Početna stranica Početna stranica

Vigantol
holekalciferol

CENE

oralne kapi, rastvor bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)

Veleprodaja: 228,50 din
Maloprodaja: 276,49 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKVigantol, 20000 i.j./mL, oralne kapi, rastvor

holekalciferol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vigantol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vigantol

 3. Kako se uzima lek Vigantol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vigantol

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vigantol i čemu je namenjen

  Lek Vigantol, oralne kapi, rastvor je vitaminski preparat, sadrži holekalciferol (vitamin D3 ).


  Lek Vigantol se koristi za:

  • Prevenciju rahitisa i osteomalacije

  • Prevenciju nedostatka vitamina D pri prepoznatom riziku kod inače zdravih osoba koje nemaju poremećaje resorpcije kod dece i odraslih

  • Prateću terapiju kod osteoporoze kod odraslih

  • Prevenciju rahitisa kod prevremeno rođenih beba

  • Prevenciju nedostatka vitamina D kod loše resorpcije hrane kod dece i odraslih

  • Terapiju rahitisa i osteomalacije

  • Terapiju hipoparatireoidizma kod odraslih


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vigantol Lek Vigantol ne smete uzimati:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na holekalciferol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • Ako imate hiperkalcemiju (povećana koncentracija kalcijuma u krvi) i/ili

  • Ako imate hiperkalciuriju (povećana koncentracija kalcijuma u urinu)


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Vigantol:

  • Ako imate sklonost ka stvaranju kamena u bubregu

  • Ako imate poremećaj u izlučivanju kalcijuma i fosfata urinom

  • Ako ste na terapiji derivatima benzotiadizina (lekovi koji se koriste za stimulaciju izlučivanja mokraće)

  • Kod nepokretnih pacijenata


   U gorepomenutim slučajevima postoji rizik od razvoja hiperkalcemije i hiperkalciurije.


  • Ako imate sarkoidozu, zbog rizika od povećane konverzije vitamina D u njegov aktivan oblik. Kod ovih pacijenata treba pratiti koncentracije kalcijuma u krvi i mokraći.


  • Ako imate pseudohipoparatireoidizam (poremećaj metabolizma paratiroidnog hormona), jer potrebe za vitaminom D mogu biti smanjene u fazi normalne osetljivosti na vitamin D. U ovoj situaciji se može javiti rizik od predoziranja vitaminom D. Za ovakve slučajeve postoje drugačije formulisani preparati vitamina D.


   Kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom koji se leče lekom Vigantol, treba pratiti dejstvo ovog leka na metabolizam kalcijuma i fosfata.


   Ukoliko su propisani drugi lekovi koji sadrže vitamin D, doza vitamina D sadržana u leku Vigantol mora da bude uzeta u obzir. Dodatno uzimanje vitamina D ili kalcijuma treba da bude pod lekarskim nadzorom. U takvim slučajevima treba pratiti koncentraciju kalcijuma u krvi i urinu.


   Dnevna doza veća od 500 i.j.

   Tokom dugotrajne terapije lekom Vigantol, potrebno je pratiti koncentracije kalcijuma u krvi i urinu i proveravati bubrežnu funkciju merenjem serumskog kreatinina. Ove kontrole su posebno važne kod starijih pacijenata i kod pacijenata sa pratećom terapijom kardiotoničnim glikozidima (lekovi koji stimulišu funkciju

   srčanog mišića) ili diureticima (lekovi koji stimulišu lučenje urina). U slučaju hiperkalcemije ili znakova oštećene bubrežne funkcije, doza mora da bude smanjena ili terapija obustavljena. Preporučeno je da se doza smanji ili terapija obustavi ukoliko koncentracija kalcijuma u mokraći prelazi 7,5 mmol/24 sata (300mg/24sata).


   Dnevna doza viša od 1000 i.j.

   Tokom dugotrajne terapije sa dnevnom dozom koja je veća od 1000 i.j., vitamina D koncentraciju kalcijuma u serumu treba pažljivo pratiti.


   Drugi lekovi i Vigantol


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Koji lekovi utiču na dejstvo leka Vigantol?

   Fenitoin (lek koji se koristi u terapiji epilepsije) ili barbiturati (lekovi koji se koriste u terapiji epilepsije i poremećaja sna kao i u toku anestezije) mogu da smanje dejstvo vitamina D.


   Tiazidni diuretici (derivati benzotiadiazina) su lekovi koji stimulišu izlučivanje urina i mogu dovesti do hiperkalcemije usled smanjenog izlučivanja kalcijuma putem bubrega. Zbog toga, koncentraciju kalcijuma u krvi i urinu treba tokom dugotrajne terapije redovno pratiti.


   Istovremena primena glikokortikoida (lekovi koji se koriste u terapiji određenih alergijskih oboljenja) može da smanji dejstvo vitamina D.


   Metaboliti ili analozi vitamina D (npr. kalcitriol): istovremena primena sa lekom Vigantol se preporučuje samo u retkim slučajevima. Neophodno je praćenje koncentracije kalcijuma u krvi.


   Rifampicin i izoniazid (lekovi koji se koriste u terapiji tuberkuloze) mogu dovesti do povećanja metabolizma vitamina D, a time i do smanjenja njegovog delovanja.


   Kakvo dejstvo ispoljava Vigantol na druge lekove?


   Rizik od neželjenih dejstava može da se poveća tokom terapije kardiotoničnim glikozidima (lekovi koji stimulišu funkciju srčanog mišića) usled povećanja nivoa kalcijuma u krvi tokom terapije vitaminom D (rizik od srčanih aritmija). Kod tih pacijenata treba kontrolisati EKG kao i koncentraciju kalcijuma u krvi i urinu.


   Molimo, uzmite u obzir da se ovo odnosi takođe i na lekove koje ste nedavno uzimali.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Dnevna doza do 500 i.j./dnevno

   Nije poznat rizik za navedeni raspon doze.

   Dugotrajno predoziranje vitaminom D se mora izbeći tokom trudnoće, jer produžena hiperkalcemija može da dovede do fizičke i mentalne zaostalosti kao i do urođenih srčanih i očnih oboljenja kod dece.


   Dnevna doza preko 500 i.j./dnevno

   Lek Vigantol se sme uzimati tokom trudnoće samo ako je to neophodno i u dozama koje su neophodne da eliminišu nedostatak. Predoziranje vitaminom D treba izbegavati tokom trudnoće jer dugotrajna hiperkalcemija može dovesti do fizičke i mentalne zaostalosti kao i do urođenih srčanih i očnih oboljenja kod dece.


   Vitamin D i njegovi metaboliti se izlučuju u mleko. Predoziranje kod dece na ovaj način nije primećeno.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nije relevantno.


 3. Kako se uzima lek Vigantol

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko nije drugačije propisano, preporučeno doziranje je:

  • Prevencija rahitisa: 1 kap leka Vigantol (odgovara približno 0,0125 mg ili 500 i.j. vitamina D) dnevno

  • Prevencija nedostatka vitamina D pri prepoznatom riziku kod inače zdravih osoba koje nemaju poremećaje resorpcije: 1 kap leka Vigantol (odgovara približno 0,0125 mg ili 500 i.j. vitamina D) dnevno

  • Prateća terapija kod osteoporoze: 2 kapi leka Vigantol (odgovara približno 0,025 mg ili 1000 i.j.

   vitamina D) dnevno

  • Prevencija rahitisa kod prevremeno rođenih beba: doziranje mora da odredi lekar. Uobičajeno doziranje je 2 kapi leka Vigantol (odgovara približno 0,025 mg ili 1000 i.j. vitamina D) dnevno (videti odeljak 2)

  • Prevencija nedostatka vitamina D pri prepoznatom riziku kod loše resorpcije: doziranje mora da odredi lekar. Uobičajeno doziranje je 6-10 kapi leka Vigantol (odgovara približno 0,075 mg ili 3000

   i.j. do 0,125 mg ili 5000 i.j. vitamina D) dnevno (videti odeljak 2)

  • Prevencija nedostatka vitamina D kod novorođenčadi i male dece: doziranje mora da odredi lekar zavisno od prirode i težine stanja. Uobičajeno doziranje je 2-10 kapi leka Vigantol (odgovara približno 0,025 mg ili 1000 i.j. do 0,125 mg ili 5000 i.j. vitamina D) dnevno (videti odeljak 2)

  • Prevencija nedostatka vitamina D kod odraslih osoba: doziranje mora da odredi lekar zavisno od prirode i težine stanja. Uobičajeno doziranje je 2-10 kapi leka Vigantol (odgovara približno 0,025 mg ili 1000 i.j. do 0,125 mg ili 5000 i.j. vitamina D) dnevno (videti odeljak 2)

  • Terapija hipoparatireoidizma: preporučeni raspon doze je 10000 do 200000 i.j. vitamina D dnevno. U zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu, dnevna doza je 20-40 kapi leka Vigantol (što odgovara 10000 – 20000 i.j. vitamina D). Ukoliko je neophodna veća doza, preporučuje se terapija farmaceutskim oblicima koji sadrže veće doze.


   Tokom dugotrajne terapije lekom Vigantol neophodno je redovno praćenje koncentracije kalcijuma u serumu i urinu kao i provera funkcije bubrega određivanjem koncentracije kreatinina u serumu. Ukoliko je potrebno, dozu treba prilagoditi u skladu sa koncentracijom kalcijuma u serumu (videti odeljak 2).


   Način primene:


   Kapi treba uzimati ili davati dnevno u skladu sa uputstvima za doziranje.


   Odojčadi i maloj deci kapi Vigantol treba davati u kafenoj kašici punoj mleka ili sa dečjom hranom. Ukoliko se kapi dodaju u bočicu ili u hranu treba obratiti pažnju da se unese ceo obrok, jer se drugačije neće uneti cela doza. Kapi treba dodati u kuvanu i prethodno ohlađenu hranu.


   Starija deca i odrasli treba da uzimaju lek Vigantol u kafenoj kašici punoj tečnosti.


   Držite Vigantol bočicu okrenutu naopako. Možda će trebati malo vremena da se prva kap odvoji.


   Trajanje terapije:


   Lek Vigantol davati deci od navršene dve nedelje do kraja prve godine života. Primena se preporučuje i tokom druge godine života deteta, naročito tokom zimskih meseci.

   Terapija rahitisa i osteomalacije indukovane nedostatkom vitamina D treba da traje godinu dana. Molimo Vas pitajte Vašeg lekara koliko dugo treba da traje terapija.


   Ukoliko mislite da lek Vigantol suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


   Ako ste uzeli više leka Vigantol nego što treba

   1. Simptomi predoziranja Dnevna doza do 500 i.j.

    Dugotrajno predoziranje vitaminom D može da dovede do hiperkalcemije i hiperkalciurije. Produženo

    predoziranje može da uzrokuje taloženje kalcijumskih soli u tkivima.


    Dnevna doza preko 500 i.j.

    Ergokalciferol (vitamin D2) i holekalciferol (vitamin D3) imaju relativno nizak terapijski indeks. Prag toksičnosti za vitamin D je između 40000 i 100000 i.j. dnevno tokom 1 do 2 meseca kod odraslih sa normalnom funkcijom paratiroidne žlezde. Odojčad i mala deca mogu da budu osetljivija na znatno niže doze. Zbog toga se ne preporučuje unošenje vitamina D bez medicinskog nadzora.


    Predoziranje može da dovede do povećanja koncentracije fosfata u krvi i urinu, kao i do hiperkalcemijskog sindroma i posledično do nagomilavanja kalcijuma u tkivima, pre svega u bubrezima (bubrežno kamenje i bubrežne kalcifikacije) i u krvnim sudovima.


    Simptomi trovanja nisu karakteristični i manifestuju se mučninom, povraćanjem, u početku prolivom, a kasnije zatvorom, gubitkom apetita, umorom, glavoboljom, bolom u mišićima, bolom u zglobovima, mišićnom slabošću, stalnom pospanošću, azotemijom (povećana koncentracija azota u krvi), povećanom žeđi, povećanim nagonom za mokrenjem, i u krajnjem stadijumu, dehidratacijom. Tipičan laboratorijski nalaz je hiperkalcemija, hiperkalciurija i povišen serumski 25-hidroksikalciferol.

   2. Terapija predoziranja Dnevna doza do 500 i.j./dnevno

   Zbog simptoma hroničnog predoziranja vitaminom D neophodno je povećati izlučivanje urina i primeniti glikokortikoide (lekovi za terapiju određenih alergijskih oboljenja) ili kalcitonin (hormon koji reguliše koncentraciju kalcijuma u krvi).


   Dnevna doza preko 500 i.j./dnevno

   Predoziranje zahteva mere za lečenje često uporne i u određenim slučajevima po život opasne, hiperkalcemije.


   Prva mera je prekid upotrebe vitamina D; potrebno je nekoliko nedelja da se normalizuje hiperkalcemija uzrokovana vitaminom D.


   U zavisnosti od stepena hiperkalcemije, mere uključuju dijetu koja je siromašna kalcijumom ili bez kalcijuma, obilan unos tečnosti, povećano izlučivanje urina pod dejstvom leka furosemida, kao i uzimanje glikokortikoida (lekovi za terapiju određenih alergijskih oboljenja) i kalcitonina (hormon koji reguliše koncentraciju kalcijuma u krvi).


   Ukoliko je bubrežna funkcija normalna, koncentracija kalcijuma u krvi može biti smanjena infuzijom izotoničnog rastvora natrijum-hlorida (3-6 L/24 sata) uz dodatak furosemida (lek koji povećava izlučivanje urina) i, u nekim okolnostima, takođe i 15 mg/kg telesne mase/sat natrijum edetata (lek koji vezuje kalcijum u krvi), praćeno stalnom kontrolom kalcijuma i EKG-a. Ukoliko je smanjeno izlučivanje urina, preporučuje se hemodijaliza (dijalizatom bez kalcijuma).


   Specifičan antidot ne postoji.

   Molimo pitajte Vašeg doktora o znacima i simptomima predoziranja vitaminom D.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Vigantol


   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Vigantol


   Ukoliko obustavite ili prerano prekinete terapiju, Vaši simptomi mogu da se pogoršaju ili ponovo jave. Molimo, posavetujte se sa Vašim lekarom.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Učestalost neželjenih dejstava je nepoznata, s obzirom da nisu sprovedena opsežnija klinička istraživanja koja bi omogućila ovakvu procenu.


  Moguća neželjena dejstva


  Neželjena dejstva su posledica predoziranja.

  U zavisnosti od doze i dužine trajanja terapije, može se javiti teška i dugotrajna hiperkalcemija (povećana koncentracija kalcijuma u krvi) sa svojim akutnim (srčane aritmije, mučnina, povraćanje, psihički simptomi, poremećaj svesti) i hroničnim (povećan nagon za mokrenjem, povećana žeđ, gubitak apetita, gubitak telesne mase, kamenje u bubrezima, bubrežne kalcifikacije, kalcifikacije u vankoštanim tkivima) posledicama.

  U veoma retkim slučajevima prijavljen je i smrtni ishod. Poremećaji metabolizma i ishrane

  Hiperkalcemija (povišen nivo kalcijuma u krvi) i hiperkalciurija (povišen nivo kalcijuma u urinu)


  Gastrointestinalni poremećaji

  Gastrointestinalne smetnje kao što su zatvor, nadutost, mučnina, abdominalni bol ili diareja


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Reakcije preosetljivosti kao što su svrab, osip ili koprivnjača Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Vigantol

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Vigantol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 6 meseci


  Uslovi čuvanja

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Vigantol


Aktivna supstanca je: holekalciferol.

1 mL Vigantol oralnih kapi, rastvora (40 kapi) sadrži 0,5 mg holekalciferola, što odgovara 20000 i.j. vitamina D3 (1 kap sadrži približno 500 i.j.)


Pomoćne materije su: trigliceridi srednje dužine lanca. Kako izgleda lek Vigantol i sadržaj pakovanja Bistar, slabo žućkast viskozan, uljani rastvor.

Unutrašnje pakovanje je bočica sa kapaljkom (10 mL) od braon stakla (hidrolitičke otpornosti III). Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

MERCK D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 90 v, Beograd – Novi Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01857-18-001 od 12.03.2019.


Ostale informacije

Riblje ulje i riba su naročito bogati vitaminom D; male količine se nalaze u mesu, žumancu jaja, mleku, mlečnim proizvodima i u avokadu.

Dnevne potrebe odraslih iznose 5 mikrograma dnevno. Zdrave odrasle osobe mogu da zadovolje svoje potrebe stvaranjem vitamina D dovoljnom izloženosti kože suncu. Unošenje vitamina D hranom ima sporednu ulogu, ali može da bude presudno u određenim kritičnim stanjima (klima, način života).


Između ostalog, nedostatak vitamina D može se javiti kod prevremeno rođenih, odojčadi hranjene samo majčinim mlekom duže od 6 meseci bez hrane koja sadrži kalcijum i kod dece na strogoj vegetarijanskoj ishrani. Nedostatak vitamina D, koji se retko javlja kod odraslih, može da nastane usled neadekvatnog unosa hranom, nedovoljne izloženosti suncu, poremećene intestinalne resorpcije hranljivih materija, ciroze jetre i oštećene bubrežne funkcije.