Početna stranica Početna stranica

VISTABEL
botulinum toksin tip A

UPUTSTVO ZA LEK


VISTABEL, 4 Allergan j./0,1 mL, prašak za rastvor za injekciju

botulinum toksin tip A


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VISTABEL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek VISTABEL

 3. Kako se primenjuje lek VISTABEL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VISTABEL

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek VISTABEL i čemu je namenjen

  Lek VISTABEL je mišićni relaksans koji deluje periferno.


  Lek VISTABEL deluje tako što blokira nervne impulse koji direktno idu ka svim mišićima u koje je bio ubrizgan. Ovo sprečava mišiće da se kontrahuju, što dovodi do privremene i reverzibilne paralize tih mišića.

  Lek VISTABEL se koristi radi privremenog poboljšanja izgleda kod:


  • vertikalnih bora između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju i/ili,


  • bora koje imaju izgled lepeze na spoljnim uglovima očiju koje se vide pri najjačem smejanju i/ili,


  • bora na čelu koje se vide pri najjačem podizanju obrva,


  kada izraženost bora na licu ima značajan psihološki uticaj na odrasle pacijente.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek VISTABEL Lek VISTABEL ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na botulinski toksin tip A ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko Vam je dijagnostikovana miastenija gravis ili Eaton Lambert-ov sindrom (hronično oboljenje koje zahvata mišiće);

  • ukoliko imate infekciju na mestu na koje bi lek trebalo da se ubrizga.


   Upozorenja i mere opreza


   Kod primene botulinskog toksina veoma retko su prijavljivane neželjene reakcije koje mogu biti povezane sa širenjem toksina na udaljena mesta od mesta primene (npr. mišićna slabost, poteškoće pri gutanju ili neželjeno zapadanje hrane ili tečnosti u disajne puteve). Pacijenti koji prime preporučene doze leka mogu osetiti pojačanu mišićnu slabost.


   • Odmah posetite Vašeg lekara:

    • Ukoliko primetite da otežano gutate, govorite ili dišete nakon primene leka.


   • Primena leka VISTABEL se ne preporučuje kod pacijenata koji su ranije imali otežano gutanje (disfagija) i poremećaj gutanja.

   • Primena leka VISTABEL se ne preporučuje kod osoba mlađih od 18 godina.

   • Postoje ograničena iskustva sa primenom leka VISTABEL kod pacijenata starijih od 65 godina.

   • Previše česta primena ili primena velikih doza može povećati rizik od stvaranja antitela. Stvaranje antitela može dovesti do neuspeha terapije botulinskim toksinom tip A, čak i kada se primenjuje za druge namene. Kako bi se smanjio ovaj rizik, interval između dva tretmana ne sme biti manji od tri meseca.

   • Veoma retko se mogu pojaviti alergijske reakcije nakon primene injekcije botulinskog toksina.

   • Nakon tretmana može doći do pojave spuštanja očnog kapka.


   • Molimo Vas odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko:

    • ste već imali problema sa ranije primljenim injekcijama botulinskog toksina,

    • niste uočili značajno ublažavanje Vaših bora mesec dana nakon prvog ciklusa terapije,

    • bolujete od određenih bolesti koje zahvataju nervni sistem (kao što su amiotrofična lateralna skleroza ili periferni neuromišićni poremećaji),

    • imate zapaljenje na planiranom mestu primene leka,

    • su Vam mišići u koje treba da se primene injekcije slabi ili potrošeni,

    • ste imali operacije ili povrede glave, vrata ili grudi,

    • ćete imati operaciju u skorije vreme.

   Strogo se preporučuje da svaki put kada primite lek VISTABEL budu zabeleženi naziv i broj serije leka, kako bi se uspostavila povezanost između pacijenta i serijskog broja primljenog leka.


   Drugi lekovi i lek VISTABEL


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Ne preporučuje se istovremena primena botulinskog toksina sa aminoglikozidnim antibioticima, spektinomicinom ili drugim lekovima koji ometaju neuromišićni prenos.

   Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ukoliko ste u skorije vreme primili injekciju botulinskog toksina (aktivna supstanca leka VISTABEL), jer to može previše pojačati dejstvo leka VISTABEL.

   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.

   Lek VISTABEL se ne preporučuje tokom trudnoće kao ni ženama u reproduktivnom periodu koje ne koriste kontracepciju.


   Lek VISTABEL se ne preporučuje ženama koje doje.


   Obratite se Vašem lekaru ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili ste zatrudneli za vreme tretmana. Vaš lekar će razgovarati sa Vama o tome da li smete da nastavite tretman.


   Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja bilo kog leka.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Potreban je oprez kod vozača i lica koja rukuju mašinama, zbog rizika od opšte i/ili mišićne slabosti, vrtoglavice, kao i poremećaja vida koji su povezani sa primenom ovog leka, a koji mogu vožnju i upravljanje mašinama učiniti opasnim. Nemojte voziti ili rukovati mašinama dok ovi znaci ne prođu.


   Lek VISTABEL sadrži natrijum


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po bočici, tj. suštinski je „bez natrijuma”.


 3. Kako se primenjuje lek VISTABEL Način i put primene leka

  Lek VISTABEL sme da primeni samo lekar sa odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom u ovakvim terapijama uz upotrebu propisane opreme za primenu.


  Lek VISTABEL se nakon rekonstitucije sme koristiti u samo jednom terapijskom ciklusu ubrizgavanja u terapiji samo jednog pacijenta.


  Vertikalne bore između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju

  Lek VISTABEL se ubrizgava u mišić (intramuskularna primena), direktno u pogođenu regiju između obrva. Uobičajena doza je 20 jedinica. Ubrizgaće Vam preporučenu zapreminu od po 0,1 mililitra (mL) (4 jedinice) leka VISTABEL u svako od 5 mesta.

  Poboljšanje u jačini izraženosti bora lokalizovanih između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju obično nastaje tokom nedelju dana nakon primene leka, dok se maksimalni efekat primećuje 5 do 6 nedelja nakon primene injekcije. Pokazalo se da efekat lečenja traje do 4 meseca nakon primene leka.


  Bore koje imaju izgled lepeze oko spoljnih uglova očiju koje se vide pri najjačem smejanju Lek VISTABEL se direktno ubrizgava u pogođenu regiju sa strane oba oka.

  Uobičajena doza je 24 jedinice. Ubrizgaće Vam preporučenu zapreminu od po 0,1 mililitara (mL) (4 jedinice) leka VISTABEL u svako od 6 mesta za primenu leka (3 mesta za primenu leka sa strane oba oka).

  Poboljšanje izraženosti bora koje izgledaju kao lepeza oko spoljnih uglova očiju koje se vide pri najjačem smejanju, obično se primećuje tokom nedelju dana nakon tretmana. Pokazalo se da efekat lečenja traje u proseku do 4 meseca nakon primene leka.


  Bore na čelu koje se vide pri najjačem podizanju obrva

  Lek VISTABEL se direktno ubrizgava u mišić pogođene regije na čelu.

  Uobičajena doza je 20 jedinica. Ubrizgaće Vam preporučenu zapreminu od po 0,1 mililitra (mL) (4 jedinice) leka VISTABEL u svako od 5 mesta za primenu.


  Ukupna doza tretiranja bora čela (20 jedinica) zajedno sa tretiranjem bora između obrva (20 jedinica) iznosi 40 jedinica.


  Poboljšanje u jačini izraženosti bora na čelu koje se vide pri najjačem podizanju obrva obično se primećuje tokom nedelju dana nakon tretmana. Pokazalo se da efekat lečenja traje približno 4 meseca nakon primene leka.


  Opšte informacije:

  Ako se tretiraju bore koje izgledaju kao lepeza oko uglova očiju koje se vide pri najjačem smejanju, istovremeno sa tretiranjem vertikalnih bora između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju, prima se ukupna doza od 44 jedinice ovog leka.


  Ako se vrši istovremeno tretiranje sva tri tipa bora (bora koje izgledaju kao lepeza oko spoljnih uglova očiju koje se vide pri najjačem smejanju, vertikalnih bora između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju i bora na čelu koje se vide pri najjačem podizanju obrva), prima se ukupna doza od 64 jedinice ovog leka.


  Period između dva ciklusa terapije ne sme biti kraći od tri meseca.


  Efikasnost i bezbednost ponovljene primene injekcija leka VISTABEL nakon 12 meseci nije procenjivana. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primaju ovaj lek.

  Uopšteno govoreći, neželjene reakcije se pojavljuju tokom prvih par dana nakon primene injekcije i privremenog su karaktera. Većina prijavljenih neželjenih dejstava je bila blagog do umerenog intenziteta.

  Kod približno 1 od 4 pacijenta se mogu javiti neželjena dejstva nakon primene leka VISTABEL kod lečenja vertikalnih bora između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju. Oko 8% pacijenata može imati neželjena dejstva nakon ubrizgavanja leka VISTABEL kod lečenja bora koje imaju izgled lepeze oko spoljnih uglova očiju koje se vide pri najjačem smejanju, kada se samostalno tretiraju, kao i istovremeno sa lečenjem vertikalnih bora između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju.

  Približno 20% pacijenata može imati neželjena dejstva nakon ubrizgavanja leka VISTABEL kod lečenja bora na čelu koje se vide pri najjačem podizanju obrva kada se istovremeno tretiraju sa vertikalnim borama između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju. Približno 14 % pacijenata može imati neželjena dejstva kada se tretman bora na čelu i vertikalnih bora kombinuje sa tretmanom bora koje imaju izgled lepeze oko spoljnih uglova očiju koje se vide pri najjačem smejanju.


  Ova neželjena dejstva mogu biti u vezi sa lekom, tehnikom primene injekcije ili oba. Pad očnih kapaka, koji može biti povezan sa tehnikom primene leka, u skladu je sa delovanjem leka VISTABEL kao lokalnog mišićnog relaksansa.


  Neželjene reakcije koje su moguće usled širenja toksina na udaljena mesta od mesta primene leka su veoma retko prijavljivane (npr. mišićna slabost, poteškoće pri gutanju, otežano pražnjenje creva ili zapaljenje pluća nastalo usled neželjenog zapadanja hrane ili pića u disajne puteve koje može biti sa smrtnim ishodom). Primena leka VISTABEL se ne preporučuje kod pacijenata koji su ranije imali otežano gutanje (disfagija) i poremećaj gutanja.


  AKO IMATE POTEŠKOĆA PRI DISANJU, GUTANJU ILI GOVORU NAKON PRIMENE LEKA VISTABEL, ODMAH SE OBRATITE VAŠEM LEKARU.

  Ako dođe do pojave koprivnjače, oticanja, uključujući oticanje lica ili grla, zviždanja u grudima, osećaja nesvestice i nedostatka vazduha, odmah se obratite Vašem lekaru.

  Širenje botulinskog toksina u susedne mišiće je moguće kada se primene velike doze leka, posebno u predelu vrata.

  Kao što je i očekivano za bilo koju proceduru primene injekcije, bol/pečenje/žarenje, oticanje i/ili modrice mogu biti povezane sa primenom injekcije.

  Razgovarajte sa Vašim lekarom ako ste zabrinuti zbog toga.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je navedena prema sledećim kategorijama:


  Česta neželjena dejstva

  mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremena neželjena dejstva

  mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek


  Injekcije za privremeno ublažavanje vertikalnih bora između obrva


  Česta

  Glavobolja, utrnulost, spuštanje očnog kapka, mučnina (osećaj gađenja), crvenilo kože, zatezanje kože, lokalizovana mišićna slabost, bol lica, otok na mestu primene injekcije, pojava modrica ispod kože, bol na mestu primene

  injekcije, iritacija na mestu primene injekcije

  Povremena

  Infekcija, anksioznost (uznemirenost), vrtoglavica, zapaljenje očnog kapka, bol u

  oku, poremećaji vida, zamagljen vid, suva usta, oticanje (lica, kapaka, oko očiju), osetljivost na svetlost, svrab, suva koža, trzanje mišića, sindrom sličan gripu, gubitak snage, groznica


  Injekcije za privremeno ublažavanje bora koje imaju izgled lepeze oko spoljnih uglova očiju kada se tretiraju bez ili u kombinaciji sa tretmanom vertikalnih bora između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju.


  Česta

  pojava hematoma na mestu ubrizgavanja injekcije*


  Povremena

  oticanje kapaka, krvarenje na mestu primene injekcije*, bol na mestu primene injekcije*, peckanje i utrnulost na mestu primene injekcije

  • Neka od ovih neželjenih dejstava takođe mogu biti u vezi sa procedurom ubrizgavanja injekcije.

   Injekcije za privremeno ublažavanje bora čela i vertikalnih bora između obrva koje se vide pri najjačem mrštenju kada se tretiraju bez ili u kombinaciji sa tretmanom bora koje imaju izgled lepeze oko spoljnih uglova očiju:


   Česta

   glavobolja, spuštanje očnog kapka1, zatezanje kože, spuštanje obrva2, pojava

   modrica na mestu primene injekcije*, pojava hematoma na mestu ubrizgavanja injekcije*

   Povremena

   bol na mestu primene injekcije*

   1. Medijana vremena tokom kojeg se javljalo spuštanje očnog kapka iznosila je 9 dana nakon tretmana

   2. Medijana vremena tokom kojeg se javljalo spuštanje obrva iznosila je 5 dana nakon tretmana

  • Neka od ovih neželjenih dejstava takođe mogu biti u vezi sa procedurom ubrizgavanja injekcije.


   U nastavku su navedena dodatna neželjena dejstva koja su prijavljena nakon stavljanja leka VISTABEL u promet za indikaciju lečenja bora između obrva, bora koje imaju izgled lepeze na spoljnim uglovima očiju i ostalih kliničkih indikacija:


   • teška alergijska reakcija (oticanje ispod kože, teško disanje)

   • koprivnjača

   • gubitak apetita

   • oštećenje nerva

   • poteškoće u pokretanju ruke i ramena

   • poteškoće sa glasom i sa govorom

   • slabost u mišićima na licu

   • oslabljen osećaj na koži

   • slabost u mišićima

   • hronične bolesti koje utiču na mišiće (miastenija gravis)

   • utrnulost

   • bol ili slabost koji počinje od kičme

   • nesvestica

   • opadanje mišića na jednoj strani lica

   • povećanje pritiska u oku

   • spuštanje očnog kapka

   • poteškoće da se oko potpuno zatvori

   • strabizam (razrokost)

   • zamagljen vid, poteškoće da se jasno vidi

   • oslabljen sluh

   • zujanje u ušima

   • osećaj nesvestice ili vrtoglavice

   • aspiraciona pneumonija (zapaljenje pluća uzrokovano slučajnim zapadanjem hrane, pića, pljuvačke ili povraćenog sadržaja u disajne puteve)

   • nedostatak vazduha

   • problemi sa disanjem, respiratorna depresija i/ili respiratorna insuficijencija

   • bol u abdomenu

   • dijareja

   • suva usta

   • poteškoće pri gutanju

   • mučnina

   • povraćanje

   • gubitak kose

   • spuštanje obrve

   • delovi kože pogođeni poremećajem poput psorijaze (crvena, debela, suva i krastava)

   • različite vrste crvenih bobičastih osipa na koži

   • prekomerno znojenje

   • gubitak obrva

   • svrab

   • osip

   • smanjenje mase mišića

   • bol u mišićima

   • gubitak snabdevanja nerva do/skupljanje mišića u koji je ubrizgan lek

   • opšta nelagodnost

   • osećaj opšte slabosti

   • groznica

   • suvo oko

   • lokalizovani trzaji mišića - nevoljne kontrakcije mišića

   • oticanje očnog kapka


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek VISTABEL

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Lekar ne sme upotrebiti lek VISTABEL posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do”.

  Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2 C do 8 C).

  Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog rastvora je potvrđena za 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C. Sa mikrobiološkog stanovišta, rekonstituisani rastvor treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja u toku upotrebe, kao i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ukoliko rekonstitucija nije izvršena u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek VISTABEL


Slika 4:


image

Srednja linija


Najviša margina aktivnosti m.frontalisa

Gornji terapijski red Donji terapijski red

ObrvaUblažavanje bora čela koje se vide pri najjačem podizanju obrva se javlja tokom nedelju dana od primene leka. Učinak primene leka je vidljiv oko 4 meseca nakon primene injekcije.


Za istovremeni tretman bora čela sa glabelarnim borama i lateralnim borama oko spoljnih uglova očiju, ukupna doza je 64 jedinice, i sastoji se iz 20 jedinica za bore čela, 20 jedinica za glabelarne bore (videti Instrukcije o načinu primene kod glabelarnih bora, i Sliku 1), i 24 jedinice za lateralne bore oko spoljnih uglova očiju (videti Instrukcije o načinu korišćenja za lateralne bore oko spoljnih uglova očiju i Slike 2 i 3).


Opšte informacije


U slučaju neuspelog lečenja nakon prvog terapijskog ciklusa, tj. u slučaju izostanka značajnog poboljšanja u odnosu na početak terapije tokom mesec dana nakon primene injekcije, treba razmisliti o sledećim pristupima:


U odsustvu bilo kakvih neželjenih dejstava vezanih za primenu prvog terapijskog ciklusa, može se započeti drugi terapijski ciklus najmanje sa tri meseca pauze između ova dva ciklusa.

Za glabelarne bore koje se vide pri najjačem mrštenju, u slučaju primene nedovoljne doze, može se započeti sledeći terapijski ciklus prilagođavanjem ukupne doze do 40 ili 50 jedinica, uzimajući u obzir analizu neuspeha prethodnog terapijskog ciklusa.


Efikasnost i bezbednost ponovnog ubrizgavanja leka VISTABEL posle 12 meseci nisu ispitivane.


Lista pomoćnih supstanci


Albumin, humani Natrijum-hlorid


Inkompatibilnost


U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


3 godine.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije: Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog rastvora je potvrđena za 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C. Sa mikrobiološkog stanovišta, rekonstituisani rastvor treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja u toku upotrebe, kao i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ukoliko rekonstitucija nije izvršena u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2C do 8C).

Za uslove čuvanja rekonstituisanog leka, videti odeljak „Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je staklena bočica (tip I) zatvorena gumenim hlorobutil čepom, aluminijumskim prstenom i polipropilenskim flip-off poklopcem. U bočici se nalazi prašak sa 50 Allergan jedinica botulinskog toksina tip A.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom (1 x 50 Allergan jedinica botulinskog toksina tip A) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Rekonstitucija se mora izvršiti u skladu sa pravilima dobre prakse, posebno poštujući principe aseptične tehnike. Lek VISTABEL se mora rekonstituisati sterilnim fiziološkim rastvorom bez konzervansa (0,9% rastvor natrijum-hlorida za injekcije).

Prema sledećoj tabeli za rastvaranje, potrebnu količinu sterilnog fiziološkog rastvora bez konzervansa (0,9% rastvor natrijum-hlorida za injekcije), potrebno je uvući u špric kako bi se dobio rekonstituisani rastvor koncentracije od 4 jedinice/0,1 mL.Količina dodatog rastvarača (sterilni fiziološki rastvor bez konzervansa (0,9% rastvor natrijum-hlorida za injekcije)) u bočicu sa 50 jedinica


Dobijena doza (jedinica / 0,1 mL)

1,25 mL

4 jedinice

Središnji deo gumenog poklopca (zatvarača) treba očistiti alkoholom.


Kako bi se izbegla denaturacija leka VISTABEL, rastvor se priprema tako što se rastvarač polako ubrizga u bočicu i nežnim okretanjem izbegne stvaranje mehurića. Bočicu treba baciti ukoliko vakum ne povuče rastvarač u bočicu. Kada je jednom rekonstituisan, rastvor treba pregledati pre upotrebe. Samo čist, bezbojan do blago žućkast rastvor, bez čestica može se upotrebiti.


Obavezno lek VISTABEL upotrebiti za jednog pacijenta i samo tokom jednog terapijskog ciklusa.


Procedura koja se sledi za bezbedno odlaganje bočica, špriceva i upotrebljenog materijala:


Odmah po primeni leka, a pre odlaganja, neiskorišćeni rekonstituisani lek VISTABEL rastvor u bočici i/ili špricu mora se inaktivirati, dodavanjem 2 mL 0,5% ili 1% razblaženog rastvora natrijum hipohlorita i takav rastvor treba odložiti u skladu sa nacionalnim propisima.


Upotrebljene bočice, špriceve i materijal ne treba prazniti i moraju se odložiti u odgovarajući kontejner kao medicinski opasan otpad u skladu sa nacionalnim propisima.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


Preporuke u slučaju nesreće pri rukovanju sa botulinskim toksinom.

image

U slučaju nesreće pri rukovanju lekom, bilo da se radi o vakumski osušenom stanju leka ili rekonstituisanom rastvoru, odmah se moraju se sprovesti odgovarajuće mere koje su opisane u

nastavku.Uz to, Allergan je napravio stikere na nalepnici bočice leka Vistabel, koji mogu da se odlepe, a na kojima se nalazi broj serije i datum isteka roka važenja proizvoda koji ste primili. Ovi stikeri mogu da se odlepe i zalepe u vaš klinički karton u svrhe praćenja sledljivosti. Obratite pažnju da jednom kada skinete stiker sa nalepnice na bočici leka Vistabel, pojaviće se reč „UPOTREBLJENO”, što će predstavljati dodatno obezbeđenje da koristite autentični lek Vistabel koji je proizveden od strane kompanije Allergan.