Početna stranica Početna stranica

Gentamicin B. Braun
gentamicin

UPUTSTVO ZA LEK


Gentamicin B. Braun, 3 mg/mL, rastvor za infuziju gentamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Takođe ćete veoma pažljivo biti praćeni ako primate lekove koji povećavaju izlučivanje urina, koji npr. sadrže etakrinsku kiselinu i furosemid.


Trudnoća, dojenje i plodnost


Trudnoća

Recite Vašem doktoru ako ste trudni ili planirate da budete trudni. Ovaj lek ne smete koristiti tokom trudnoće ukoliko to nije apsolutno neophodno.


Dojenje

Recite Vašem lekaru ako dojite. Vaš lekar će pažljivo razmotriti da li da prekine dojenje ili terapiju gentamicinom.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Savetuje se oprez prilikom vožnje i rukovanja mašinama u smislu mogućih neželjenih efekata kao što su ošamućenost i vrtoglavica.


Lek Gentamicin B. Braun sadrži natrijum


Ovaj lek sadrži 283/425 mg natrijuma u boci od 80/120 mL, rastvora za infuziju.

Ovo bi trebalo uzeti u obzir kod pacijenata koji su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.


 1. Kako se primnjuje lek Gentamicin B. Braun

  Doziranje kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega


  Odrasli/Adolescenti

  Terapija bakterijskih infekcija


  Preporučena dnevna doza kod odraslih i adolescenata sa normalnom funkcijom bubrega, je 3 – 6 mg/kg telesne mase dnevno kao 1 (poželjno) do 2 pojedinačne doze.


  Obično terapija gentamicinom neće trajati duže od 7 – 10 dana, samo u slučajevima teških i komplikovanih infekcija terapija može da pređe 10 dana.


  Vaši nivoi gentamicina biće pažljivo praćeni ispitivanjem uzoraka krvi uzetih na kraju intervala doziranja i odmah nakon završetka infuzije, uglavnom da bi se kontrolisala Vaša funkcija bubrega. Vaša doza će pažljivo biti podešena da bi se izbeglo oštećenje funkcije bubrega.


  Pedijatrijska populacija


  Dnevna doza kod novorođenčadi je 4 – 7 mg/kg telesne mase dnevno. Novorođenčadima se potrebna dnevna doza daje u vidu jedne doze.

  Dnevna doza kod odojčadi nakon prvog meseca života je 4,5 – 7,5 mg/kg telesne mase dnevno kao 1 doza (poželjno) do 2 pojedinačne doze.

  Preporučena dnevna doza kod starije dece sa normalnom funkcijom bubrega je 3 – 6 mg/kg telesne mase dnevno kao 1 (poželjno) do 2 pojedinačne doze.


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega

  Ako imate oštećenje funkcije bubrega bićete pažljivo praćeni da bi se adekvatno podesile koncentracije gentamicina u krvi, bilo smanjivanjem doze ili produžavanjem intervala između pojedinačnih doza. Vaš lekar zna kako da prilagodi raspored doziranja u takvim slučajevima.


  Doziranje kod pacijenata na bubrežnoj dijalizi

  U ovom slučaju Vaša doza će biti pažljivo podešena prema nivoima gentamicina u Vašoj krvi.


  Starijim pacijentima mogu biti potrebne niže doze održavanja nego mlađim da bi se dostigli dovoljni nivoi gentamicina u krvi.


  Kod veoma gojaznih pacijenata inicijalna doza zasnovana je na idelanoj telesnoj masi plus 40% od viška kilograma.


  Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre, nije potrebno podešavanje doze.


  Ako ste primili više leka Gentamicin B. Braun nego što treba


  U slučaju akumulacije (npr. kao rezultat oštećene funkcije bubrega), može da se javi dalje oštećenje funkcije bubrega ili slušnog nerva.


  Terapija u slučaju predoziranja

  Kao prvo terapija će biti prekinuta. Nema specifičnog antidota. Gentamicin će biti uklonjen iz krvi bubrežnom dijalizom. Za terapiju blokade mišićne i nervne funkcije može biti dat kalcijum-hlorid ili veštačka respiracija, ako je neophodno.

  Ako imate dodatnih pitanja oko upotrebe ovog leka, pitajte Vašeg doktora ili druge zdravstvene radnike (medicinsku sestru).


  Način primene


  Gentamicin B. Braun, rastvor za infuziju, primenjuje se kapanjem direktno u venu (intravenska infuzija). Rastvor za infuziju u boci od polietilena primenjuje se tokom perioda od 30 – 60 minuta.

  Gentamicin B. Braun, rastvor za infuziju, ne bi trebalo primenjivati injekcijom u mišić ili venu (intramuskularna ili intravenska injekcija).


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Pod određenim uslovima gentamicin pokazuje toksični efekat na slušni nerv i bubrege. Oštećenje bubrega se često javlja kod pacijenata na terapiji gentamicinom i obično se rešava prestankom terapije lekom. U većini slučajeva bubrežna toksičnost je povezana sa veoma visokim dozama ili dugotrajnom terapijom, već postojećim oštećenjima bubrega ili drugim supstancama koje takođe, imaju toksični efekat na bubrege. Dodatni faktori rizika za bubrežnu toksičnost su starost, nizak krvni pritisak, smanjen volumen krvi ili šok ili postojeće oboljenje jetre. Faktori rizika za toksični efekat na slušni nerv su postojeće oboljenje jetre ili oštećenje sluha, bakterije u krvi i groznica.


  Sledeća neželjena dejstva, koja mogu da se jave veoma retko, kod manje od 1 u 10 000 tretiranih pacijenata, mogu da budu ozbiljna i da zahtevaju hitnu terapiju:

  • teške, akutne (alergijske) reakcije preosetljivosti

  • akutno otkazivanje funkcije bubrega


  Osip kože, svrab i teškoće u disanju mogu biti znaci akutne preosetljivosti.

  Smanjena količina urina ili potpuni izostanak (oligurija, anurija), obilno mokrenje u toku noći i generalizovano oticanje (zadržavanje tečnosti) su znaci akutnog otkazivanja bubrega.


  Neželjena dejstva koja mogu da se jave usled terapije, navedena su dole prema telesnim organima i apsolutnoj učestalosti. Učestalost je definisana kao:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Oštećenje funkcije bubrega (obično se rešava po prestanku terapije)


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Abnormalni sastav krvi

  • Alergijski osip kože

  • Svrab


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Nizak nivo kalijuma, kalcijuma i magnezijuma u krvi (povezan sa visokim dozama davanim dugo vremena)

  • Gubitak apetita

  • Oštećenje perifernog nerva

  • Oštećenje ili gubitak osećaja

  • Povraćanje

  • Mučnina

  • Pojačana salivacija

  • Upala u ustima

  • Crvenilo kože

  • Bol u mišićima (mijalgija)

  • Povećanje telesne temperature

  • Povećan nivo enzima jetre i uree u krvi (sve reverzibilno)

  • Gubitak telesne težine

   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Infekcija drugim gentamicin-rezistentnim mikroorganizmima

  • Upala debelog creva (obično može da nastane usled primene drugih antibiotika)

  • Abnormalno nizak broj krvnih ćelija različitog tipa

  • Povećan broj eozinofila (određena grupa belih krvnih zrnaca)

  • Groznica usled primene leka

  • Teške, akutne reakcije preosetljivosti

  • Niski nivoi fosfata u krvi (povezan sa visokim dozama davanim dugo vremena)

  • Konfuzija

  • Halucinacije (kada vidite, čujete ili osećate stvari koje ne postoje)

  • Mentalna depresija

  • Organsko oboljenje mozga

  • Konvulzije

  • Blokada nervne i mišićne funkcije

  • Vrtoglavica

  • Vertigo

  • Poremećaj ravnoteže

  • Glavobolja

  • Oštećenje vida

  • Oštećenje ušnog nerva

  • Gubitak sluha

  • Menijerova bolest

  • Osećaj zvonjenja i buke u ušima

  • Sniženi krvni pritisak

  • Povišeni krvni pritisak

  • Gubitak kose

  • Teške alergijske reakcije kože i mukoznih membrana praćene plikovima i crvenilom kože (Erythema multiforme), koje u teškim slučajevima mogu da pogode i unutrašnje organe i da ugroze život (Stevens-Johnson sindrom, toksična epidermalna nekroliza)

  • Tremor mišića (uzrokuje teškoće kod stajanja)

  • Akutno otkazivanje bubrega

  • Visoki nivoi fosfata i aminokiselina u urinu (takozvani Fanconi-sličan sindrom, povezano sa visokim dozama davanim dugo vremena)

  • Bol na mestu primene


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • Trajni gubitak sluha, gluvoća


   Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, molim Vas recite Vašem doktoru ili medicinskoj sestri.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 3. Kako čuvati lek Gentamicin B. Braun


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Nemojte koristiti lek Gentamicin B. Braun 3 mg/mL posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Rastvor treba odmah iskoristiti.

  Ovaj lek je samo za jednokratnu upotrebu. Rastvor treba koristiti jedino ako je bistar i bez vidljivih

  mehaničkih onečišćenja.

  Neupotrebljene količine moraju da se bace.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Gentamicin B. Braun Aktivna supstanca je gentamicin.

1 mL leka Genatmicin B. Braun sadrži 3 mg gentamicina u obliku gentamicin-sulfata.


1 bočica od 80 mL sadrži 240 mg gentamicina.

1 boca od 120 mL sadrži 360 mg gentamicina.


– Ostali sastojci su:

Dinatrijum-edetat, natrijum-hlorid, voda za injekcije


Kako izgleda lek Gentamicin B. Braun i sadržaj pakovanja


Gentamicin B. Braun (3 mg/mL) je rastvor za infuziju; tj. primenjuje se kapanjem kroz mali kateter ili kanilu plasiranu u venu.

Bistar rastvor bez vidljivih mehaničkih onečišćenja.


Unutrašnje pakovanje leka su boce od polietilena niske gustine koje sadrže 80 mL ili 120 mL rastvora za infuziju.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 20 bočica od 80mL ili 20 boca od 120mL i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

B. BRAUN ADRIA RSRB D. O. O., BEOGRAD Đorđa Stanojevića 14,

Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. BRAUN MEDICAL S.A.

  Carretera der Terrassa 121 Rubi (Barselona), Španija


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Avgust, 2019.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  Gentamicin B. Braun, rastvor za infuziju, 20 x 80 mL, (3 mg/mL): 515-01-03002-18-001 od 20.08.2019.

  Gentamicin B. Braun, rastvor za infuziju, 20 x 120 mL, (3 mg/mL): 515-01-03003-18-001 od 20.08.2019.


  <------------------------------------------------------------------------------------------------>

  <SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>


  Terapijske indikacije


  Za terapiju teških infekcija izazvanih bakterijama osetljivim na gentamicin kada manje toksični lekovi nisu efikasni.

  Gentamicin B. Braun, 3mg/mL, rastvor za infuziju, bi trebalo za sve indikacije, osim za komplikovane infekcije urinarnog trakta, jedino da se koristi u kombinaciji sa drugim relevantnim antibioticima (pretežno zajedno sa beta-laktamskim antibioticima ili sa antibioticima efikasnim protiv anaerobnih bakterija).

  Pod ovim uslovima, Gentamicin B. Braun, 3mg/mL, rastvor za infuziju može se koristiti kod:

  • Komplikovanih i ponavljajućih infekcija urinarnog trakta

  • Nozokomijalnih infekcija donjih respiratornih puteva uključujući i tešku pneumoniju

  • Intraabdominalnih infekcija uključujući peritonitis

  • Infekcija kože i mekih tkiva uključujući i teške opekotine

  • Septikemija uključujući bakterijemiju

  • Terapija bakterijskog endokarditisa

  • Terapija hirurških infekcija


  Trebalo bi uzeti u obzir zvanične vodiče za pravilnu upotrebu antibiotika.

  Doziranje i način primene Doziranje

  Doziranje kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega


  Odrasli i adolescenti


  Terapija bakterijskih infekcija


  Preporučena dnevna doza kod adolescenata i odraslih sa normalnom funkcijom bubrega, je 3 - 6 mg/kg telesne mase dnevno kao 1 (poželjno) do 2 pojedinačne doze.


  Maksimalna dnevna doza od 6 mg/kg može biti neophodna u terapiji teških infekcija i kada je osetljivost patogena relativno loša.


  Gentamicin ima dugotrajan postantibiotski efekat (videti odeljak 5.1 Sažetka karakteristika leka). Nedavne in vitro i in vivo studije pokazuju da je preuzimanje aminoglikozida u renalni korteks ograničeno, te se stoga pri

  višim maksimalnim koncentracijama gentamicina u serumu (nakon jednokratne dnevne doze) u bubrezima deponuju manje količine aminoglikozida nego kod doziranja više puta na dan.


  U slučaju kombinovane terapije (npr. beta-laktamskim antibioticima u normalnim dozama) takođe je moguće primeniti ukupnu dnevnu dozu u vidu jedne dnevne doze.


  Zbog potrebe za prilagođavanjem doze, jednokratna dnevna doza gentamicina ne preporučuje se za pacijente s oslabljenim imunitetom (npr. neutropenija), teškim oštećenjem funkcije bubrega, ascitesom, bakterijskim endokarditisom, kod pacijenata s teškim opekotinama (više od 20% kože) i kod trudnica.


  Dužina terapije trebalo bi da se ograniči na 7 - 10 dana. Duže trajanje terapije može biti neophodno kod teških i komplikovanih infekcija.


  Pedijatrijska populacija


  Dnevna doza kod novorođenčadi je 4 - 7 mg/kg telesne mase dnevno. Usled produženog poluvremena eliminacije, novorođenčadima se potrebna doza daje kao jedna dnevna doza.

  Dnevna doza kod odojčadi nakon prvog meseca života je 4,5 – 7,5 mg/kg telesne mase dnevno kao 1(poželjno) do 2 pojedinačne doze.

  Dnevna doza kod starije dece sa normalnom funkcijom bubrega je 3 - 6 mg/kg telesne mase dnevno kao 1(poželjno) do 2 pojedinačne doze.


  Jedna boca od 80 mL leka Gentamicin B. Braun 3 mg/mL sadrži 240 mg gentamicina, a jedna boca od 120 mL leka Gentamicin B. Braun, 3 mg/mL sadrži 360 mL gentamicina. Da bi se izbeglo predoziranje, naročito kod dece, Gentamicin B. Braun, 3 mg/mL ne bi trebalo da se daje deci kojoj je potrebno manje od 240 mg gentamicina po dozi (tj. 360 mg gentamicina po dozi).


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega


  Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega, preporučena dnevna doza trebalo bi da se smanji i prilagodi funkciji bubrega.


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega trebalo bi da se prate da bi se terapijske koncentracije u plazmi podešavale, bilo smanjenjem doze ili produžavanjem intervala između doza (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


  Smanjenje doze ili produžetak intervala doziranja podjednako su pogodna rešenja. Ipak, trebalo bi imati na umu da su doze određene na način opisan dole samo aproksimativne i da ista doza može dovesti do različitih koncentracija u organizmu različitih pacijenata. Zato je potrebno da se odrede serumske koncentracije gentamicina da bi doziranje za datog pacijenta moglo da se prilagodi.


  1. Produžetak intervala doziranja pri normalnim dozama

   Kako je klirens gentamicina direktno proporcionalan klirensu kreatinina, sledeća jednačina aproksimacije se može koristiti:


   Normalan dozni interval x (normalan klirens kreatinina/klirens kreatinina pacijenta) = traženi dozni interval


   Zasnovano na normalnom klirensu kreatinina od 100 mL/min i klirensu kreatinina pacijenta od 30 mL/min, interval primene sa konstantnom dozom bi u ovom slučaju bio 26 sati (8 x 100/30 [h]).


   Normalna doza (80 mg) pri produženom intervalu doziranja:


   image

   Urea u krvi

   image

   (mmol/L)

   Klirens kreatinina

   (mL/m)

   Doza i interval doziranja

   image

   6,7 > 72 80* mg svakih 8 sati


   6,7 – 16,7

   30 – 72

   80* mg svakih 12 sati

   16,7 – 33,3

   12 – 30

   80* mg svaka 24 sata

   > 33,3

   6 – 12

   80* mg svakih 48 sati

   *U slučaju da pacijent ima manje od 60 kg dozu bi trebalo smanjiti na 60 mg.


  2. Smanjenje doze pri normalnom intervalu doziranja

Nakon uobičajene inicijalne doze, deljenje normalne preporučene doze serumskim kreatininom može poslužiti kao grub vodič za određivanje smanjene doze koja bi trebalo da se primenjuje svakih 8 sati.

Tako se 30 mg može primeniti svakih 8 sati pacijentu od 60 kg, sa koncentracijom kreatinina u serumu od 2,0 mg/100 mL nakon inicijalne doze od 60 mg (1 mL/kg; 60:2).

Alternativno, nakon uobičajene inicijalne doze, tražene doze na svakih 8 sati, mogu se izračunati prema formuli:

Normalna doza x klirens kreatinina pacijenta/normalni klirens kreatinina (100 mL/min) = posledična doza.


Smanjena doza pri normalnim intervalima doziranja (svakih 8 sati)


image

Serumski

kreatinin(mg/100 mL)


image

1.0

1,1 – 1,3

1,4 – 1,6

1,7 – 1,9

2,0 – 2,2

2,3 – 2,5

2,6 – 3,0

3,1 – 3,5

3,6 – 4,0

4,1 – 5,1

5,2 – 6,6

Aproksimativne

vrednosti klirensa kreatinina (mL/min)

> 100

70 – 100

55 – 70

45 – 55

40 – 45

35 – 40

30 – 35

25 – 30

20 – 25

15 – 20

10 – 15

Procenat normalne

doze


100

80

65

55

50

40

35

30

25

20

15

6,7 – 8,0 < 10 10


Klirens kreatinina trebalo bi da bude favorizovan parametar posebno kod starijih i pacijenata sa fluktuirajućim serumskim koncentracijama kreatinina, koje su zabeležene kod teških infekcija (npr. sepsa).

Trebalo bi naglasiti da renalna funkcija može da se promeni tokom terapije gentamicinom. Doziranje kod pacijenata na hemodijalizi

Gentamicin se dijalizira. U slučaju hemodijalize u trajanju 4 - 5 sati, trebalo bi očekivati 50 - 60% redukcije

koncentracije, a u slučaju hemodijalize u trajanju 8 - 12 sati, trebalo bi očekivati 70 - 80% redukcije koncentracije. Doziranje bi trebalo individualno podesiti nakon svake dijalize, u odnosu na serumske koncentracije gentamicina u tom trenutku.

Normalna preporučena doza nakon dijalize je 1 – 1,7 mg/kg telesne mase.


Starijim pacijentima će biti potrebne niže doze održavanja nego mlađim usled oslabljene funkcije bubrega.


Kod gojaznih pacijenata inicijalna doza trebalo bi da se izračuna na osnovu idealne telesne mase plus 40% od viška kilograma.


Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre, nisu potrebna nikakva podešavanja doze.


Savet za praćenje:

Preporučeno je praćenje serumske koncentracije gentamicina, posebno kod starijih, novorođenčadi i pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Uzorci se uzimaju na kraju intervala doziranja (minimalna koncentracija). Minimalne koncentracije ne bi trebalo da prelaze 2 mikrograma/mL pri primeni gentamicina dva puta dnevno i 1 mikrogram/mL pri doziranju jednom dnevno (Pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Način primene

Gentamicin B. Braun, 3 mg/mL, primenjuje se intravenskom infuzijom u periodu od 30 do 60 minuta. Gentamicin B. Braun, 3 mg/mL nije pogodan za intramuskularno ili sporo intravensko injektovanje.


Samo za intravensku upotrebu.


KontraindikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kod pacijenata sa uznapredovalim renalnim oštećenjem ili već postojećim gubitkom sluha u unutrašnjem uhu, gentamicin bi trebalo primeniti jedino ako lekar smatra neophodnim. Učestalost primene ili dozu trebalo bi smanjiti kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega (videti odeljak Doziranje i način primene).


Oštećenje funkcije bubrega

Oštećenje funkcije bubrega kao što je smanjenje glomeluralne filtracije primećeno je kod oko 10% pacijenata tretiranih gentamicinom i obično je reverzibilno. Najvažniji faktori rizika su visoka ukupna doza, dugotrajna terapija, povišene koncentracije u serumu (visoka minimalna koncentracija); treba dodati i druge potencijalne rizike kao što su starost, hipovolemija i šok. Klinički znaci oštećenja bubrega su: proteinurija, cilindri u urinu, hematurija, oligurija, povišene koncentracije kreatinina i uree u serumu. U izolovanim slučajevima može da se javi akutno otkazivanje bubrega (videti takođe odeljak Neželjena dejstva).


Neuromuskularni poremećaji

Kako gentamicin ima svojstvo neuromuskularne blokade, poseban oprez se savetuje kod pacijenata sa već postojećim neuromuskularnim oboljenjima (npr. Parkinsonova bolest). Posebno strogo praćenje je obavezno (videti takođe odeljak Neželjena dejstva).

Neuromuskularna blokada i respiratorna paraliza zabeležene su kod upotrebe aminoglikozida kod pacijenata koji su tokom anestezije primali miorelaksanse kurare tipa. Ovi pacijenti bi takođe, trebalo da budu strogo praćeni (videti takođe odeljak Neželjena dejstva).


Uticaj na vestibularnokohlearni nerv

Moguće je oštećenje vestibularnokohlearnog nerva (osmog kranijalnog nerva), gde i ravnoteža i sluh mogu biti pogođeni. Vestibularno oštećenje je najčešća ototoksična reakcija. Gubitak sluha se inicijalno manifestuje oslabljenim osećajem za visoke tonove i obično je ireverzibilno. Važni faktori rizika su već postojeće oštećenje funkcije bubrega ili osmog kranijalnog nerva; treba dodati da rizik raste proporcionalno sa nivoom ukupne ili dnevne doze ili sa istovremenom primenom potencijalno ototoksičnih supstanci. Simptomi ototoksičnosti su: vrtoglavica, zvonjenje/huka u ušima (šum), vertigo i ređe, gubitak sluha.

Do oštećenja vestibularnog mehanizma gentamicinom može doći ako su minimalne koncentracije od 2 mikrograma/mL prekoračene. Ovo je obično reverzibilno ako se odmah primeti i doze se prilagode (videti takođe odeljak Neželjena dejstva).


Dijareja izazvana antibioticima, pseudomembranozni kolitis

Dijareja izazvana antibioticima i pseudomembranozni kolitis zabeleženi su pri upotrebi gentamicina. Ove dijagnoze bi trebalo da se uzmu u obzir kod svakog pacijenta kod kog se razvije dijareja tokom ili ubrzo nakon terapije. Terapiju gentamicinom bi trebalo prekinuti i uključiti odgovarajuću terapiju u slučaju teških i/ili krvavih dijareja tokom terapije. Lekovi koji inhibiraju peristaltiku ne smeju se davati (videti odeljak Neželjena dejstva).


Trudnoća i laktacija

Gentamicin bi u trudnoći i tokom dojenja trebalo primenjivati samo posle pažljive procene odnosa koristi i rizika (videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje).

Doziranje jednom dnevno kod starijih pacijenata:

Iskustva sa primenom doziranja gentamicina jednom dnevno kod starijih pacijenata su ograničena. Doziranje jednom dnevno može biti neprimereno i zato je pažljivo praćenje naglašeno kod ovih pacijenata.


Monitoring

Da bi se izbegla neželjena dejsta preporučuje se kontinuirani monitoring (pre, tokom i nakon terapije) funkcije bubrega (kreatinin u serumu, klirens kreatinina), kontrola vestibularne i kohlearne funkcije kao i kontrola parametara praćenja funkcije jetre i laboratorijskih parametara.


Pomoćne supstance

Ovaj lek sadrži 283 mg/425 mg natrijuma po boci od 80 mL/120 mL rastvora za infuziju. Ovo bi trebalo uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.


Ukrštene alergije/-rezistencija

Ukrštene alergijske reakcije i ukrštena rezistencija zabeležene su među aminoglikozidima.


Nefrotoksičnost i ototoksičnost

Da bi se izbegao rizik od nefrotoksičnosti i ototoksičnosti, trebalo bi uzeti u obzir sledeća uputstva:


Obezbedite adekvatnu hidrataciju i produkciju urina.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija Miorelaksansi i etar

Karakteristika neuromuskularne blokade aminoglikozida je pojačana etrom i miorelaksansima.

Ako se gentamicin primeni tokom ili odmah nakon operacije, neuromuskularna blokada može biti pojačana i produžena ako su korišćeni nedepolarizujući miorelaksansi. Ove interakcije mogu uzrokovati neuromuskularnu blokadu i respiratornu paralizu. Usled povećanog rizika, ovakvi pacijenti bi trebalo da se prate sa posebnom pažnjom.

Injekcija kalcijum-hlorida može poništiti neuromuskularnu blokadu uzrokovanu aminoglikozidima.

Anestezija metoksifluranom

Aminoglikozidi mogu da povećaju efekat oštećenja bubrega metoksiflurana. Ako se koriste istovremeno, moguće su ekstremno teške nefropatije. Anesteziolog bi trebalo da bude obavešten o primeni aminoglikozida pre hirurške procedure.


Potencijalno nefrotoksični ili ototoksični lekovi

Usled povećanog rizika od neželjenih reakcija, potrebno je pažljivo praćenje pacijenata koji su istovremeno ili uzastopno bili na terapiji potencijlno nefrotoksičnim ili ototoksičnim lekovima kao što su npr: amfotericin B, kolistin, ciklosporin, cisplatin, vankomicin, streptomicin, viomicin, ostali aminoglikozidi, neki cefalosporini i diuretici Henleove petlje kao što je etakrinska kiselina i furosemid.

U slučaju lekova koji sadrže cisplatin, trebalo bi naglasiti da nefrotoksičnost gentamicina može biti povećana čak i 3 do 4 nedelje nakon primene ovih supstanci.


Ostali antibiotici

Zabeleženo je skraćenje poluvremena eliminacije gentamicina kod pacijenata sa teškim oštećenjem bubrega koji su primali karbenicilin zajedno sa gentamicinom.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Nema adekvatnih podataka o upotrebi gentamicina u trudnoći. Studije na životinjama su pokazale reproduktivnu toksičnost (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka). Gentamicin prolazi placentu. Usled povećanog rizika od oštećenja unutrašnjeg uva i bubrega fetusa, gentamicin se ne sme koristiti u trudnoći osim u slučaju kada je ugrožen život i nijedna druga terpijska opcija nije moguća.

U slučaju izloženosti gentamicinu tokom trudnoće, preporučeno je praćenje funkcije bubrega i sluha novorođenčeta.


Dojenje

Gentamicin se ekskretuje u majčino mleko i detektovan je u niskim koncentracijama u serumu dojenih beba. Mora se doneti odluka da li da se prestane sa dojenjem ili da se prekine/apstinira od terapije gentamicinom. Dijareja i gljivične infekcije mukoznih membrana mogu da se jave kod dojenih beba, tako da će dojenje možda morati da se prekine. Trebalo bi imati na umu mogućnost senzibilizacije.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Nema studija o uticaju na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. U slučaju primene kod pacijenata van bolnice, savetuje se oprez prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama u smislu mogućih neželjenih dejstava kao što su ošamućenost i vrtoglavica.


Neželjena dejstva


Pod određenim uslovima gentamicin pokazuje ototoksične i/ili nefrotoksične efekte. Kod pacijenata na terapiji gentamicinom, često se javlja oštećenje funkcije bubrega i obično je reverzibilno po prestanku terapije. U većini slučajeva nefrotoksičnost je povezana sa izuzetno visokim dozama ili produženom terapijom, već prisutnim renalnim poremećajima ili sa ostalim supstancama za koje se zna da su nefrotoksične.


Neželjena dejstva, koja se smatraju i najmanje mogućim, povezana sa terapijom, navedena su dole prema sistemima organa i učestalosti. Učestalost je definisana kao

Veoma često (1/10); Često (1/100 i <1/10);

Povremeno (1/1000 i <1/100); Retko(1/10 000 i <1/1000); Veoma retko (<1/10 000),

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Sistem organa

Česta

(≥1/100 to

<1/10)

Povremena

(>1/1000 to

<1/100)

Retka

(>1/10 000 to

<1/1000)

Veoma retka

(<1/10 000)

Učestalost nepoznata

(ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

Infekcije i infestacije

Superinfekcije (gentamicin rezistentnim mikroorganizmima), pseudomembranozni kolitis (videti, takođe, odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)1

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Diskrazija

Trombocitopenija, retikulocitopenija, leukopenija, eozinofilija, granulocitopenija, anemija

Poremećaji imunskog sistema

Reakcije preosetljivosti različite težine, počevši od osipa i svraba, preko groznice, do ozbiljne, akutne reakcije preosetljivosti (anafilaksa), do anafilaktičkog šoka

Poremećaji metabolizma i ishrane

Hipokalemija, hipokalcemija, hipomagnezemija, pseudo-Bartter –ov sindrom kod pacijenata na terapiji visokim dozama ili tokom dugog

perioda (više od 4 nedelje), gubitak apetita, gubitak težine

Hipofosfatemija

Psihijatrijski poremećaji

Konfuzija, halucinacije, mentalna depresija

Poremećaji nervnog sistema

Polineuropatije, periferne parestezije

Encefalopatija, konvulzije, neuromuskularna blokada, ošamućenost, poremećaji ravnoteže, glavobolja (videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Poremećaji oka

Poremećaji vida

Poremećaji uha i labirinta

Vestibularno oštećenje, gubitak sluha, Menijerova bolest, tinitus (videti takođe odeljak Posebna

Trajni gubitak sluha, gluvoća


upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija, hipertenzija

Gastrointestinal ni poremećaji

Povraćanje, mučnina, pojačana salivacija, stomatitis

Hepatobilijarni poremećaji

Aspartat aminotransferaza (AST) povećana, Alanin aminotransferaza (ALT) povećana, Alkalna fosfataza (ALP) povećana Reverzibilno povećanje nivoa bilirubina u serumu (sve reverzibilno)

Poremećaji kože

i potkožnog tkiva

Alergijska reakcija, kožni egzantem

Crvenilo kože

Toksična epidermalna nekroliza2, Stevens- Johnson sindrom2,

Erythema multiforme2, Alopecija

Poremećaji mišićno - koštanog i vezivnog tkiva

Bol u mišićima (mijalgija)

Amiostazija

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Oštećenje funkcije bubrega

Povišene vrednosti uree u krvi (BUN) (reverzibilno)

Akutno otkazivanje bubrega, hiperfosfaturija, aminoacidurija, Fanconi-sličan sindrom kod pacijenata na produženoj terapiji visokim dozama, (videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povišenje telesne temperature

Bol na mestu primene


1 Obično su u ovim slučajevima, uključeni i drugi antibiotici.

2 Mogu se javiti kao reakcije preosetljivosti.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Gentamicin ima malu terapijsku širinu. U slučaju akumulacije (npr. kao rezultat oštećenja funkcije bubrega), može da se javi oštećenje bubrega i vestibularnokohlearnog nerva.


Terapija u slučaju predoziranja

Prekinite lečenje. Ne postoji specifičan antidot. Gentamicin može da se ukloni iz krvi hemodijalizom (eliminacija je sporija i diskontinuirana peritonealnom dijalizom).


Terapija neuromuskularne blokade:

U slučaju neuromuskularne blokade (obično izazvane interakcijama, videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija), savetuje se primena kalcijum-hlorida i veštačke respiracije, ako je potrebno.


Lista pomoćnih supstanci


Dinatrijum-edetat Natrijum-hlorid Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Ovaj lek ne sme da se meša sa drugim lekovima. Aminoglikozidi nikako ne smeju da se mešaju u jednom infuzionom rastvoru sa betalaktamskim antibioticima (npr. penicilini, cefalosporini), eritromicinom ili lipifizanom (posebna emulzija tipa ulje u vodi za parenteralnu ishranu) zato što može doći do fizičko- hemijske inaktivacije. Ovo takođe važi i za kombinaciju gentamicina sa diazepamom, furosemidom, flekainid-acetatom ili heparin-natrijumom.


Sledeće aktivne supstance ili rastvori za rekonstituciju/razblaživanje ne bi trebalo da se primenjuju istovremeno:


Gentamicin B. Braun je inkompatibilan sa amfotericinom B, cefalotin-natrijumom, nitrofurantoin- natrijumom, sulfodiazin- natrijumom i tetraciklinima.


Dodavanje gentamicina rastvorima koji sadrže bikarbonat može dovesti do oslobađanja ugljen-dioksida.


Rok upotrebe


Neotvoren:

3 godine


Nakon prvog otvaranja:

Sa mikrobiološke tačke gledišta, proizvod bi trebalo odmah iskoristiti.

Ako se ne iskoristi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, obično ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje leka je bočica od polietilena niske gustine koje sadrže 80 mL ili boca od 120 mL rastvora za infuziju.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 20 bočica od 80 mL ili 20 boca od 120 mL i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Gentamicin B. Braun 3 mg/mL rastvor za infuziju je formulacija spremna za upotrebu i ne treba da se rastvara pre primene.


Rastvor bi trebalo primeniti sterilnom opremom koristeći aseptičnu tehniku. Sistem treba napuniti rastvorom da bi se izbeglo ulaženje vazduha u sistem.


Za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo upotrebljavati korišćene kontejnere. Neupotrebljeni sadržaj se mora baciti.

Pre primene, vizuelno proverite rastvor na prisustvo čestica i promenu boje. Upotrebite samo ako je sadržaj bistar i bez čestica.