Početna stranica Početna stranica

Berlithion 600
tioktinska kiselina

UPUTSTVO ZA LEKBerlithion 600; 600 mg; kapsule, meke,

tioktinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

- alergijske reakcije kao što su osip, koprivnjača i svrab

-


Usled poboljšanog iskorišćavanja glukoze, može doći do smanjenja koncentracije glukoze u krvi. Simptomi slični hipoglikemiji, koji uključuju vrtoglavicu, znojenje, glavobolju i poremećaje vida su prijavljeni.


Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- poremećaj hormona koji regulišu koncentraciju glukoze u krvi, sa naglašenim smanjenjem koncentracije glukoze u krvi (autoimuni insulinski sindrom)


Kontramere

Ukoliko primetite neke od navedenih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate lek Berlithion 600. Obavestite Vašeg lekara kako bi mogao da odluči o ozbiljnosti neželjenih dejstava i o daljim terapijskim merama koje treba poduzeti.


Kod prvih znakova reakcije preosetljvosti, treba prestati sa uzimanjem leka i o tome odmah obavestiti lekara.

Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Berlithion 600

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Berlithion 600 posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i blisteru nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Berlithion 600

Aktivna supstanca je: tioktinska kiselina.

Svaka kapsula, meka sadrži 600 mg tioktinske kiseline.


Pomoćne supstance su:

Sastav punjenja kapsule: mast, čvrsta; trigliceridi, srednje dužine lanca

Sastav omotača kapsule: glicerol 85% (suva supstanca); sorbitol, tečni (nekristališući), 70% (suva supstanca); želatin

Boje: titan-dioksid (E 171), Carmine lacquer (E 120)


Kako izgleda lek Berlithion 600 i sadržaj pakovanja

Ružičaste, duguljaste, meke želatinske kapsule sa sadržajem u obliku paste žute boje.


Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 15 mekih kapsula (ukupno 30 mekih kapsula) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO BERLIN-CHEMIE AG BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Djordja Stanojevića 14, Novi Beograd-Beograd

Proizvodjač:

 1. BERLIN-CHEMIE AG

  Glienicker Weg 125, Berlin, Nemačka

 2. CATALENT GERMANY EBERBACH GMBH Gammelsbacher Straße 2, Eberbach, Nemačka


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-02042-18-001 od 15.03.2019.