Početna stranica Početna stranica

Vorikonazol PharmaS
vorikonazol

UPUTSTVO ZA LEK


Vorikonazol PharmaS, 200 mg, prašak za rastvor za infuziju vorikonazol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Vorikonazol PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Vorikonazol PharmaS

 3. Kako se primenjuje lek Vorikonazol PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vorikonazol PharmaS

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vorikonazol PharmaS i čemu je namenjen

  Lek Vorikonazol PharmaS sadrži aktivnu supstancu vorikonazol. Vorikonazol PharmaS je antigljivični lek. Deluje tako što ubija gljivice koje uzrokuju infekcije ili zaustavlja njihov rast.


  Ovaj lek se koristi za lečenje pacijenata (odraslih i dece starije od 2 godine) sa:

  • invazivnom aspergilozom (tip gljivične infekcije koju prouzrokuju vrste iz roda Aspergillus),

  • kandidemijom (drugi tip gljivične infekcije koju prouzrokuju vrste Candida) kod pacijenata bez neutropenije (pacijenata koji nemaju neuobičajeno mali broj belih krvnih zrnaca),

  • ozbiljnim invazivnim infekcijama koje prouzrokuju Candida vrste kada je gljivica rezistentna (otporna) na flukonazol (drugi antigljivični lek),

  • ozbiljnim gljivičnim infekcijama koje prouzrokuju Scedosporium ili Fusarium vrste (dve različite vrste gljivica).


   Lek Vorikonazol PharmaS je namenjen za primenu kod pacijenata sa gljivičnim infekcijama koje se pogoršavaju, a mogu da ugroze život.


   Prevencija gljivičnih infekcija kod visokorizičnih primaoca transplantata koštane srži. Ovaj lek se isključivo koristi pod nadzorom lekara.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Vorikonazol PharmaS Lek Vorikonazol PharmaS ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu vorikonazol ili na hidroksipropilbetadeks ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Veoma je važno da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste uzimali druge lekove, čak i one koji se izdaju bez lekarskog recepta ili biljne lekove.


   Sledeće lekove ne smete da uzimate tokom terapije lekom Vorikonazol PharmaS:


   • terfenadin (koristi se za lečenje alergije)

   • astemizol (koristi se za lečenje alergije)

   • cisaprid (koristi se za ublažavanje želudačnih tegoba)

   • pimozid (koristi se za terapiju psihičkih bolesti)

   • hinidin (koristi se za lečenje poremećaja srčanog ritma)

   • ivabradin (koristi se za lečenje simptoma hronične srčane slabosti)

   • rifampicin (koristi se za lečenje tuberkuloze)

   • efavirenz (koristi se za lečenje HIV-a) u dozama od 400 mg i većim, jednom dnevno

   • karbamazepin (koristi se za lečenje epileptičnih napada)

   • fenobarbital (koristi se za lečenje teške nesanice i epileptičnih napada)

   • ergot alkaloidi (npr. ergotamin, dihidroergotamin; koriste se za lečenje migrene)

   • sirolimus (koristi se kod pacijenata koji su imali transplantaciju)

   • ritonavir (koristi se za lečenje HIV-a) u dozama od 400 mg i većim, dva puta dnevno

   • kantarion (biljni preparat)

   • naloksegol (koristi se za lečenje zatvora uzrokovanog isključivo lekovima za bol koji se nazivaju opioidi (npr. morfin, oksikodon, fentanil, tramadol, kodein))

   • tolvaptan (koristi se za lečenje hiponatremije (niske vrednosti natrijuma u krvi) ili za usporavanje smanjenja

   funkcije bubrega kod pacijenata sa policističnim bubrezima)

   • lurasidon (koristi se za lečenje depresije)

   • venetoklaks (koristi se za lečenje pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom)

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Vorikonazol PharmaS:

   • ukoliko ste imali alergijsku reakciju na druge azole,

   • ukoliko imate ili ste imali bolesti jetre. Ukoliko imate bolest jetre, lekar Vam može propisati manju dozu leka Vorikonazol PharmaS. Takođe, Vaš lekar će pratiti funkciju jetre tokom lečenja lekom Vorikonazol PharmaS putem laboratorijskih analiza krvi.

   • ukoliko Vam je poznato da bolujete od kardiomiopatije, nepravilnog srčanog ritma, usporenog srčanog ritma ili nepravilnosti na elektrokardiogramu (EKG) zapisu koji se naziva „sindrom produženog QTc intervala“.


    Izbegavajte sunčevu svetlost i izlaganje suncu u toku lečenja. Važno je da zaštitite delove kože koji su izloženi suncu i da koristite sredstvo za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom (SPF), zato što se može pojaviti povećana osetljivost kože na sunčeve UV zrake. Ove mere opreza se takođe odnose i na decu.


    Za vreme lečenja lekom Vorikonazol PharmaS:

    • recite odmah Vašem lekaru u slučaju pojave:

    • opekotina od sunca,

    • teškog osipa ili plikova na koži,

    • osetite bol u kostima.


     Ukoliko se jave gore navedene promene na koži, Vaš lekar Vas može uputiti kod dermatologa, koji nakon konsultacija može odlučiti da je važno da redovno dolazite na kontrole. Postoji mala verovatnoća da se nakon dugotrajne primene leka Vorikonazol PharmaS može razviti rak kože.


     Ako se kod Vas pojave znaci “insuficijencije nadbubrežnih žlezda” kada nadbubrežne žlezde ne proizvode dovoljnu količinu određenih steroidnih hormona kao što je kortizol što može dovesti do sledećih simptoma: hronični ili dugotrajni zamor, slabost u mišićima, gubitak apetita, gubitak telesne težine, bol u stomaku, obavestite svog lekara.

     Obavestite svog lekara ako se kod Vas pojave znakovi „Cushing-ovog sindroma“ kod kojeg telo proizvodi previše hormona kortizola koji može dovesti do simptoma kao što su: porast telesne mase, nakupljanje masnog tkiva između ramena, zaobljeno lice, potamnela koža na stomaku, bedrima, grudima i rukama, stanjivanje kože, lako stvaranje modrica, visoka koncentracija šećera u krvi, prekomeran rast dlaka, prekomerno znojenje.

     Vaš lekar treba da kontroliše funkciju jetre i bubrega putem laboratorijskih analiza krvi.


     Deca i adolescenti

     Lek Vorikonazol PharmaS nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 2 godine.


     Drugi lekovi i lek Vorikonazol PharmaS

     Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


     Neki lekovi, kada se primenjuju istovremeno sa lekom Vorikonazol PharmaS, mogu uticati na dejstvo leka Vorikonazol PharmaS ili lek Vorikonazol PharmaS može uticati na njihovo dejstvo.


     Recite Vašem lekaru ako uzimate sledeći lek, zato što treba izbegavati istovremeno lečenje sa lekom Vorikonazol PharmaS, ukoliko je to moguće:


   • ritonavir (koristi se za lečenje HIV-a) u dozama od 100 mg, dva puta dnevno

    • glasdegib (koristi se za lečenje raka) – ukoliko je potrebno da koristite oba leka Vaš lekar će učestalo pratiti

     srčani rad.


     Recite Vašem lekaru ako uzimate neki od sledećih lekova, zato što treba izbegavati istovremeno lečenje sa lekom Vorikonazol PharmaS, ukoliko je to moguće, a možda će biti potrebno i prilagoditi dozu vorikonazola:


    • rifabutin (koristi se za lečenje tuberkuloze). Ukoliko ste već na terapiji rifabutinom, biće potrebno praćenje krvne slike i neželjenih dejstava na rifabutin.

    • fenitoin (koristi se za lečenje epilepsije). Ukoliko ste već na terapiji fenitoinom, tokom lečenja lekom Vorikonazol PharmaS biće potrebno praćenje koncentracije fenitoina u krvi, a možda će biti potrebno prilagoditi dozu leka.


     Recite Vašem lekaru ako uzimate neki od sledećih lekova, jer možda će biti potrebno prilagođavanje doze ili praćenje, u cilju provere da li ovi lekovi i/ili lek Vorikonazol PharmaS i dalje ostvaruju željeni terapijski efekat:


   • varfarin i druge antikoagulanse (npr. fenprokumon, acenokumarol; koriste se za sprečavanje zgrušavanja krvi)

    • ciklosporin (koristi se kod pacijenata sa presađenim organom)

    • takrolimus (koristi se kod pacijenata sa presađenim organom)

    • derivate sulfoniluree (npr. tolbutamid, glipizid i gliburid) (koriste se za terapiju dijabetesa)

    • statine (npr. atorvastatin, simvastatin) (koriste se za snižavanje vrednosti holesterola)

    • benzodiazepine (npr. midazolam, triazolam) (koriste se za terapiju teške nesanice i stresa)

    • omeprazol (koristi se za lečenje čira)

    • oralne kontraceptive (ako uzimate lek Vorikonazol PharmaS sa oralnim kontraceptivima, možete da imate neželjena dejstva kao što su mučnina i menstrualne tegobe)

    • vinka alkaloide (npr. vinkristin, vinblastin) (koriste se u terapiji raka)

    • inhibitori tirozin kinaze (npr. aksitinib, bosutinib, cabozantinib, ceritinib, kobimetinib, dabrafenib, dasatinib, nilotinib, sunitinib, ibrutinib i ribociklib) (koristi se za lečenje raka)

    • tretinoin (koristi se za lečenje leukemije)

    • indinavir i druge inhibitore HIV proteaze (koriste se za lečenje HIV-a)

    • nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze (npr. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (koriste se u terapiji HIV-a) (lek efavirenz primenjen u određenim dozama se NE sme uzimati istovremeno sa lekom Vorikonazol PharmaS)

    • metadon (koristi se za odvikavanje od heroina)

    • alfentanil i fentanil i druge opijate kratkog dejstva, kao što je sufentanil (lekovi koji se koriste protiv bolova za vreme hirurških procedura)

    • oksikodon i druge opijate dugog dejstva, kao što je hidrokodon (koristi se za ublažavanje umerenih do jakih bolova)

    • nesteroidne antiinflamatorne lekove (npr. ibuprofen, diklofenak) (koriste se za lečenje bola i zapaljenja)

    • flukonazol (koristi se za lečenje gljivičnih infekcija)

    • everolimus (koristi se za lečenje uznapredovalog raka bubrega i kod pacijenata kod kojih je izvršena transplantacija)

    • letermovir (koristi se za sprečavanje citomegalovirusne (CMV) bolesti nakon transplantacije koštane srži)

    • ivakaftor: koristi se za lečenje cistične fibroze


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Lek Vorikonazol PharmaS se ne sme koristiti za vreme trudnoće, osim ukoliko Vaš lekar ne odluči drugačije. Žene u reproduktivnom periodu moraju da koriste efektivnu kontracepciju. Morate odmah da se javite Vašem lekaru ako zatrudnite za vreme lečenja lekom Vorikonazol PharmaS.


   Dojenje se mora prekinuti pre početka lečenja lekom Vorikonazol PharmaS.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Vorikonazol PharmaS može da prouzrokuje zamućenje vida ili neprijatnu osetljivost na svetlost. Dok imate ove tegobe, nemojte upravljati vozilima, ni rukovati mašinama. Recite Vašem lekaru ukoliko imate ove tegobe.


   Lek Vorikonazol PharmaS sadrži natrijum

   Lek Vorikonazol PharmaS sadrži 88,74 mg natrijuma (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj bočici. To odgovara 4,44% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu. Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ako Vam je potrebno 5 ili više bočica leka dnevno duži vremenski period, naročito akoVam je preporučena ishrana sa niskim sadržajem soli (natrijuma).


   Lek Vorikonazol PharmaS sadrži hidroksipropilbetadeks

   Ako imate bolest bubrega obratite se Vašem lekaru pre nego što primite ovaj lek.


 3. Kako se primenjuje lek Vorikonazol PharmaS

  Lek Vorikonazol PharmaS ćete dobijati uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom.


  Vaš lekar će odrediti dozu leka prema Vašoj telesnoj masi i tipu infekcije koju imate. Vaš lekar može da promeni dozu leka u zavisnosti od Vašeg stanja.

  Preporučena doza za odrasle (uključujući i starije pacijente) je sledeća:


  Intravenska primena

  Doza u prva 24 sata (udarna doza)

  6 mg/kg svakih 12 sati tokom prva 24 sata

  Doza posle prva 24 sata

  (doza održavanja)

  4 mg/kg dva puta dnevno


  Zavisno od Vašeg odgovora na terapiju, Vaš lekar može da smanji dozu na 3 mg/kg, dva puta dnevno. Lekar može da odluči da smanji dozu ako imate blagi do umereni oblik ciroze jetre.

  Primena kod dece i adolescenata

  Preporučena doza za decu i adolescente je sledeća:


  Intravenska primena

  Deca uzrasta od 2 do manje od 12 godina i adolescenti uzrasta od 12 do 14 godina sa telesnom masom manjom od 50 kg

  Adolescenti uzrasta od 12 do 14 godina sa telesnom masom 50 kg ili većom; svi adolescenti stariji od 14 godina

  Doza u prva 24 sata (udarna

  9 mg/kg svakih 12 sati

  6 mg/kg svakih 12 sati


  doza)

  tokom prva 24 sata

  tokom prva 24 sata

  Doza posle prva 24 sata

  (doza održavanja)

  8 mg/kg dva puta dnevno

  4 mg/kg dva puta dnevno


  U zavisnosti od odgovora na terapiju, Vaš lekar može povećati ili smanjiti dnevnu dozu.


  Bolnički farmaceut ili medicinska sestra rekonstituisaće i razblažiti lek Vorikonazol PharmaS prašak za rastvor za infuziju do odgovarajuće koncentracije. (Molimo Vas pogledajte kraj ovog uputstva za detaljnije informacije).


  Lek Vorikonazol PharmaS se daje kao intravenska infuzija (u venu), maksimalnom brzinom od 3 mg/kg na sat, u toku 1 do 3 sata.


  Ako Vi ili Vaše dete primate lek Vorikonazol PharmaS za prevenciju gljivičnih infekcija, Vaš lekar može doneti odluku da prestane da Vam daje ovaj lek ukoliko dođe do pojave neželjenih dejstava povezanih sa terapijom.


  Ako ste zaboravili da primite lek Vorikonazol PharmaS

  Kako se ovaj lek primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja, nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako naglo prestanete da primate lek Vorikonazol PharmaS

  Lečenje lekom Vorikonazol PharmaS traje onoliko dugo koliko Vam to savetuje Vaš lekar, međutim, trajanje terapije sa lekom Vorikonazol PharmaS, prašak za rastvor za infuziju, ne treba da traje duže od 6 meseci.


  Pacijenti sa oslabljenim imunskim sistemom ili oni sa teškim infekcijama mogu biti lečeni i duže da bi se sprečilo da se infekcija ponovo javi. Kada Vam se zdravstveno stanje popravi, možete preći sa intravenske primene leka na tablete.


  Ako Vaš lekar odluči da prekine lečenje lekom Vorikonazol PharmaS ne bi trebalo da imate nikave posledice.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primaju ovaj lek.


  Ukoliko se pojavi neko neželjeno dejstvo, većina su blaga i prolazna. Međutim, neka mogu biti ozbiljna i zahtevaju medicinsku pomoć.


  Ozbiljna neželjena dejstva - Prestanite da primate lek Vorikonazol PharmaS i odmah se javite lekaru:

  • osip

  • žutica; promene rezultata funkcionalnih testova jetre

  • pankreatitis (zapaljenje gušterače)


   Ostala neželjena dejstva


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • oštećenje vida (uključujući zamućen vid, poremećaj u raspoznavanju boja, neuobičajenu netoleranciju na vizuelnu percepciju svetlosti, slepilo za boje, poremećaj oka, oreol oko slika koje vidimo, noćno slepilo, poigravanje slike (oscilopsija), svetlucanje pred očima, aura oko slika koje vidimo, smanjenu oštrinu vida,

  blještanje pred očima, gubitak dela uobičajenog vidnog polja, mrlje u vidnom polju)

  • povišena telesna temperatura (groznica)

  • osip

  • mučnina, povraćanje, proliv

  • glavobolja

  • oticanje ruku i nogu

  • bolovi u stomaku

  • otežano disanje

  • povišene vrednosti enzima jetre


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • zapaljenje sinusa, zapaljenje desni, jeza, slabost

  • smanjen broj (uključujući značajno smanjenje) nekih vrsta crvenih krvnih zrnaca (nekada kao posledica imunskog odgovora) i/ili belih krvnih zrnaca (nekada praćeno povišenom telesnom temperaturom (groznicom)), smanjen broj krvnih pločica (trombocita) koje pomažu u zgrušavanju krvi

  • smanjena koncentracija šećera u krvi, smanjena koncentracija kalijuma u krvi, smanjena koncentracija natrijuma u krvi

  • anksioznost, depresija, zbunjenost (konfuzija), uzmenirenost, nesanica, halucinacije

  • epileptični napadi, nevoljno drhtanje ili nekontrolisani pokreti mišića, osećaj mravinjanja po koži ili izmenjena osetljivost kože, povećan mišićni tonus, pospanost, vrtoglavica

  • krvarenje u oku

  • problemi sa srčanim ritmom, uključujući veoma ubrzan rad srca, veoma usporen rad srca, nesvestica

  • nizak krvni pritisak, zapaljenje vene (koje može biti povezano sa stvaranjem krvnog ugruška)

  • akutno otežano disanje, bol u grudima, oticanje lica (usta, usana i predela oko očiju), nakupljanje tečnosti u plućima

  • otežano pražnjenje creva (konstipacija), otežano varenje, zapaljenje usana

  • žutica, zapaljenje jetre i oštećenje jetre

  • osip na koži koji može dovesti do pojave ozbiljnih plikova i ljuštenja kože i karakteriše ga ravna, crvena područja kože prekrivena malim izraslinama koje se spajaju, crvenilo kože

  • svrab

  • gubitak kose

  • bol u leđima

  • bubrežna insuficijencija (slabost), krv u urinu, promena laboratorijskih rezultata za procenu funkcije bubrega


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):


  • simptomi slični gripu, iritacija ili zapaljenje gastrointestinalnog trakta, zapaljenje gastrointestinalnog trakta koje izaziva proliv povezan sa uzimanjem antibiotika, zapaljenje limfnih sudova

  • zapaljenje tankog tkiva koje oblaže unutrašnji zid abdomena i pokriva organe trbušne duplje (trbušne maramice)

  • uvećane limfne žlezde (ponekad bolne), insuficijencija koštane srži, povećanje broja eozinofila

  • smanjena funkcija nadbubrežne žlezde, smanjena aktivnost štitaste žlezde

  • poremećaj funkcije mozga, simptomi slični Parkinsonovoj bolesti, oštećenje nerava koje dovodi do osećaja mravinjanja, bola, utrnulosti ili peckanja u šakama ili stopalima

  • problemi sa ravnotežom ili koordinacijom

  • otok mozga

  • duple slike, ozbiljni poremećaji oka uključujući: bol i zapaljenje očiju i očnih kapaka, izmenjeni pokreti oka, oštećenje očnog nerva sa posledicama oštećenja vida, oticanje očnog diska

  • oslabljen osećaj za dodir

  • izmenjen osećaj ukusa

  • problemi sa sluhom, zujanje u ušima, vertigo

  • zapaljenje određenih unutrašnjih organa – pankreasa (gušterače) i duodenuma (dvanaestopalačnog creva), oticanje i zapaljenje jezika

  • uvećanje jetre, insuficijencija (slabost) jetre, bolest žučne kese, kamen u žuči

  • zapaljenje zglobova, zapaljenje vena ispod kože (što može biti povezano sa stvaranjem krvnog ugruška)

  • zapaljenje bubrega, proteini u urinu, oštećenje bubrega

  • veoma ubrzan rad srca ili preskakanje otkucaja srca, ponekad sa nestalnim električnim impulsima

  • abnormalnosti na elektrokardiogramu (EKG)

  • povećane vrednosti holesterola u krvi, povećane vrednosti uree u krvi

  • alergijske reakcije na koži (ponekad teške), uključujući stanja kože opasna po život koja uzrokuju bolne plikove i rane na koži i mukoznim membranama, posebno u ustima, zapaljenje kože, koprivnjača, opekotine od sunca ili teške kožne reakcije posle izlaganja svetlosti ili suncu, crvenilo i iritacija kože, crvena ili ljubičasta prebojenost kože koja može biti posledica smanjenog broja trombocita, ekcem

  • reakcija na mestu primene infuzije

  • alergijska reakcija ili preterani imunski odgovor


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):


  • pojačana aktivnost štitaste žlezde

  • propadanje moždane funkcije koja je ozbiljna komplikacija bolesti jetre

  • gubitak većine vlakana očnog nerva, zamagljenje rožnjače, nevoljni pokreti očiju

  • povećana osetljivost na svetlost propraćena stvaranjem plikova

  • poremećaj u kome imunski sistem organizma napada deo perifernog nervnog sistema

  • problemi srčanog ritma ili provodljivosti (ponekad opasni po život)

  • alergijska reakcija opasna po život

  • poremećaj sistema za zgrušavanje krvi

  • alergijske reakcije na koži (ponekad teške), uključujući brzo oticanje (edem) vezivnog sloja kože (dermisa), potkožnog tkiva, sluzokože i podsluzokože, pečati zadebljale i crvene kože koji svrbe ili bole sa srebrnastim ljuspicama kože, iritacija kože i mukoznih membrana, uključujući životno ugrožavajuća stanja kože koja uzrokuju odvajanje većeg dela epidermisa, površinskog sloja kože, odvajanje od donjih slojeva kože

  • male, suve, ljuspe na koži, ponekad zadebljale sa šiljcima ili “rogovima”


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • pege i pigmentne mrlje


   Učestalost ostalih značajnih neželjenih dejstava nije poznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka), ali se moraju odmah prijaviti Vašem lekaru:

  • rak kože

  • zapaljenje tkiva koje okružuju kosti

  • crvene, ljuspaste mrlje ili oštećenja na koži prstenastog oblika koja mogu biti simptom autoimunske bolesti koja se zove kožni eritemski lupus.


  Reakcije za vreme primene infuzije vorikonazola koje su se povremeno javljale (uključujući napade crvenila praćene osećajem vrućine, povišenu telesnu temperaturu (groznicu), znojenje, ubrzan rad srca i gubitak daha). Vaš lekar može da prekine infuziju ako se jave ove reakcije.


  S obzirom da je poznato da vorikonazol utiče na jetru i bubrege, Vaš lekar treba da prati funkciju jetre i bubrega putem analiza krvi. Molimo Vas da se posavetujete sa Vašim lekarom ako imate bolove u stomaku ili Vam je izmenjen izgled stolice.


  Prijavljen je rak kože kod pacijenata koji su lečeni vorikonazolom kroz duži vremenski period.


  Opekotine od sunca ili teška kožna reakcija nakon izlaganja svetlosti ili suncu su se češće javljale kod dece. Ako Vi ili Vaše dete primetite promene na koži, Vaš lekar Vas može uputiti na dermatološki pregled na kome se, nakon konsultacija, može doneti odluka da je za Vas i Vaše dete važno da dolazite na redovne preglede. Povišene vrednosti enzima jetre su takođe češće primećeni kod dece.


  Ako neko od ovih neželjenih dejstava duže traje ili postane zabrinjavajuće, obratite se Vašem lekaru. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Vorikonazol PharmaS

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Vorikonazol PharmaS posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Uslovi čuvanja pre otvaranja:

  ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Nakon rekonstitucije i razblaživanja:

  Sa mikrobiološke tačke gledišta, jednom pripremljen, ovaj lek mora da se iskoristi odmah. Ako se lek ne iskoristi odmah, isključiva odgovornost korisnika su rok upotrebe leka i uslovi koji su ostvareni pre primene leka, a normalno ne treba da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 °C do 8 °C (u frižideru), osim ako se priprema ne odvija u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Hemijska i fizička stabilnost pokazane su u trajanju od 72 sata na sobnoj temperaturi i na temperaturi od 2 °C do 8 °C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vorikonazol PharmaS


Kako izgleda lek Vorikonazol PharmaS i sadržaj pakovanja

Vorikonazol PharmaS, 200 mg, prašak za rastvor za infuziju: liofilizovani prašak bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje leka je providna staklena bočica tip I hidrolitičke otpornosti, zapremine 25 mL. Bočica je zapečaćena hlorobutil gumenim čepom sive boje i zatopljena sa aluminijumskom kapicom i plastičnim flip-off poklopcem crvene boje.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PHARMAS D.O.O. BEOGRAD, Viline vode bb, Beograd-Palilula Proizvođači:

 1. PHARMATHEN SA, Dervenakion 6, Pallini, Attiki, Grčka

 2. ANFARM HELLAS S.A., 61st km Nat. Rd. Athens-Lamia, Schimatari Viotias, Grčka

 3. PHARMATHEN INTERNATIONAL SA, Industrial Park Sapes Rodopi Perfecture, Block No 5, Rodopi, Grčka


  Napomena:

  Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Januar, 2023.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  515-01-04456-21-001 od 27.01.2023.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


  KLINIČKI PODACI


  Terapijske indikacije


  Vorikonazol, derivat triazola, je antigljivični lek širokog spektra dejstva i indikovan je za primenu kod odraslih i dece uzrasta od 2 godine i starije za:

  • Terapiju invazivne asperigiloze.

  • Terapiju kandidemije kod pacijenata bez neutropenije.

  • Terapiju flukonazol-rezistentnih, teških, invazivnih Candida infekcija (uključujući i C. krusei).

  • Terapiju ozbiljnih gljivičnih infekcija uzrokovanih sa Scedosporium spp. i Fusarium spp.


Lek Vorikonazol PharmaS treba primenjivati primarno kod pacijenata sa progresivnim gljivičnim infekcijama koje mogu da ugroze život.


Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod visokorizičnih primaoca alogenog transplantata hematopoetskih matičnih ćelija (engl. hematopoietic stem cell transplant, HSCT).


Doziranje i način primene

Poremećaje elektrolita kao što su hipokalemija, hipomagnezemija i hipokalcemija treba pratiti i korigovati, ako je potrebno, pre započinjanja i tokom primene terapije vorikonazolom (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


Preporučuje se da se lek Vorikonazol PharmaS primenjuje maksimalnom brzinom od 3 mg/kg na sat, tokom 1 do 3 sata.


Lek Vorikonazol PharmaS je u Republici Srbiji registrovan kao prašak za rastvor za infuziju, 200 mg. U slučaju potrebe za oralnom primenom vorikonazola, koristiti odgovarajući lek dostupan na tržištu Republike Srbije.


Terapija

Odrasli

Terapija se mora započeti posebnim udarnim dozama i kod intravenske i kod oralne primene vorikonazola, da bi se već prvog dana postigle koncentracije u plazmi slične onima u ravnotežnom stanju. Zbog visoke bioraspoloživosti nakon oralne primene (96%; videti odeljak „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka), moguć je prelazak sa intravenske na oralnu primenu i obrnuto, kada je klinički indikovan.


Detaljne informacije o preporučenom doziranju se nalaze u sledećoj tabeli:Intravenska primena

Oralna primena

Pacijenti telesne mase ≥ 40 kg*

Pacijenti telesne mase

< 40 kg*

Udarna doza (u prva 24 sata)

6 mg/kg svakih 12 sati

400 mg svakih 12 sati

200 mg svakih 12 sati

Doza održavanja (posle prva 24 sata)

4 mg/kg dva puta dnevno

200 mg dva puta dnevno

100 mg dva puta dnevno

*Ovo se odnosi i na pacijente uzrasta 15 godina i starije


Trajanje terapije

Trajanje terapije treba da bude što je kraće moguće, u zavisnosti od kliničkog odgovora i odgovora pacijenta na terapiju mikoza. Dugotrajna izloženost vorikonazolu, duže od 180 dana (6 meseci) zahteva pažljivu procenu koristi i rizika (videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i

„Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka). Klinički podaci za dokazivanje bezbednosti intravenske primene hidroksipropilbetadeksa pri dugotrajnoj izloženosti su ograničeni (videti odeljak

„Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Prilagođavanje doze (odrasli)

Ukoliko pacijent ne može da podnese intravensku terapiju leka u dozi od 4mg/kg dva puta dnevno, dozu je potrebno smanjiti na 3 mg/kg dva puta dnevno.


Ako odgovor pacijenta na terapiju nije zadovoljavajući, doza održavanja se može povećati na 300 mg dva puta dnevno, kod oralne primene. Za pacijente sa telesnom masom < 40 kg, oralna doza može da se poveća na 150 mg dva puta dnevno.


Ako pacijent ne podnosi terapiju većim dozama, oralnu dozu održavanja treba postepeno smanjivati za po 50 mg do 200 mg, dva puta dnevno (ili 100 mg dva puta dnevno, za pacijente sa telesnom masom < 40 kg).


U slučaju primene leka kao profilakse, pogledajte tekst u nastavku.


Deca (uzrasta od 2 do < 12 godina) i mlađi adolescenti sa malom telesnom masom (uzrasta od 12 do 14 godina i < 50 kg telesne mase)

Vorikonazol treba dozirati kao kod dece jer je metabolizam vorikonazola kod ovih mlađih adolescenata sličniji metabolizmu kod dece nego kod odraslih.

Preporučeni režim doziranja je sledeći:


Intravenska primena

Oralna primena

Udarna doza (u prva 24 sata)

9 mg/kg svakih 12 sati

Ne preporučuje se

Doza održavanja (posle prva 24 sata)

8 mg/kg dva puta dnevno

9 mg/kg dva puta dnevno (maksimalna doza je 350 mg dva puta dnevno)

Napomena: Zasnovano na populacionoj farmakokinetičkoj analizi podataka dobijenih na 112 imunokompromitovanih pedijatrijskih pacijenata uzrasta od 2 do < 12 godina i 26 imunokompromitovanih adolescenata uzrasta od 12 do < 17 godina.


Preporuka je da se terapija započne intravenskom infuzijom, a oralnu primenu treba razmotriti samo kada se postigne značajno kliničko poboljšanje. Treba imati u vidu da će se sa intravenskom dozom od 8 mg/kg dobiti približno 2 puta veća izloženost vorikonazolu u odnosu na onu koja se postiže sa oralnom dozom od 9 mg/kg.


Ostali adolescenti (uzrasta od 12 do 14 godina i ≥ 50 kg telesne mase; uzrasta od 15 do 17 godina bez obzira na telesnu masu)

Vorikonazol treba dozirati kao kod odraslih.


Prilagođavanje doze (deca (uzrasta od 2 do < 12 godina) i mlađi adolescenti sa malom telesnom masom (uzrasta od 12 do 14 godina i < 50kg))

Ukoliko odgovor pacijenta na terapiju nije zadovoljavajući, intravenska doza se može povećavati postepeno za po 1 mg/kg. Ukoliko pacijent ne podnosi terapiju, intravensku dozu treba postepeno smanjivati za po 1 mg/kg.


Nije ispitivana primena kod pedijatrijskih pacijenata uzrasta od 2 do < 12 godina sa insuficijencijom jetre ili bubrega (videti odeljke „Neželjena dejstva” i „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Profilaksa kod odraslih i dece

Profilaksu je potrebno započeti na dan transplantacije i može da se primenjuje najduže 100 dana. Profilaksa treba da traje što je kraće moguće, u zavisnosti od rizika za razvoj invazivne gljivične infekcije (engl. invasive fungal infection, IFI) definisane neutropenijom ili imunosupresijom. Primena se može nastaviti najduže 180 dana nakon transplantacije u slučaju kontinuirane imunosupresije ili reakcije organizma na graft (engl. graft versus host disease, GvHD) (videti odeljak „Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Doziranje

Preporučeni režim doziranja za profilaksu je isti kao i za lečenje kod odgovarajućih starosnih grupa. Pogledajte tabele za preporučeno doziranje u tekstu iznad.


Trajanje profilakse

Bezbednost i efikasnost primene vorikonazola u periodu dužem od 180 dana nije adekvatno ispitana u kliničkim ispitivanjima.


Primena vorikonazola u profilaksi u periodu dužem od 180 dana (6 meseci) zahteva pažljivu procenu odnosa korist/rizik (videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka). Klinički podaci za dokazivanje bezbednosti intravenske primene hidroksipropilbetadeksa pri dugotrajnoj izloženosti su ograničeni (videti odeljak „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Sledeće informacije se odnose i na terapiju i na profilaksu


Prilagođavanje doze

Pri primeni u profilaksi, prilagođavanje doze se ne preporučuje u slučaju izostanka efikasnosti ili pojave neželjenih događaja povezanih sa lečenjem. U slučaju da se jave neželjeni događaji povezani sa lečenjem,

mora se razmotriti prekid terapije vorikonazolom i primena alternativnih antimikotika (videti odeljke

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Neželjena dejstva” u Sažetku karakteristika leka).


Prilagođavanje doze u slučaju istovremene primene

Rifabutin ili fenitoin se mogu istovremeno primeniti sa vorikonazolom ukoliko se doza održavanja vorikonazola poveća na 5 mg/kg intravenski dva puta dnevno (videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija” u Sažetku karakteristika leka).


Efavirenz se može primeniti u isto vreme sa vorikonazolom ukoliko se doza održavanja vorikonazola poveća na 400 mg svakih 12 sati, a doza efavirenza smanji za 50%, tj. na 300 mg jednom dnevno. Kada se terapija vorikonazolom prekine, inicijalnu dozu efavirenza treba ponovo uvesti (videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija” u Sažetku karakteristika leka).


Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata (videti odeljak „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Oštećenje funkcije bubrega

Kod pacijenata sa umerenim do teškim poremećajem funkcije bubrega (klirens kreatinina < 50 mL/min) dolazi do akumulacije vehikuluma iz intravenske formulacije, hidroksipropilbetadeksa. Kod tih pacijenata vorikonazol treba primenjivati oralnim putem, osim ukoliko se nakon procene rizika/koristi ne utvrdi da je opravdano primeniti intravensku formulaciju. Kod ovih pacijenata treba pažljivo pratiti vrednosti kreatinina u serumu, i ukoliko dođe do njegovog porasta, treba razmotriti prelazak na oralnu primenu vorikonazola (videti odeljak „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka). Primena kod pacijenata koji nisu na hemodijalizi se ne preporučuje.


Vorikonazol podleže hemodijalizi sa klirensom od 121 mL/min. Tokom četvoročasovne hemodijalize se ne uklanja dovoljna količina vorikonazola koja bi opravdala prilagođavanje doze.


Vehikulum u intravenskoj formulaciji, hidroksipropilbetadeks, podleže hemodijalizi sa klirensom od 37,5 ± 24 mL/min.


Oštećenje funkcije jetre

Kod pacijenata sa blagom do umerenom cirozom jetre (Child-Pugh A i B) preporučuje se primena standardnih udarnih doza vorikonazola, ali doze održavanja treba da budu upola manje kod ove populacije pacijenata (videti odeljak „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Vorikonazol nije ispitivan kod pacijenata sa teškom hroničnom cirozom jetre (Child-Pugh C).


Postoje ograničeni podaci o bezbednosti primene vorikonazola kod pacijenata sa izmenjenim vrednostima testova funkcije jetre (aspartat-transaminaza [AST], alanin-transaminaza [ALT], alkalna fosfataza [ALP] ili ukupan bilirubin > 5 puta od gornje granice normalne vrednosti).


Primena vorikonazola je udružena sa porastom vrednosti funkcionalnih testova jetre i kliničkim znacima oštećenja funkcije jetre, kao što je žutica, tako da se ovaj lek sme primeniti kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre, samo ako se proceni da će korist za pacijenta biti veća od potencijalnog rizika. Pacijenti sa teškim oštećenjem funkcije jetre moraju biti pažljivo praćeni zbog toksičnosti leka (videti odeljak „Neželjena dejstva” u Sažetku karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost primene vorikonazola nije utvrđena kod dece mlađe od 2 godine. Trenutno dostupni podaci su opisani u odeljcima „Neželjena dejstva” i „Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka, ali se konkretne preporuke o doziranju ne mogu dati.

Klinički podaci za dokazivanje bezbednosti ili intravenske primene hidroksipropilbetadeksa kod pedijatrijske populacije su ograničeni.


Način primene

Lek Vorikonazol PharmaS se mora rekonstituisati i razblažiti (videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”) pre primene intravenske infuzije.

Lek nije namenjen za primenu u obliku bolus injekcije.

Za uputstva o rekonstituciji i razblaženju ovog leka pre primene, videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


hidroksipropilbetadeks, natrijum-hlorid,

hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH)


Inkompatibilnost


Infuzija leka Vorikonazol PharmaS ne sme da se daje preko iste linije ili kanile zajedno sa drugim intravenskim lekovima. Kada se infuzija leka Vorikonazol PharmaS završi, ta linija može da se koristi za primenu drugih intravenskih lekova.


Lekovi iz krvi i kratkotrajna infuzija koncentrovanih rastvora elektrolita:

Poremećaje elektrolita kao što su hipokalemija, hipomagnezemija i hipokalcemija treba korigovati pre početka terapije vorikonazolom (videti odeljke „Doziranje i način primene” i „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka). Lek Vorikonazol PharmaS se ne sme primenjivati istovremeno sa bilo kojim lekom iz krvi ili bilo kojom kratkotrajnom infuzijom koncentrovanih rastvora elektrolita, čak iako se dve infuzije daju preko odvojenih linija.


Totalna parenteralna ishrana:

Totalna parenteralna ishrana (TPI) ne mora da se prekida u slučaju istovremene primene sa lekom Vorikonazol PharmaS, ali je potrebno da se za njenu infuziju koristi odvojena linija. Ako se primenjuje kroz kateter sa višestrukim lumenom, za primenu TPI treba da se koristi odvojeni ulaz od onog koji se koristi za lek Vorikonazol PharmaS. Lek Vorikonazol PharmaS se ne sme razblaživati sa infuzijom 4,2% natrijum- bikarbonata. Kompatibilnost sa drugim koncentracijama je nepoznata.


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)”.


Rok upotrebe


Rok upotrebe pre prvog otvaranja: 2 godine.


Rok upotrebe nakon rekonstitucije i razblaživanja:

Sa mikrobiološke tačke gledišta, jednom pripremljen, ovaj lek mora da se iskoristi odmah nakon rekonstitucije. Ako se lek ne iskoristi odmah, isključiva odgovornost korisnika su rok upotrebe leka i uslovi koji su ostvareni pre primene leka, a normalno ne treba da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 °C do 8 °C (u frižideru), osim ako se rekonstitucija ne odvija u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Hemijska i fizička stabilnost pokazane su u trajanju od 72 sata na sobnoj temperaturi i na temperaturi od 2 °C do 8 °C.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Uslovi čuvanja pre otvaranja:

ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije i razblaživanja, videti odeljak “Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje leka je providna staklena bočica tip I hidrolitičke otpornosti, zapremine 25 mL. Bočica je zapečaćena hlorobutil gumenim čepom sive boje i zatopljena sa aluminijumskom kapicom i plastičnim flip-off poklopcem crvene boje.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena bočica i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Prašak se rekonstituiše sa 19 mL vode za injekcije ili 19 mL 9 mg/mL (0,9%) rastvorom za infuziju natrijum- hlorida da bi se dobila ekstraktabilna zapremina od 20 mL bistrog koncentrovanog rastvora koji sadrži 10 mg/mL vorikonazola. Ne treba koristiti lek Vorikonazol PharmaS, ako vakum ne dozvoljava da se rastvarač ubrizga u bočicu. Preporučuje se da se koriste standardni špricevi od 20 mL (neautomatski) da bi bili sigurni da je ubrizgano tačno 19 mL vode za injekcije ili 9 mg/mL (0,9%) rastvora za infuziju natrijum-hlorida. Ovaj lek je namenjen samo za jednokratnu upotrebu i neiskorišćeni rastvor treba odbaciti. Samo bistar rastvor, bez čestica može da se koristi.


Za primenu, potrebne zapremine rekonstituisanog koncentrovanog rastvora se dodaju u preporučene kompatibilne rastvore za infuziju (detaljnije su navedeni u nastavku) da bi se pripremila finalna koncentracija vorikonazola u rastvoru od 0,5 do 5 mg/mL.


Potrebne zapremine koncentrovanog rastvora leka Vorikonazol PharmaS od 10 mg/mL


Telesna masa (kg)

Zapremina koncentrovanog rastvora Vorikonazol PharmaS (10 mg/mL) potrebna za:

dozu od 3 mg/kg

(broj bočica)

dozu od 4 mg/kg

(broj bočica)

dozu od 6 mg/kg

(broj bočica)

dozu od 8 mg/kg

(broj bočica)

dozu od 9 mg/kg

(broj bočica)

10

-

4,0 mL (1)

-

8,0 mL (1)

9,0 mL (1)

15

-

6,0 mL (1)

-

12,0 mL (1)

13,5 mL (1)

20

-

8,0 mL (1)

-

16,0 mL (1)

18,0 mL (1)

25

-

10,0 mL (1)

-

20,0 mL (1)

22,5 mL (2)

30

9,0 mL (1)

12,0 mL (1)

18,0 mL (1)

24,0 mL (2)

27,0 mL (2)

35

10,5 mL (1)

14,0 mL (1)

21,0 mL (2)

28,0 mL (2)

31,5 mL (2)

40

12,0 mL (1)

16,0 mL (1)

24,0 mL (2)

32,0 mL (2)

36,0 mL (2)

45

13,5 mL (1)

18,0 mL (1)

27,0 mL (2)

36,0 mL (2)

40,5 mL (3)

50

15,0 mL (1)

20,0 mL (1)

30,0 mL (2)

40,0 mL (2)

45,0 mL (3)

55

16,5 mL (1)

22,0 mL (2)

33,0 mL (2)

44,0 mL (3)

49,5 mL (3)

60

18,0 mL (1)

24,0 mL (2)

36,0 mL (2)

48,0 mL (3)

54,0 mL (3)

65

19,5 mL (1)

26,0 mL (2)

39,0 mL (2)

52,0 mL (3)

58,5 mL (3)

70

21,0 mL (2)

28,0 mL (2)

42,0 mL (3)

-

-


75

22,5 mL (2)

30,0 mL (2)

45,0 mL (3)

-

-

80

24,0 mL (2)

32,0 mL (2)

48,0 mL (3)

-

-

85

25,5 mL (2)

34,0 mL (2)

51,0 mL (3)

-

-

90

27,0 mL (2)

36,0 mL (2)

54,0 mL (3)

-

-

95

28,5 mL (2)

38,0 mL (2)

57,0 mL (3)

-

-

100

30,0 mL (2)

40,0 mL (2)

60,0 mL (3)

-

-


Rekonstituisani rastvor može da se razblaži sa:


0,9% (9 mg/mL) natrijum-hlorid, rastvor za injekciju

Compound natrijum-laktat, rastvor za intravensku infuziju

5% glukoza, rastvor za intravensku infuziju i Ringerov rastvor sa laktatom za intravensku infuziju 5% glukoza, rastvor za intravensku infuziju i 0,45% natrijum-hlorid, rastvor za intravensku infuziju 5% glukoza, rasvor za intravensku infuziju

5% glukoza u 20 mEq kalijum-hloridu, rastvor za intravensku infuziju 0,45% natrijum-hlorid, rastvor za intravensku infuziju

5% glukoza i 0,9% natrijum-hlorid, rastvor za intravensku infuziju


Kompatibilnost vorikonazola sa drugim rastvaračima koji nisu opisani iznad ili u odeljku „Inkompatibilnost” je nepoznata.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.