Početna stranica Početna stranica

Roxera Plus
rosuvastatin, ezetimib

UPUTSTVO ZA LEKRoxera Plus, 5 mg/10 mg, film tableta Roxera Plus, 10 mg/10 mg, film tableta Roxera Plus, 15 mg/10 mg, film tableta Roxera Plus, 20 mg/10 mg, film tableta Roxera Plus, 40 mg/10 mg, film tableta


rosuvastatin/ezetimib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Roxera Plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Roxera Plus

 3. Kako se uzima lek Roxera Plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Roxera Plus

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Roxera Plus i čemu je namenjen


  Lek Roxera Plus sadrži dve različite aktivne supstance u jednoj tableti. Jedna aktivna supstanca je rosuvastatin i spada u grupu lekova koji se nazivaju statini (inhibitori enzima HMG-CoA reduktaze), a druga aktivna supstanca je ezetimib.


  Lek Roxera Plus se koristi u terapiji:

  Primarne hiperholesterolemije (heterozigotne familijarne i nefamilijarne ili homozigotne familijarne hiperholesterolemije, kod odraslih pacijenata kod kojih je već postignuta odgovarajuća kontrola holesterola kombinacijom rosuvastatina i ezetimiba.


  Lek Roxera Plus je lek koji se koristi za regulisanje nivoa masnoća u krvi, koje se nazivaju lipidi, a od kojih je najčešći holesterol. Postoje različite vrste holesterola u krvi tzv. "loš" holesterol (LDL) i "dobar" holesterol (HDL). Lek Roxera Plus pomaže u smanjenju nivoa lošeg holesterola i povećanju nivoa dobrog holesterola u organizmu. Lek takođe sprečava stvaranje lošeg holesterola i poboljšava sposobnost organizma da ga ukloni iz krvi.


  Lek Roxera Plus deluje na dva načina u organizmu: smanjuje holesterol koji se resorbuje u digestivnom traktu, kao i holesterol koji proizvodi sam organizam.


  Ukoliko imate visok nivo holesterola u krvi to znači da ste izloženi povećanom riziku za nastanak kardiovaskularnih događaja, koji za posledicu imaju taloženje masnih naslaga na zidovima krvnih sudova i smanjenje protoka krvi. To znači da ste izloženi povećanom riziku za nastanak srčanog udara, moždanog udara ili sa njima povezanim zdravstvenim problemima.


  Lek Roxera Plus se koristi kod pacijenata koji ne mogu da kontrolišu nivo holesterola samo dijetom za smanjenje nivoa holesterola. Tokom uzimanja ovog leka, potrebno je da nastavite sa dijetom za smanjenje nivoa holesterola, kao i sa fizičkim aktivnostima (vežbanjem).


  Lek Roxera Plus ne doprinosi smanjenju telesne mase.


  Sa uzimanjem leka Roxera Plus treba nastaviti i kada nivo holesterola dostigne normalne vrednosti, jer lek sprečava ponovno povećanje nivoa holesterola i stvaranje masnih naslaga na zidovima krvnih sudova. Ipak, terapiju treba prekinuti po savetu lekara ili u slučaju trudnoće.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Roxera Plus Lek Roxera Plus ne smete uzimati ukoliko:

  • ste alergični (preosetljivi) na rosuvastatin, ezetimib ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6) ;

  • ste trudni ili ako dojite bebu. Ako zatrudnite tokom uzimanja lek Roxera Plus, odmah prekinite terapiju i obratite se lekaru. Žene u reproduktivnom periodu koje uzimaju lek Roxera Plus treba da koriste odgovarajuće pouzdane metode kontracepcije;

  • imate oboljenje jetre;

  • imate teške probleme sa bubrezima;

  • imate neobjašnjive bolove u mišićima ili bolove koji se ponavljaju;

  • uzimate lek koji se zove ciklosporin (lek koji se uzima nakon transplantacije organa).

   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili ako ste u nedoumici), ponovo posetite svog lekara. Osim ovoga, nemojte uzimati lek Roxera Plus od 40 mg/10 mg (najveća doza) ukoliko:

  • imate umerene probleme sa bubrezima (ako ste u nedoumici, pitajte svog lekara);

  • imate probleme sa štitastom žlezdom;

  • ste imali bilo kakve neobjašnjive bolove u mišićima ili bolove koji se ponavljaju, probleme sa mišićima u ličnoj ili porodičnoj anamnezi ili ranije probleme sa mišićima kada ste uzimali druge lekove za smanjenje holesterola;

  • često konzumirate velike količine alkohola;

  • ste azijskog porekla (japanskog, kineskog, filipinskog, vijetnamskog korejskog ili indijskog) Vaš lekar treba da odredi odgovarajuću početnu dozu leka Roxera Plus za Vas;

  • uzimate druge lekove za snižavanje holesterola, koji se zovu fibrati;

  • se bilo šta od ovoga odnosi na Vas (ili ako ste u nedoumici da bi se moglo odnositi na Vas), posetite ponovo svog lekara.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Roxera Plus ukoliko:

  • imate probleme sa bubrezima;

  • imate probleme sa jetrom;

  • ste imali bilo kakve učestale i neobjašnjive bolove u mišićima ili bolove koji se ponavljaju, probleme sa mišićima u ličnoj ili porodičnoj anamnezi ili ukoliko ste ranije imali probleme sa mišićima kada ste uzimali druge lekove za snižavanje holesterola. Odmah obnavestite svog lekara ako imate neobjašnjive bolove u mišićima, naročito ako se ne osećate dobro ili imate povišenu telesnu temperaturu. Takođe, recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko osećate konstantnu slabost u mišićima;

  • često konzumirate veće količine alkohola;

  • imate probleme sa štitastom žlezdom;

  • uzimate druge lekove za snižavanje holesterola, koji se zovu fibrati. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, čak i ako ste ranije uzimali druge lekove za snižavanje nivoa holesterola;

  • uzimate lekove za terapiju HIV infekcije, npr. ritonavir sa lopinavirom i/ili atazanavir, pogledajte odeljak Drugi lekovi i lek Roxera Plus;

  • trenutno uzimate ili ako ste u prethodnih 7 dana uzimali antibiotike koji sadrže fusidinsku kiselinu (lek koji se koristi kod bakterijske infekcije), oralno ili putem injekcije. Kombinacija fusidinske kiseline i leka Roxera Plus može da dovede do ozbiljnih problema sa mišićima (rabdomioliza);

  • ste stariji od 70 godina (zato što lekar mora da odredi početnu dozu leka Roxera Plus koja odgovara Vašim potrebama);

  • imate ozbiljnu respiratornu insuficijenciju (teško oboljenje disajnih organa);

  • ste azijskog porekla japanskog, kineskog, filipinskog, vijetnamskog, korejskog ili indiskog. Lekar mora da odredi odgovarajuću početnu dozu leka Roxera Plus tako da odgovara Vašim potrebama.


   Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni):

  • Ne smete uzimati lek Roxera Plus, 40 mg/10 mg (najveća doza) i obavezno se konsultujte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate bilo koju dozu leka Roxera Plus.


  Dok uzimate ovaj lek, lekar će vas pažljivo pratiti ako imate dijabetes ili ako imate rizik od nastanka dijabetesa. Rizik za nastanak dijabetesa je veći ako imate povećanu koncentraciju šećera i visok nivo i masti u krvi, ako ste gojazni i ako imate povišen krvni pritisak.


  Kod malog broja ljudi statini mogu imati uticaja na jetru. To se može otkriti jednostavnim testom koji pokazuje povećane vrednosti enzima jetre u krvi. Zbog toga će lekar, pre i tokom terapije lekom Roxera Plus preporučiti redovnu kontrolu funkcije jetre (putem testova krvi).


  Deca i adolescenti

  Primena leka Roxera Plus se ne preporučuje kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Drugi lekovi i lek Roxera Plus

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste donedavno uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

  • ciklosporin (lek koji se koristi nakon transplantacije organa);

  • varfarin ili klopidogrel (ili bilo koji drugi lek koji se koristi protiv zgrušavanja krvi kao što su fenprokumon, acenokumarol ili fluindion);

  • fibrate (kao što je gemfibrozil ili fenofibrat) ili bilo koji drugi lek koji se koristi za snižavanje nivoa

   holesterola (npr. ezetimib);

  • lekove za lošu probavu (lekovi koji se koriste se za neutralizaciju viška želudačne kiseline);

  • eritromicin (antibiotik);

  • oralne kontraceptive (antibebi pilulepilule protiv začeća);

  • hormonsku supstitucionu terapiju;

  • regorafenib (lek koji se koristi u terapiji kancera)

  • antivirusne lekove kao što su ritonavir sa lopinavirom i/ili atazanavir ili simeprevir (koriste se za lečenje infekcija, uključujući infekcije izazvane virusom HIV-a ili hepatitis C pogledajte Upozorenja i mere opreza) lopinavir, ritonavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glecaprevir;

  • holestiramin (lek koji se koristi za snižavanje nivoa holesterola), zato što utiče na dejstvo ezetimiba;

  • fibrate (lekovi koji se koriste za snižavanje nivoa holesterola);

  • ako morate oralno da uzimate fusidinsku kiselinu za lečenje bakterijske infekcije, moraćete privremeno da prestanete da uzimate ovaj lek. Lekar će Vam reći kada je bezbedno da ponovo počnete da uzimate lek Roxera Plus. Uzimanje leka Roxera Plus sa fusidinskom kiselinom može retko da dovede do slabosti mišića, osetljivosti ili bola (rabdomioliza). Više informacija o rabdomiolizi možete da vidite u odeljku 4.


   Lek Roxera Plus može da izmeni delovanje ovih lekova ili oni mogu da izmene delovanje leka Roxera Plus.


   Uzimanje leka Roxera Plus sa hranom i pićima


   Lek Roxera Plus se može uzimati nezavisno od obroka.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Ne smete uzimati lek Roxera Plus tokom perioda trudnoće i dojenja. Ukoliko zatrudnite tokom terapije lekom Roxera Plus odmah prestanite da uzimate lek i obratite se lekaru. Žene u reproduktivnom periodu koje uzimaju lek Roxera Plus treba da koriste odgovarajuće pouzdane metode kontracepcije (zaštite od trudnoće).


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Većina osoba može da upravlja vozilima i rukuje mašinama dok uzima lek Roxera Plus ne utiče na njihove sposobnosti. Međutim, neki pacijenti mogu imati vrtoglavicu dok su na terapiji lekom Roxera Plus. Ako osetite vrtoglavicu, posavetujte se sa svojim lekarom u vezi sa obavljanjem aktivnosti kao što su vožnja ili rukovanje mašinama.


   Lek Roxera Plus sadrži laktozu


   U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Roxera Plus

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut . Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  • Pre započinjanja terapije lekom Roxera Plus, trebalo bi da budete na dijeti za smanjenje nivoa holesterola u krvi. Ovaj lek nije pogodan za započinjanje lečenja.

  • Ove dijete za smanjenje nivoa holesterola bi se trebalo pridržavati i tokom uzimanja leka Roxera Plus.


   Odluku o tome koja jačina leka će biti propisana za Vas donosi lekar imajući u obzir:

  • ako ste azijskog porekla (japanskog, kineskog, filipinskog, vijetnamskog, korejskog ili indijskog),

  • ako imate više od 70 godina,

  • ako imate umereno oštećenje funkcije bubrega ili jetre,

  • ako ste izloženi riziku od bolova u mišićima (miopatija)

  Preporučena doza je jedna tableta leka Roxera Plus, oralno, jednom dnevno. Možete da je uzmete u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje. Progutajte tabletu sa gutljajem vode. Lek uzimajte svakoga dana u isto vreme.

  Pre prelaska na lek Roxera Plus stanje pacijenata mora biti pod kontrolom pomoću utvrđenih doza monokomponentnih lekova, davanim u isto vreme. Doza leka Roxera Plus mora biti zasnovana na dozama kombinaciji doza pojedinačnih komponenti u trenutku prelaska na kombinovanu terapiju.

  Lek Roxera Plus nije pogodan za započinjanje terapije. Započinjanje terapije ili prilagođavanje doze, ako je potrebno, mora se vršiti isključivo sa monokomponentim lekovima, davanim u isto vreme , a tek nakon utvrđivanja odgovora na primenjene doze, moguć je prelazak na fiksnu kombinaciju doza odgovarajuće jačine.


  Upotreba leka kod dece i adolescenata


  Lek Roxera Plus ne smeju koristiti deca i adolescenti.


  Redovne provere holesterola

  Veoma je važno da redovno odlazite kod lekara zbog redovnih kontrola nivoa holesterola, kako biste bili sigurni da je postignut odgovarajući efekat terapije i da se nivo holesterola održava u okviru normalnih vrednosti. Lekar može odlučiti da Vam poveća dozu kako biste uzimali dozu leka koja Vam najviše odgovara.


  Ako ste uzeli više leka Roxera Plus nego što treba

  Konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

  Ukoliko treba da idete u bolnicu ili je potrebno da primite neku drugu terapiju, recite drugo stanje, recite lekaru ili medicinskom osoblju da uzimate lek Roxera Plus.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Roxera Plus

  Nemojte da brinete, samo uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Roxera Plus

  U slučaju da želite da prestanete da uzimate lek Roxera Plus, posavetujte se sa lekarom. Nakon prestanka uzimanja leka, može doći do ponovnog porasta nivoa holesterola.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi primene ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma je važno da znate da može doći do sledećih neželjenih dejstva. Ona su obično blaga i nestaju nakon kraćeg perioda.


  Prestanite da uzimate lek Roxera Plus i odmah potražite medicinsku pomoć, ukoliko se javi neka od alergijskih reakcija:


  • otežano disanje, sa ili bez otoka lica, usana, jezika i/ili grla;

  • otok lica, usana, jezika i/ili grla što može dovesti do otežanog gutanja;

  • ozbiljan svrab na koži (sa izdignutim čvorićima).


   ili ako imate bilo šta od sledećeg:

  • sindrom sličan lupusu (uključuje osip, poremećaje u zglobovima i efekte na krvnim ćelijama);

  • rupturu (prekid) mišića.


  Takođe, odmah prestanite da uzimate lek Roxera Plus i razgovarajte sa lekarom ako imate

  neuobičajene bolove u mišićima koji traju duže nego što je uobičajeno. Simptomi na mišićima su češći kod dece i adolescenata nego kod odraslih. Kao i sa drugim statinima, kod veoma malog broja pacijenata su se javili neprijatni simptomi u mišićima a retko se oni mogu razviti u stanje koje je potencijalno opasno po život, poznato kao rabdomioliza.


  U vezi sa rosuvastatinom


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja;

  • bol u stomaku;

  • otežano pražnjenje creva (konstipacija);

  • mučnina;

  • bol u mišićima;

  • malaksalost;

  • vrtoglavica;

  • povećane vrednosti proteina u urinu što se obično reguliše samo po sebi i ne zahteva prekid terapije lekom, obično se sama vrati na normalne vrednosti bez prekidanja uzimanja tableta leka Roxera Plus (samo u slučaju uzimanja doze od 40 mg);

  • dijabetes –(šećerna bolest) uglavnom kod pacijenata kod kojih su vrednosti šećera i masnoće povećane, kod gojaznih pacijenata i kod pacijenata koji imaju povišen krvni pritisak. Lekar će Vas pažljivo pratiti dok uzimate ovaj lek;

  • povećanje u rezultatima laboratorijskih analiza krvi vezanih za funkcionalne testove jetre (transaminaze);

  • osetljivost ili slabost mišića;

  • proliv;

  • nadimanje;

  • malaksalost.


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osip, svrab ili druge reakcije na koži;

  • povećane vrednosti proteina u urinu što se obično reguliše samo po sebi i ne zahteva prekid terapije lekom Roxera Plus, već se vrednosti same vrate na normalu (samo kod doza od 520 mg);

  • osećaj mravinjanja;

  • suva usta;

  • koprivnjača;

  • bol u leđima;

  • slabost mišića, bol u rukama i nogama;

  • neuobičajena osetljivost ili slabost;

  • povećane vrednosti nekih laboratorijskih testova funkcije mišića (kreatin kinaze);

  • kašalj;

  • loše varenje;

  • gorušica;

  • bol u zglobovima;

  • grčevi u mišićima;

  • bolovi u vratu;

  • smanjen apetit;

  • bol;

  • bol u grudima;

  • naleti vrućine;

  • visok krvni pritisak.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • teška alergijska reakcija znakovi uključuju oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, otežano gutanje i disanje, izražen svrab na koži (sa izdignutim čvorićima). Ako mislite da imate alergijsku reakciju, prestanite da uzimate lek Roxera Plus i odmah potražite medicinsku pomoć;

  • oštećenje mišića kod odraslih kao predostrožnost, prestanite da uzimate lek Roxera Plus i odmah

   razgovarajte sa lekarom ako imate bilo kakve neuobičajene bolove u mišićima koji traju duže od očekivanog;

  • jak bol u stomaku (zapaljenje pankreasa);

  smanjen broj krvnih pločica, što može dovesti do stvaranja modrica, krvarenja (trombocitopenija) .


  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • žutica (žuta prebojenost kože i beonjača);

  • hepatitis (zapaljenje jetre);

  • tragovi krvi u urinu;

  • oštećenje nerava u nogama i rukama (koja daju osećaj utrnulosti);

  • bol u zglobovima;

  • gubitak pamćenja;

  • uvećanje dojki kod muškaraca (ginekomastija).


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • Steven-Johnson–ov sindrom (teške reakcije na koži koje mogu ugroziti život pacijenta a uključuju izražen osip na koži, koprivnjaču, crvenilo kože koje zahvata celo telo, težak svrab, plikove, ljuštenje i oticanje kože, zapaljenje mukoznih membrana) i na genitalijama));

  • poremećaj sna, uključujući i nesanicu i noćne more;

  • poremećaj seksualne funkcije;

  • depresija;

  • otežano disanje, uključujući uporan kašalj i/ili kratak dah ili povišenu telesnu temperaturu;

  • povredu tetiva;

  • konstantna mišićna slabost;

  • problemi sa jetrom;

  • izdignuti crveni osip iznad nivoa kože, ponekad sa lezijama u obliku mete (erythema multiforme);

  • pucanje mišića;

  • kamen u žuči ili zapaljenje žučne kese (koji mogu da izazovu bol u stomaku, mučninu, povraćanje). Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Roxera Plus


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Roxera Plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon Važi do:. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Roxera Plus

- Aktivne supstance su rosuvastatin i ezetimib.


Roxera Plus, 5 mg/10 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 5 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma i 10 mg ezetimiba.

Roxera Plus, 10 mg/10 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 10 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma i 10 mg ezetimiba.

Roxera Plus, 15 mg/10 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 15 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma i 10 mg ezetimiba.

Roxera Plus, 20 mg/10 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 20 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma i 10 mg ezetimiba.

Roxera Plus, 40 mg/10 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 40 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma i 10 mg ezetimiba.


- Pomoćne supstance:

Roxera Plus, 5 mg/10 mg, film tablete Jezgro tablete

manitol; kroskarmeloza-natrijum; povidon K30; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; laktoza; krospovidon tip A; magnezijum-stearat.

Film (obloga) tablete:

laktoza, monohidrat; hipromeloza; titan-dioksid (E171); triacetin.


Roxera Plus, 10 mg/10 mg, film tablete Jezgro tablete

manitol; kroskarmeloza-natrijum; povidon K30; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; laktoza; krospovidon tip A; magnezijum-stearat.


Film (obloga) tablete:

laktoza, monohidrat; hipromeloza; titan-dioksid (E171); triacetin; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Roxera Plus, 15 mg/10 mg, film tablete Jezgro tablete

manitol; kroskarmeloza-natrijum; povidon K30; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; laktoza; krospovidon tip A; magnezijum-stearat


Film (obloga) tablete:

laktoza, monohidrat; hipromeloza; titan-dioksid (E171); triacetin; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid crveni (E172).


Roxera Plus, 20 mg/10 mg, film tablete Jezgro tablete

manitol; kroskarmeloza-natrijum; povidon K30; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; laktoza; krospovidon tip A; magnezijum-stearat.


Film (obloga) tablete:

laktoza, monohidrat; hipromeloza; titan-dioksid (E171); triacetin; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Roxera Plus, 40 mg/10 mg, film tablete Jezgro tablete

manitol; kroskarmeloza-natrijum; povidon K30; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

celuloza, mikrokristalna; laktoza; krospovidon tip A; magnezijum-stearat.


Film (obloga) tablete:

laktoza, monohidrat; hipromeloza; titan-dioksid (E171); triacetin; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) gvožđe(III)-oksid, crni (E172).


Kako izgleda lek Roxera Plus i sadržaj pakovanja


Roxera Plus, 5 mg/10 mg, film tablete

Bele ili beličaste, okrugle, blago bikonveksne film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutom oznakom R1 na jednoj strani tablete.

Roxera Plus, 10 mg/10 mg, film tablete

Bledo braonkastožute do bledo braon-žute, okrugle, blago bikonveksne film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutom oznakom R2 na jednoj strani tablete.

Roxera Plus, 15 mg/10 mg, film tablete

Bledo ružičastonarandžaste, okrugle, blago bikonveksne film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutom oznakom R3 na jednoj strani tablete.

Roxera Plus, 20 mg/10 mg, film tablete

Bledo ružičaste, okrugle, blago bikonveksne film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutom oznakom R4 na jednoj strani tablete.

Roxera Plus, 40 mg/10 mg, film tablete

Bledo sivkastoljubičaste do bledo sivoljubičaste, okrugle, blago bikonveksne film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutom oznakom R5 na jednoj strani tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister (OPA/Al/PVC//Al) sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


Proizvođač:

1. KRKA D.D. NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02642-18-001 od 02.12.2020 Roxera Plus, film tablete, (5mg/10mg) 515-01-02644-18-001 od 02.12.2020. Roxera Plus, film tablete, (10mg/10mg) 515-01-02645-18-001 od 02.12.2020. Roxera Plus, film tablete, (15mg/10mg) 515-01-02646-18-001 od 02.12.2020. Roxera Plus, film tablete, (20mg/10mg) 515-01-02649-18-001 od 02.12.2020. Roxera Plus, film tablete, (40mg/10mg)