Početna stranica Početna stranica

Venclyxto
venetoklaks

UPUTSTVO ZA LEKVenclyxto, 10 mg, film tablete Venclyxto, 50 mg, film tablete Venclyxto, 100 mg, film tablete


venetoklaks


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Venclyxto i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Venclyxto

 3. Kako se uzima lek Venclyxto

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Venclyxto

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Venclyxto i čemu je namenjen


  Šta je lek Venclyxto

  Lek Venclyxto je lek protiv raka koji sadrži aktivnu supstancu venetoklaks. On pripada grupi lekova koji se zovu „inhibitori BCL-2”.


  Za šta se lek Venclyxto koristi

  Lek Venclyxto se koristi za lečenje pacijenata obolelih od hronične limfocitne leukemije (HLL) u slučajevima kada se bolest vratila ili kada nije došlo do odgovora na drugu terapiju.


  Lek Venclyxto se može koristiti u kombinaciji sa rituksimabom ili samostalno.


  HLL je vrsta raka koji napada bela krvna zrnca, koja se zovu limfociti, i limfne čvorove. U HLL, limfociti se prebrzo razmnožavaju i žive predugo, tako da ih u krvi ima previše.


  Kako lek Venclyxto deluje

  Lek Venclyxto deluje tako što blokira jedan protein u krvi koji se zove „BCL-2”. Ovaj protein pomaže ćelijama raka da prežive. Blokiranje ovog proteina pomaže da se ubiju ćelije raka i da se smanji njihov broj. Primena ovog leka takođe usporava pogoršanje bolesti.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Venclyxto Lek Venclyxto ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu venetoklaks ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  • ako uzimate bilo koji od lekova navedenih u nastavku kada započinjete terapiju, kao i tokom perioda postepenog povećavanja doze (obično tokom prvih 5 nedelja od započinjanja terapije). Ovo je važno zbog toga što ozbiljna i životno ugrožavajuća neželjena dejstva mogu da se jave kada se lek Venclyxto uzima sa sledećim lekovima:


   • itrakonazol, ketokonazol, posakonazol ili vorikonazol za gljivične infekcije

   • klaritromicin za bakterijske infekcije

   • ritonavir za HIV infekciju.


  Kada se Vaša doza leka Venclyxto poveća do pune standardne doze, proverite sa Vašim lekarom da li smete ponovo da počnete da uzimate ove gorepomenute lekove.


  - ako uzimate biljni lek koji sadrži kantarion, koji se koristi za depresiju. Ukoliko niste sigurni u vezi sa ovim, razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete lek Venclyxto.


  Važno je da kažete Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za sve lekove koje uzimate, uključujući i one koji se izdaju na lekarski recept, kao i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta, vitamine i biljne suplemente. Vaš lekar će možda morati da obustavi neke lekove kada tek počnete da uzimate lek Venclyxto i tokom prvih 5 nedelja, dok Vam se doza postepeno povećava do pune standardne doze.


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete lek Venclyxto ako:


  • imate bilo kakvih problema sa bubrezima, jer se može povećati rizik od neželjenog dejstva koje se zove sindrom tumorske lize

  • imate problema sa jetrom, jer to može da poveća rizik od neželjenih dejstava

  • mislite da imate neku infekciju ili ste u skorije vreme imali dugotrajnu ili ponavljanu infekciju

  • treba da primite vakcinu.


   Ako se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas, ili ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete ovaj lek.


   Sindrom tumorske lize

   Kod nekih ljudi može da dođe do poremećaja koncentracije nekih telesnih soli u krvi (kao što su kalijum i mokraćna kiselina), što je posledica brze razgradnje ćelija raka tokom terapije. Ovo može da dovede do promena u funkciji bubrega, poremećaja pulsa ili epileptičnih napada. Ovo se naziva sindrom tumorske lize (STL). Rizik od STL postoji u prvih 5 nedelja terapije lekom Venclyxto.


   Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra će obavljati laboratorijske analize krvi kako bi kontrolisali eventualni razvoj simptoma STL.


   Vaš lekar takođe, može i da Vam da lekove za sprečavanje nagomilavanja mokraćne kiseline u Vašem telu pre započinjanja terapije lekom Venclyxto.


   Unošenje veće količine vode, najmanje 1,5 do 2 litra na dan, pomaže da se iz tela izbace proizvodi razgradnje ćelija raka urinom, i tako se smanji rizik od razvoja STL (videti odeljak 3).


   Odmah recite Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri ukoliko se kod Vas javi bilo koji od simptoma STL navedenih u odeljku 4.


   Ukoliko postoji rizik od nastanka STL, možda ćete biti hospitalizovani kako bi se po potrebi omogućila primena infuzije za dodatnu nadoknadu tečnosti, češće sprovođenje laboratorijskih analiza krvi i praćenje pojave neželjenih dejstava. Sve ove aktivnosti rade se u cilju provere da li smete bezbedno da nastavite da uzimate ovaj lek.


   Deca i adolescenti

   Lek Venclyxto se ne sme koristiti kod dece i adolescenata. Naime, ovaj lek nije ispitivan u ovim uzrasnim grupama.


   Drugi lekovi i Venclyxto

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sledećih lekova jer oni mogu da povećaju ili smanje količinu venetoklaksa u Vašoj krvi:


   • lekovi za lečenje gljivičnih infekcija – flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol ili vorikonazol

   • antibiotici za lečenje bakterijskih infekcija – ciprofloksacin, klaritromicin, eritromicin, nafcilin ili rifampicin

   • lekovi za sprečavanje konvulzija ili za lečenje epilepsije – karbamazepin, fenitoin

   • lekovi za terapiju HIV infekcije – efavirenz, etravirin, ritonavir

   • lekovi za lečenje povišenog krvnog pritiska ili angine pektoris – diltiazem, verapamil

   • lekovi za smanjenje koncentracije holesterola u krvi – holestiramin, holestipol, kolesevelam

   • lek za terapiju bolesti pluća koja se zove plućna arterijska hipertenzija – bosentan

   • lek za terapiju poremećaja spavanja (narkolepsije) poznat pod imenom modafinil

   • biljni lek koji se zove kantarion


   Vaš lekar će možda promeniti dozu leka Venclyxto.


   Obavestite Vašeg lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, jer lek Venclyxto može da utiče na to kako oni deluju:


  • lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi, varfarin, dabigatran

  • lek za lečenje srčanih problema poznat kao digoksin

  • lek za lečenje raka poznat pod imenom everolimus

  • lek koji se koristi za sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije poznat kao sirolimus

  • lekovi za smanjenje koncentracije holesterola u krvi poznati kao statini


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo uključuje i lekove koji se izdaju bez recepta, biljne preparate i dodatke ishrani. Naime, lek Venclyxto može da utiče na to kako neki od tih lekova deluju. Isto tako, moguće je i da drugi lekovi utiču na to kako deluje lek Venclyxto.


   Uzimanje leka Venclyxto sa hranom i pićima

   Nemojte jesti grejpfrut i proizvode od grejpfruta, seviljske (gorke) pomorandže, ili zvezdasto voće (karambolu) dok uzimate lek Venclyxto – ovo podrazumeva da ne jedete to voće, da ne pijete sok od njega, niti da uzimate dodatke ishrani koji ih sadrže. Naime, navedeno voće može da poveća sadržaj venetoklaksa u Vašoj krvi.


   Trudnoća, dojenje i plodnost Trudnoća

   • Nemojte da zatrudnite dok uzimate ovaj lek. Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   • Lek Venclyxto se ne preporučuje tokom trudnoće. Nema podataka o bezbednosti venetoklaksa kod trudnica.


    Kontracepcija

   • Žene u reproduktivnom periodu moraju da koriste visoko efektivne metode kontracepcije tokom terapije i još najmanje 30 dana posle uzimanja leka Venclyxto da bi izbegle trudnoću. Ako koristite hormonske kontraceptivne pilule ili sredstva, morate da koristite i mehaničku metodu kontracepcije (kao što su kondomi), jer lek Venclyxto može da utiče na dejstvo hormonskih kontraceptivnih pilula ili sredstava.

   • Odmah recite Vašem lekaru ako zatrudnite dok uzimate ovaj lek.


   Dojenje

   Nemojte da dojite dok uzimate ovaj lek. Nije poznato da li aktivna supstanca iz leka Venclyxto prelazi u majčino mleko.


   Plodnost

   Na osnovu rezultata ispitivanja kod životinja, lek Venclyxto može da dovede do neplodnosti kod muškaraca (sniženi broj ili odsustvo spermatozoida). Ovo može da utiče na Vašu sposobnost da imate decu. Pitajte Vašeg lekara za savet o mogućnosti da sačuvate uzorak sperme pre nego što započnete terapiju lekom Venclyxto.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Možda ćete osetiti umor nakon uzimanja leka Venclyxto, što može da utiče na Vašu sposobnost za upravljanje vozilima, odnosno rukovanje alatima ili mašinama.


 3. Kako se uzima lek Venclyxto


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Koliko leka da uzmete

  Terapiju lekom Venclyxto započećete malom dozom prvih nedelju dana. Vaš lekar će postepeno povećavati dozu tokom naredne 4 nedelje do pune standardne doze. U prve 4 nedelje dobijaćete novo pakovanje svake nedelje.


  • početna doza je 20 mg (dve tablete po 10 mg) jednom dnevno tokom 7 dana.

  • doza će se povećati na 50 mg (jedna tableta od 50 mg) jednom dnevno tokom 7 dana.

  • doza će se povećati na 100 mg (jedna tableta od 100 mg) jednom dnevno tokom 7 dana.

  • doza će se povećati na 200 mg (dve tablete od 100 mg) jednom dnevno tokom 7 dana.

  • doza će se povećati na 400 mg (četiri tablete od 100 mg) jednom dnevno tokom 7 dana.

   • Kada primate samo lek Venclyxto, ostaćete na dnevnoj dozi od 400 mg, što je standardna doza, koliko god bude potrebno.

   • Kada primate lek Venclyxto u kombinaciji sa rituksimabom, primaćete dnevnu dozu od 400 mg tokom 24 meseca.


    Vaša doza se može menjati zbog pojave neželjenih dejstava. Lekar će pratiti vaše stanje i prema tome propisivati jačinu doze.


    Kako da uzimate lek Venclyxto

  • Uzimajte tablete uz obrok uvek u isto vreme svakoga dana

  • Progutajte cele tablete sa čašom vode

  • Tablete nemojte žvakati, mrviti, niti lomiti

  • Tokom prvih 5 nedelja terapije tablete treba da uzimate ujutru, kako bi se olakšalo praćenje laboratorijskih analiza krvi, ako bude potrebno.


   U slučaju da povraćate nakon što se uzeli lek Venclyxto, nemojte uzimati dodatnu dozu ovog leka u toku istog dana. Narednu dozu uzmite sutradan u uobičajeno vreme. Ako budete imali problema sa uzimanjem ovog leka, razgovarajte sa Vašim lekarom.


   Potrebno je da unosite puno vode

   Veoma je važno da pijete puno vode kada uzimate lek Venclyxto tokom prvih 5 nedelja terapije. Ovo će pomoći da se lakše uklone razgradni proizvodi ćelija raka iz krvi putem urina.


   Neophodno je da povećate unos vode najmanje na 1,5 do 2 litra svakoga dana, i najkasnije 2 dana pre nego što počnete da uzimate lek Venclyxto. U ovu količinu tečnosti možete da uključite bezalkoholna pića i pića bez sadržaja kofeina, ali isključite sokove od grejpfruta, seviljskih (gorkih) pomorandži ili zvezdastog voća (karambole). Treba da nastavite da pijete najmanje 1,5 do 2 litra vode dnevno kada počnete da uzimate lek Venclyxto. Popijte istu količinu vode (najmanje 1,5 do 2 litra vode dnevno) dva dana pre i na dan kada Vam se povećava doza.


   Ukoliko Vaš lekar smatra da kod Vas postoji rizik od nastanka STL, možda ćete biti hospitalizovani kako bi se po potrebi omogućila primena infuzije za dodatnu nadoknadu tečnosti, češće sprovođenje laboratorijskih analiza krvi i praćenje pojave neželjenih dejstava. Sve ove aktivnosti rade se u cilju provere da li smete bezbedno da nastavite da uzimate ovaj lek.


   Ako ste uzeli više leka Venclyxto nego što treba

   Ako ste uzeli više leka Venclyxto nego što treba, recite to odmah Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri ili odmah idite u najbližu bolnicu. Sa sobom obavezno ponesite kutiju i tablete leka koji pijete i ovo Uputstvo za lek.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Venclyxto

   • Ako je prošlo manje od 8 sati od vremena kada uobičajeno uzimate lek, uzmite svoju dozu što pre.

   • Ako je prošlo više od 8 sati od vremena kada uobičajeno uzimate lek, ne treba da uzmete propuštenu dozu tog dana. Vratite se uobičajenom režimu uzimanja leka sutradan.

   • Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

   • Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Venclyxto

   Nemojte da prestajete da uzimate ovaj lek, osim ako Vam to ne kaže Vaš lekar.


   Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Sledeća ozbiljna neželjena dejstva mogu da se jave sa ovim lekom:


  Sindrom tumorske lize (STL) (često neželjeno dejstvo – može da se javi kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Prestanite da uzimate lek Venclyxto i odmah potražite pomoć lekara ako primetite bilo koji od simptoma STL:

  • visoka telesna temperatura ili jeza

  • mučnina ili povraćanje

  • konfuzija

  • otežano disanje („kratak dah”)

  • nepravilno lupanje srca – nepravilan puls

  • taman ili zamućeni urin

  • neuobičajeni zamor

  • bol u mišićima ili neprijatnost u zglobovima

  • konvulzije (epileptični napadi)

  • bol i napetost u stomaku


   Mali broj belih krvnih zrnaca (neutropenija) (veoma često neželjeno dejstvo može da se javi kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   Vaš lekar će Vam kontrolisati krvnu sliku tokom terapije lekom Venclyxto. Mali broj belih krvnih zrnaca može da poveća rizik od infekcije. Znaci mogu da uključuju visoku telesnu temperaturu, jezu, osećaj slabosti ili konfuznost, kašalj, bol ili osećaj peckanja kada mokrite. Neke infekcije mogu da budu ozbiljne i mogu da dovedu do smrti. Odmah recite Vašem lekaru ako Vam se pojave znaci infekcije dok uzimate ovaj lek.


   Recite svom lekaru ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje pluća (pneumonija)

  • infekcija gornjih disajnih puteva – praćena curenjem nosa, gušoboljom ili kašljem

  • proliv

  • mučnina ili povraćanje

  • zatvor

  • osećaj zamora


   Analize krvi mogu da pokažu i:

  • smanjen broj crvenih krvnih zrnaca

  • smanjen broj belih krvnih zrnaca koja se zovu limfociti

  • povećane koncentracije kalijuma

  • povećane koncentracije jedne telesne soli (elektrolit) koja se zove fosfat

  • smanjene koncentracije kalcijuma


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • teška infekcija u krvi (sepsa)

  • infekcija mokraćnih puteva

  • smanjen broj belih krvnih zrnaca sa visokom telesnom temperaturom (febrilna neutropenija)


   Analize krvi mogu da pokažu i:

  • povećane koncentracije kreatinina

  • povećane koncentracije uree

   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Venclyxto

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Venclyxto posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Venclyxto

Aktivna supstanca je venetoklaks.


Kako izgleda lek Venclyxto i sadržaj pakovanja


Venclyxto, 10 mg, film tableta

Bledožuta, bikonveksna tableta okruglog oblika, prečnika 6 mm na kojoj je sa jedne strane utisnuto „Vˮ, a sa druge „10ˮ.

Venclyxto, 50 mg, film tableta

Bež, bikonveksna tableta ovalnog oblika, dužine 14 mm, širine 8 mm na kojoj je sa jedne strane utisnuto

„Vˮ, a sa druge „50ˮ.


Venclyxto, 100 mg, film tableta

Bledožuta, bikonveksna tableta ovalnog oblika, dužine 17,2 mm, širine 9,5 mm, na kojoj je sa jedne strane utisnuto „Vˮ, a sa druge „100ˮ.


Venclyxto, film tablete, 14 x (10 mg)

Unutrašnje pakovanje leka je blister PVC/PE/PCTFE sa aluminijumskom folijom u kome se nalaze 2 film tablete.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 7 blistera sa po 2 film tablete (ukupno 14 film tableta) i Uputstvo za lek.


Venclyxto, film tablete, 7 x (50 mg)

Unutrašnje pakovanje leka je blister PVC/PE/PCTFE sa aluminijumskom folijom u kome se nalazi 1 film tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 7 blistera sa po 1 film tabletom (ukupno 7 film tableta) i Uputstvo za lek.


Venclyxto, film tablete, 7 x (100 mg)

Unutrašnje pakovanje leka je blister PVC/PE/PCTFE sa aluminijumskom folijom u kome se nalazi 1 film tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 7 blistera sa po 1 film tabletom (ukupno 7 film tableta) i Uputstvo za lek.


Venclyxto, film tablete, 112 x (100 mg)

Unutrašnje pakovanje leka je blister PVC/PE/PCTFE sa aluminijumskom folijom u kome se nalaze 4 film tablete.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 4 kutije intermedijernog pakovanja, gde svaka od njih sadrži 7 blistera sa po 4 film tablete (ukupno 4 x 28 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS GMBH BEOGRAD-NOVI BEOGRAD,

Bulevar Mihajla Pupina 115E, Beograd


Proizvođač

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

Knollstrasse, Ludwigshafen, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jul, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Venclyxto, film tablete, 14 x (10 mg): 515-01-03716-18-001 od 11.07.2019.

Venclyxto, film tablete, 7 x (50 mg): 515-01-03718-18-001 od 11.07.2019.

Venclyxto, film tablete, 7 x (100 mg): 515-01-03719-18-001 od 11.07.2019.

Venclyxto, film tablete, 112 x (100 mg): 515-01-03720-18-001 od 11.07.2019.