Početna stranica Početna stranica

VINCEVA
vinpocetin

UPUTSTVO ZA LEK


Vinceva, 10mg, tablete vinpocetin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vinceva i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vinceva

 3. Kako se uzima lek Vinceva

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vinceva

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vinceva i čemu je namenjen

  Lek Vinceva sadrži aktivnu supstancu vinpocetin.

  Lek Vinceva se koristi za terapiju psihičkih ili neuroloških simptoma izazvanih poremećajem moždane cirkulacije.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vinceva


  Lek Vinceva ne smete uzimati:

  • Ukoliko ste alergični na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka, navedenih u odeljku 6.

  • Ukoliko ste trudni ili dojite.

  • Ako ste imali skoro krvarenje u mozgu, ili patite od povećanog krvnog pritiska u mozgu


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Vinceva.

   Obavezno obavestite Vašeg lekara o bilo kojim drugim stanjima koja imate (posebno ako imate problem sa srcem, ukoliko znate da imate promene na elektrokardiogramu (EKG), kao što je produženi QT interval).

   Ako se pojave osip na koži, svrab, otežano disanje, otečeno lice, odmah se obratite lekaru jer ste osetljivi na lek.


   Za decu i adolescente

   Lek Vinceva ne treba primenjivati kod dece usled nedostatka bitnih kliničkih podataka.


   Drugi lekovi i Vinceva


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate lek, skoro ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koji lek, uključujući I one lekove, koji se dobijaju bez recepta

   Lek Vinceva može uticati na dejstvo lekova koji snižavaju krvni pritisak (kao što su organski nitrati), lekova za regulisanje poremećaja srčanog ritma, lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi, kao i lekova koji utiču na centralni nervni sistem.


   Lek Vinceva može pojačati dejstvo metil-dopa (leka koji snižava krvni pritisak), pa se savetuje redovna kontrola krvnog pritiska od strane lekara.


   Trudnoća i dojenje

   Ako ste trudni, ili dojite, sumnjate da ste trudni, ili planirate trudnoću, porazgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Vinceva.

   Ne uzimajte lek Vinceva u periodu trudnoće i dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Vinceva može uticati na upravljanje motornim vozilima i mašinama. Lek Vinceva može da izazove vrtoglavicu ili slabost usled pada krvnog pritiska, pa se ne savetuje upravljanje motornim vozilima i mašinama dok lekar ne odobri.


   Lek Vinceva sadrži laktozu

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

 3. Kako se uzima lek Vinceva

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno po uputstvu Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru.


  Ukoliko Vaš lekar ne propiše drugačije, uobičajena dnevna doza je 3 puta dnevno po 1 tabletu leka Vinceva (30 mg dnevna doza).


  Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih osoba, kao ni kod pacijenata sa oboljenjima bubrega ili jetre.

  Deca i adolescenti

  Lek Vinceva se ne koristi kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina. Za oralnu upotrebu. Tablete uzimati posle jela.

  Ako ste uzeli više leka Vinceva nego što treba

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Vinceva nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili se javite u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vinceva


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite Vašu sledeću dozu u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vinceva

  Ne prestajte sa uzimanjem leka Vinceva bez konsultacije sa lekarom, čak i kada se bolje osećate. Ako imate dodatnih pitanja o načinu upotrebe leka, konsultujte Vašeg lekara.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): povišenje nivoa holesterola u krvi, glavobolja, vrtoglavica, sniženje krvnog pritiska, nelagodnost u trbuhu, suva usta, mučnina,


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): smanjenje broja belih krvnih zrnaca i krvnih pločica, smanjenje apetita, anoreksija, šećerna bolest, poremećaj sna, nemir, uznemirenost, pospanost, vrtoglavica, poremećaj čula ukusa, utrnulost, ukočenost, smanjena funkcija mišića jedne polovine tela, opšta nezainteresovanost, gubitak pamćenja, otok optičkog diska (papiloedem), poremećaj sluha, zujanje u ušima (tinitus), bol iza grudne kosti, infarkt miokarda, angina pektoris, poremećaj srčanog ritma (ubrzan ili usporen srčani rad, preskoci), naleti crvenila, zapaljenje vena uzrokovano ugruškom (tromboflebitis), bol u trbuhu, otežano pražnjenje creva, proliv, povraćanje, problemi sa varenjem, crvenilo kože, povećano znojenje, svrab, koprivnjača, osip, hronična iscrpljenost, malaksalost, osećaj vrućine, promene u enzimima jetre, povišenje triglicerida (masti) u krvi, povišen krvni pritisak.


  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): anemija, aglutinacija crvenih krvnih zrnaca, preosetljivost, euforija, depresija, drhtavica, grčevi, crvenilo vežnjače, poremećaj rada srca, iznenadne promene u vrednostima krvnog pritiska, otežano gutanje,

  zapaljenje sluznice usta, zapaljenje kože, nelagodnost u grudima, sniženje temperature, povećanje telesne mase, povećanje/sniženje broja belih krvnih zrnaca, sniženje broja crvenih krvnih zrnaca, skraćenje trombinskog vremena.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Vinceva

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Čuvajte na temperature do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti


  Ne upotrebljavajte ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vinceva

Aktivna supstanca je vinpocetin. Jedna tableta sadrži 10 mg vinpocetina.


Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, povidon, krospovidon, magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Vinceva i sadržaj pakovanja

Bele do skoro bele tablete, cilindričnog oblika, sa utisnutom oznakom “I” na obe strane, bez mirisa.


Unutrašnje pakovanje je PVC/aluminijumski blister sa 30 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži 1 blister (ukupno 30 tableta ) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: LIFE PHARMA D.O.O., Beogradskog Bataljona 4, Beograd- Čukarica Proizvođač: UŽDAROJI AKCINE BENDROVE

ACONITUM, Litvanija, Biruliškiu k.,

Kauno r. sav., Inovaciju g. 4


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04133-19-001 od 24.09.2020.