Početna stranica Početna stranica

Gemcitabin Ebewe
gemcitabin

UPUTSTVO ZA LEK


Gemcitabin Ebewe, 40 mg/mL, koncentrat za rastvor za infuziju INN: gemcitabin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gemcitabin Ebewe, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Gemcitabin Ebewe

 3. Kako se primenjuje lek Gemcitabin Ebewe

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gemcitabin Ebewe

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Gemcitabin Ebewe i čemu je namenjen

  Lek Gemcitabin Ebewe pripada grupi lekova koja se zove "citotoksični lekovi ili citostatici". Ovi lekovi uništavaju ćelije koje se dele, uključujući i maligne ćelije (ćelije raka).


  Lek Gemcitabin Ebewe se može primenjivati sam ili u kombinaciji sa drugim citotoksičnim lekovima, u zavisnosti od vrste tumora.


  Gemcitabin Ebewe se primenjuje u terapiji sledećih vrsta karcinoma (raka):

  • nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC), sam ili u kombinaciji sa cisplatinom

  • karcinom pankreasa

  • karcinom dojke, u kombinaciji sa paklitakselom

  • karcinom jajnika, u kombinaciji sa karboplatinom

  • karcinom mokraćne bešike, u kombinaciji sa cisplatinom


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Gemcitabin Ebewe Lek Gemcitabin Ebewe ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na gemcitabin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • ako dojite


   Upozorenja i mere opreza

   Pre primene prve infuzije leka biće potrebno da Vam se uradi analiza krvi kako bi se procenilo da li imate dovoljno dobru funkciju jetre i bubrega da biste primili ovaj lek. Takođe, pre svake infuzije vršiće se analiza krvi kako bi se utvrdilo da li imate dovoljan broj krvnih ćelija da bi mogli da primate lek Gemcitabin Ebewe. Vaš lekar može da odluči da promeni dozu ili odloži terapiju u zavisnosti od Vašeg opšteg stanja, kao i ako imate mali broj krvnih ćelija. Biće potrebno da periodično dajete krv na analizu kako bi se pratila funkcija jetre i bubrega.


   Molimo Vas da se obratite lekaru, medicinskoj sestri, ili bolničkom farmaceutu pre nego što primite lek Gemcitabin Ebewe:

   • ako imate, ili ste nekada imali, oboljenje jetre, srca ili krvnih sudova, probleme sa plućima ili bubrezima, jer možda nećete smeti da primite lek Gemcitabin Ebewe.

   • ako ste nedavno primali radioterapiju (zračenje), ili treba da dobijate radioterapiju, zato što može doći do rane ili kasne reakcije na zračenje;

   • ako ste nedavno vakcinisani (posebno protiv žute groznice) zato što to može loše uticati na lek Gemcitabin Ebewe

   • ako se jave teškoće sa disanjem ili se osećate veoma slabo i veoma ste bledi, jer ovo mogu biti znaci bubrežne slabosti ili problema sa plućima

   • ako primetite oticanje celog tela, kratak dah ili dobijanje na telesnoj masi, jer ovo može biti znak izlivanja tečnosti iz malih krvnih sudova u tkivo.


    Ukoliko tokom lečenja ovim lekom primetite simptome kao što su glavobolja praćena zbunjenošću, napadima ili poremećajem vida, odmah se obratite Vašem lekaru. Ovo može biti veoma retko neželjeno dejstvo na nervni sistem koje se zove sindrom reverzibilne posteriorne encefalopatije.


    Deca i adolescenti

    Ne preporučuje se primena ovog leka kod dece mlađe od 18 godina zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka.

    Drugi lekovi i Gemcitabin Ebewe


    Obavestite Vašeg lekara, medicinsku sestru ili bolničkog farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


    Trudnoća, dojenje i plodnost

    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

    Trudnoća

    Primenu leka Gemcitabin Ebewe treba izbegavati tokom trudnoće. Vaš lekar će sa Vama razgovarati o potencijalnom riziku kod primene ovog leka tokom trudnoće.


    Dojenje

    Ako dojite, obavestite svog lekara.

    Tokom terapije lekom Gemcitabin Ebewe morate prekinuti sa dojenjem


    Plodnost

    Muškarcima se ne savetuju potomstvo tokom terapije i do 6 meseci nakon terapije lekom Gemcitabin Ebewe. Ako u periodu terapije ipak to želite, ili tokom 6 meseci nakon lečenja, potražite savet lekara ili farmaceuta. Pre početka terapije možete se posavetovati o načinu deponovanja sperme.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Lek Gemcitabin Ebewe može uticati da se osećate pospano, naročito ako ste uzimali alkohol. Nemojte voziti niti rukovati mašinama dok ne budete sigurni da se kod Vas ne javlja pospanost tokom lečenja lekom Gemcitabin Ebewe.


 3. Kako se primenjuje lek Gemcitabin Ebewe

  Uobičajena doza leka Gemcitabin Ebewe je 1000-1250 mg po kvadratnom metru telesne površine. Biće Vam izmerene telesna visina i telesna masa kako bi se utvrdilo kolika Vam je površina tela. Vaš lekar će na osnovu površine tela odrediti pravu dozu za Vas. Ova doza se može podešavati ili se terapija može odložiti u zavisnosti od broja Vaših krvnih ćelija i Vašeg opšteg stanja.


  Učestalost primanja infuzije lekom Gemcitabin Ebewe zavisiće od toga koju vrstu karcinoma imate.

  Uvek ćete dobijati lek Gemcitabin Ebewe nakon razblaživanja u vidu infuzije u jednu od vena. Primena infuzije će trajati približno 30 minuta.


  Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Obavestite odmah svog lekara ako imate neke od dole navedenih simptoma:

  • Krvarenje iz desni, nosa ili usta ili bilo koje drugo krvarenje koje se ne može zaustaviti, crvenkastu ili ružičastu prebojenost mokraće, neuobičajene modrice (s obzirom da možete imati manje krvnih pločica nego što je normalno, što je veoma često)

  • Zamor, osećaj slabosti, ukoliko lako ostajete bez daha ili ukoliko ste bledi u licu (pošto se može desiti da imate niži nivo hemoglobina nego što je normalno, što je veoma često).

  • Blag do umeren osip po koži (veoma često) / svrab (često), ili groznicu (veoma često); (alergijske reakcije).

  • Telesnu temperaturu veću od 38ºC ili veću; preznojavanje ili druge znake infekcije (s obzirom da možete imati manji broj belih krvnih zrnaca nego što je normalno, praćeno groznicom, stanje

   koje je poznato kao febrilna neutropenija) (često).

  • Bol, crvenilo, otok ili ranice u ustima (stomatitis) (često).

  • Nepravilan rad srca (aritmije) (povremeno).

  • Izrazit zamor i slabost, purpura (tačkasto krvarenje na koži) ili male površine kože u kojima se javlja krvarenje (modrice), akutna insuficijencija bubrega (izbacivanje male količine urina/nemogućnost mokrenja), kao i znaci infekcije (hemolitički uremijski sindrom). Može biti smrtonosno (povremeno);

  • Otežano disanje (veoma često se javljaju blage teškoće sa disanjem ubrzo nakon infuzije leka Gemcitabin Ebewe koje brzo prolaze, međutim povremeno ili retko mogu se javiti teži problemi sa plućima)

  • Jak bol u grudima (infarkt miokarda) (retko);

  • Teška preosetljivost/alergijska reakcija praćena teškim osipom na koži, uključujući crvenilo kože praćeno svrabom; oticanje šaka, stopala, članaka, lica, usana, usne duplje ili grla (zbog čega može doći do otežanog gutanja ili disanja), zviždanje u plućima, ubrzan rad srca, kao i osećaj da ćete se onesvestiti (anafilaktička reakcija) (veoma retko).

  • Oticanje celog tela, kratak dah ili porast telesne mase, jer može doći do izlivanja tečnosti iz malih krvnih sudova u tkiva (sindrom povećane kapilarne propustljivosti) (veoma retko).

  • Glavobolja praćena promenom vida, zbunjenošću, konvulzijama ili napadima (sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije) (veoma retko);

  • Težak osip praćen svrabom, plikovima ili ljuštenjem kože (Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza) (veoma retko).


  Takođe, mogu se javiti i sledeća neželjena dejstva leka Gemcitabin Ebewe: Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata):

  • smanjen broj belih krvnih zrnaca

  • povraćanje

  • mučnina

  • gubitak kose

  • problemi sa jetrom: utvrđeno preko abnormalnih rezultata testova krvi

  • krv u mokraći

  • abnormalni testovi mokraće: proteini u mokraći

  • simptomi slični gripu, uključujući groznicu

  • otok gležnjeva, prstiju, stopala, lica (edem)


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata):

  • smanjen apetit (anoreksija )

  • glavobolja

  • nesanica

  • pospanost

  • kašalj

  • curenje iz nosa

  • otežano pražnjenje creva

  • proliv

  • svrab

  • preznojavanje

  • bol u mišićima

  • bol u leđima

  • groznica (povišena telesna temperature)

  • slabost

  • drhtavica

  • povišene vrednosti testova funkcije jetre (bilirubin)


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata):

  • stvaranje ožiljaka na alveolama pluća (intersticijalni pneumonitis )

  • zviždanje u grudima (spazam disajnih puteva )

  • ožiljci na plućima (abnormalni rendgenski snimak pluća )

  • moždani udar

  • srčana slabost

  • bubrežna slabost

  • teško oštećenje jetre, uključujući slabost jetre i smrt


  image

  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata):

  -- nizak krvni pritisak

  • ljušćenje kože, ulceracije ili plikovi

  - perutanje kože i teške kožne reakcije uključujući stvaranje plikova

  • reakcije na mestu injekcije

  • teško zapaljenje pluća koje dovodi do respiratorne slabosti ( respiratorni distres sindrom kod odraslih)

  • osip na koži sličan teškim opekotinama izazvan sunčevim zracima) koji se može javiti na koži koja je ranije bila izložena radijaciji (zračenju)( („radiation recall" zračenju)

  • nakupljanje tečnosti u plućima

  • stvaranje ožiljaka na plućnima zbog zračne terapije (toksičnost usled radioterapije)-

  • gangrena prstiju šaka ili stopala

  • zapaljenje krvnih sudova

  • povišene vrednosti testova funkcije jetre (GGT)


  image

  image

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata):

  • povećan broj krvnih pločica

  • zapaljenje zida tankog creva uzrokovano smanjnim dotokom krvi (ishemijski colitis)


  Smanjen hemoglobin (anemija), smanjen broj belih krvnih zrnaca i promena u broju krvnih pločica (trombocita) biće ustanovljeni u analizi krvi.


  Možete imati bilo koji od navedenih simptoma i/ili stanja. Kada osetite bilo koji od navedenih simptoma, obavestite lekara što je pre moguće.

  Ako ste zabrinuti zbog bilo kog neželjenog dejstva, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Gemcitabin Ebewe

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja:

  Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah nakon otvaranja. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost onoga ko lek koristi i normalno ne bi trebalo da

  budu duži od 24 sata na temperaturi od 2-8ºC, osim ako se razblaživanje ne vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Rok upotrebe nakon razblaženja:

  Dokazano je da je lek hemijski i fizički stabilan tokom 28 dana na temperaturi od 2-8ºC i na sobnoj temperaturi u rastvoru glukoze 5% ili rastvoru NaCl 0,9% (0,1 mg/mL i 7,0 mg/mL i 25mg/mL).


  Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba odmah iskoristiti. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost onoga ko lek koristi i normalno ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2-8ºC, osim ako se razblaživanje ne vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Nemojte koristiti lek Gemcitabin Ebewe posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon "Važi do:". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  Čuvanje

  Uslovi čuvanja leka pre prvog otvaranja:

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C. Lek ne zamrzavati. Za uslove čuvanja razblaženog leka, videti odeljak "Rok upotrebe".

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Gemcitabin Ebewe


Aktivna supstanca je: gemcitabin-hidrohlorid.

 1. mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 40 mg gemcitabina (u obliku gemcitabin-hidrohlorida). Jedna bočica od 50 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 2000 mg gemcitabina u obliku gemcitabin- hidrohlorida.


  Ostali sastojci su:

  Hlorovodonična kiselina, razblažena (za podešavanje pH) Voda za injekcije


  Kako izgleda lek Gemcitabin Ebewe i sadržaj pakovanja

  Opis: bistar, bezbojan do bledo žut rastvor.


  Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla (tip I), zatvorena sa sivim čepom od halobutil gume (u skladu sa Ph.Eu- tip I), sa ili bez zaštitnog plastičnog omotača (Onco-Safe). "Onco-Safe" ne dolazi u kontakt sa lekom i pruža dodatnu zaštitu tokom transporta, što povećava bezbednost leka i farmaceutskog osoblja.

  Spoljašnje pakovanje je kartonska kutiji u kojoj se nalazi 1 bočica sa 50 mL leka u Uputstvo za lek.


  Nosilac dozvole i proizvođač


  Nosilac dozvole:

  PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD,

  Beograd, Kneginje Zorke 2

  Proizvođač:

  EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG,

  Austrija, Unterach am Attersee, Mondseestrasse 11


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun, 2019.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:

  515-01-00790-18-002 od 06.06.2019.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


  Terapijske indikacije


  Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma bešike, u kombinaciji sa cisplatinom.


  Gemcitabin je indikovan u terapiji pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim adenokarcinomom pankreasa.


  Gemcitabin u kombinaciji sa cisplatinom je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastaskim nemikrocelularnim karcinomom pluća (eng. non-small cell lung cancer, NSCLC). Monoterapija gemcitabinom se može razmotriti kod starijih pacijenata ili kod pacijenata kod kojih je prisutan performans status 2.


  Gemcitabin je indikovan u terapiji pacijentkinja sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim epitelijalnim karcinomom ovarijuma, u kombinaciji sa karboplatinom, kod pacijenata sa relapsom bolesti, nakon perioda od najmanje 6 meseci bez ponovnog javljanja bolesti posle terapije prve linije na bazi platine.


  Gemcitabin u kombinaciji sa paklitakselom je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa neresektabilnim, lokalno rekurentnim ili metastatskim karcinomom dojke sa relapsom bolesti nakon primene adjuvantne/neoadjuvantne hemioterapije. Prethodno sprovedena hemioterapija treba da sadrži neki od antraciklina, osim ako nije klinički kontraindikovan.


  Doziranje i način primene


  Lečenje lekom Gemcitabin Ebewe počinje lekar onkolog specijalizovan za lečenje antitumorskom terapijom.

  Preporučeno doziranje: Karcinom mokraćne bešike Kombinovana primena

  Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m² u obliku infuzije u trajanju od 30 minuta. Doza se daje prvog, osmog i petnaestog dana ciklusa od 28 dana u kombinaciji sa cisplatinom. Cisplatina se daje u preporučenoj dozi od 70 mg/m², prvog dana posle primene gemcitabina, odnosno drugog dana svakog 28-dnevnog ciklusa. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta.


  Karcinom pankreasa


  Monoterapija

  Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m² površine tela, primenjena intravenskom infuzijom u trajanju

  od 30 minuta. Ovaj postupak se mora ponoviti jednom nedeljno tokom perioda od 7 nedelja, nakon čega sledi pauza od nedelju dana. U sledećim ciklusima, gemcitabin se daje jednom nedeljno tokom 3 uzastopne nedelje, posle čega sledi pauza od nedelju dana. Doziranje se može redukovati u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.


  Nemikrocelularni karcinom pluća

  Monoterapija

  Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m² i daje se intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta u kombinaciji sa cisplatinom.


  Ovaj postupak se mora ponoviti jednom nedeljno tokom perioda od 3 nedelje, posle čega sledi pauza od nedelju dana. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Doziranje se može redukovati u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.


  Kombinovana primena

  Preporučena doza gemcitabina je 1250mg/m² površine tela i daje se intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta, prvog i osmog dana terapijskog ciklusa koji traje 21 dan. Redukcija doze može da se izvrši u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.

  Cisplatina se primenjuje u dozama od 75 – 100 mg/m² jednom, svake treće nedelje.


  Karcinom dojke

  Kombinovana primena

  Preporučuje se kombinacija gemcitabina sa paklitakselom u okviru koje se paklitaksel (175 mg/ m²) daje prvog dana u obliku intravenske infuzije u trajanju od oko 3 sata, a potom se gemcitabin (1250 mg/m²) daje intravenskom infuzijom tokom 30 minuta prvog i osmog dana ciklusa od 21. dana. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta . Pre početka terapije kombinacijom gemcitabin + paklitaksel, apsolutni broj granulocita mora da iznosi najmanje 1500 (x 106/L).


  Karcinom ovarijuma

  Kombinovana primena

  U kombinaciji sa karboplatinom, preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m² i daje se prvog i osmog dana svakog ciklusa od 21 dana, intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Posle gemcitabina, karboplatina se daje prvog dana da bi se postigla ciljna površina ispod krive (PIK) od 4,0 mg/mL/min. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranja se može redukovati na osnovu ispoljene toksičnosti kod pacijenta.


  Kontrola toksičnosti i prilagođavanje doze zbog toksičnosti

  Prilagođavanje doze kod nehematološke toksičnosti

  Treba uraditi periodičan pregled i kontrolu funkcije bubrega i jetre da bi se otkrili znaci nehematološke toksičnosti. Može se izvršiti redukcija doze sa svakim ciklusom na osnovu ispoljenog stepena toksičnosti kod pacijenta.

  Generalno, kod teške, nehematološke toksičnosti (stepen 3 ili 4), izuzimajući mučninu/povraćanje, terapiju gemcitabinom treba obustaviti ili smanjiti dozu u zavisnosti od procene ordinirajućeg lekara. Doziranje treba obustaviti dok toksičnost ne prođe po mišljenju ordinirajućeg lekara.


  Za prilagođavanje doze cisplatina, karboplatina i paklitaksela u kombinovanoj terapiji molimo Vas da pogledate odgovarajući Sažetak karakteristika leka.


  Prilagođavanje doze kod hematološke toksičnosti

  Započinjanje ciklusa

  U svim indikacijama kod pacijenta se mora kontrolisati apsolutni broj trombocita i granulocita pre primene svake doze. Apsolutni broj granulocita mora da iznosi najmanje 1500 (x106/L), a broj trombocita mora biti 100000 (x106/L) pre započinjanja ciklusa.

  Tokom ciklusa

  Modifikacije doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa moraju se sprovoditi saglasno smernicama iz sledećih tabela:


  Modifikacija doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa kod karcinoma mokraćne bešike, NSCLC i karcinoma pankreasa, primenjene kao monoterapija ili u kombinaciji sa cisplatinom

  Apsolutni broj granulocita (x106/L)

  Broj trombocita (x106/L)

  % standardne doze

  >1000 i

  >100000

  100

  500-1000 i

  50000-100000

  75

  <500 ili

  <50000

  Prekinuti terapiju*

  * Prekinuta terapija neće biti nastavljena u okviru ciklusa pre nego što ukupan broj granulocita ne dostigne najmanje 500 (x106/L), a broj trombocita dostigne 50000 (x106/L)


  Modifikacija doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa kod karcinoma dojke, primenjene kombinaciji sa paklitakselom

  Ukupan broj granulocita (x106/L)

  Broj trombocita (x106/L)

  % standardne doze

  ≥1200 i

  >75 000

  100

  1000- <1200 i

  50000-75000

  75

  700- <1000 i

  ≥50000

  50

  <700 ili

  <50000

  Prekinuti terapiju*

  • Prekinuta terapija neće biti nastavljena u okviru ciklusa. Terapija se može nastaviti prvog dana narednog ciklusa, onda kada ukupan broj granulocita dostigne najmanje 1500 (x106/L), a broj trombocita dostigne 100000 (x106/L).


   Modifikacija doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa kod karcinoma ovarijuma, primenjene u kombinaciji sa karboplatinom

   Ukupan broj granulocita (x106/L)

   Broj trombocita (x106/L)

   % standardne doze

   >1500 i

   ≥100000

   100

   1000- <1500 i

   75000-100000

   50

   <1000 ili

   <75000

   Prekinuti terapiju*

   * Prekinuta terapija neće biti nastavljena u okviru ciklusa. Terapija se može nastaviti prvog dana narednog ciklusa onda kada ukupan broj granulocita dostigne najmanje 1500 (x106/L), a broj trombocita dostigne 100000 (x106/L).


   Prilagođavanje doze kod hematološke toksičnosti u narednim ciklusima, u svim indikacijama

   Dozu gemcitabina treba redukovati na 75% inicijalne doze ciklusa ukoliko se pojave sledeće manifestacije hematološke toksičnosti:

   • Apsolutni broj granulocita <500 x106/L, duže od 5 dana

   • Apsolutni broj granulocita <100 x106/L, duže od 3 dana

   • Febrilna neutropenija

   • Broj trombocita <25000 x 106/L

   • Odlaganje terapijskog ciklusa duže od nedelju dana zbog toksičnosti


  Način primene

  Podnošljivost leka gemcitabin tokom infuzije je dobra i lek se može primenjivati i u ambulantnim uslovima. Ukoliko dođe do ekstravazacije, infuzija se mora odmah prekinuti , zatim ponovo započeti, ali u drugi krvni sud. Posle primene pacijent mora biti pod strogim nadzorom.

  Lek Gemcitabin Ebewe 40 mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju je potrebno razblažiti pre upotrebe (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka. i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)). Preporučuje se da se tako pripremljen rastvor ubrizgava putem infuzije u velike vene kako bi se sprečilo oštećenje vena i

  ekstravazacija.


  Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


  Posebne grupe pacijenata

  Pacijenti sa renalnim ili hepatičkim oštećenjem

  Gemcitabin treba oprezno primenjivati kod pacijenata sa hepatičkim ili renalnim oštećenjem zbog nedovoljno podataka iz kliničkih studija koji bi dali jasne smernice za doziranje kod ove populacije pacijenata (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka, Neželjena dejstva i Farmakokinetički podaci iz Sažetka karakteristika leka).


  Starija populacija (>65 godina)

  Gemcitabin se dobro podnosi kod pacijenata preko 65 godina starosti. Nema dokaza koji ukazuju na to da je potrebno dodatno prilagođavanje doze, izuzev već preporučenog za sve pacijente (videti odeljak Farmakokinetički podaci iz Sažetka karakteristika leka).


  Pedijatrijska populacija (<18 godina)

  Ne preporučuje se primena gemcitabina kod dece ispod 18 godina usled nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti.


  Kontraindikacije


  • Preosetljivost na gemcitabin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.

  • Dojenje (videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje).


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


  Pokazano je da produženje vremena infuzije i povećanje učestalosti doziranja dovode do pojačanja toksičnosti.


  Gemcitabin Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju se mora razblažiti pre upotrebe (videti odeljke Doziranje i način primene. i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom.). Preporučuje se upotreba velikih vena za infuziju, radi prevencije oštećenja krvnog suda i ekstravazacije.


  Hematološka toksičnost

  Gemcitabin može da suprimira funkciju koštane srži što se ispoljava leukopenijom, trombocitopenijom i anemijom.

  Kod pacijenata koji dobijaju gemcitabin, pre primene svake doze potrebno je proveriti broj trombocita, leukocita i granulocita. Kada se otkrije supresija koštane srži izazvana lekom, terapiju treba privremeno prekinuti ili modifikovati (videti odeljak Doziranje i način primene). Međutim, mijelosupresija je kratkotrajna, obično ne zahteva smanjenje doze i retko dovodi do prekida terapije. Broj ćelija u perifernoj krvi može nastaviti da se smanjuje posle prestanka primene gemcitabina. Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom koštane srži, terapiju treba započeti sa oprezom. Kao i kod drugih citotoksičnih lekova, potrebno je razmotriti rizik od kumulativne supresije koštane srži kada se gemcitabin primenjuje istovremeno sa nekom drugom hemioterapijom.


  Oštećenje funkcije jetre i bubrega


  Gemcitabin treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre ili bubrega, pošto nema dovoljno podataka iz kliničkih studija koje bi pružile jasne preporuke za doziranje kod ovih pacijenata (videti odeljak Doziranje i način primene).

  Primena gemcitabina kod pacijenata sa istovremeno prisutnim metastazama na jetri ili anamnestičkim podatkom o ranijem hepatitisu, alkoholizmu ili cirozi jetre, može dovesti do pogoršanja već postojećeg oštećenja funkcije jetre.

  Periodično treba sprovoditi laboratorijsku kontrolu funkcije bubrega ili jetre (uključujući i testove na viruse). Istovremena primena radioterapije

  Istovremena primena radioterapije (u isto vreme ili u razmaku od ≤7 dana): zabeležena je toksičnost (videti

  odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija radi detalja i preporuka za upotrebu)


  Žive vakcine

  Vakcinacija protiv žute groznice, kao i primena ostalih živih atenuisanih vakcina se ne preporučuju kod pacijenata koji su na terapiji gemcitabinom (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


  Sindrom reverzibilne posteriorne encefalopatije

  Kod pacijenata koji su gemcitabin primali samostalno ili u kombinaciji sa drugim hemoterapeuticima prijavljeni su slučajevi sindroma reverzibilne posteriorne encefalopatije (eng. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) sa potencijalno teškim posledicama. Kod većine pacijenata kod kojih se razvio PRES prijavljeni su akutna hipertenzija i napadi, ali mogu biti prisutni i drugi simptomi, poput glavobolje, letargije, konfuzije i slepoće. Dijagnozu je najbolje potvrditi magnetnom rezonancom (MR). PRES je obično reverzibilan i povlači se primenom odgovarajućih suportivnih mera. Ako se tokom terapije razvije PRES, potrebno je trajno obustaviti primenu gemcitabina i uvesti suportivne mere, uključujući kontrolu krvnog pritiska i antiepileptičnu terapiju


  Kardiovaskulani sistem

  Usled rizika od kardioloških i/ili vaskularnih oboljenja tokom primene gemcitabina, potreban je poseban oprez kod pacijenata sa anamnestičkim podatkom o ranijem kardiovaskularnom događaju.


  Sindrom povećane kapilarne propustljivosti (eng. Capillary leak syndrom)

  Sindrom povećane kapilarne propustljivosti bio je prijavljen kod pacijenata koji su primali gemcitabin kao monoterapiju ili u kombinaciji sa drugim hemioterapeuticima (videti odeljak Neželjena dejstva). Stanje je obično izlečivo ukoliko se rano prepozna i adekvatno leči, ali su prijavljeni i smrtni ishodi. Stanje obuhvata sistemsku hiperpermeabilnost kapilara u toku koje tečnost i proteini iz intravaskularnog prostora izlaze u intersticijum. Klinički znaci uključuju generalizovani edem, porast telesne mase, hipoalbuminemija, tešku hipotenziju, akutno oštećenje funkcije bubrega i edem pluća. Ukoliko u toku terapije dođe do pojave sindroma povećane kapilarne propustljivosti gemcitabin se mora obustaviti i primeniti odgovarajuća suportivna terapija. Sindrom povećane kapilarne propustljivosti može da nastane u kasnijim ciklusima i u literaturi se povezuje sa respiratornim distres sindromom kod odraslih.


  Respiratorni sistem

  Zabeležena su neželjena dejstva na plućima, ponekad teška (kao što je pulmonalni edem, intersticijalni pneumonitis ili respiratorni distres sindrom kod odraslih(eng. adult respiratory distress syndrome, -ARDS) udružene sa terapijom gemcitabinom. Ako se jave ovakve reakcije, treba razmotriti mogućnost obustavljanje terapije gemcitabinom. Rana primena suportivnih mera može pomoći u poboljšanju stanja.


  Renalni sistem

  Hemolitički uremijski sindrom

  Kod pacijenata koji su primali gemcitabin retko su prijavljeni (podaci prikupljeni nakon stavljanja leka u promet) klinički nalazi koji odgovaraju hemolitičko- uremijskom sindromu (HUS) (videti odeljak Neželjena dejstva). HUS može biti po život opasan poremećaj. Primenu gemcitabina treba obustaviti pri pojavi prvih znakova mikroangiopatske hemolitičke anemije, kao što je nagli pad hemoglobina sa istovremenom trombocitopenijom, porast serumskog bilirubina, serumskog kreatinina, uree u krvi ili LDH. Bubrežna insuficijencija ne mora biti reverzibilna i može biti potrebna dijaliza.

  Fertilitet

  U studijama plodnosti, gemcitabin je prouzrokovao pojavu hipospermatogeneze kod mužjaka miševa (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka iz Sažetka karakteristika leka). Zbog toga se muškarcima ne preporučuje planiranje potomstva za vreme terapije i 6 meseci posle terapije gemcitabinom, a zbog moguće neplodnosti usled primene gemcitabina treba razmotriti i mogućnost kriokonzervacije sperme pre terapije gemcitabinom (videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje).


  Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

  Nisu sprovedene specifične studije interakcije (videti odeljak Farmakokinetički podaci iz Sažetka karakteristika leka).


  Radioterapija

  Istovremena (primenjena zajedno sa gemcitabinom ili u razmaku od ≤7 dana) - - toksičnost povezana sa ovom višestrukom terapijom zavisi od mnogo različitih faktora, uključujući dozu gemcitabina, učestalost primene gemcitabina, dozu radijacije, tehniku planiranja radioterapije, vrstu ciljnog tkiva i njegovu zapreminu. Prekliničke i kliničke studije su pokazale da gemcitabin povećava osetljivost na zračenje. U jednoj studiji, gde je gemcitabin u dozi od 1000 mg/m² primenjivan tokom 6 uzastopnih nedelja istovremeno sa zračenjem grudnog koša kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća, zapažena je značajna toksičnost u vidu ozbiljnog i potencijalno po život ugrožavajućeg mukozitisa, posebno ezofagitisa i pneumonitisa, naročito kod pacijenata koji su primili radioterapiju većeg volumena (medijana terapijskog volumena 4,795cm³). Studije koje su potom obavljene su pokazale da je izvodljivo primeniti gemcitabin u nižim dozama sa pratećom radioterapijom uz mogućnost da se predvidi toksičnost, kao u studiji faze II kod nemikrocelularnog karcinoma pluća, gde je primenjeno torakalno zračenje u dozi od 66 Gy uz primenu gemcitabina (600 mg/m2, četiri puta) i cisplatina (80 mg/m2, dva puta) tokom 6 nedelja. Optimalni režim doziranja za bezbednu primenu gemcitabina sa terapijskim dozama zračenja još uvek nije utvrđen za sve tipove tumora.


  Sukcesivna primena (daje se u razmaku većem od 7 dana) - analiza podataka ne ukazuje na povećanu toksičnost kada se gemcitabin primeni u periodu dužem od 7 dana pre ili posle zračenja, izuzev neželjenih reakcija izazvanih samom terapijom ("radiation recall"). Podaci pokazuju da se sa primenom gemcitabina može započeti nakon povlačenja akutnih dejstava zračenja ili najmanje nedelju dana nakon zračenja.


  Na ciljnim tkivima su zabeležena oštećenja izazvana zračenjem (npr. ezofagitis, kolitis i pneumonitis) zbog istovremene ili sekvencijalne primene gemcitabina.


  Ostale interakcije

  Vakcinacija protiv žute groznice i ostale žive atenuisane vakcine se ne preporučuju zbor rizika od sistemskih, moguće fatalnih oboljenja, naročito kod pacijenata sa oslabljenim imunitetom.


  Plodnost, trudnoća i dojenje


  Trudnoća

  Nema odgovarajućih podataka o primeni gemcitabina kod trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka iz Sažetka karakteristika leka). Na osnovu rezultata ispitivanja na životinjama i mehanizma delovanja gemcitabina, ovaj lek ne treba primenjivati tokom trudnoće osim ako to nije zaista neophodno. Ženama treba savetovati da ne ostaju u drugom stanju tokom terapije gemcitabinom i da ako ipak dođe do trudnoće odmah obaveste svog lekara o tome.


  Dojenje

  Nije poznato da li se gemcitabin izlučuje u majčino mleko tako da se neželjena dejstva kod odojčeta ne mogu isključiti. Tokom terapije gemcitabinom dojenje se mora prekinuti.


  Plodnost

  U studijama fertiliteta, gemcitabin je kod miševa mužjaka uzrokovao hipospermatogenezu (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka iz Sažetka karakteristika leka). Zbog toga se muškarcima koji su na terapiji gemcitabinom ne savetuje potomstvo tokom i 6 meseci posle terapije, kao i da potraže savete o kriokonzervaciji sperme pre terapije zbog mogućeg steriliteta usled terapije gemcitabinom.


  Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


  Nisu sprovdene studije o uticaju gemcitabina na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama. Međutim, prijavljeno je da gemcitabin izaziva blagu do umerenu pospanost, posebno u kombinaciji sa alkoholom. Pacijentima treba skrenuti pažnju da ne upravljaju vozilima i ne rukuju mašinama dok ne utvrde da li lek kod njih izaziva pospanost.


  Neželjena dejstva

  Najčešće prijavljene neželjene reakcije povezane sa terapijom gemcitabinom su: mučnina sa povraćanjem ili bez povraćanja, povećanje transaminaza jetre (AST/ALT) i alkalne fosfataze prijavljene kod oko 60 % pacijenata; proteinurija i hematurija su zabeležene kod oko 50% pacijenata; dispneja kod 10-40% pacijenata (najveća incidenca kod pacijenata sa karcinomom pluća); alergijske kožne reakcije se javljaju kod oko 25% pacijenata i praćene su svrabom kod 10% pacijenata.


  Učestalost i težina neželjenih reakcija zavise od doze, brzine infuzije i intervala između doza (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Neželjene reakcije koje ograničavaju dozu su smanjenje broja trombocita, leukocita i granulocita (videti odeljak Doziranje i način primene).


  Podaci iz kliničkih studija

  Učestalost neželjenih dejstava se definiše na sledeći način: Veoma česta (>1/10) Česta (>1/100 do

  <1/10) Povremena (>1/1000 do < 1/100) Retka (>1/10000 do <1/1000) Veoma retka (<1/10000), nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)


  Dole navedena tabela neželjenih dejstava i njihove učestalosti bazira se na podacima iz kliničkih studija. U okviru svake grupe učestalosti neželjena dejstva su navedena prema opadajućem stepenu težine :  Klasifikacija sistema organa

  Učestalost neželjenih dejstava

  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Veoma često:

  Supresija koštane srži je obično blaga do umerena i uglavnom utiče na broj granulocita (videti odeljak Doziranje i način primene)

  Poremećaji imunskog sistema

  Veoma retko:

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Često:

  • Leukopenija (neutropenija gradus 3=19,3%; gradus 4=6%)

  • Trombocitopenija

  • Anemija Često:

   • Febrilna neutropenija Veoma retko:

  • Anafilaktoidne reakcije

  • Anoreksija


  Poremećaji nervnog sistema

  Često:

  Kardiološki poremećaji

  Povremeno:

  Vaskularni poremećaji

  Retko:

  Veoma retko:

  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

  Veoma često:

  Često:

  Retko:

  Gastrointestinalni poremećaji

  Veoma često:

  • Glavobolja

  • Nesanica

  • Pospanost Povremeno:

  • Cerebrovaskularni događaj Veoma retko –

  • Sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

  • Aritmije, najčešće supraventrikularne

  • Srčana insuficijencija Retko:

   • Infarkt miokarda

  • Hipotenzija

  • Klinički znaci perifernog vaskulitisa i gangrene

  • povećane kapilarne propustljivosti (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

  • Dispneja- obično blaga i prolazi brzo bez terapije

  • Kašalj

  • Rinitis Povremeno:

  • Intersticijalni pneumonitis (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

  • Bronhospazam- obično blag i prolazan, ali može zahtevati parenteralnu terapiju

  • Pulmonalni edem

  • Respiratorni distres sindrom kod

  • Povraćanje

  • Mučnina Često:

  • Dijareja

  • Stomatitis i ulceracije u ustima

  • Konstipacija Veoma retko:

  • Ishemijski kolitis


  Hepatobilijarni poremećaji

  Veoma često:

  Često:

  Retko:

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Veoma često:

  Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

  Često:

  Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

  Veoma često:

  • Porast transaminaza jetre (AST/ALT) i alkalne fosfataze

  • Porast bilirubina Povremeno:

  • Ozbiljna hepatotoksičnost, uključujući insuficijenciju jetre i smrt

  • Porast gama-glutamil transferaze (GGT)

  • Alergijski osip često praćen svrabom

  • Alopecija Često:

   • Svrab

   • Preznojavanje Retko:

   • Teške kožne reakcije, uključujući deskvamaciju i bulozne erupcije na koži

   • Ulceracije

   • Vezikule i formiranje rana

   • Perutanje kože Veoma retko:

  • Toksična epidermalna nekroliza

  • Stevens-Johnson-ov sindrom

  • Bol u leđima

  • Mijalgija

  • Hematurija

  • Blaga proteinurija Povremeno:

  • Insuficijencija bubrega (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

  • Hemolitičko-uremijski sindrom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Veoma često:

  Često:

  Povrede i trovanja i proceduralne komplikacije

  Retko:

  • Sindrom sličan gripu - najčešći simptomi su groznica, glavobolja, drhtavica, mijalgija, astenija i anoreksija. Takođe su prijavljeni kašalj, rinitis, malaksalost, preznojavanje i teškoće sa spavanjem.

  • Edem/periferni edem- uključujući edem lica. Edem je obično reverzibilan nakon prestanka terapije.

   • Groznica

   • Astenija

   • Drhtavica Retko:

  • Reakcije na mestu primene leka - uglavnom

  • Radijaciona toksičnost (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija)

  • reakcija na mestu zračenja (eng. Radiation recall)


  Kombinovana primena kod karcinoma dojke

  Učestalost hematološke toksičnosti gradusa 3 i 4, posebno neutropenije, povećava se kada se gemcitabin primenjuje u kombinovanaciji sa paklitakselom. Međutim, povećana učestalosti ovih neželjenih reakcija nije povezan sa porastom incidence infekcija ili hemoragijskih neželjenih događaja. Zamor i febrilna neutropenija se češće javljaju kada se gemcitabin koristi u kombinaciji sa paklitakselom. Zamor, koji nije udružen sa anemijom, obično se povlači nakon prvog ciklusa.


  Neželjeni događaji gradus 3 i 4 Paklitaksel u odnosu na Gemcitabin + paklitaksel

  Broj pacijenata (%)

  Grupa koja je primala paklitaksel (N=259)

  Grupa koja je primala gemcitabin + paklitaksel (N=262)

  Gradus 3

  Gradus 4

  Gradus 3

  Gradus 4

  Laboratorijski

  Anemija

  5 (1,9)

  1 (0,4)

  15 (5,7)

  3 (1,1)

  Trombocitopenija

  0

  0

  14 (5,3)

  1 (0,4)

  Neutropenija

  11 (4,2)

  17 (6,6)*

  82 (31,3)

  45 (17,2)*

  Nelaboratorijski

  Febrilna neutropenija

  3 (1,2)

  0

  12 (4,6)

  1 (0,4)

  Zamor

  3 (1,2)

  1 (0,4)

  15 (5,7)

  2 (0,8)

  Dijareja

  5 (1,9)

  0

  8 (3,1)

  0

  Motorna

  neuropatija

  2 (0,8)

  0

  6 (2,3)

  1 (0,4)

  Senzorna

  neuropatija

  9 (3,5)

  0

  14 (5.3)

  1 (0,4)

  * Neutropenija gradus 4 koja traje duže od 7 dana javlja se kod 12,6% pacijenata u grupi koja je dobijala kombinovanu terapiju i kod 5,0% pacijenata u grupi koja je dobijala samo paklitaksel

  Kombinovana primena kod karcinoma mokraćne bešike


  Neželjeni događaji gradus 3 i 4 MVAC u odnosu na gemcitabin + cisplatin

  Broj pacijenata (%)

  Grupa koja je primala MVAC (metotreksat, vinblastin, doksorubicin i cisplatin) (N=196)

  Grupa koja je primala gemcitabin + cisplatin (N=200)

  Gradus 3

  Gradus 4

  Gradus 3

  Gradus 4

  Laboratorijski

  Anemija

  30 (16)

  4 (2)

  47 (24)

  7 (4)

  Trombocitopenija

  15 (8)

  25 (13)

  57 (29)

  57 (29)

  Nelaboratorijski

  Mučnina i

  povraćanje

  37 (19)

  3 (2)

  44 (22)

  0 (0)

  Dijareja

  15 (8)

  1 (1)

  6 (3)

  0 (0)

  Infekcija

  19 (10)

  10 (5)

  4 (2)

  1 (1)

  Stomatitis

  34 (18)

  8 (4)

  2 (1)

  0 (0)


  Kombinovana primena kod karcinoma ovarijuma


  Neželjeni događaji gradus 3 i 4 Karboplatin u odnosu na gemcitabin + karboplatin

  Broj pacijenata (%)

  Grupa koja je primala karboplatin (N=174)

  Grupa koja je primala gemcitabin + karboplatin (N=175)

  Gradus 3

  Gradus 4

  Gradus 3

  Gradus 4

  Laboratorijski

  Anemija

  10 (5,7)

  4 (2,3)

  39 (22,3)

  9 (5,1)

  Neutropenija

  19 (10,9)

  2 (1,1)

  73 (41,7)

  50 (28,6)

  Trombocitopenija

  18 (10,3)

  2 (1,1)

  53 (30,3)

  8 (4,6)

  Leukopenija

  11 (6,3)

  1 (0,6)

  84 (48,0)

  9 (5,1)

  Nelaboratorijski

  Hemoragija

  0 (0,0)

  0 (0,0)

  3 (1,8)

  0 (0,0)

  Febrilna

  neutropenija

  0 (0,0)

  0 (0,0)

  2 (1,1)

  0 (0,0)

  Infekcija bez

  neutropenije

  0 (0,0)

  0 (0,0)

  0 (0,0)

  1 (0,6)


  Senzorna neuropatija se takođe češće javlja u grupi koja je primala kombinovanu terapiju u odnosu na grupu koja je primala samo karboplatinu.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  fax: +381 (0)11 39 51 131

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  Predoziranje


  Nema poznatog antidota za predoziranje gemcitabinom. Pojedinačne doze od 5700 mg/m² su primenjivane putem intravenske infuzije u trajanju od 30 minuta na svake dve nedelje, sa klinički prihvatljivom toksičnošću. Ukoliko se sumnja na predoziranje, treba pratiti broj krvnih zrnaca pacijenta i ako je potrebno, dati potpornu terapiju.


  Lista pomoćnih supstanci


  Hlorovodonična kiselina, razblažena (za podešavanje pH). Voda za injekcije

  Inkompatibilnost


  Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima osim onih koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom.


  Rok upotrebe


 2. godine


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja:

Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah nakon otvaranja. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost onoga ko lek koristi i normalno ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2-8ºC, osim ako se razblaživanje ne vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Rok upotrebe nakon razblaženja:

Dokazano je da je lek hemijski i fizički stabilan tokom 28 dana na temperaturi od 2-8ºC i na sobnoj temperaturi u rastvoru glukoze 5% ili rastvoru NaCl 0,9% (0,1 mg/mL, 7,0 mg/mLi 25mg/mL).


Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba odmah iskoristiti. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost onoga ko lek koristi i normalno ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2-8ºC, osim ako se razblaživanje ne vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Uslovi čuvanja leka pre prvog otvaranja:

Čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C. Lek ne zamrzavati. Za uslove čuvanja razblaženog leka, videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj pakovanja i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla (tip I), zatvorena sa sivim čepom od halobutil gume (u skladu sa Ph.Eu- tip I), sa ili bez zaštitnog plastičnog omotača (Onco-Safe). "Onco-Safe" ne dolazi u kontakt sa lekom i pruža dodatnu zaštitu tokom transporta, što povećava bezbednost leka i farmaceutskog osoblja.

Spoljašnje pakovanje je kartonska kutiji u kojoj se nalazi 1 bočica sa 50 mL leka u Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Kada god rastvor i pakovanje leka dozvoljavaju, pre primene lekova za parenteralnu primenu, potrebno ih je vizuelno proveriti u smislu prisustva čestica ili promena boje leka. ako se čini da je rastvor izmenjene boje ili sadrži vidljive čestice, potrebno ga je odbaciti.


Lek Gemcitabin Ebewe je potrebno razblažiti pre upotrebe (videti odeljak Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Preporučuje se da se lek ubrizgava putem infuzije u velike vene kako bi se sprečilo oštećenje vena i ekstravazacija.


Prebacite, pod aseptičkim uslovima, odgovarajuću količinu rastvora u odgovarajuću infuzionu kesu ili bocu. Rastvor se može primeniti kao pripremljen ili naknadno razblažen sa rastvorom NaCl 0,9% ili rastvorom glukoze 5% na odgovarajući način. Dobro izmešajte tečnosti kružnim pokretima ruke.


Rukovanje

Prilikom pripreme i odlaganja rastvora za infuziju potrebno je pridržavati se uobičajenih bezbedonosnih mera opreza za rukovanje sa citostaticima. Pripremu rastvora gemcitabina treba sprovoditi u izolatorima ili bezbedonosnim kabinama za citostatike. Po potrebi, treba koristiti zaštitnu odeću (zaštitni mantil, rukavice, maska, zaštitne naočare).

Ako preparat dođe u kontakt sa očima, može izazvati ozbiljnu iritaciju. Oči odmah treba temeljno isprati vodom. Ako iritacija i dalje postoji, treba se posavetovati sa lekarom. Ako rastvor dođe u kontakt sa kožom, temeljno isprati vodom.


Neupotrebljeni lek ili iskorišćeni materijal koji je korišćen za rekonstituciju, razblaženje i primenu leka treba ukloniti u skladu sa standardnim procedurama bolnice za citotoksične preparate i u skladu sa propisima Republike Srbije.