Početna stranica Početna stranica

GeloMyrtol forte
destilat smeše etarskih ulja eukaliptusa (Eucalypti aetheroleum), slatke narandže (Aurantii dulcis aetheroleum), mirte (Myrti aetheroleum) i limuna (Limonis aetheroleum) (66:32:1:1)

UPUTSTVO ZA LEK


GeloMyrtol forte, 300 mg, gastrorezistentne kapsule, meke


destilat smeše etarskih ulja eukaliptusa (Eucalypti aetheroleum), slatke narandže (Aurantii dulcis aetheroleum), mirte (Myrti aetheroleum) i limuna (Limonis aetheroleum) (66:32:1:1)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GeloMyrtol forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GeloMyrtol forte

 3. Kako se upotrebljava lek GeloMyrtol forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GeloMyrtol forte

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  1. Šta je lek GeloMyrtol forte i čemu je namenjen

   Lek GeloMyrtol forte je biljni lek koji sadrži destilat smeše etarskih ulja eukaliptusa, slatke narandže, mirte i limuna.

   Koristi se kao pomoć u iskašljavanju kod akutnog i hroničnog bronhitisa i sinuzitisa (upala sinusa).

  2. Šta treba da znate pre nego što primite lek GeloMyrtol forte Lek GeloMyrtol forte ne smete koristiti:

   • ako imate zapaljenje želuca i/ili creva i žučnih kanala, kao i teško oboljenje jetre.

   • ako ste preosetljivi (alergični) na ulje eukaliptusa, ulje slatke narandže, mirtino ulje ili limunovo ulje, ili na cineol, glavni sastojak ulja eukaliptusa, ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka (naveden u odeljku 6).

   • kod i dece mlađe od 30 meseci jer lekovi koji sadrže 1,8 cineol mogu da izazovu bronhospazam.

   • kod dece sa istorijom epileptičnih napada (sa ili bez povišene temperature).


    Kada uzimate lek GeloMyrtol forte, posebno vodite računa:

   • Ako imate gastrointestinalna zapaljenja ili ulkuse.

   • Ako imate retko nasledno oboljenje intoleranciju na fruktozu ne smete koristiti ovaj lek.

   • Lek GeloMyrtol nemojte koristiti duže od 14 dana.

   • Ako duže vreme imate tegobe ili se iste pogoršaju uz otežano disanje, temperaturu, sluzav ili krvav ispljuvak, odmah se obratite lekaru.

   • Ako imate bronhijalnu astmu, veliki kašalj ili neko drugo oboljenje disajnih puteva povezano sa izrazitom osetljivošću disajnih puteva, lek GeloMyrtol forte možete koristiti tek nakon konsultacije sa svojim lekarom.

   • Upotreba kod dece mlađe od 12 godina nije utvrđena zbog nedostatka adekvatnih podataka.

   • Ako se javi otežano disanje, povišena telesna temperatura ili gnojav ispljuvak potrebno je obratiti se lekaru.


   Pedijatrijski pacijenti:

   Upotreba kod dece mlađe od 30 meseci ili sa istorijom groznica (grčeva) je kontraindikovana.


   Primena drugih lekova

   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Primena leka GeloMyrtol forte u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Ukoliko ste trudni ili dojite, ili mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte svog lekara ili farmaceuta pre nego što uzmete ovaj lek.

   Trudnoća

   Pošto ne postoje ispitivanja kod trudnica, lek GeloMyrtol forte može da se propiše u trudnoći samo nakon pažljive procene koristi i rizika primene od strane lekara.


   Dojenje

   Zbog svojstva aktivne supstance da se rastvara u mastima, moguće je izlučivanje u majčino mleko. Zato bi lek GeloMyrtol forte trebalo koristiti tokom dojenja samo nakon pažljive procene koristi i rizika primene od strane lekara.


   Uticaj leka GeloMyrtol forte na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lek GeloMyrtol forte nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka GeloMyrtol forte

   Ovaj lek sadrži sorbitol. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


  3. Kako se primenjuje lek GeloMyrtol forte


   Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar ili farmaceut rekao. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


   Odrasli i deca starija od 12 godina

   U akutnim infekcijama uzeti 1 gastrorezistentnu kapsulu 3 do 4 puta na dan.

   U hroničnim stanjima doza održavanja je 1 gastrorezistentna kapsula 2 do 3 puta na dan. Ovo doziranje se preporučuje za dugotrajnu terapiju.


   Pedijatrijska populacija

   Upotreba kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje. Upotreba kod dece mlađe od 30 meseci je kontraindikovana.


   Način primene:

   GeloMyrtol forte gastrorezistentnu kapsulu treba uzeti pola sata pre jela sa dovoljnom količinom hladne tečnosti. Radi ublažavanja tegoba tokom noći, poslednja doza može da se uzme pre spavanja.


   Ako ste uzeli više leka GeloMyrtol forte nego što je trebalo

   Ako ste uzeli više leka GeloMyrtol forte nego što je trebalo, odmah obavestite svog lekara. On će doneti odluku o neophodnim merama. Moguće je da će se neželjena dejstva, navedena u daljem tekstu, javiti sa pojačanim intenzitetom.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek GeloMyrtol forte


   Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da primenjujete lek kako Vam je lekar propisao ili kako je opisano u ovom uputstvu.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost mogućih neželjenih dejstava navedenih ispod, definisana je kao:

Veoma često: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek Često: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek Povremeno: kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek Retko: kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

Veoma retko: ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

Nije poznato (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


Pri primeni leka GeloMyrtol forte javljaju se abdominalne tegobe kao i alregijeks reakcije, koje se mogu ispoljiti kao urtikarija, osip, svrab i otok lica. Ove reakcije veoma retko mogu biti udružene sa respiratornim problemima i ortostatskom hipotenzijom.


Moguća neželjena dejstva:


Često: stomačne tegobe

Povremeno: mučnina, povraćanje, proliv, glavobolja ili vrtoglavica Retko: alergijske reakcije, ospa, egzantem, svrab, oticanje lica

Veoma retko: pokretanja postojećih bubrežnih i žučnih kamena, ortostatska hipotenzija*, problem sa disanjem*

Nije poznato: promena ukusa/poremećaji varenja

*ekstrakutani simptomi, verovatno povezani sa alergijskom reakcijom


Ukoliko primetite neko od gore navedenih neželjenih dejstava, posebno alergijske reakcije sa otežanim disanjem ili poremećajem cirkulacije, prekinite primenu leka GeloMyrtol forte i odmah obavestite svog lekara, kako bi preduzeo neophodne mere u zavisnosti od težine neželjenih dejstava.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs4. Kako čuvati lek GeloMyrtol forte

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


Rok upotrebe


3 godine.

Nemojte koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji i blisteru iza oznake

˝Važi do:˝. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


Čuvanje


Čuvati na temperaturi do 25 C u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u składu sa važećim propisima.


6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek GeloMyrtol forte

Aktivna supstanca je destilat smeše prečišćenih etarskih ulja eukaliptusa, slatke narandže, mirte i limuna, standardizovane na 1,8-cineol, d-limonen i (+)-alfa-pinen.

Jedna GeloMyrtol forte gastrorezistentna kapsula, meka, sadrži 300 mg destilata smeše prečišćenih etarskih ulja eukaliptusa, slatke narandže, mirte i limuna.

Ostali sastojci leka su: ulje repice, rafinisano.

Sastojci koji ulaze u sastav omotača kapsule su: želatin; glicerol 85%; sorbitol, tečni (nekristališući); hipromeloza acetat sukcinat; trietil citrat; natrijum laurilsulfat; talk; dekstrin; amonijum-glicirizinat; hlorovodonična kiselina.


Kako izgleda lek GeloMyrtol forte i sadržaj pakovanja

Prozirne, ovalne, meke, želatinske kapsule sa uljastim sadržajem svetložute boje, karakterističnog mirisa.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC - Al blister sa deset gastrorezistentnih kapsula, mekih. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži 2 blisera (ukupno 20 gastrorezistentnih kapsula, mekih) i Uputstvo za lek


Nosilac dozvole i proizvođač:


EVROPA LEK PHARMA D.O.O. BEOGRAD ,

Bore Stankovića 2, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01- 00625-18-002 od 11.02.2019.