Početna stranica Početna stranica

Ketonal
ketoprofen

CENE

100 mg; film tablete

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 202,05 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Ketonal, 100 mg/2 mL, rastvor za injekciju/infuziju


ketoprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Ketonal rastvor za injekciju/infuziju i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do blago žućkaste boje rastvor, praktično bez čestica.


Unutrašnje pakovanje je ampula od tamnog stakla sa 2 mL rastvora (staklo hidrolitičke otpornosti tip I). Na spoljašnjoj strani vrata ampule je žuti prsten i identifikaciona tačka crvene boje.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 PVC blistera sa po 5 ampula, ukupno 10 ampula (10 x 2 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD

Kneginje Zorke 2, Beograd


Proizvođač:

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.

Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-01580-20-001 od 25.03.2021.


SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Ketoprofen je nesteoidni antireumatski lek sa antiinflamatornim, analgetskim i antipiretskim dejstvom. Indikacije za upotrebu leka Ketonal rastvor za injekciju/infuziju su sledeće:

Bol:


Doziranje i način primene

Za parenteralnu primenu. Doziranje

Neželjeni efekti se mogu svesti na minimum primenom najmanje efektivne doze tokom najkraćeg mogućeg

perioda neophodnog za postizanje kontrole (ublažavanja) simptoma (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).

Maksimalna dnevna doza ketoprofena je 200 mg. Pre započinjanja primene doze od 200 mg na dan, potrebno je pažljivo proceniti odnos koristi i rizika. Doze veće od 200 mg dnevno se ne preporučuju (videti takođe odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


Odrasli i deca starija od 15 godina:

Maksimalna dnevna doza je 200 mg. Lek Ketonal se putem injekcije obično ne upotrebljava duže od 3 uzastopna dana. Ukoliko je odgovor zadovoljavajući, može se započeti terapija oralnim oblicima ketoprofena.


Intramuskularna primena

Jedna ampula (100 mg) se primenjuje kao intramuskularna injekcija jednom do dva puta dnevno.

Ako je neophodno, lek se može kombinovati sa oralnim, rektalnim ili dermalnim oblikom ketoprofena.


Intravenska primena

Infuziju ketoprofena treba primeniti samo u bolničkim uslovima. Infuziju primeniti tokom perioda od ½ do 1 sata. Infuzija se može primenjivati do najviše 2 uzastopna dana.


Intermitentna intravenska infuzija: 100 (do 200) mg ketoprofena se razblaži u 100 mL 0,9% rastvora NaCl i primenjuje tokom perioda od ½ do 1 sata.


Kontinuirana intravenska infuzija: 100 (do 200) mg ketoprofena se razblaži u 500 mL infuzionog rastvora (0,9% rastvor NaCl, Hartmanov rastvor, rastvor glukoze) i primenjuje se tokom perioda od 8 sati.


Ketoprofen se može kombinovati sa centralno delujućim analgeticima; može se mešati sa morfinom u istoj boci: 10 mg do 20 mg morfina i 100 (do 200) mg ketoprofena se razblaži u 500 mL 0,9% rastvoru NaCl za injekcije ili Hartmanovog rastvora.


Stariji pacijenti

Stariji pacijenti su pod povećanim rizikom od ozbiljnih posledica neželjenih reakcija. Preporuka je da se stariji pacijenti leče najmanjom dostupnom dozom koja je i dalje efektivna.


Oštećenje funkcije bubrega

Kod pacijenata sa umerenim oštećenjem funkcije bubrega i klirensom kreatinina <0,33 mL/s (20 mL/min), dozu ketoprofena treba smanjiti.

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega, upotreba ketoprofena je kontraindikovana (videti odeljak „Kontraindikacije” u Sažetku karakteristika leka).


Oštećenje funkcije jetre

Kod pacijenata sa hroničnim oboljenjem jetre i smanjenim vrednostima albumina u serumu dozu ketorpofena treba smanjiti.

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre upotreba ketoprofena je kontraindikovana (videti odeljak

„Kontraindikacije” u Sažetku karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Primena leka Ketonal je kontraindikovana kod dece mlađe od 15 godina (videti odeljak „Kontraindikacije” u Sažetku karakteristika leka).


Upozorenje

Nemojte mešati ketoprofen i tramadol u istoj boci jer dolazi do stvaranja precipitata.

Ketoprofen je osetljiv na svetlost i zbog toga infuzione boce treba umotati u crni papir ili alumunijumsku foliju.


Lista pomoćnih supstanci


Propilenglikol Etanol

Benzilalkohol

Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH) Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Tramadol i ketoprofen se ne smeju mešati u istoj boci jer dolazi do stvaranja precipitata.

Infuzione boce treba obmotati crnim papirom ili aluminijumskom folijom zbog osetljivosti ketoprofena na svetlost.


Rok upotrebe


3 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: Nakon otvaranja rastvor se mora odmah upotrebiti.


Posebne mere opreza pri čuvanju Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je ampula od tamnog stakla sa 2 mL rastvora (staklo hidrolitičke otpornosti tip I). Na spoljašnjoj strani vrata ampule je žuti prsten i identifikaciona tačka crvene boje.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 PVC blistera sa po 5 ampula, ukupno 10 ampula (10 x 2 mL) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.