Početna stranica Početna stranica

Rapidol
ibuprofen

CENE

kapsule 20x200mg

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 216,83 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Rapidol, 200 mg, film tablete ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rapidol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rapidol

 3. Kako se uzima lek Rapidol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rapidol

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rapidol i čemu je namenjen

  Lek Rapidol sadrži aktivnu supstancu ibuprofen, koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).


  Lek Rapidol se može koristi za kratkotrajnu simptomatsku terapiju blagog do umerenog bola kao što su glavobolja, uključujući glavobolju kod migrene, neuralgija, zubobolja, bolove u mišićima i zglobovima, bolove u leđima, menstrualne bolove.


  Lek Rapidol može da se koristi za snižavanje povišene telesne temperature kao i smanjenje bola kod prehlade i gripa.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rapidol Lek Rapidol ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na ibuprofen ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6),

  • ako ste u trećem trimestru trudnoće,

  • ako imate povećani rizik za krvarenje,

  • ako imate tešku slabost jetre i bubrega (teška insuficijencija jetre i bubrega),

  • ako imate tešku slabost srca,

  • ako imate ili ste imali čir na želucu, dvanaestopalačnom crevu ili krvarenje prilikom uzimanja leka Rapidol ili sličnih lekova,

  • ako ste ikada imali krvarenje ili bolove u stomaku ili crevima pri primeni NSAIL,

  • ako ste imali alergijske reakcije (npr. otežano disanje, zapušen nos, osip) nakon uzimanja aspirina ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Rapidol:

   • ako imate određene poremećaje imunskog sistema (mešovita oboljenja vezivnog tkiva i sistemski eritemski lupus (SLE), oboljenja imunskog sistema koja zahvataju vezivno tkivo izazivajući bol u zglobovima, promene kože i poremećaje drugih organa), jer je povećan rizik od aseptičnog meningitisa

   • ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega

   • ako imate problema sa srcem uključujući slabost srca, anginu (bol u grudima) ili ako ste imali infarkt, operaciju bajpasa, oboljenja perifernih arterija (loša cirkulacija u nogama i stopalima usled suženja ili blokade arterija) ili bilo koji oblik moždanog udara (uključujući „mini-šlog‟ ili tranzitorni ishemijski napad „TIA‟)

   • ako imate visok krvni pritisak, dijabetes, visok holesterol, porodičnu istoriju oboljenja srca ili moždanog udara ili ste pušač

   • ako imate astmu, hronični rinitis (hronična zapušenost i curenje nosa) ili arelgijske reakcije, jer Rapidol može da izazove teškoće pri disanju, koprivnjaču ili ozbiljne alergijske reakcije ukoliko imate navedena stanja

   • ako imate zapaljenjske bolesti creva, ili ste imali čir na želucu ili druga stanja koja povećavaju mogućnost krvarenja.


    Uvek koristite najnižu preporučenu dozu u što kraćem vremenskom periodu kako bi se smanjio rizik od pojave neželjenih dejstava. Uobičajeno je da doze veće od preporučenih mogu povećati rizik. Ovo takođe podrazumeva da treba izbegavati kombinovanu primenu različitih nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Produžena primena lekova protiv bolova može da izazove glavobolju koju ne treba lečiti lekovima protiv bolova. Ukoliko se ovo odnosi na Vas, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


    Kao i ostali antiinflamatorni lekovi i Rapidol može da maskira znake infekcije (visoka telesna temperatura, bol, otok).

    Pacijenti koji su prethodno imali gastrointestinalne porobleme, naročito stariji pacijeti, treba da se obrate lekaru u slučaju pojave stomačnih simptoma (naročito gastrointestinalnog krvarenja), posebno u početku terapije.


    Stariji pacijenti su u većem riziku od neželjenih događaja, naročito krvarenja i perforacija u digestivnom traktu koje mogu biti sa smrtnim ishodom.


    Ukoliko se jave gastrointestinalno krvarenje ili ulceracije tokom uzimanja leka Rapidol terba prekinuti terapiju i konsultovati lekara.


    Antiinflamatorni/lekovi protiv bolova kao što je ibuprofen mogu dovesti do malog povećanja rizika od srčanog ili moždanog udara, naročito ako se primenjuju u visokim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu, niti preporučenu dužinu trajanja terapije.


    Tokom trajanja ovčijih boginja treba izbegati primenu ovog leka.


    Ovaj lek pripada drupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) koji mogu da utiču na plodnost kod žena. Ovaj efekat je reverzibilan sa prestankom terapije. Vidite odeljak: „Trudnoća, dojenje i plodnost‟.


    Ukoliko planirate trudnoću ne koristite lek Rapidol. Najpre se posavetujte sa lekarom. Takođe pogledajte odeljak: „Trudnoća, dojenje i plodnost‟.


    Prestanite sa primenom leka Rapidol i odmah posetite lekara ako Vam se jave sledeći simptomi (angioedem):

   • otok lica, jezika ili grla

   • teškoće sa gutanjem

   • koprivnjača i teškoće sa disanjem


    Veoma retko prijavljeni su slučajevi ozbiljnih reakcija na koži pri primeni NSAIL. Prestanite sa uzimanjem leka Rapidol i odmah se obratite lekaru ako Vam se jave osip ili lezije na sluzokoži. Ozbiljni osipi mogu uključiti plikove na koži, naročito na nogama, rukama, šakama i stopalima, a mogu obuhvatiti i lice i usne (multiformni eritem, Stevens-Johnson-ov sindrom). Ovo može postati ozbiljnije ukoliko se plikovi uvećaju i prošire i može se javiti ljuštenje kože (toksična epidermalna nekroliza). Mogu se javiti i ozbiljne infekcije sa propadanjem (nekrozom) kože, potkožnog tkiva i mišića.


    Lek Rapidol može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i umanji Vašu otpornost na infekcije. Ako Vam se javi infekcija sa simptomima kao što su groznica i ozbiljno pogoršanje opšteg stanja, ili groznica sa lokalnim simptomima infekcije kao što su bol u grlu/ždrelu/ustima ili problemi sa mokrenjem odmah posetite svog lekara. Biće urađena krvna slika kako bi se proverilo moguće smanjenje broja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza). Važno je da lekara obavestite o uzetom leku.


    Posebnu pažnju obratiti na dehidrirane pacijente zbog rizika od oštećenja bubrega, naročito dehidriranu decu, adolescente i starije.


    Rapidol, kao i drugi NSAIL, može da remeti agregaciju trombocita, i dokazano je da produžava vreme krvarenja kod zdravih ispitanika.


    Deca i adolescenti

    Prisutan je rizik od oštećenja bubrega kod dehidrirane dece i adolescenata. Rapidol tablete ne treba da koriste deca mlađa od 12 godina.


    Drugi lekovi i Rapidol


    Nemojte koristiti istovremeno različite lekove protiv bolova, osim ukoliko Vam to nije preporučio Vaš lekar. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, do nedavno uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

    Neki lekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na njihovo dejstvo, uključujući one za lečenje/prevenciju:

   • tumora i poremećaja imunskog sistema (metotreksat)

   • manične depresije (litijum)

   • nepravilnog srčanog ritma (digoksin)

   • bola (acetilsalicilna kiselina)

   • tromboembolijskih poremećaja (antikoagulansi, lekovi koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje kao što su aspirin/acetilsalicilna kiselina, dikumarol, varfarin, tiklopidin)

   • depresije (lekovi koji se zovu selektivni inhibitori preuzimanja serotonina – SSRI)

   • viskog krvnog pritiska (lekovi koji snižavaju visok krvni pritisak npr. ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori kao što je atenolol, antagonisti angiotenzin-II receptora kao sto je losartan, diuretici)

   • odbacivanja transplantiranih organa (lekovi koji suprimiraju imunski sistem, kao što su ciklosporin ili takrolimus)

   • zapaljenja (kortikosteroidi)

   • bakterijskih infekcija (neki antibiotici uključujući aminoglikozide)

   • gljivičnih infekcija (vorikonazol ili flukonazol)

   • šećerne bolesti (sulfonilurea)

   • povišenog holesterola (holestiramin)

   • HIV infekcije (zidovudin)


  I drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Rapidol ili da Rapidol utiče na njihovo dejstvo takođe. Zbog toga uvek pre uzimanja leka Rapidol sa nekim drugim lekom potražite savet lekara ili farmaceuta.


  Uzimanje leka Rapidol sa hranom i pićima


  Uvek uzimajte lek kako Vam je rekao lekar.


  Lek Rapidol popiti sa dovoljno vode uz jelo ili posle jela. Rapidol se može uzeti na prazan stomak za brži početak dejstva. Ukoliko se Rapidol uzima sa alkoholom mogu se pojačati neželjena dejstva.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Ovaj lek ne smete uzimati u poslednjem trimestru trudnoće.


  Upotrebu leka Rapidol treba izbegavati kod žena koje su trudne ili planiraju trudnoću. Koristiti lek tokom trudnoće samo prema savetu lekara.


  Ibuprofen prelazi u majčino mleko. Zbog toga se uzimanje ibuprofena ne preporučuje tokom dojenja. Međutim, posavetujte se sa lekarom ako češće uzimate lek Rapidol tokom dojenja.


  Primena ibuprofena može uticati na plodnost. Ne savetuje se primena ibuprofena u periodu pokušaja začeća ili ispitivanja neplodnosti.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Rapidol kod nekih može umanjiti sposobnost reagovanja zbog poremećaja vida, vrtoglavice ili pospanosti. Ovo treba imati u vidu u situacijama kada je potrebna povećana budnost, kao što je vožnja, naročito u kombinaciji sa alkoholom.

 3. Kako se uzima lek Rapidol

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  Početna doza iznosi 200-400 mg i ona se po potrebi može ponoviti u dozama 200-400 mg u intervalima od četiri sata, do maksimalno 1200 mg u toku 24 časa.


  Vaš lekar može odlučiti da poveća dozu ali se ne sme prekoračiti ukupna dnevna doza od 1200 mg.


  Starije osobe:

  Kod starijih osoba postoji povećan rizik od ozbiljnih neželjenih reakcija. Ukoliko ste starija osoba posavetujte se sa lekarom.


  Način primene

  Lek Rapidol je namenjen za oralnu primenu. Lek treba uzeti za vreme ili nakon obroka sa dovoljnom količinom vode. Film tablete treba progutati cele, bez žvakanja, lomljenja, drobljenja i sisanja kako bi se izbegla iritacija i osećaj neprijatnosti u grlu.


  Namenjen je odraslima i deci starijoj od 12 godina. Namenjen je za kratkotrajnu primenu. Ne sme se prekoračiti doza od 1200 mg u periodu od 24 sata.

  Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje 4 sata.


  Treba izbegavati prekomernu upotrebu lekova protiv bolova. Ukoliko redovno uzimate lekove protiv bolova, naročito kombinacije različitih lekova, možete oštetiti svoje bubrege. Pre nego što uzmete ovaj lek recite svom lekaru ukoliko već uzimate neki drugi lek protiv bolova i Vaš lekar će odlučiti da li treba da uzmete i ovaj lek. Ovaj rizik je povećan ukoliko ste dehidrirani.


  Ako ste uzeli više leka Rapidol nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rapidol nego što bi trebalo, ili je dete slučajno uzelo lek, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite do odeljenja hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite pakovanje ovog leka.


  Simptomi predoziranja mogu biti mučnina, bol u stomaku, povraćanje (može biti prisutna i krv), glavobolja, zujanje u ušima, zbunjenost i brzi pokreti očnih jabučica. U visokim dozama su prijavljeni: pospanost, bol u grudima, palpitacije, gubitak svesti, konvulzije (uglavnom kod dece), slabost i vrtoglavica, krv u urinu, osećaj hladnoće i problemi sa disanjem.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rapidol


  Ukoliko zaboravite da uzmete lek Rapidol, uzmite zaboravljenu dozu čim se setite, izuzev ako je blizu vreme za sledeću dozu.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Pojava neželjenih dejstava može se svesti na najmanju meru ukoliko se koristi najniža delotvorna doza leka u što kraćem vremenskom periodu.

  Najozbiljnija neželjena dejstva

  Ako tokom primene leka Rapidol primetite sledeće reakcije, odmah prestanite sa upotrebom leka i potražite hitnu medicinsku pomoć (angioedem, povremeno neželjeno dejstvo):

  • otok lica, jezika ili grla

  • poteškoće sa gutanjem

  • koprivnjača i teškoće sa disanjem


   Lek Rapidol može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza) i umanji otpornost na infekcije (povremeno neželjeno dejstvo). Ako Vam se javi infekcija sa simptomima kao što su groznica i ozbiljno pogoršanje opšteg stanja, ili groznica sa lokalnim simptomima infekcije kao što su bol u grlu/ždrelu/ustima ili problemi sa mokrenjem odmah posetite svog lekara. Važno je da lekara obavestite o uzetom leku.


   Prijavljene su ozbiljne promene kože i sluzokože kao što su epidermalna nekroliza i/ili multiformni eritem (veoma retko neželjeno dejstvo). Dodatno se mogu javiti ozbiljne kožne reakcije poznate kao DRESS sindrom. Simptomi DRESS-a uključuju: osip na koži, groznicu, otok limfnih čvorova i povećanje eozinofila (vrsta belih krvnih ćelija). Prestanite sa primenom leka Rapidol i kontaktirajte lekara ukoliko se jave osip ili lezije na sluznici. Ozbiljni osipi mogu uključiti plikove na koži, naročito na nogama, rukama, šakama i stopalima koji se mogu proširiti na lice i usne. Ovo može postati ozbiljnije ukoliko se plikovi uvećaju i prošire i može se javiti ljušćenje kože (toksična epidermalna nekroliza). Mogu se javitii ozbiljne infekcije sa oštećenjem (nekrozom) kože, potkožnog tkiva i mišića.


   Ostala neželjena dejstva


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • glavobolja, vrtoglavica,

   • gastrointestinalna neželjena dejstva (loše varenje, dijareja, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, nadimanje, konstipacija, crna stolica, krvarenje u stomaku i crevima, povraćanje krvi),

   • osip,

   • zamor.


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • zapaljenje sluznice nosa (rinitis),

   • preosetljivost (hipersenzitivnost),

   • nesanica, uznemirenost (anksioznost),

   • poremećaj vida, problemi sa sluhom,

   • bronhospazam, astma,

   • čirevi u ustima,

   • čir želuca, čir creva, pucanje čira u želucu, upala sluzokože želuca,

   • zapaljenje jetre (hepatitis), žutica, nenormalna funkcija jetre,

   • svrab, male modrice na koži i sluzokoži,

   • osetljivost na svetlost,

   • oštećenje funkcije bubrega,

   • promene u broju ćelija krvi,

   • anemija (smanjen broj crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina, što vodi bledilu kože i slabosti),

   • pospanost,

   • osećaj peckanja,

   • gubitak sluha.


    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • nebakterijski meningitis,

   • alergijske reakcije,

   • depresija, zbunjenost,

   • poremećaj vida, tinitus (zujanje u ušima), nesvestica,

   • oštećenje jetre i zadržavanje tečnosti u organizmu.

    Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • zapaljenje pankreasa, slabost jetre (insuficijencija jetre).


    Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • pogoršanje ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti,

   • srčana insuficijencija, srčani udar, visok krvni pritisak.


   Lek Rapidol produžava vreme krvarenja.

   Izuzetno, javljaju se ozbiljne infekcije kože uslučaju ovčijih boginja. Kada se koristi NSAIL, mogu se javiti ili pogoršati zapaljenja povezana sa infekcijom kože (npr. može se razviti stanje kao što je nekrotizirajući fascilitis koje karakteriše jak bol, visoka telesna temperatura, otečena i vruća koža, plikovi, nekroza). Ako se znaci infekcije kože jave ili pogoršaju tokom upotrebe ibuprofena odmah se obratite lekaru.


   Lekovi kao što je Rapidol mogu biti povezani sa blagim povećanjem rizika od srčanog ili moždanog udara. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Rapidol

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Rapidol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“ Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rapidol

Aktivna supstanca: ibuprofen.

Jedna film tableta sadrži 200 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; stearinska kiselina; skrob, kukuruzni.


Film omotač: hipromeloza; talk; makrogol 400; titan-dioksid (E 171).

Kako izgleda lek Rapidol i sadržaj pakovanja

Izgled: Bele, okrugle, bikonveksne film tablete. Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-Alu blister.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera (PVC/PVDC-Alu) sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD, Batajnički drum 5A, Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Rapidol, film tablete, 30 x (200mg): 515-01-03054-18-001 od 20.06.2019