Početna stranica Početna stranica

Rudakol
mebeverinUPUTSTVO ZA LEK


Rudakol, 135 mg, obložene tablete mebeverin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rudakol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rudakol

 3. Kako se uzima lek Rudakol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rudakol

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije 1. Šta je lek Rudakol i čemu je namenjen

  Lek Rudakol sadrži aktivnu supstancu mebeverin-hidrohlorid koja pripada grupi lekova koji se zovu spazmolitici.


  Rudakol se koristi za lečenje simptoma iritabilnog creva (SIC) i sličnih problema kao što su: hronični iritabilni kolon, spastični zatvor, mukozni i spastični kolitis.


  Crevo je dugačka mišićna cev kroz koju prolazi hrana na dole kako bi se mogla svariti. Ukoliko crevo počne da se grči (spazam) i čvrsto steže dolazi do pojave bola. Rudakol deluje tako što ublažava bol, grčeve i druge simptome koje prate sindrom iritabilnog creva.


  Glavni simptomi SICa su:

  • bol i grčevi (spazam) u stomaku;

  • osećaj nadutosti i gasovi;

  • proliv (sa ili bez zatvora);

  • oskudne, tvrde stolice u obliku kuglica ili tračica. Simptomi mogu biti različiti od osobe do osobe.

   Vaša ishrana i životne navike takođe mogu pomoći u lečenju simptoma iritabilnog creva.


   Ako primetite da određena hrana dovodi do simptoma, onda nemojte jesti tu vrstu hrane. Ishrana bogata vlaknima može Vam pomoći, ali se posavetujte o tome sa Vašim lekarom koji će Vam pružiti više informacija.


   Nekim ljudima za ublažavanje simptoma SICa pomažu metode opuštanja. Možda će Vam biti od pomoći da svakodnevno pronađete nekoliko trenutaka za opuštanje.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rudakol Lek Rudakol ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na mebeverin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka Rudakol (navedene u odeljku 6);


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Rudakol:

  • ako imate 40 i više godina;

  • ako ste imali krv u stolici;

  • ako imate mučninu ili povraćate;

  • ako ste bledi i malaksali;

  • ako imate veoma izražen zatvor;

  • ako imate povišenu telesnu temperaturu;

  • ako ste skoro putovali u inostranstvo;

  • ako ste trudni ili postoji mogućnost da ste trudni;

  • ako imate neuobičajeno vaginalno krvarenje ili sekret;

  • ako imate otežano ili bolno mokrenje.

   Ukoliko niste sigurni da li se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru.   Ukoliko se kod Vas pojave novi simptomi, ili ako se postojeći simptomi pogoršaju, ili se ne poboljšaju posle 2 nedelje terapije, tada je neophodno preispitati opravdanost dalje terapije lekom Rudakol.


   Deca i adolescenti

   Ovaj lek ne smeju uzimati deca i adolescenti mlađi od 18 godina.


   Drugi lekovi i lek Rudakol

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Nisu poznate interakcije leka Rudakol sa drugim lekovima.


   Uzimanje leka Rudakol sa hranom, pićima i alkoholom


   Pokušajte da uzmete lek Rudakol 20 minuta pre obroka.

   Tokom terapije lekom Rudakol možete konzumirati alkoholna pića.


   Trudnoća i dojenje

   Trudnoća

   Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Ne preporučuje se primena leka Rudakol tokom trudnoće. Dojenje

   Ne preporučuje se primena leka Rudakol ukoliko dojite bebu.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nije verovatno da će lek Rudakol imati uticaj na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.


   Lek Rudakol sadrži laktozu i saharozu

   U slučaju intolerancije( na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Rudakol


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Odrasli i starije osobe:

  • Preporučena doza je 3 puta po 1 obložena tableta na dan.

  • Ukoliko dođe do poboljšanja simptoma, može se smanjiti broj tableta koje uzimate.

  • Nemojte da uzimate više od 3 tablete na dan.


   Primena kod dece i adolescenata


   Ovaj lek ne smeju uzimati deca i adolescenti mlađi od 18 godina.


   Način primene


   Lek Rudakol treba uzimati 20 minuta pre obroka. Obložene tablete treba progutati cele sa dovoljnom količinom vode (najmanje 100 mL). Tablete ne treba žvakati, jer su neprijatnog ukusa.


   Ako ste uzeli više leka Rudakol nego što treba


   Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno uzeli veću dozu leka Rudakol od propisane, odmah obavestite Vašeg lekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu! Ponesite sa sobom kutiju leka, kako bi lekar znao koji ste lek uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Rudakol


   Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu leka, uzmite je čim se setite, osim ako nije već vreme za sledeću dozu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu leka.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Rudakol

   Nemojte da prestanete sa primenom leka Rudakol iako se bolje osećate, dok se prethodno ne konsultujete sa Vašim lekarom. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Ako primetite bilo koje od dole navedenih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate ovaj lek i odmah se obratite lekaru:

  • poteškoće sa disanjem, oticanje lica, vrata, jezika ili grla (teška alergijska reakcija).

   Ako primetite bilo koje od dole navedenih neželjenih dejstava, obratite se Vašem lekaru:

  • osip, svrab i crvenilo kože;

  • glavobolja i vrtoglavica;

  • mučnina, nadimanje stomaka i gasovi, poremećaj varenja hrane, suva usta, bol u stomaku, zatvor.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Rudakol

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Rudakol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rudakol

Aktivna supstanca leka Rudakol je mebeverin.

Jedna obložena tableta sadrži 135 mg mebeverin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; talk; magnezijum-stearat.

Omotač tablete: saharoza; talk; želatin; akacija; karnauba vosak.


Kako izgleda lek Rudakol i sadržaj pakovanja


Bele, obložene tablete.


Unutrašnje pakovanje je braon bočica od stakla III hidrolitičke grupe sa aluminijumskim PP (Pilfer proof) zatvaračem sa navojem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu od stakla sa 50 obloženih tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC),

Mosorska 1, Beograd


Proizvođač:

BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02246-17-001 od 17.04.2018.