Početna stranica Početna stranica

Gentamicin Galenika
gentamicin

UPUTSTVO ZA LEK


Gentamicin, 1 mg/1g, mast

gentamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Gentamicin

  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Gentamicin posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru i spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: čuvati na temperaturi do 25 oC, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Gentamicin

Aktivna supstanca:

1 g masti sadrži 1 mg gentamicina u obliku gentamicin-sulfata


Pomoćne supstance:

Parafin tečni, laki; parafin čvrsti; izopropilmiristat; parafin, beli, meki


Kako izgleda lek Gentamicin i sadržaj pakovanja

Homogena mast, skoro bele boje. Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: je dvostruko lakirana aluminijumska tuba sa gumiranim prstenom na otvoru plašta,

zatvorenog grla, sa plastičnim zatvaračem od polietilena bele boje sa trnom i navojem koja sadrži 15 g masti. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna aluminijumska tuba i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd Proizvođač:

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03565-17-001 od 15.08.2018.