako dodirnete šiljak na adapteru za bočicu, može doći do prenosa mikroorganizama sa Vaših prstiju.

 • Stavite bočicu na ravnu i čvrstu površinu.

 • Preokrenite zaštitni omot i pričvrstite adapter za bočicu na bočicu.Kad je jednom postavljen, adapter za bočicu nemojte odvajati sa bočice.


D

 • Lagano stisnite zaštitni omot palcem i kažiprstom kao što je prikazano.


Skinite zaštitni omot sa adaptera za bočicu.


Nemojte podići adapter za bočicu sa bočice prilikom uklanjanja zaštitnog omota.


E

3. Pričvršćivanje potisnog klipa na špric


 • Uhvatite potisni klip za širi gornji kraj i izvadite ga iz pakovanja. Nemojte dodirivati bočne strane ili navoj potisnog klipa. Ako dodirnete bočne strane ili navoj, može doći do prenosa mikroorganizama sa Vaših prstiju.

 • Odmah spojte potisni klip sa špricem okretanjem u smeru kazaljke na satu u klip koji je postavljen unutar napunjenog injekcionog šprica, sve dok ne osetite otpor.F

 • Uklonite zatvarač šprica sa napunjenog injekcionog šprica savijajući ga na dole sve dok se perforirani deo ne odvoji.

 • Nemojte dodirivati vrh šprica ispod zatvarača. Ako dodirnete vrh šprica, može doći do prenosa mikroorganizama sa Vaših prstiju.Ako je zatvarač šprica labavo postavljen ili nedostaje, nemojte


G

image

image

image


koristiti napunjeni injekcioni špric.

 • Čvrsto zavrnite napunjeni injekcioni špric na adapter za bočicu sve dok ne osetite otpor.


H

4. Rekonstituisanje praška sa rastvaračem


 • Držite napunjeni injekcioni špric blago nakošeno sa bočicom usmerenom prema dole.

 • Pritisnite potisni klip kako biste ubrizgali sav rastvarač u bočicu.I

 • Potisni klip držite pritisnut sve do kraja i lagano kružno okrećite bočicu dok se sav prašak ne rastvori.

 • Pregledajte rekonstituisani rastvor. Mora biti bistar i bezbojan, bez prisustva vidljivih čestica. Ako primetite vidljive čestice ili promenu boje, nemojte koristiti rastvor. Umesto njega upotrebite novo pakovanje.


Bočicu nemojte mućkati jer će to uzrokovati stvaranje pene.J

Preporučuje se da se lek Refixia primenjuje odmah nakon rekonstitucije. Ukoliko se ne primeni odmah, lek možda neće više biti sterilan i mogao bi da prouzrokuje infekcije.


Ako ne možete odmah primeniti rekonstituisan rastvor leka Refixia, treba ga iskoristiti u okviru 4 sata kada se čuva na sobnoj temperaturi (do 30°C) ili u okviru 24 sata ako se čuva u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Čuvajte rekonstituisani lek unutar bočice.


Rekonstituisani rastvor leka Refixia se ne sme zamrzavati niti čuvati u špricevima. Rekonstituisani rastvor leka Refixia držite zaštićen od izlaganja direktnoj svetlosti.


image

Ako je za Vašu dozu potrebno više od jedne bočice, ponovite korake A do J sa dodatnim bočicama, adapterima za bočice i napunjenim injekcionim špricevima sve dok ne dobijete potrebnu dozu.

image

image


 • Držite potisni klip pritisnut do kraja.

 • Okrenite špric sa postavljenom bočicom naopako.

 • Obustavite pritiskanje potisnog klipa i dopustite mu da se samostalno pomera unazad, sve dok rekonstituisani rastvor ispunjava špric.

 • Lagano povucite potisni klip prema dole kako biste uvukli rekonstituisani rastvor u špric.

 • Ako Vam je potreban samo deo sadržaja bočice, koristite skalu na špricu da biste videli koliko ste rekonstituisanog rastvora uvukli, u skladu sa uputstvima Vašeg lekara ili medicinske sestre.

 • Dok držite bočicu okrenutu naopako, lagano lupnite špric kako bi se mehurići vazduha sakupili na vrhu.

 • Polako pritiskajte potisni klip dok svi mehurići vazduha ne izađu.


Ako se u bilo kom trenutku u špricu pojavi vazduh, ubrizgajte ga nazad u bočicu.
K

 • Odvijte adapter za bočicu zajedno sa bočicom.

 • Nemojte dodirivati vrh šprica. Ako dodirnete vrh šprica, može doći do prenosa mikroorganizama sa Vaših prstiju.L

5. 5. Primena rekonstituisanog rastvora


Lek Refixia je sada spreman za ubrizgavanje u venu.

 • Ubrizgajte rekonstituisani rastvor u skladu sa uputstvima Vašeg lekara ili medicinske sestre.

 • Ubrizgavajte polako tokom 1 do 3 minuta.

 • Lek Refixia se ne sme mešati sa drugim intravenskim infuzijama ili lekovima.


Ubrizgavanje leka Refixia putem konektora za primenu bez igle za intravenske (i.v.) katetere


Pažnja: Napunjeni injekcioni špric izrađen je od stakla i dizajniran da bude kompatibilan sa standardnim luer-lock nastavcima. Neki konektori za primenu bez igle, sa unutrašnjim šiljkom, nisu kompatibilni sa napunjenim injekcionim špricem. Ova inkompatibilnost može onemogućiti primenu leka i/ili dovesti do oštećenja konektora za primenu bez igle.


Ubrizgavanje rastvora pomoću medicinskog sredstva za centralni venski pristup (engl. central venous access device, CVAD) kao što su centralni venski kateter ili potkožni port:

 • Koristite tehniku koja obezbeđuje čistu primenu bez mikroorganizama (aseptična tehnika). Sledite uputstva o pravilnoj upotrebi Vašeg konektora i CVAD-a uz konsultacije sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom.

 • Ubrizgavanje u CVAD može zahtevati upotrebu sterilnog plastičnog šprica od 10 mL za uvlačenje rekonstituisanog rastvora. To treba učiniti odmah nakon koraka J.

 • Ako CVAD liniju treba isprati pre ili nakon primene leka Refixia, upotrebite rastvor za injekciju natrijum-hlorida, koncentracije 9 mg/mL (0,9%).

Odlaganje otpada


 • Nakon primene, bezbedno uklonite sav neiskorišćeni rastvor leka Refixia, špric

sa infuzionim setom, bočicu sa adapterom za bočicu i drugi otpadni materijal, u skladu sa važećim propisima.


Nemojte bacati u običan kućni otpad.


M

Nemojte rastavljati pribor pre bacanja u otpad.


Pribor nemojte ponovo koristiti.


image

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjima o ispravci br.: 515-14-00188- 2021-8-003 i 515-14-00189-2021-8-003 od 10.11.2021.